Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddoe

ddoe

Dim gormod o bwysau arnyn nhw ddoe wrth guro Luton 3 - 1 ar y Cae Râs.

Tudalen diddorol lluniau 'Ddoe a Heddiw' a hyd yn oed copi o cofnodion cyfarfod diweddaraf o Gyngor Tref Penrhyndeudraeth ar gael ar-lein.

Adeiladu byd mwy cyfiawn Na'n byd ni ddoe.

Mae swyddogion Caerdydd wedi bod mâs yn Nulyn ers ddoe a bu son y bydden nhw'n mynd i'r llys i geisio gwaharddiad yn erbyn yr ERC a'u gorfodi nhw i newid eu penderfyniad a chaniatau i Peter Rogers chwarae yn erbyn y Saracens yfory.

Ddoe dywedodd rheolwr Lloegr, Clive Woodward, fod penodi Graham Henryn hyfforddwr y Llewod yn jôc.

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

Pan es i lawr yr ardd ddoe mi welais fod pethau'n dechrau rhyw ymsymud o'u trwmgwsg fel y goeden Forsythia a oedd yn gawod o flodau melyn a'r rheini yn disgleirio yn haul oer y prynhawn.

Yng ngêm gyntar wyth ola ddoe, curodd y Ffrancwyr Sbaen 2 - 1 wedi i Raul wneud cawl o gic o'r smotyn i'r Sbaenwyr yn y funud ola.

Ond gwadwyd hyn i gyd gan y rheolwr/gyfarwyddwr, Mike Lewis, cyn y gêm yn Port Vale ddoe.

Heb sylweddoli mai pobl ddoe yw Iypis erbyn hyn.

'Roeddwn i'n edrych ar fap ddoe cyn dod i lawr a mae jyst uwchben Iran a 'chydig i'r dde o Twrci.

Fe gafwyd adlais o'r hen Gastell Nedd ddoe, y pum blaen yn rhagori yn yr agweddau tynn ac yn cyfrannu tipyn yn y chwarae rhydd.

Enillodd Yeovil, o Gynghrair y Conference, 1 - 0 yn Blackpool ddoe yn Ail Rownd Cwpan Lloegr.

Ond wedi iddo weld arbenigwr ddoe mae'r newyddion yn llawer gwell na'r disgwyl.

Fe alle fod yn waeth! Mi gollodd tîm pêl-droed Guam 16 - 0 yn Tajikistan yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd ddoe.

Mi yfodd ormod o ddŵr pan aeth hi allan am funud ddoe, ac mi ddaeth i mewn a'i blewyn hi yn syth gin gryndod.

Ac 'roedd y tri yn barod i daeru, pan welsant Edward, mai ddoe ddiwethaf yr ymosodwyd arno ym Mhlas Cilian.

Cyhoeddwyd y grwpiau ar gyfer Cwpan Heineken y tymor nesa ddoe.

Mae Lerpwl wedi codi i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl curo Coventry 4 - 1 ddoe.

Collodd Llanelli o 45 i 35 yn erbyn Glasgow ar Barc McDiarmid, Perth, ddoe.

Ond er cystal campau Cymru ddoe mi fydd yn rhaid iddyn nhw wella'u chwarae'n sylweddol yn erbyn Yr Almaen.

Dyna paham nad yw'n ddiogel derbyn barn pobl am ddoe, yn enwedig eu doe eu hunain, heb gael cadarnhad annibynnol.

Mae'n addas inni ein cyflwyno ein hunain, ein teulu, ein ffrindiau, ein hardal, a'n gwlad i'r Duw trugarog sy'n cofio mai llwch ydym ac yn ein cylchynu â'r gras a ddatguddiodd mor ysblennydd inni yn ei Fab, Iesu Grist, sydd yr un ddoe, heddiw ac am byth.

Fe wedodd Stephen wrtha i wedi'r gêm ma'r potio pell oedd wedi gwneud hi i fi ddoe - oedd e'n anhygoel, medde fe.

