Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dd

dd

Sylweddolais innau, er i bron ddeugain mlynedd fynd heibio, nad oedd digon o ddžr wedi cael ei dywallt ar y tân arbennig hwn, bod perygl o hyd fod rhywun yn credu fod rhywbeth wedi mynd o'i le gyda chyllid yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhwllheli.

Rhaid iti wâ;dd rhywun i swpar os wyt ti am gwmni.

"Mi dd'wedsoch chi'r gwir yn fan'na,' meddai'r gweinidog.

(dd) Mewn cainc â rhannau anghyfartal, rhaid dechrau ar y rhan fer yn ôl hyd y pennill.

dd) Trefnu rhai o gyfarfodydd lleol y Gystadleuaeth Gwis Genedlaethol.

Ni welir mwy yr 'hogyn gyrru'r wê;dd', ac ni chlywir chwibanogl y dyrnwr mawr.

'Mae Mario Veit wedi bod i'r sgwâr ryw 30 o weithie, o'dd e eriôd wedi colli a wedi atal 18 o'i wrthwynebwyr.

Dwynwen, pes parud unwaith Dan wždd Mai a hirddydd maith, Dawn ei bardd, da, wen, y bych; Dwynwen, nid oeddud anwych.

'Os gwnaiff hi, mi dd'weda i mai Miss Price piau nhw.'

'Fuo gen i erioed ddim i'w ddweud wrth ddžr.

Deffrô;dd y Times ar unwaith i ddweud y dylid ymarfer '...' yng Nghymru, cyn iddi hithau godi Cynghrair Tir a throi'n ail Iwerddon.

Dyma fi a Robin El, wrth ddžad adra o'r ysgol yn tynnu'u cyrc nhw, new yr oedd y lôn yn un foddfa o dar 'run fath â'r Trinidad Lake, ac yr oedd yn rhaid i drigolion y Waen fynd trosodd i gae Tai Croesion i fynd heibio.

Deffrô;dd gan feddwl fod rhywun yn y stafell.

(d) Ceisiadau heb eu dyfarnu o fewn cyfnod o wyth wythnos:- CYFLWYNWYD er gwybodaeth adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio ar geisiadau a oedd heb eu dyfarnu o fewn cyfnod o wyth wythnos:- Byrfodd - DD - dyddiad derbyn y cais

(dd)NODER yr awdurdodwyd yr Ysgrifennydd Dosbarth i arwyddo dyfarniadau ar geisiadau cynllunio.

'O'dd e'n boethach na dim rwy i wedi weld a mae'n anodd ca'l batwyr Sri Lanka mâs yn enwedig ar lain fel hwn.

Ro'dd parti wedyn, ro'dd Ronnie yna a John a lot o cyn-bencampwyr.

"Mi rydw i'n cofio amsar," medda fi, pan ges i gyfla i dorri ar ei draws o, "pan oeddwn i'n mynd hyd y ffyrdd yma hefo ceffyl a throl, ac wrth ddžad adra, yn gorfadd ar wastad fy nghefn yng ngwaelod y trwmbal yn sbio ar y cymyla, a'r gasag yn mynd ei hun, a phan fydda'r drol yn dechra sgytian, roeddwn i'n gwybod fy mod i wrth Tž Gwyn, achos doeddan nhw ddim wedi tario ddim pellach na'r fan honno." "Rwyt ti'n drysu yn y fan yna," medda fo.

Y clown 'nes i fwynhau fwya - mi oedd o'n baglu dros ei draed a phetha felly, ac mi ddaru o bwyntio ataf fi, a gofyn i mi be' o'dd fy enw fi.

Ond Ysgol Eglwys o'dd y ddwy, ac mi ro'dd mam yn nabod sgwlyn Llangoedmor, ac oblegid hynny, rodd hi'n haws ganddo faddau i mam a minnau am y mynych ddyddiau a gollwn o'i ysgol.

Sylwer fod y graig Trias yma yn cynnwys darnau mawr o gerrig sy'n profi fod llif mawr o ddžr wedi gwthio'r cerrig yn sydyn ar draws yr anialwch sych i lawr ochr serth math o wadi.

Wrth nesu at Lyn Llydaw fe gerddwch yn gyfochrog â'r bibell ddžr newydd sbon danlli sy'n nadreddu tua gorsaf drydan Cwm Dyli.

Ond roedd Ifor yn bwriadu ei gneud nhw i gyd rhyw dd'wrnod.

Ond wedi derbyn y swydd, ymrô;dd i gyflawni ei waith yn bwyllog a chydwybodol.

Deffrô;dd y gelyn mewn dychryn i glywed gwŷr Gideon yn dynesu gan weiddi 'Cledd yr Arglwydd a Gideon'.

Roedd Malcym ynta'n gweddi%o bob dydd y byddai'r fuwch wedi bwrw'i llo cyn iddo fo gyrra'dd ei waith.

