Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

daleithiau

daleithiau

Cafwyd hefyd yr alcaloid behine ac y mae ymchwil yn yr Unol Daleithiau wedi dangos fod gan hwn effaith arwyddocaol ar yr iau.

Mewn chwiniciad roedd gohebydd teledu o'r Unol Daleithiau wedi gweiddi arno - `Mr President can you confirm that the talks are going well?' Roedd pawb arall yn ddiolchgar fod o leia un beiddgar yn ein plith ni.

Mae'r Unol Daleithiau, ac efallai Los Angeles yn arbennig, yn ran o ymwybyddiaeth pob un ohonom ni.

Mae'n codi arswyd arnom eto gyda'r llun o ferch fach yn rhedeg yn noeth i lawr llwybr o'i phentref yn Fietnam a'i chroen yn friw gan y napalm yr oedd awyrennau bomio yr Unol Daleithiau wedi eu gollwng ar ei chartref.

Ond ar y radio yn yr Unol Daleithiau, mae'r enw'n cael ei ail-adrodd a'i lafarganu hyd syrffed yn ôl yr hen ganllawiau.

Yr wythnos hon maen nhw'n dathlu canmlwyddiant dyfodiad y Daeargi Cymreig yn yr Unol daleithiau.

Roedd yn llythrennol yn rhoi ei droed ar awyren a fyddai'n ei gludo ar daith rygbi i'r Unol Daleithiau pan alwyd arno i fynd i Irac.

Mae cymdeithasegwyr yn yr Unol Daleithiau wedi nodi wyth ohonyn nhw.

Pan gyrhaeddodd yr Unol Daleithiau ar ddechrau'r Rhyfel Cartref, fe ddywedodd Abraham Lincoln wrtho na wyddai am ddim mwy pwerus na The Times, `heblaw efallai y Mississippi' ac, wrth gyrraedd India i roi sylw i'r Miwtini Mawr, fe drawodd fargen gyda phennaeth y fyddin i gael yr holl wybodaeth a oedd ar gael, ar yr amod na fyddai'n trafod hynny yn unman ond ei lythyrau i'r papur newydd.

Trwy fod yn llawfeddyg yr ymennydd, er enghraifft, neu'n Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Ethol Jimmy Carter yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Soniai am streic setiwrs yng Ngogledd yr Unol Daleithiau, a phob setiwr yn y De'n cyfrannu tair doler yr wythnos at eu cadw allan.

Yr Unol Daleithiau yn datgan siom ac yn creu gwasgfa economaidd gan orfodi Prydain i dynnu eu milwyr yn ôl.

Effeithiodd nifer o newidiadau eraill yn weladwy ar lif y gêm yn union fel a ddigwyddodd pan fu newidiadau tebyg tuag at ddiwedd y gêm yn erbyn yr Unol Daleithiau.

Y genhedlaeth ifanc yng Nghymru fel yn yr Unol Daleithiau sy'n gweithredu o ddifrif, mewn ffordd gostus iddyn nhw eu hunain, i orseddu gwerthoedd uwch yn nhrefn ein cymdeithas; cilwgu arnynt gydag ychydig eithriadau a wna'r canol oed parchus sy'n proffesu ymlyniad wrth yr un gwerthoedd.

Oherwydd darostyngiad yr Unol Daleithiau yn ystod rhyfel Fiet Nam roedd yr Unol Daleithiau yn flaengar yn yr ymdrech lwyddiannus i esgymuno Kampuchea a Fiet Nam o'r gymuned ryngwladol.

"Hwn oedd y tro cyntaf i Gwenllian a Beth fod yn yr Unol Daleithiau ac roedd hynny'n bwysig," meddai Ann Fôn.

yn y cyfnod yma, yr oedd y system delegraff yn dechrau datblygu yn yr unol daleithiau ; yr oedd samuel morse wedi dyfeisio ei fersiwn ef o'r telegraff yn yr un flwyddyn â wheatstone a cooke, ac erbyn au'r ganrif yr oedd nifer o gwmni%au telegraff yn bodoli yn yr u.

Dyma Rafe (Ben Affleck) a Danny (Josh Hartnett) sydd, does dim rhaid dweud, yn tyfu'n ffrindiau mynwesol ac ymhlith awyrenwyr gorau yr Unol Daleithiau.

