Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cystadlu

cystadlu

Ni roddwyd unrhyw arian marchnata ychwanegol i'r orsaf i'w chyflwyno i bobl nad ydynt yn gwrando, ac oni ellir gwella ei darllediadau ar FM mewn ardaloedd o gynulleidfaoedd allweddol, yn arbennig Cymoedd De Cymru, ni fydd ansawdd y profiad gwrando yn gallu cystadlu âr gwasanaethau masnachol newydd sydd i gael eu targedu tuag at graidd BBC Radio Wales.

Ar y funud ola mae cwmni Phoenix a'i bennaeth, cyn uwchswyddog Rover, John Towers, yn cystadlu yn erbyn Alchemy.

Dim ond 4 yn cystadlu.

Abertawe a Wrecsam fydd yn cystadlu am y Cwpan Cenedlaethol y tymor hwn, ar ôl i'r ddau ennill eu gemau rownd gyn-derfynol yn eitha cyffyrddus neithiwr.

'Roedd Dewi Emrys wedi cystadlu eto, gyda dwy awdl, a lluniwyd awdl ar y cyd gan Wil Ifan a James Evans.

Mae cystadlu mewn Eisteddfod Genedlaethol, Urdd a Gyl Gerdd Dant yn hollol wahanol i gystadlu yn Llangollen.

Chwech yn unig yn cystadlu, a phryddest gymedrol yn hytrach na disglair yn ennill.

Yr oedd rhai ohonynt yn bur fychan - o safbwynt nifer yr ymgeiswyr a oedd yn sefyll eu harholiadau iaith - ac eraill yn gallu cystadlu â'r byrddau arholi TAU.

Dechreuodd y chwareli gau fesl un yn y Gogledd wrth iddyn nhw orfod cystadlu â deunydd toi rhatach o wledydd eraill.

O ganlyniad nid yw pobl leol, yn enwedig prynwyr tro cyntaf, yn medru cystadlu o fewn y farchnad chwyddiedig a phrynu ty ar forgais sy'n gyfesur a'u hincwm.

Yr hyn a ddigwydd yw fod unigolion yn cystadlu am adnoddau yn yr amgylchfyd, a bod rhai'n medru gwneud hynny yn well nag eraill.

Mae yna le o hyd felly i ganu traddodiadol yng Nghymru ac mi fydd y cystadlu ar y llwyfan nos Sadwrn yn para tan yr oriau mân.

Carem fel Cymdeithas nodi i ni fynd i Hendygwyn gan wybod yr amgylchiadau a sicrhau, trwy ddefnyddio adnoddau technegol, y byddai lle i'r holl gystadleuwyr a'r gynulleidfa i weld y cystadlu mewn neuaddau ar wahan i'r brif neuadd, a oedd, gyda llaw yn dal nid deucant ond tri chant a hanner.

Yfory, bydd Tanni Grey-Thompson yn cystadlu am ei phedwaredd medal aur yn y rasys cadair olwyn.

Ymhlith y grwpiau fydd yn cystadlu mae Estella, Evans, Zabrinsky, Texas Radio Band, Bob George, Something Personal, Cint, Angel, Alcatraz a lot mwy.

Cerddi eraill: 'Roedd Dewi Emrys wedi cystadlu eto, gyda dwy awdl, a lluniwyd awdl ar y cyd gan Wil Ifan a James Evans.

Mae yna dros 2,000 o bobol yn cystadlu eleni wrth i'r wyl ddathlu ei phen-blwydd yn 54 oed.

Oddeutu'r pum cant, fwy neu lai, sydd yn cystadlu yn Adran Llên y Genedlaethol bob blwyddyn, er bod pum mil a mwy ar b'nawn Iau yn ysu am roi 'u llinyn mesur ar 'u tipyn ymdrechion nhw hefyd.

Mae yna sawl un sydd o'r farn fod hogia Bangor wedi gwella'n aruthrol yn ystod y misoedd diwethaf ac felly mi edrychwn ni ymlaen rwan at gael clywed eu sesiwn ar raglenni Gang Bangor yn y dyfodol agos gan mai dyna oedd y wobr yr oedd grwpiau colegau Cymru yn cystadlu amdani.

Ac meddai Defi Jones, Glangors, a oedd yn bwriadu cystadlu nesaf: "Brenin mawr," meddai "dyna Wil wedi malu nhelyn i'n grybinion"!

Yr oedd D. J. Davies, Prifardd y Gadair ym 1932, hefyd wedi cystadlu.

Mae'r awdl hefyd yn creu darlun trist o'r dirwasgiad a ddaeth i ardal y chwareli llechi wedi i'r economi cenedlaethol wegian, a chau'r chwareli fesul un wrth iddyn nhw orfod cystadlu â deunydd toi rhatach o wledydd eraill.