ADRODDIADAU ERAILL ADRODDIAD YR IS-BWYLLGOR CYMRAEG Cyfarfu'r pwyllgor bum gwaith yn ystod y flwyddyn yn ogystal a threfnu dau gyfarfod arbennig gyda swyddogion CCC Cafwyd trafodaeth gyda George Owen, Swyddog Drama C.Dd.C a'r Eisteddfod Genedlaethol, a theimlwyd fod gwelliant cyffredinol yn y trefniadau ar faes yr Eisteddfod ond fod gofyn trafodaeth bellach am rai elfennau.

'Ond pan dda'th y llythyr o'dd e'n dal yn dipyn bach o sioc.

Ond roedd y chwilen ddžr wedi cael llond ei fol ar fod yn atebol i rai islaw ei sylw; er bod y rhain yn ôl pob golwg yn ddigon pwysig i gael mynediad i'r castell ac yntau ddim.

'Diffyg creu yw'r broblem fwya ond ro'dd hi'n dda gweld ni'n sgori ambell gais ddydd Sadwrn dwetha.

(dd)Gwarchod Bywyd Gwyllt.

'O'dd amddiffyn Cross Keys yn dda iawn i fod yn onest.

'Roedd y gêm yn erbyn Llanelli ychydig bach yn anffodus - o'dd y ddau dîm yn eitha gwan.

Ro'dd gen i dipyn o daith i'w cherdded yno hefyd; byddai Ysgol Blaen-porth wedi bod yn nes i mi, ac yn well i mi hefyd efallai.

Câi ddigon o ddžr i'w yfed, a deuddeg owns o fara brown, yn sgwariau bychain, deirgwaith y dydd.

Cytunwyd y dylid rhoi blaenoriaeth uchel i Gynllun Darllen Graddedig yn yr ail iaith; dd) bod angen goresgyn yr anhaster o ledu cynllun darllen o un sir i'r llall; e) bod yr Uned Iaith yn gwneud cais i'r Swyddfa Gymreig am Swyddog Cynradd a fyddai'n ymwneud â mamiaith ac ail iaith.

'O'dd hi'n galed ac yn boeth ofnadw mâs yna.

Funudau'n ddiweddaach, wedi ymlâ;dd ac yn foddfa o chwys, roedd y fforiwr allan o'r ogof - ac yn paratoi i nodi ei lleoliad ar ei fap.

Roedd blodau prydferth ar bob sil ffenestr ac agorwyd yr eglwys gan bregethwr gwâ;dd o Lundain.

Roedd Rheinallt Dafy dd prif was ei fam wedi ymuno a hi a gallai Richard glywed y ddau 'n siarad am y cynlluniau ynglyn a'r tir a gwella'r ty ond er ei fod mor agos atynt ni chymerodd yr un o'r ddau sylw ohono na cheisio ei gael i ymuno yn y drafodaeth.

Nid yn uni~ yr oedd deun~dd ei bregethau'n wahanol, ond hef~!d ei ddull o'u traddodi."

O'dd e wastad yn dweud wrtha i - ‘Mae Stephen Hendry wedi dy gâl di 'to.

'Felly ro'dd e'n eitha profiadol ac yn haeddu bod yma.

Mi fydda'i'n credu bod yfed dy ddžr dy hun yn beth iachusol, wyddoch chi - wel, mi rydwi'n ei gael o'n rhatach yn tydw?

(dd)Parc Busnes/Bwyd CYFLWYNWYD

A phwy o dy oed a dy anian di sy ar ol beth bynnag i ti roi gwâ;dd iddyn nhw?" "Wel...mae Robin Pant...a Twm Post, mi drawais ar hwnnw y dydd o'r blaen." "Robin Pant a Twm Post, wir!

Ar ei eistedd o flaen ei wŷ;dd y mae'r certmon bellach a chyrn ei radio am ei glustiau yn llenwi'r clyw a phob a roc a jeif a jas.

dd.

O'n i yn y gwely neithiwr ac yn meddwl beth o'dd e'n mynd i 'neud y bore yma.

Newyddion am y Gwled’dd Cataloneg a gweddill y b’d yn yr iaith Gataloneg.

Dywed Cymdeithas yr Iaith fod angen newid agwedd llwyr, a strategaeth gadarnhaol i ddatblygu ysgolion pentrefol fel asedau gwerthfawr. Dd.

Tybed ai'r llanc ieuanc a fu'n canu am dd^wr a fydd y dyn i roi terfyn ar y glastwreiddio hwn a dweud nad yw'r Sianel eisiau bod yn Sais?

Roeddwn i wedi llwyr ymlâ;dd ar ôl y daith a'r holl fusnes cynllwyngar.

Troes y twll, sy'n llawn džr erbyn hyn, yn gartref yr iâr ddžr a'i chyffelyb, a hed brain ac ydfrain o gwmpas y ddysgl-â'i-phen-i-lawr o awyr sydd yn y džr.