Argyfwng Vietnam yn dwysu wedi ymosodiad gan Ogledd Vietnam ar un o longau'r Unol Daleithiau.

Fel arweinydd y Cuban American Foundation, MasCanosa yw'r dylanwad pwysicaf ar bolisi yr Unol Daleithiau tuag at Cuba, ac un o'i gydweithwyr agosaf yw mab yr Arlywydd George Bush.

Os mai trwy gyfrwng y Saesneg y dysgir plant, pa iaith bynnag eu mamiaith - boed hynny yng Nghymru neu yma yng Nghaerl^yr lle mae chwarter y plant sy'n byw yma yn Asiaid neu yn yr Unol Daleithiau lle mae lleiafrif arwyddocaol Hispanig neu mewn llawer man ledled y byd - nid oes byth broblemau mae'n ymddangos.

Yr ydym yn hynod obeithiol wrth edrych ymlaen at y dyfydol gyda tho ifanc braf iawn yn gweithio'n galed i newid delwedd draddodiadol cymdeithasau Cymreig yr Unol Daleithiau o fod yn glybiau y "Blue Hairs" yn llawn hen bobl sydd heb weld y Gymru gyfoes ac sydd ddim eisiau ei gweld.

Awyrennau'r Unol Daleithiau yn gollwng bomiau napalm ar Fietnam.

Yma yng Nghymru bu protestio yn erbyn y bwriad i foddi Capel Celyn ac 'roedd Saunders Lewis wedi cynhyrfu'r dyfroedd yn ei ddarlith 'Tynged yr Iaith'. Ond 'roedd oes y brotest yn lledaenu drwy'r byd, y duon yn yr Unol Daleithiau a'r mudiad heddwch newydd a godasai o ganol tanchwa Hiroshima a Nagasaki.

Rhyfedd yw'r tebygrwydd yn hyn o beth rhwng Cymru a'r Unol Daleithiau.

Richard Nixon yn cael ei orfodi i ymddiswyddo wedi achos Watergate, Gerald Ford yn ei olynu yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Er enghraifft, yn yr Unol Daleithiau gall gymryd misoedd i'r Arlywydd berswadio'r Gyngres i dderbyn ei gynigion ynglŷn â'r Gyllideb.

roedd nifer fawr o gynrychiolwyr y gwledydd yn bresennol yno ac roedd saith gant ohonynt o loegr ac unol daleithiau america.

Mae'r elyniaeth tuag ati'n cynnwys yr hen Undeb Sofietaidd yn ogystal â'r Unol Daleithiau.

Awstria yn dod yn un o daleithiau'r Almaen.

Mae nifer o Gymry yn yr Unol Daleithiau hefyd a chawn gwrdd â rhai ohonyn nhw yn ystod y gyfres.

Roedd yna Gymry'n byw mewn amrywiol wledydd ac yn anfon llythyrau cyson i'r papurau newydd; roedd yna hefyd bapurau newydd Cymraeg mewn gwledydd fel yr Unol Daleithiau, ond rhywsut, doedd y rheiny ddim yn pasio'r prawf angenrheidiol o fod yn cynrychioli un wlad mewn gwlad arall.

Yna, lledaenodd yr haint i orllewin yr Unol Daleithiau ac yno, yn ardal Los Angeles yng Nghaliffornia yr ymddangosodd yr haint gyntaf yng ngwledydd y Gorllewin.

Ailethol Ronald Reagan yn Llywydd yr Unol Daleithiau.

Cyhoeddwyd fod John de Lorean, perchennog y cwmni ceir a fu'n hapfasnachu swyddi yng Ngogledd Iwerddon gydag arian y Llywodraeth, wedi'i brofi'n ddieuog o drafnidio cyffuriau yn yr Unol Daleithiau.

Nid yn unig ar anhrefn y cyfrif yn etholiadaur Unol Daleithiau y mae llygaid y byd ar hyn o bryd.

Yn nyddiau Haile Selassie, roedd yr Unol Daleithiau'n cefnogi'r ymerawdwr, tra bod y Rwsiaid yn cefnogi'r gwrthryfelwyr.

Eu gwaith hwy oedd sicrhau fod gohebwyr yn edrych yn ffafriol ar waith y tridiau a aeth heibio, neu o leiaf y gwaith a wnaed gan gynrychiolwyr yr Unol Daleithiau.