Mae angen i'n hysgolion ni gydweithio yn lle cystadlu, a dibynnant lawer ar wasanaethau cefnogol Awdurdodau Lleol.

Bradley Dredge sy'n gwneud orau o blith y Cymry sy'n cystadlu ym Mencampwriaeth Dubai.

Dwi'n siwr y byddwn i wedi cael medal o ryw fath pe byddwn i'n cystadlu yn Sydney ar y pryd.

Dim ond dau Gymro fydd yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Snwcer y Byd yn Sheffield eleni.

Mi fyddai hynny'n golygu y byddai gweithfeydd Prydain yn gallu cystadlu ag unrhyw gwmni yn y byd.

Cerddi eraill: Cystadleuaeth hynod o gryf oedd hon a sawl un o Brifeirdd y gorffennol a'r dyfodol wedi cystadlu: Gwilym R. Jones, Edgar Phillips, J. M. Edwards, Dewi Emrys, Gwyndaf, Tom Parry-Jones, a William Morris a ddyfarnwyd yn ail.

Bydd yr athletwr o Gymru, Christian Stevenson yn cystadlu heno ym Manceinion yn y ras 3,000 metr dros y clwydi.

Wrth fynd yn hyn tri ohonom fyddai'n cystadlu yn erbyn ein gilydd sef Margaret Davies, Brynffynnon Terrace, Glenys Kirk (y ddiweddar, erbyn hyn, gwaetha'r modd) a minnau.

Yno, hefyd, fydd Hayley Tullett, yn y 3000 metr, a Christian Malcolm, fydd yn cystadlu am goron y 60 a'r 200 metr.

Cystadleuaeth hynod o wael oedd hon, dim ond saith yn cystadlu, a'r awdl fuddugol yn un o'r pethau erchyllaf a grewyd erioed.

Ynghanol y sgwâr mae'r Sukiennice, y neuadd arwerthu anferth sy'n gartref i werthwyr nwyddau di-rif sy'n cystadlu am sylw'r miloedd o dwristiaid sy'n tyrru yno bob haf.

Yr oedd ei thad yn 'rhyw berthynas i Twm o'r Nant' ac wedi bod yn cystadlu prydyddu difyfyr ag ef, ac yr oedd hithau wedi gwrando ar anterliwdiau Twm ddigon o weithiau i allu dyfynnu llinellau ohonynt pan oedd dros ei phedwar ugain.

Petai'r cynnig yn llwyddo, byddai'r tîm newydd yn dechrau cystadlu yn nhymor 2002/2003.

Yn ogystal â'r prif seremonïau bob dydd am 4.30 a rhaglen awr o bigion dyddiol am 8.00 bob nos (a gyd-ddarlledir ar y gwasanaeth analog), bydd S4C Digidol hefyd yn dilyn y cystadlu ar y prif lwyfan gan ddechrau am 10.

Pan ddechreuodd Eisteddfodau'r Clybiau bu aelodau Clwb Bryncir yn cystadlu'n frwd yno.

Dywedodd wrthyf ei fod wedi meddwl cystadlu am y gadair yn eisteddfod Blaenconin ar y testun 'Branwen Ferch Llŷr'.

Bu cynnydd yn y rhai yn cystadlu ar y Noson Lawen gyda saith chwmni yn mentro i'r maes.

Bydd tîm saith bob ochr Cymru yn cystadlu yn rowndiau terfynol cwpan y byd yn yr Ariannin fis Ionawr ar ôl ennill cystadleuaeth Heidleberg ddoe.

Evans ac yntau n cystadlu'n erbyn ei gilydd o ran hwyl, ac 'rwy'n meddwl iddo gyfaddef mai'r Llwyd oedd y mwyaf llwyddiannus).

Mae hyn yn gyson â'r cysyniad ffasiynol yn ninasoedd Lloegr o ysgolion mawr a grymus yn cystadlu â'i gilydd yn y 'farchnad' am ddisgyblion.

Yn ôl adroddiadau byddai'n well gan BMW werthu'r cwmni i Alchemy gan fod ceir Rover yn cystadlu'n uniongyrchol yn erbyn BMW.

Davies, Prifardd y Gadair ym 1932, hefyd wedi cystadlu.

Yr oedd Dewi Emrys wedi cystadlu eto.

Am eisteddfod y Foel, rhywbeth yn debyg oedd hanes honno, ond er dechrau yn wan yng nghyfarfod yr hwyr fe fywiogodd gryn dipyn fel aeth y noson ymlaen a chafwyd cystadlu brwd a safon uchel tua'r diwedd a gwell na'r cwbl, llawer o'r cystadleuwyr yn bobl ieuanc.