Dyma ardal Hafod Lom - y gyrchfan unig bellach dan ddžr Cronfa'r Brenig...

Ond ymrô;dd hefyd i wella safon addysgol clerigwyr ei esgobaeth, a rhan o'r ymroi hwnnw oedd ei ymgyrch i sefydlu coleg i hyfforddi darpar offeiriaid yn Llanbedr Pont Steffan.

Map 1:25,000 o ardal yn Eryri; rhwymiad gwrth-ddšr.

O'dd e'n fachan ffein yn y stafell newid.

(dd) Mae arweiniad yn gallu dod bob yn dipyn h.y.

Yn sydyn, wrth i ambell un ohonom sibrwd ei fod yn oedi am nad oedd taith adref ar un o awyrennau cwmni Aeroflot yn apelio rhyw lawer, byddai'r cyfan yn dod i ben, Mr Gorbachev a'i dîm yn diflannu gan adael cynulleidfa wedi llwyr ymlâ;dd.

cyffrô;dd drwyddi, trodd ei phen tuag ataf, y llygaid yn dân, a dweud yn glir glir, 'Am lefydd, nid am grefydd, am Rosgadfan.' Yna ymlonyddodd drachefn.

(Gweler Ymateb y Gwasanaeth)dd.

Nadolig ar rew, Pasg ar ddžr.

Mi dd het a phan godais i hi o'r dŵr

Newidiodd yr dd a'r n eu lle ac aeth yr i yn u dan ddylanwad du mae'n debyg.

O'dd hyn ddim yn sioc fawr.

Comisiynwyd y map mwyaf ohonynt gan Ddžr Cymru a saif ger Llyn Alaw ym Môn.

Pan gyrhaeddi dir rwyt ti bron wedi ymlâ;dd yn llwyr.

Yn yr enw olaf hwn aeth yr dd yn ff.

Efallai y caniateir ar dudalennau'r Traethodydd gyfeiriad at un pwnc, sef y drafodaeth ar y Diwygiad Methodistaidd ar dd.

Crynhô;dd dafnau o chwys fel gwlith ar ei dalcen Symudodd yn sydyn yn ei gadair a rhoddodd hergwd i'r gath nes ei bod yn sgrialu ar hyd y llawr cerrig.

'Dydw i'n hidio dim am ei flas o 'chwaith, er fy mod i'n barod i gyfaddef fod byd o wahaniaeth rhwng cegiad o ddžr tap a chegiad o dan y pistyll bach ym mhen ucha'r cae.

'Ro'dd y dorf yn wych - yn well na maen nhw wedi bod am flynydde.

I wneud iawn amdani penderfynodd Eurwyn fynd â hi i'r Gornel Glyd am bryd iawn, a gwâ;dd rhai o'u cyfeillion i fynd gyda nhw.

Ond hyd yn oed cyn iddo gyrra'dd y cae gallodd weld ôl y dŵr a oedd wedi bod yn colli ers oria.

Trô;dd pawb ar eu sodlau a cherdded i fyny'r llwybr llydan dan rowlio'r casgenni.

'Ro'dd Ronnie yn enillydd hynod boblogedd.

Ond jobsus wedi eu cadw at rhyw dd'wrnod glawog oeddan nhw.

A thrô;dd yr holl areithiau huawdl ac eneiniedig a glywswn ar "Natur Eglwys", yn dom ac yn golled i un pechadur arall.

Fe gâi'r hogiau fynd i ymdrochi i Lyn Manod a Llyn Džr oer, ond yr unig ddžr y byddem ni'r merched yn ei weld, ar wahân i ddžr tap ac afon fudur, oedd ehangder brawychus o fôr Morfa Bychan ryw ddwywaith y flwyddyn.

oedd e yn ein ty y noson cyn y Frawdlys yng Nghaerfyrddin lle'r dd Emyr fy mab i sefyll 'i brawf am ddefnyddio ffrwydron yn hryweryn.

Yn wir gellir dod o hyd i alabaster ar draeth Penarth sy'n dangos fod yr ychydig lynnoedd o ddžr oedd ar gael wedi sychu yn y gwres mawr gan adael haenau tew o'r halen gypsum pinc.

A waeth heb a malu awyr am brydferthwch cwysi union gwŷ;dd main yn sgleinio yn yr haul, a siffrwd y gyllell drwy'r dywarchen, a rhugl y cwlltwr drwy'r pridd wrth i wedd o geffylau porthiannus ei dynnu, a'r certmon rhwng y cyrn yn ei ddal ag un troed yn y rhych ac un goes yn fwy na'r llall drwy'r dydd.

"A pheth arall," medda fi, ar ôl iddo fo gael cyfla i ddžad i lawr o ben ei gawall, "lle mae'r lechan las honno oedd yn y clawdd yn deud fod yna dros hannar cant o filltiroedd dros ddeugant i Lundan?" Wydda fo ddim, a doedd dim gwahaniaeth gynno fo chwaith.