Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cytundeb

cytundeb

Mae cytundeb rhwng pysgotwyr sewin a biolegwyr/naturiaethwyr fod gwahaniaeth rhwng pysgodyn yn 'bwydo' a physgodyn yn cymryd ambell i gegaid.

Wrth arwyddo Cytundeb Belffast (neu Gytundeb Gwener y Groglith) roedd prif bleidiau gwleidyddol y gogledd, a holl bobl Iwerddon trwy refferendwm ddiwedd mis Mai eleni, yn derbyn y lle blaenllaw a roddwyd i'r Wyddeleg yn y Cytundeb.

Esboniodd - - fod yr hawl i archwilio yno er diogelu'r Sianel mewn achosion o dorr cytundeb, mewn achosion lle nad yw'r comisiynydd yn teimlo ei fod wedi cael gwerth ei arian, ac er mwyn atebolrwydd cyhoeddus.

Cytundeb eang (75%) y dylai'r Gymraeg a'r Saesneg gael statws cyfartal yng Nghymru.

A yw'r bobl sy'n mynegi barn ar y cytundeb wedi ei ddarllen?

Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal a gwledydd Benelwcs yn arwyddo cytundeb i ffurfio'r Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd.

Mae ei gyfnod wrth y llyw wedi bod yn fuddiol ond mae'r cytundeb heb ei arwyddo.

Ynteu a fu+m i'n cysgu tra bod miloedd o gopi%au o'r cytundeb yn mynd o law i law ar hyd a lled Cymru?

Nodir hyd y cyfnod prawf yn eich llythyr cynnig a phenderfynir yn ystod y cyfnod hwnnw ar eich addasrwydd i'r swydd am weddill hyd y cytundeb hwn.

Fe nododd - - fod tendr yn gallu golygu sawl gwahanol beth - fe allai olygu Cytundeb Pris Sefydlog neu fod y syniad a'r cynnwys yn cael ei addasu ar ôl ennill tendr.

Mae rheolwr Abertawe, John Hollins, wedi cytuno ar delerau gyda'r clwb ac wedi arwyddo cytundeb tair blynedd.

Mae amddiffynnwr canol Abertawe, Matthew Bound, ar fin arwyddo cytundeb tair blynedd gyda'r clwb.

Yna gofynnais i un neu ddau arall sut beth oedd y cytundeb, a oedd yn un hir neu'n ddyrys i'w ddarllen.

Mewn achosion o'r fath bydd y Cynhyrchydd yn hysbysu Equity cyn terfynu'r Cytundeb.

Golygai'r cytundeb `INF' y byddai taflegrau niwclear canolig yn cael eu dileu, gan gynnwys y rhai oedd wedi bod yn destun protest cyhyd yng Nghomin Greenham.

Mae cytundeb pur gyffredinol erbyn hyn ymysg llenorion a beirniaid llenyddol ein gwlad fod Gruffydd yn un o brif feistri rhyddiaith Gymraeg ac y mae dwy gyfrol a gyhoeddwyd ganddo yn y tridegau yn dangos hyn yn glir, sef Hen Atgofion, rhan o'i hunangofiant, a'r gyfrol gyntaf o gofiant OM Edwards.

Er na chafodd hynny lawer o sylw gan y cyfryngau, rhoddwyd adran gyfan yn y Cytundeb ar hybu'r iaith.

"Cytundeb" Y Pennau Cytuneb y mae'r atodlen hon ynghlwm wrthynt a'r telerau a'r amodau safonol hyn a gorfforir yn y Cytundeb ac sydd yn llunio'r cytundeb.

Un noswaith cytunodd y merched i ganu a dawnsio i ddiddanu dynion y ddwy garfan, ac El Hadad yn eu plith, er mwyn dathlu cytundeb ynglŷn â thâl am ddŵr y ffynnon ac am waith y gobeithient ei gael o ddwylo'r gof.

fel y dywedodd yr arglwydd acton, i fod yn gristion rhaid ichi wneud cytundeb â llofruddion.