Gwlad Pwyl yw'r ffefrynnau i ennill y grwp, ac mae Belarus a'r Wcrain yn cystadlu am yr ail safle.

Rydym fel tîm yn mwynhau cystadlu'n fawr, a gyda gwobrau o filoedd o ddoleri roedd yn dipyn o abwyd.

Wedi absenoldeb o bum mlynedd mae Cymru yn ôl yn cystadlu unwaith eto yng Nghwpan Dunhill yn St Andrews.

Daeth Randall yn bencampwr Prydain yn y gamp ond roedd Syd yn rhy hen i gael cystadlu ac yntau dros ei ddeugain.

a., ac yn cystadlu'n chwyrn â'u gilydd.

Cystadleuaeth wan oedd hon, gyda dim ond chwech yn cystadlu.

Gwir fod y Gymdeithas Genedlaethol a'r Gymdeithas Brydeinig wrthi'n cystadlu'n egniol a'i gilydd i godi ysgolion ac i hyfforddi athrawon.

Am fwy o fanylion ffoniwch Guto ar 2199 a phob lwc i bawb fydd yn cystadlu.

Golyga hyn y bydd yr Alltudion yn cael eu hatal rhag cystadlu yng Nghwpan Cymru.

gofyn pobl y ffordd hyn bob dechrau haf hefyd, 'ydych chwi wedi dechrau tynnu tatws', yn union fel y gofynant, 'welsoch chwi wennol' neu 'glywsoch chwi'r gôg>' Sylwaf wrth feirniadu mewn sioeau cynnyrch garddio fod llai na chynt yn cystadlu yn y dosbarth i gasgliad o lysiau a chryn gam ddealltwriaeth hefyd am yr hyn ddisgwylir.

Ond heddiw, yn y coedwigoedd, y bydd y cystadlu'n dechrau o ddifri.

Cystadleuaeth wael oedd hon er bod rhai o brifeirdd y gorffennol wedi cystadlu.

Cystadleuaeth wan ryfeddol oedd hon, gyda phedwar yn unig yn cystadlu.

Mae'r Cymry Garry Houston, Mark Pilkington, Mark Mouland a Stephen Dodd yn cystadlu yn rownd ola y gystadleuaeth ragbrofol ar gyfer Cylchdaith Golff Ewrop y tymor nesaf.

A phan gwynodd yr hwn a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, yr ateb a gafodd oedd nad oedd dim yn y rheolau yn dweud fod yn rhaid i'r cwn oedd yn cystadlu fod yn fyw.

Roedd ganddi hi lais soprano reit dda, ac fe fydde hi'n cystadlu nawr ac yn y man yn y steddfod lleol, er na fydde hi'n ennill llawer.

Gan fod y gyfundrefn yn un gwbl gyfrannol, rhaid cystadlu ar lefel rhanbarth sylweddol.

Fel ym mhob oes, cofiaf fod criw mawr iawn yn cystadlu yn yr oedrannau iau ond mai prinhau fyddai'r cystadleuwyr wrth fynd yn hŷn.

Hyfryd ydyw cael eistedd yn dawel ar lan afon neu lyn, a gweld y pysgod yn codi i ddal y clr, a'r adar, ar adenydd chwim, yn cystadlu â hwy i ddal y tamaid blasus.

Yn yr Eisteddfod buom yn gwrando ar y ddarlith wyddonol, 'Newid Natur', ac Ymryson y Beirdd gyda De Ceredigion, Caerfyrddin a Chaernarfon yn cystadlu.

Mae'n rhaid cryfhau statws y Gymraeg er mwyn cystadlu'n effeithiol am grantiau i'w hybu o'r Undeb Ewroopeaidd.

Cerddi eraill: Yr oedd Dewi Emrys wedi cystadlu eto.

Dyw Baulch ddim yn cystadlu yn y râs 400 metr unigol.

Allai elusennau fu'n gwneud y gwaith ers degawdau ddim cystadlu â'u hymroddiad a'u hegni - er bod adnoddau'r fyddin, wrth gwrs, yn fantais aruthrol.

Yn ddiweddarach ceisias gan fy nhad cychwyn cangen o'r Urdd yn y Cei, ond ni fynnai.Credaf ei fod yn ofni creu clwb a fyddai'n cystadlu a Chyrddau Pobl Ifainc y Capel.

Draw ymhell yng nghanol y mynyddoedd, roedd gynnau'n tanio; gallem glywed eu swn yn cystadlu â thrwst y taranau glaw.