Mae baner yr Unol Daleithiau [gan Jasper Johns]...

Ethol Ronald Reagan yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

ar ôl gweld sefydlu cwmni llwyddiannus yn yr unol daleithiau, trodd david hughes ei olygon tuag ewrop, gan ddechrau yn lloegr gyda'r english telephone company, a oedd yn rheoli'r sefyllfa delegraffig ym mhrydain fawr.

Os cânt eu dal ar ôl dychwelyd i'r Unol Daleithiau, cânt eu herlyn yn y llysoedd am dorri'r bloqueo.

Yn y pumdegau, roedd Cuba'n chwilio am ddyn a allai adfer eu balchder cenedlaethol drwy herio'r Unol Daleithiau, dyn na fyddai'n cael ei lygru gan arian y Mafia.

Llywodraeth yr Unol Daleithiau fyddai'n arwain y Cynghreiriaid.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Yr Unol Daleithiau yn ymuno â'r Rhyfel.

"Ww - traed mawr oedd ganddo fo." Dylan Iorwerth Fe gyrhaeddodd yr Unol Daleithiau ar adeg o ferw gwleidyddol a chymdeithasol.

Doedd ei ymweliad â'r Unol Daleithiau ddim yn eithriad ac yntau'n teithio o gymuned Gymraeg yng nghwmni rhyw Gymro neu'i gilydd i weld arwyddion cynnydd neu olion Rhyfel Cartref.

Fe fu cryn ddyfalu ynghylch tueddiadau rhywiol yr Arlywydd ac, unwaith, fe wahoddodd bump o newyddiadurwragedd o gylchgronau yn yr Unol Daleithiau i dreulio peth amser gydag ef, ei wraig Soffia, a'u saith plentyn er mwyn gweld pa mor normal oedd bywyd y teulu.

roedd gan unol daleithiau america ei hapostol heddwch hefyd, sef elihu burritt, ac roedd gan y wlad honno ei mudiadau heddwch gweithgar.

Lladd a phrotestio gan bobl ddu yn nhaleithiau'r De yn yr Unol Daleithiau.

Yn y gyfres, Beth yw gohebydd arfordir dwyreiniol yr Unol Daleithiau.

(Na ellir ei gael chwaith, i ddweud y gwir, yn yr Unol Daleithiau nac yng ngweddill Gorllewin Ewrop, heb sôn am Brydain).

Mae croeso arbennig i gystadleuwyr a hwyliodd yn anghyfreithlon o'r Unol Daleithiau.

Golwg wahanol i'r arfer ar Unol Daleithiau'r America sydd yn y gyfres hon.

Ethol George Bush yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Yn y cyfamser, roedd MasCanosa yn pwyso ar Gyngres yr Unol Daleithiau i'w gwneud hi'n anghyfreithlon i is-gwmnau Americanaidd mewn gwledydd tramor fasnachu â Cuba.

Un o'r prif resymau am hyn yw poblogrwydd cynyddol ymgyfreithiad camymddygiad (malpractice litigation) yn yr Unol Daleithiau.

Kennedy yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

mae'r hysbyseb yn dangos andros o ras geir trwy strydoedd un o ddinasoedd yr Unol Daleithiau yn nhraddodiad gorau Bullit ac ati.

Ac os mai syfrdan yw lliwiau'r hydref yng Nghymru, beth am y syfrdan o weld y coedwigoedd llydan ddail yn nhaleithiau dwyreiniol Unol Daleithiau America.

Ac i gymylu pethau ymhellach, mae'r radd gynilo yn Yr Unol Daleithiau wedi disgyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac wedi dymchwel rhai o ragfynegion yr awdurdodau economaidd yno.

Yr oedd canghennau dwy siop lyfrau fawr Toronto - Chapters ac Indigo - yn rhai a wnaeth argraff ddofn arnaf yn ystod ymweliad diweddar - fel y gwnaeth siopau tebyg yn yr Unol Daleithiau.

Daeth byd ffasiwn yr Unol Daleithiau o hyd i reswm arall fodd bynnag.

Maen arfer a gychwynwyd gan Madonna pan wnaeth ei hymddangosiad cyntaf ers saith mlynedd ar deledu yn yr Unol Daleithiau.