Roedd pethau'n mynd yn well i Chelsea ddoe nag ers tro byd.

Diwrnod Robert Croft oedd diwrnod cyntaf y gêm rhwng Morgannwg ag Indiar Gorllewin yng Ngerddi Sophia ddoe.

Torrodd Croft ei fawd tra'n maesu yn Derby ddoe.

Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi disgrifio'r cyfarfod fu rhyngddynt a'r Ysgrifennydd Gwladol Alun Michael ddoe (Dydd Mercher Ionawr 6ed) fel un adeiladol.

Colli wnaeth Abertawe, 1 - 0, yn Port Vale ddoe.

Mae yn ganol haf yma - dyddiau poeth difrifol - ddoe gydag echdoe bron yn gant, heddiw dipyn bach o awel.

Nid amgueddfa o hynafiaethau sych a geir yma, ond ymgais i geisio goleuo'r cyhoedd ac ennyn eu diddordeb yn niwylliant yr ynys, ddoe a heddiw.

Fel hyn oeddwn i ddoe tybed?

Rhoddodd gerdyn i Ian Boobyer ddoe, bum niwrnod ar ôl y gêm yng Nghasnewydd.

Wythnos wedi i'r maswr Arwel Thomas adael ei sgidiau cicio at y pyst yn y stafell newid yn Stadiwm y Mileniwm, roedd yn amlwg ei fod eu gwisgo eto ddoe.

Cyrhaeddodd Alan Shearer Wlad Belg ddoe ar ôl cael sgan ar ei ben glin.

Rydw i'n cofio fel petai o'n ddoe dyn bach o'r enw Dafydd Bach Goch, arbenigwr yn ei grefft, yn sefyll o flaen cwt fy nhad a gofyn iddo, 'Sut mae Willie bach yn dod ymlaen?'

Curodd Blackburn Portsmouth 3 - 1 yn yr Adran Gynta ddoe.

Chwaraewyd rownd derfynol Cwpan Gilbert yn Aberystwyth ddoe.

Ni werthir yn ei wrthol Ddoe i neb - ni ddaw yn ôl....

Gall fod gan nifer o genhedloedd un wladwriaeth rhyngddynt, megis yn Awstria, Hwngari ddoe a Phrydain heddiw.

'Mi enillais i ddau docyn pêl-droed ddoe.

Braint oedd mynd o Dyddewi, cartref nawddsant Cymru, i Landdewi, lle yn ôl traddodiad y cyflawnodd Dewi Sant lawer o wyrthiau yn y chweched ganrif, i gyhoeddi i gynulleidfa o dros wyth gant o bobl fod yr Arglwydd Iesu Grist yn dal i iacha/ u trwy rym ei Eglwys a hynny am ei fod Ef yn ddigyfnewid yn Ei gariad, - "yr un ddoe, heddiw ac yn dragywydd." Ar ôl y cyfarfod dywedodd amryw fod y syniad o'r lesu yn iacha/ u yn yr ugeinfed ganrif yn un hollol newydd iddynt.

Enillodd hi'r râs gan metr cadair olwyn ddoe.

Ddoe, ddydd Llun, roeddwn i'n dyfalu pa stori a gawn i'r tudalen blaen yr wythnos hon pan gofiais fod arddangosfa o waith plant hynaf Yr Ysgol Gyfun wedi ei threfnu gan Aneirin Rees, yr athro arlunio, a'm bod wedi addo iddo yr ysgrifennwn erthygl am yr arddangosfa i'r Gwyliwr.

'Doedd hi ddim fel'na ddoe,' twt-twtiodd Ifor a cheisio newid gogwydd y sgwrs.

Wedir tor-calon o golli i Sir Gaerloyw yn rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges ddydd Sadwrn, daeth newydd calonogol i Robert Croft ddoe.

Bydd Morgannwg yn gorfod gobeithio cymryd wicedi y peth cynta y bore yma ar ôl eu batiad ddoe.

Tîm rygbi Abertawe, 42 - 21, oedd yr enillwyr yn eu gêm yn erbyn Glasgow ddoe.