Teimlid bod Mulroney yn gyfrifol am nifer o fethiannau yn ystod y cyfnod: rhai economaidd yn bennaf ond hefyd cyfres o fethiannau cyfansoddiadol a oedd i fod i sicrhau cytundeb ynglŷn â statws Que/ bec o fewn Canada.

Y mae'r diffiniadau a ganlyn yn berthnasol i'r Cytundeb hwn:-

Gwnaed cytundeb rhwng Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gogledd Cymru â pherchennog presennol y fferm, er mwyn cynnal y caeau yn warchodfa natur.

Heddiw bydd yr amddiffynnwr o Trinidad, Denys Lawrence, yn cael prawf meddygol a bydd y blaenwr o'r Rhyl, Lee Trundle, yn arwyddo cytundeb dwy flynedd a hanner gyda Wrecsam.

Pwysleisiodd yn ei ddatganiad fod gan John Hollins ddwy flynedd arall o gytundeb fel rheolwr - mi wnaeth o arwyddo'r cytundeb yn gynharach yn y tymor - a bod cwmni Ninth Floor, perchnogion presennol y clwb yn bwriadu parchu'r cytundeb hwnnw.

Ymgorfforir y dogfennau canlynol sydd ymghlwm wrth y Cytundeb Comisiynu ynddo, a byddant yn rhan ohono:-

Deuthum i'r casgliad fod y cytundeb a wnaethpwyd yn Maastricht yn rhywbeth pur bwysig.

Bu Israeliaid yn dosbarthu taflenni mewn angladd yn Jerwsalem ag arnyn nhw: Mae cytundeb Oslo'n farw.

Yn wir, yn ôl adroddiadau papur newydd mae Eriksson eisoes wedi derbyn y swydd ac wedi arwyddo cytundeb gwerth 1.8 miliwn.

Adroddodd bod trafodaethau gyda chwmni penodol a'u bod yn argoeli'n dda am gael cytundeb gyda'r cwmni.

Wrth ysgrifennu nid yw dyfodol y cytundeb yn gwbl sicr, ac fe allai hynny fod broblem fawr i'r iaith, ond mae ymgyrchwyr yn weddol sicr fod yr agwedd tuag at y Wyddeleg wedi newid yn llwyr erbyn hyn.

Rwyf yn derbyn cyflogaeth ar ac yn ddarostyngedig i'r telerau a'r amodau a gynhwysir yn y Cytundeb hwn.

Pwrpas y rhan hon o'n llith ydyw dangos fod cytundeb rhwng ysgolheigion ynglŷn â dyled uniongyrchol neu anuniongyrchol Dafydd ap Gwilym i'r Trwbadwriaid (neu'r Trwferiaid) cyn i T Gwynn Jones sôn am ddyled y Gogynfeirdd iddynt, a bod rhai o'r ysgolheigion, megis W J Gruffydd a Lewis Jones, yn awgrymu mai trwy ddyled ei flaenorwyr yn y traddodiad llenyddol Cymraeg i'r Trwbadwriaid yr oedd Dafydd yn ddyledus.

Wrth symud y trên o'r orsaf, hawliai rhai pobl wedyn roedd yr awdurdodau wedi torri cytundeb â'r pwyllgor Taflwyd y dyn tân i'r ddaear tra crynai'r gyrrwr yng nghornel y cerbyd tanwydd o dan gawod o dalpau glo, gan waedu o'i ben.

Golyga hyn y dylai holl staff y Cynulliad fod yn ddwyieithog neu gael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn effeithiol yn ystod oriau gwaith fel amod o'u cytundeb.

Ond penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion i beidio adnewyddu cytundeb yr athrawes ym mis Medi gan nad oedd arian ar gael ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dywedodd - - ei fod hefyd yn gweld fod cytundeb ar lefelau Ffioedd Rheoli yn berthnasol i bopeth ariannol ac i ddyfodol y sector annibynnol yng Nghymru.

