Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddiolchgar

ddiolchgar

Mewn chwiniciad roedd gohebydd teledu o'r Unol Daleithiau wedi gweiddi arno - `Mr President can you confirm that the talks are going well?' Roedd pawb arall yn ddiolchgar fod o leia un beiddgar yn ein plith ni.

Roedd yn wraig dawel a hoffus ac yn ddiolchgar am bob cymwynas a gofal yn arbennig yn ystod ei gwaeledd.

Gan fod hon yn fenter newydd fe fyddem yn ddiolchgar o unrhyw gyngor, barn neu syniad newydd.

Cytunodd y ferch yn ddiolchgar.

'Nei di mo ngadel i i fynd i'r hen gollege ene, a 'nei di, Rhys?' ' Atebodd Dafydd drosof, ac yr oeddwn yn ddiolchgar iddo ``Mi gewch siarad am hynny eto, Miss Hughes,'' ac wedi ychwanegu ychydig o eiriau cysurus, aeth Dafydd ymaith.

Er eu bod yn ddiolchgar iawn am y cymorth o'r Gorllewin maent wedi ei dderbyn, erys yr ymdeimlad o frad.

Roedd yr Indiaid yn ddiolchgar i gael mynd ati hi i droi allan mwy o flawd ynghanol yr holl wres ofnadwy.

Yr oedd hyn yn weddus gan fod Anti wedi dwyn fy Mam i fyny, a rhoi addysg iddi, ar yr oedd Mama'n hoff iawn ohoni, ac yn ddiolchgar.

Oes.' 'Beth am y Sul cyntaf o Awst?' 'Iawn.' "Rydw i'n wir ddiolchgar ichi.

Ac mewn cyd-destun arall ei eiriau am Ddafydd oedd, 'Pe buasai genyf chwarter ei dalent, buaswn yn ddiolchgar'.

Dymuna CYD gydnabod yn ddiolchgar gymorth ariannol y Swyddfa Gymreig a chymorth ymarferol ac amhrisiadwy Teledu AGENDA i'r cynllun hwn.

Onid gwell fyddai derbyn yr arian yn ddiolchgar - ond, yn hytrach nai bocedu, ei ddefnyddio i hyrwyddo rhyw weithgarwch yn eu hetholaeth.

Bydd Ysgrifennydd y Sir yn trefnu i hysbysebu'r gorchymyn arfaethedig a byddai'n ddiolchgar o dderbyn sylwadau gan y Cyngor hwn.

Yr wyf yn ddiolchgar i Mr John Roberts, Rhydli%os, am yr englyn yma i'r 'Twrnai' (a enillodd iddo'r wobr yn Eisteddfod Uwchmynydd):

Buaswn yn ddiolchgar o'r cyfle i drafod y mater yn y dyfodol agos.

"Mae Athel yn byw a bod yn Neuadd y Pentref, yn pori yn y llawysgrifau sydd yno." "A ble mae Neuadd y Pentref?" gofynni, yn ddiolchgar am dy lwyddint.

"Yr ydan ni'n ddiolchgar iawn i chi am yr ŵydd, Huw Huws," ebr y misus, ar Iol i'r gŵr hirwyntog hwnnw eistedd i lawr drachefn.

Dywedodd Mrs Ann Morgan, Porthaethwy, Cadeirydd Cyfeillion y Samariaid yng Ngwynedd ei bod yn ddiolchgar tu hwnt i bawb a gyfrannodd i wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus, yn arbennig i bobl Bangor a fu mor barod i sefyll ar y stryd ac yn Kwiks i fynd ar ofyn y cyhoedd.

Mae yn ddiolchgar byth i'r dyn yma am ei garedigrwydd, oedd yn anfon y mab a'r trap yn barod bob tro i'w chyfarfod at yr afon.

Cododd ei ben o'i ddwylo wrth i Kirkley gerdded i mewn i'r swyddfa ac estyn am y coffi'n ddiolchgar.

Mae gwybod hynny'n gysur mewn dyddiau pan fo gwaith mor brin." "Mi wn i hynny, ac yr ydw i'n ddiolchgar am gynnig mor hael.

'Mi fyddwn i'n ddiolchgar iawn am hynny,' meddai Llio.

Ymddangosai Alun Michael yn ddiffuant o ddiolchgar iddi am gyfraniad amserol a rhoddodd sicrwydd fod pob hawl i aelodau'r Cynulliad berthyn i'r Seiri Rhyddion ond na allent ddisgwyl bod uwchlaw arolwg.

Tydi a blannodd y dalent yn eu calonnau a gweddus yw inni dy gydnabod Ti yn ddiolchgar am gynnyrch eu doniau.

"Mi'r ydach chi wrth eich bodd ar yr ynys, mi wn," meddai Dad, "ac mae gen i fwy o le na neb i fod yn ddiolchgar i'r lle.

'Rheswm arall dros iti fod yn ddiolchgar.

Nid gŵr diddig mohono ef ar y gorau, wrth gwrs; ond gellid bod yn ddiolchgar am ei fod o leiaf wedi ymwared a'i brudd-der a'i ddiffyg pwrpas wrth fopio'i ben ar yr ymlid yma.

`Y tro hwn mae angen achub pump ohonon ni.' Pan gyrhaeddodd y cwch dringodd Gunnar, ei deulu a'r ddau ddyn o'r hofrennydd i mewn iddi'n ddiolchgar.

Eleni cynhaliwyd trafodaethau rhwng swyddogion y Swyddfa Gymreig a PDAG ar raddfa ehangach na'r blynyddoedd cynt cyn y cafodd y dyraniad terfynol ei gyhoeddi, a da oedd clywed fod " y Gweinidogion yn ddiolchgar am y cyngor y bu i chi ei roi wrth ein helpu i ddod i'r penderfyniadau hyn.

Mae'r pwyllgor yn ddiolchgar iawn i'r plant, rhieni a staff yr ysgol am y rhodd hael hon.

Yr ydym yn ddiolchgar i'r rheini a gyfrannodd i'r sesiynau hynny, yn cynnwys aelodau o'r Gwasanaethau Cymdeithasol yr NSPCC, a'r Gwasanaeth Cyfarwyddo Plant a Theuluoedd.

'Yn y cyfwng hwn y daeth swyddogion y BBC ymlaen gyda chynnig rhagorol, a awgrymwyd i gychwyn gan Mr T. Rowland Hughes, ac a dderbyniwyd yn llawen ac yn ddiolchgar gan ein Pwyllgor fel gwasanaeth cenedlaethol gwirioneddol.