Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

daflu

daflu

Daeth y lleuad allan gan daflu ei golau tawel oeraidd dros y wlad.

"Mi fedrwn daflu cerrig os bydd rhaid!" meddai'r llanc.

Ond yn ffodus iawn fe gafodd Aled 'i daflu allan o'r car, yn ddi-anaf.

Gafaelai'r dwblwr mewn un pen o'r llafn a'i ddyblu ar lawr y felin, ac yna ei godi at fwrdd y shêr, ei gymhwyso, ei roi o dan y gwasgwr, ei drin o dan y gyllell, ac yna ei daflu ar draws y felin at y gweithiwr ffwrnais.

Yn anffodus, er imi geisio tynnu sylw'r awdurdodau priodol at bwysigrwydd Tre'r Ceirij nid oes yr un arwydd i'w weld hyd heddiw i egluro gwerth y pentref i'r genedl nac ychwaith gynnig wedi'i wneud i rwystro'r fandaliaeth o daflu rhai o'r cerrig o'r amddiffynfa dros y dibyn!

Gyda'r geiriau dramatig yna y disgrifiodd un o gystadleuwyr Blind Date sut y bun rhaid iddi daflu ei hesgid at y bachgen ai henillodd er mwyn gwneud iddo wrando.

"Tynnwch y siwt wlyb 'na ar unwaith," meddai, gan daflu'r gŵn ati.

Cododd y lleisiau yn uwch ac yn y diwedd dyma lanc yn neidio i ben wal y ffynhonnau gan daflu ei wallt cyrliog du yn ôl a chodi ei ddwrn i'r awyr.

Erbyn hynny nid angen athro oedd arnom ond "referee%, a gwnaeth Bob Edwards y gwaith hwnnw'n orchestol gan daflu ambell sylw neu gwestiwn bachog i ganol y stormydd geiriol.

Dyna lwc iddi ei achub o'r bag sbwriel yn union ar ôl i Mam ei daflu.

Ar ben y grisiau hongiai un lamp drydan wan o'r nenfwd gan daflu goleuni melyn ar y paent a godai'n swigod gwlyb ymhob man.

Ar Iol rihyrsal y pnawn fe fydden ni'r plant yn mynd i lawr at yr afon i daflu cerrig fflat ar draws wyneb y dŵr.

Mae ambell berson mwy sensitif na i gilydd wedi cael ei daflu i'r llawr fel pe bai sioc drydanol wedi mynd drwyddo.

Yn gyntaf yr arfer o daflu conffeti ar bâr ifanc newydd briodi.

Doedd ganddo ddim nerth i daeru ar ôl yr holl daflu i fyny.

Ella y medri di daflu llafn o oleuni ar beth fel hyn.

pawb daflu hefo 'n gilydd iawn !

Cododd y milwr ei wn yn fygythiol wrth i'r eira daflu ei helmed ddur oddi ar ei ben bron.

Dechreuais daflu lein ar draws ac i lawr.

Hyd yn oed pan oedd ganddi dair merch, Kate, Pam a Polly, gadawai ef y cartref am wythnosau meithion o dro i dro gan daflu'r holl ofalon ar ysgwyddau Pamela.

'O wel, bydd rhaid i mi daflu f'un i yn l, felly,' meddai Bleddyn yn ddigalon, 'mae hwnnw'n llai fyth.'

Peth ffwrdd-a-hi yw pethynas plant ysgol at ei gilydd, er y gall fod yn boenus o angerddol ar brydiau, a pheth i'w daflu heibio wedi dod i oedran gŵr - neu wraig!

Dylai fod yn destun rhywfaint o bryder i Lafur i wleidydd mor brofiadol gael ei daflu oddi ar ei echel mor hawdd.

Yr unig sŵn oedd dyrnod pren ar bren a sloshian rhythmig wrth i'r clai gael ei daflu fesul dyrnaid i orchuddio plethwaith y waliau.

Yna, pan welodd ei gyfaill yn chwerthin yn braf am ei ben, gollyngodd ei wn i'r llawr a dechreuodd daflu eira at y plant.

Gafaelodd yn ei war a'i godi'n glir oddi ar y llawr cyn ei daflu i du ôl y fen ar ôl y sach.

Dywedir y gall cariadon cael dymuniad eu serch trwy roi pin mewn corcyn a'i daflu i'r ffynnon a gofyn am gymorth Dwynwen.

Digwyddodd pan oernadodd y cŵn fod ffos lydan a lleidiog i'w chroesi, ac ebe Ernest wrth Harri, oblegid hwy oedd y ddau flaenaf: `Yrŵan amdani, Harri, rhaid i chi gymryd y lêd; neidiwch cyn belled ag y medrwch, achos y mae'r ffos yn llydan.' Plannodd Harri ei ysbardunau yn ei geffyl bywiog, a neidiodd ddwylath pellach nag oedd eisiau iddo, a chwympodd i'r llawr gan daflu Harri i'r ffos.