"Deunydd" Copi o'r Gwaith wedi ei gynhyrchu ar naill ai brint taflunio positif neu ar gaset fideo o safon darlledu neu unrhyw fformat arall a gaiff ei bennu ym Mhennau'r Cytundeb hwn.

(Arwyddwyd y cytundeb hwn gan CAB Gwynedd, Yr Ymddiriedoaleth

Fe wnaeth - - y pwynt fod Cytundeb datblygu hefyd yn rhan o'r broses cyn-gynhyrchu mewn rhai achosion ac nid yn unig fel cytundeb datblygu syniad amrwd.

Ar un adeg bu'n weinidog yn y blaid geidwadol; bu'n cydweithredu â Rene Levesque pan oedd hwnnw yn brif weinidog Que/ bec; bu hefyd yn llysgennad Canada ym Mharis, ond ffurfiodd y Bloc que/ be/ cois dair blynedd yn ôl, ychydig cyn methiant cytundeb Lac Meech a oedd i roi statws arbennig i Que/ bec.

Syniadau ar sut i gael cefnogaeth ac ennill gwobr Ceisiwch gael cymorth eich teulu a'ch ffrindiau; eich partner, plant, mam, tad, chwaer, brawd, ffrindiau, cyd-weithwyr - unrhyw un, ond ceisiwch gael rhywun i arwyddo'ch cytundeb.

Cynhyrchodd raglen arbennig yn dilyn Refferendwm Cytundeb Heddwch Gogledd Iwerddon gyda chysylltiadau byw gan ein gohebydd gwleidyddol Bethan Rhys Roberts ym Melfast ac Aled Huw yn Nulyn.

Disodli Cytundeb Blaenorol

Mae Taylor, a arweiniodd Gillingham i'r Adran Gyntaf, wedi arwyddo cytundeb tair blynedd gyda'r clwb.

Nid oeddwn yn gallu derbyn oherwydd nad oeddwn eisiau torri cytundeb", meddai.

Roedd cytundeb bras â nod ac amcanion y ddogfen ymgynghorol.

Rhoddodd y cytundeb yr hawl i BBC Cymru ddarparu darllediadau teledu, radio ac arlein o wyl 1999 ar Ynys Môn ac yn 2000 yn Llanelli, gan sicrhau darllediadau llawn a chynhwysfawr ar y teledu ar radio.

I unrhywun wnaeth ddilyn yr hanes roedd oriau olaf negodi'r cytundeb yn un llawn drama gydag Unoliaethwyr a Gweriniaethwyr yn gadael ystafelloedd ac yn strancio gan fynnu bod eu safbwynt hwy yn cael ei ddiogelu gan y geiriad.

FODD BYNNAG nad yw'r drwydded hon ddim yn mennu ar berchnogaeth unrhyw hawlfreintiau na hawliau eraill o eiddo trydydd partion yn y Gwaith a chydnebydd a chytuna'r Cynhyrchydd nad yw'r drwydded a roddir yn unol â'r cytundeb hwn ddim yn rhoddi na chynnwys nac yn honni rhoddi na chynnwys unrhyw drwydded na chaniatâd ar ran unrhyw berchennog hawlfraint nac unrhyw berchen hawliau eraill yn y Gwaith i ddefnyddio atgynhyrchu neu gorffori y Gwaith yn y Rhaglen na hawl na thrwydded na chaniatâd i ddosbarthu nac arddangos y Rhaglen.

ac os na na cytundeb newydd iddo pwy fydd yn cymryd ei le?

Nid oedd gan y Pwyllgor Gwaith ddewis heblaw anrhydeddu'r cytundeb a thalwyd yr arian.

Cytundeb cryf (88%) fod yr iaith yn rhywbeth i fod yn falch ohoni.

Mae disgwyl y bydd cytundeb ynglyn â chyfansoddiad y gystadleuaeth erbyn diwedd yr wythnos nesaf.

O ganlyniad i'r cytundeb darparodd BBC Cymru ymron i 25 awr o ddarllediadau ar S4C.