Richard Burns o Loegr enillodd Rali Network Q Prydain ddaeth i ben yng Nghaerdydd ddoe.

Fe'i gwelais ar gae'r Eisteddfod ddoe.

Fe guron nhw Port Talbot ddoe, tra roedd eu gwrthwynebwyr agosa Cwmbran yn colli yn erbyn Caerfyrddin.

Bydd tîm saith bob ochr Cymru yn cystadlu yn rowndiau terfynol cwpan y byd yn yr Ariannin fis Ionawr ar ôl ennill cystadleuaeth Heidleberg ddoe.

Tybed a ydyw swyddogaethau a phriodoleddau traddodiadol y ddau ryw (ddoe a heddiw) yn cael eu torri i lawr i raddau dan bwysau'r galar (ac o bosibl am fod y bardd yn canu'n groes i arfer y traddodiad barddol)?

Bu Jimmy Maher yn ymarfer gyda'i glwb newydd ddoe, a mae'r capten, Steve James, yn hyderus bod gan Forgannwg y chwaraewyr i sicrhau llwyddiant y tymor hwn.

Ddoe reis a gwenith fel rhan ganolog o ddefod i sicrhau ffrwythlondeb.

Roedd tîm rygbi Caerlyr yn wynebur Barbariaid ddoe.

Go drapia na wnes ymholiadau manwl wrth y boi bach 'na mewn cyfnas oren oedd yn llafarganu ac yn ysgwyd clychau ynghanol y stryd fawr ddoe, neu ofyn i'r cwpwl ifanc yna geisiodd werthu cylchgrawn wrth y drws a oedd modd prynu cit dathlu'r Nadolig Amgen trwy'r post?

A hwythau wedi colli o ugain rhediad yn erbyn Indiar Gorllewin ddoe, bydd yn ddiwrnod mawr arall i Forgannwg yfory - rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges yn erbyn Sir Gaerloyw.

Chesterfield oedd ar Barc Ninian ddoe - y tîm sy ar frig y drydedd adran, ar hyn o bryd o leia - a roedd hi'n gêm i'w chofio.

Yn anffodus fe gollodd Morgannwg yn erbyn Indiar Gorllewin yng Nghaerdydd ddoe - dyw hynna ddim yn mynd i fod yn beth da iddyn nhw.

Maen nhw mewn sefyllfa addawol yn ei gêm yn erbyn Caint ym mhedwaredd rownd Tlws y NatWest ar ôl i'r gêm yng Nghaergaint ddechraun hwyr ddoe oherwydd glaw.

'Ddoe i neb ddaw'n ôl', w'sti.

Ond dyna'r gwaetha o broblemau Cymru ddoe.

Ar ôl dechrau da yn eu gêm bencampwriaeth yn erbyn Sir Gaerwrangon, siomedig oedd perfformiad Morgannwg yn Sain Helen ddoe.

Go brin fod cyn-bencampwr y byd erioed wedi chwarae'n well nag y gwnaeth e brynhawn ddoe.

Mae Morgannwg yn dal ar waelod Ail Adran Pencampwriaeth Criced y Siroedd ar ôl gêm gyfartal yn erbyn Essex ar Erddi Sophia ddoe.

A dynar Cymro gorau, Ian Woosnam oedd bedair ergyd yn well nar safon ddoe.

Yn ôl datganiad y clwb ddoe, roedd Redknapp wedi ymddiswyddo am ei fod eisiau newid ar ôl bron saith mlynedd yn rheolwr y clwb.

Cofiai fel ddoe y diwrnod y daeth yntau i'r eil o'r buarth y bore gwlyb hwnnw dros ddeuddeng mlynedd yn ol - y diferynion glaw yn treiglo'n bistyll tros gantel ei gap a'r sach ar ei war yn sopa diferu.

Mae ganddyn nhw chwaraewyr da iawn, hefyd, fel Zidane, Djorkaeff a Dugarry wnaeth yn dda iawn ddoe.