Thomas a'u buddsoddiad ym mywyd yr Unol Daleithiau'n wahanol iawn i eiddo newyddiadurwyr wrth grefft.

Siapan yn ymosod ar Pearl Harbour gan dynnu'r Unol Daleithiau i mewn i'r Rhyfel.

Hwn oedd y tro cyntaf iddo ddangos ei liw comiwnyddol, a dyna yw'r ddelwedd ohono ers hynny; cadarnhawyd amheuon yr Unol Daleithiau ei fod yn gomiwnydd rhonc.

Dilyn Unol Daleithiau America yw hyn, ac i ble y mae hynny yn mynd i'n harwain ni?

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol John F. Kennedy yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

Mae'r siopau hyn yn rhai y mae'r Canadiaid eu hunain yn ymfalchio ynddynt a'r ddau gwmni yn rhai o'r wlad ei hun yn gwrthsefyll cyrch siopau tebyg o'r Unol Daleithiau dros y ffin.

Byddai'n well gan Mr Reagan ruthro adref i'r Tŷ Gwyn er mwyn siarad yn gartrefol ar deledu'r Unol Daleithiau gyda chynulleidfa anweledig oedd ddim yn ateb yn ôl.

Hwy, y blynyddoedd a basiodd, oeddynt y chief engineers yn gweithio peiriant mawr llywodraeth yr Unol Daleithiau.

Ethol Bill Clinton yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

24 o daleithiau'r UDA yn gwahardd gwerthu alcohol.

Ac yn yr Unol Daleithiau defnyddir betys mewn pob math o gyfuniadau: betys efo oren, betys efo afal, betys ar dôst efo pennog ac wyau wedi eu berwi'n galed; betys mewn iogurt efo cennin syfi, sinamon a nytmeg - i enwi dim ond rhai.

Monica Lewinsky yn datgelu iddi gael perthynas rywiol â Bill Clinton, Arlywydd yr Unol Daleithiau, ac yntau yn gwadu'r honiad.

Gwrthryfel a phrotestiadau hiliol yn yr Unol Daleithiau.

Yr Unol Daleithiau yn ymuno â'r Rhyfel.

Yr Unol Daleithiau yn dathlu 200 mlynedd o annibyniaeth.

yn fuan iawn, y telegraff hughes oedd peiriant safonol yr amerig, ac yn dilyn llwyddiant ysgubol y cwmni gwreiddiol, yr oedd nifer o gwmni%au wedi dod at eu gilydd yn fuan wedyn i ffurfio'r western union telegraph company, sydd hyd heddiw y cwmni telegraff pwysicaf yn yr unol daleithiau.

Ethol Richard Nixon yn Arlywydd yr Unol Daleithiau.

O westy yn y ddinas y teledwyd rhaglen deledu gyntaf yr Unol Daleithiau ac wedyn lleolwyd sianel deledu gyntaf y wlad yno.

Yn sicr, mae'r harmoneiddio a geir ynddi yn adlewyrchu arddull Steve Tyler a'r criw, sydd unwaith eto yn arwydd o ddylanwad yr Unol Daleithiau ar gerddoriaeth Stereophonics.

Ac mae'n siwr o roi Gwynedd a Chymru gyfan ar y map yn yr Unol Daleithiau a thrwy'r byd i gyd.

Ers Tanglewood, mae Llewellyn wedi ymddangos yn aml yn yr Unol Daleithiau.

Mae ganddoch chi rhyw fath o syniad yn awr o fawredd a hollbresenoldeb hysbysebu ym mywyd pobol yr Unol Daleithiau.

Y nod yw efelychu llwyddiant Denmarc, Valencia yn Sbaen, Emilia-Romagna yn yr Eidal, Baden- Wuerttemberg, ein chwaer-ranbarth yn yr Almaen a rhai o daleithiau America fel Pennsylvania wrth greu yr hyn a elwir yn 'rhwydweithiau cydweithredu' rhwng cwmni%au bach a mawr a rhwng y sector breifat a'r sector gyhoeddus.

Daw BBC Parliament â darllediadau byw i chi o Dy'r Cyffredin, darllediadau wedi'u ‘recordio fel petaent yn fyw' o Dy'r Arglwyddi a darllediadau o'r gweithrediadau yn y sefydliadau gwleidyddol newydd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, Senedd Ewrop a'r Gyngres yn yr Unol Daleithiau.