Os golygir mai troedigaeth SL yn y tridegau a arweiniodd rywsut at Penyberth a'i daflu ef i 'eol y gelyn', yna beth yw ystyr y 'carchar a'r seler ddilawnter dan lif anafon' yn y pennill cyntaf, cyn dyfod 'Arthur i'th arbed di'?

'Dydi hwn ddim yn ddigon mawr i'w gadw,' meddai, 'gwell i mi dynnu'r bachyn a'i daflu yn l i'r afon.'

Yr her i bob un ohonom wrth daflu'n rhwyd ymhellach, a thrwy wneud hynny herio rhai confensiynau ceidwadol Cymreig, yw ceisio cyrraedd y grŵp sylweddol hwn o Gymry Cymraeg a cheisio denu eu cefnogaeth yn araf bach i weithgareddau ac adloniant yn yr iaith Gymraeg.

Cymer ychydig ohono eto a'i daflu i ganol tân a'i losgi; bydd tân yn lledu ohono i holl dŷ Israel.

Cafwyd Stephens yn euog o achosi niwed corfforol i Bebb, ar ôl iddo daflu dwrn mewn gêm rhwng Cross Keys a Phenybont.

'Fe glywes i sôn am ryw fachgen oedd yn gallu dilyn llwybr trwy daflu pêl hud o'i flaen.'

Wrth daflu dr dros y car mae'r perchennog yn gwahodd natur i wneud yr un fath!

Cludant y cynhaeaf i daflodydd pren yng nghefn y tai i'w daflu islaw, yn y gaeaf, i'r gwartheg Simmental ar y llawr cyntaf.

'Rwy'n methu cofio pwy ddywedodd wrthyf ar ôl i'r Weinyddiaeth daflu dŵr oer ar ein cynlluniau: "Dyna ti wedi gorffen 'nawr .

Erbyn i ni fod yno, roedd mil o bobl wedi'u lladd, y rhan fwya'n Balestiniaid, wrth i fechgyn ifanc a llanciau daflu cerrig a bomiau petrol at filwyr Israel a chael eu saethu am eu gwaith.

Roedd gan Arthur gleddyf erstalwm ond mi fu mor blincin gwirion ag ordro hwnnw i gael ei daflu i mewn i ryw lyn.

Roedd hi bellach yn cael ei defnyddio gan bobl i daflu'u hunain oddi arni pan oedden nhw'n methu â dod i delerau efo bywyd yn Beirut.

allan ohoni a chafodd ei daflu o'r palas yn ddiseremoni.

Dim ond hanesydd eofn -- ac un nad oedd yn rhan o fwrlwm y cyfnod cynnar -- fedr daflu ei linyn mesur yn wrthrychol dos hanes y mudiad.

deallwyd mai ymateb i gais athrawon yr oedd yr asiantaeth wrth osod y cynllun marcio ochr yn ochr â'r dogau ac mai ymgais oedd hyn i daflu goleuni pellach ar y dogau.

Nid rhaid ychwanegu fod holl duedd economaidd Prydain Fawr gyda'r canoli fwyfwy ar ddiwydiannau yn gwthio'r Gymraeg fel clwt i gornel, yn barod i'w daflu ar y domen.

Tynnodd ef o'i logell a gweiddi ar y lleill, 'Fe ddaeth yr amser i brofi anrheg y ddraig.' Cymerodd ychydig o'r llwch ohono a'i daflu drosto'i hun a'i ferlyn.

Er i ti fethu, fe elli daflu'r dis hyd nes y llwyddi i'w ddal, ond am bob tafliad aflwyddiannus rhaid i ti dynnu un Radd Nerth i ffwrdd.

Jim!' Bu bron i mi faglu trosto, a bron iddo yntau daflu ei hun i'r afon mewn braw!

Gydag un hwrdd derfynol, siglodd y corwynt y boncyff cadarn gan ei daflu tua'r ddaear.

Oddi ar i'r pyllau gau 'roedd y tipiau'n gornwydydd ar hyd y cymoedd, ac ymhen misoedd 'roedd cysgod un ohonynt, uwch pentref Aberfan, wedi ei daflu ar draws yr holl fyd.

Yn eu barn dylsai fod wedi derbyn carden goch neu felen am daflu dwrn.

Yn sydyn, llithrodd y bollt yn ddidrafferth i'w le, ac agorodd drws y bwthyn led y pen, gan daflu'r hen wraig fel crempog yn erbyn y wal a rhoi clec iddi ar ei thrwyn.

galwasant a galwasant, a 'u pryder yn graddol droi 'n ddychryn, a 'u lleisiau 'n mynd yn sgrech, a 'r tri 'n rhedeg i fyny ac i lawr y lan gan chwilio yma a chwilio acw, ond yn gwybod yn dda y gallai llifeiriant gwyllt fel hwn daflu ffred a 'i gludo ymaith mewn chwinciad.

Ond ymhell cyn iddyn nhw'i chyrraedd dechreuodd y milwyr daflu picelli a gwaywffyn.

Sbardunodd Andrews y BMW i lawr y ffordd a'i daflu'n ddidrugaredd heibio i'r gornel cyn plannu'i droed yn filain ar y brec .