Beth yw hyd cytundeb gwaith swyddogion unigol?

Ond penderfynodd yr Uchel Lys y byddai raid gyntaf i'r cytundeb fynd allan i dendr.

Fe gytunodd - - a - - y dylid creu canllawiau a'u cyhoeddi yn annibynnol o'r Cytundeb Comisiynu er mwyn osgoi camddealltwriaeth a dryswch.

Cyfanswm Pris y Cytundeb

Teimlai'n bur fodlon arno'i hun a brygowthai am y cytundeb yr oedd ar fin ei arwyddo gyda Border Holdings wrth ei wraig, gan ychwanegu y byddai'n filiwnydd cyn diwedd yr haf.

Hawliau wedi eu haseinio mewn Cytundeb ysgrifenedig

Ond ychwanegodd ei fod ymhell o sicrhau llofnod Hartson a dywedodd mai un rhan o'r cytundeb yw y byddai Kevin Lisbie yn mynd o Charlton i Wimbledon.

Roedd wedi cael yr arian trwy gytundeb teg, cytundeb a allasai fod wedi gweithio yn ei erbyn.

Arwyddo cytundeb i sefydlu Iwerddon Rydd o 26 o siroedd yn y De.

Dyddiad y Cytundeb:

Mae gan Bellamy gytundeb pedair blynedd gyda chlwb Highfield Road - ac, yn gyhoeddus o leia, mae hi'n ymddangos y bydd yn parchu'r cytundeb hwnnw.

Os byddai angen mwy o arbofion sydd ddim yn dod o dan y cytundeb presennol, yna gallai'r Cynulliad wneud penderfyniad ar y mater.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal a gwledydd Benelwcs yn arwyddo cytundeb i ffurfio'r Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd.

Mae'r rhain yn cynnwys model o gyfarwyddyd dylunio, cytundeb datblygu, cytundeb rheolaeth a chytundeb trwydded.

Yn ôl Herder, ni enid dynion yn ddarpar ddinasyddion, yn barod i ymuno â'u tebyg mewn cytundeb cymdeithasol Rousseauaidd.

Mae Robbie Savage wedi arwyddo cytundeb newydd gyda chlwb pêl-droed Leicester City.

Cytundeb tebyg a adlewyrchir mewn llinell megis 'Dau fonedd a dwf uniawn' a'r llinell rymus honno am y ddau o fewn eu plasty 'yn porthi holl Gymru'.

Tanseiliwyd amodau sawl cytundeb gan y cwmmau rheilffyrdd, trwy iddynt ail-ddiffinio graddau gwaith, gohirio taliadau, newid yr amserlen neu oriau gweithio, cyflogi rhagor o weithwyr rhan-amser, ac yn y blaen.

bod disgwyl i unrhyw gwmnïau neu asianteithiau sy'n cael eu cyflogi gan y Cynulliad i wneud gwaith ar ran y Cynulliad i fod yn gweithredu polisi dwyieithog fel amod ar eu cytundeb.

Rhoddodd y cytundeb yr hawl i BBC Cymru ddarparu darllediadau teledu, radio ac arlein o wyl 1999 ar Ynys Môn ac yn 2000 yn Llanelli, gan sicrhau darllediadau llawn a chynhwysfawr ar y teledu a'r radio.

Fel pe bai hynny'n arwydd bod cyfnod wedi dod i ben, fe fu'n rhaid i Brydain, ar ôl ei hymdrechion ofer i sleifio allan o bob cytundeb rhyngwladol, fynd i ryfel.

Cyfeiriodd y cwynwr hefyd bod cytundeb ar y cyfan o dai'r ystad yn atal unrhyw ddatblygiad a fyddai'n amharu ar ddeiliaid eraill yr ystad.

Na, nid oedd ganddynt unrhyw wybodaeth am y materion hyn oherwydd nid oeddent wedi gweld y cytundeb.

Os nad oes torr cytundeb neu broblem arall tebyg ni fydd angen archwiliad.

Y cwbl ddwedwn i, os daw perchnogion newydd i'r clwb, go brin y bydden nhw'n fodlon parchu'r cytundeb hwnnw.

Bydd gennych gwy o gymhelliant i beidio a throi yn ol os yw'ch cytundeb gennych i'ch atgoffa.

Os, drwy'r cyfryw salwch neu anallu, nad yw'r Artist yn gallu cwblhau ei waith gall y Cynhyrchydd derfynu Cytundeb Gwaith yr Artist drwy dalu i'r Artist yr holl daliadau sy'n ddyledus hyd at ddyddiad y salwch neu anallu.

Ac yn goron ar y cwbl gwelwyd cyhoeddi'r Cytundeb mewn Gwyddeleg gan y Llywodraeth -- ac fel ymarfer ar gyfer y dyfodol roedd yn rhaid gofyn yn arbennig amdani, a chwedyn nid oedd sicrwydd y byddai'n cyrraedd.

Ychydig a wyddai'r diniweitiaid oedd yn crwydro'r wlad ar gefn beic i gasglu enwau ar ddeiseb i wrthwynebu rhoi adeiladau gwersyll y Llynges ym Mhenychain i 'Byclins' ar ol y rhyfel fod cytundeb yn bod cyn eu codi erioed rhwng Billy, a barchusodd i Syr William, a'r 'admirality', mai eiddo Butlin fyddai Penychain ar ol y rhyfel.

Teimlodd Harri Gwynn droeon iddo fod o dan gwmwl oherwydd ei benderfyniad i lynu'n dynn wrth amodau'r cytundeb.

Mewn byd masnachol ni fyddai'r cynhyrchydd yn cael gwaith ar ôl torri cytundeb, ond nid felly yn ganiataol yng Nghymru gan fod y berthynas yn un fwy clos.

Mae son y bydd canolwr Pontypridd, Sonny Parker o Seland Newydd, yn cael cynnig cytundeb gyda'r tîm cenedlaethol.

Y cytundeb canlynol yw cnewyllyn ein strategaeth ar gyfer sicrhau y bydd cyngor annibynnol yn haws ei gael:-

Roedd cytundeb cyffredinol (80%+) y dylai addysg drwy gyfrwng y Gymraeg fod ar gael o ysgolion meithrin hyd at ysgol uwchradd neu brifysgol.

Ond gan fod cytundeb nawr ar y nifer y clybiau o leia fe allan nhw fwrw 'mlaen i gael y gemau a'r stwythur yn barod ar gyfer y tymor nesaf.

Wel, cefnogaeth eang led-led Cymru ar ddefnyddio'r Gymraeg (71%). Cytundeb eang y dylai Cymraeg a Saesneg gael statws cyfartal yng Nghymru (75%). Cytundeb eang ar bwysigrwydd addysg Gymraeg (80%). Cytunai 83% y dylai pob corff cyhoeddus allu delio â phobl yn y ddwy iaith.

Doedd - - ddim yn gweld yr angen am archwiliad ariannol o fewn ysbryd a bwriad Cytundeb Pris Sefydlog.

Arwyddo cytundeb heddwch Versailles.

Cyfrifoldeb gohebwyr teledu oedd cyfleu peth o'r wefr honno'n ogystal ag amlinellu pwysigrwydd y cytundeb diarfogi a arwyddwyd gan Mr Reagan a Mr Gorbachev yn y Tŷ Gwyn.

Mae cefnwr 20 oed Abertawe, Leigh Devulgt, wedi arwyddo cytundeb dwy flynedd gyda'r clwb.

Bydd ymosodwr Jamaica, Walter Boyd yn arwyddo cytundeb blwyddyn efo Abertawe a chredir y bydd yr amddiffynnwr canol Matthew Bound hefyd yn aros ar y Vetch.

heb amheuaeth, barn y chwaraewyr yw y dylai terry yorath gael cytundeb newydd.

Y mae rhywbeth ffuantus iawn ynglyn â'r holl siarad am y cytundeb ymhlith gwleidyddion.