Henrik Stenson o Sweden enillodd Bencampwriaeth Ryngwladol Benson & Hedges ddoe, gyda sgôr o 13 yn well na'r safon.

Dyma a ddywed ef: Wrth ddarllen hen ddyddiadur ddoe, gwelais nodyn fel hyn, A fedrir cychwyn cymdeithas Gymreig yn Rhydychen; gofyn i DM Jones.

Herio moesau - ddoe a heddiw

Cafodd Caerdydd dipyn o ysgytwad ddoe a hwythau am godi o Drydedd Adran Cynghrair Nationwide.

Fel pob pregethwr mae ganddo bennau i'w bregeth, ond gyda hyn o wahaniaeth: nid oes gennyf i ond dau ben i'm testun, sef y chwarel ddoe a'r chwarel heddiw.

Ddoe daeth Mrs Davies i'n gweld ni i sôn am drydan ac naeth hi ddod a Wilbi hefyd ac naeth hi ddeud wrthym ni i beidio a chwarae hefo barcud lle mae yna wifren ac os ydi'r ffrisbi wedi mynd ir is orsaf gofun wrth mam neu dad i ffonio Manweb i nôl o ac peidiwch chwarae pêl ar y lôn pan maer dynion yn trwsio gwifrau yn y lon.

Ddoe enillodd TNS, 3 - 1, ar faes Athrofa Inter Caerdydd.

"Roedd e yma ddoe..." Mae e'n troi i edrych arnat a'i lygaid yn dy amau.

Cafwyd sesiwn am 7.30 bore ddoe cyn i'r garfan hedfan i Toronto ar gyfer y gêm yn erbyn Ontario.

Rwy'n cofio mynd i ffarwelio â chi fel petai hynny ddoe.

Felly yr oedd pethau ddoe.

Cafwyd un gêm yn yr Uwch Gynghrair ddoe.

Curodd Hamilton Marcus Campbell o ddeg ffrâm i bump ddoe.

Un pwynt yn unig i Forgannwg ddoe.

Cafodd Stein brawf meddygol ar Y Vetch ddoe.

Cafodd yr achos cynta o glwy'r traed a'r genau yn Ffrainc ei gadarnhau ddoe.

Yn yr Uwch-gynghrair ddoe, fe gurodd Leeds Bradford 6 - 0 wrth iddyn nhw geisio ennill y trydydd lle yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Yno dechreuai'r sgwrs, 'Beth oeddat ti'n meddwl o'r pregethwr ddoe?' a byddai'n rhwydd dweud os oedd yr hen saer wedi cael ei blesio ai peidio.

"Pwy?" "Yr hen ŵr oedd yn dweud y stori wrth y dynion ddoe.

Gan Catrin Owan y cawn frechdan wrth ddwad adra o Ysgol Llanrhuddlad, cyn wynebu'r tair milltir trwy'r caeau am Frynteg lle'r oeddem yn byw.A dyna fyddai Catrin Owan yn ei ddweud wrtha'i bob dydd, 'Tasat ti yma ddoe mi fasat wedi cael jam arni!'.

Roedd Moore yn y tîm enillodd y prawf cynta yn Osaka ddoe, 64 - 10, gyda thîm Cymru yn sgorio deg cais.

Disgwylir y bydd Jason Koumas yn cyrraedd heddiw - roedd e'n chwarae i'w glwb, Tranmere Rovers, ddoe.

Llwyddodd Sri Lanka i ddial ar Loegr ddoe am eu curo nhw yn y gemau prawf.

Daeth y Gemau Paralympaidd i ben yn Sydney ddoe gyda Tanni Grey-Thompson o Gaerdydd yn cario'r faner ar ran tîm Prydain yn y seremoni gloi.

Bydd pencampwr chwech o'r saith mlynedd ddiwetha yn Wimbledon, Pete Sampras, yn parhau i chwarae yn y gystadleuaeth er bod sgan yn dangos ei fod wedi anafu tendon yn ei ffer yn ystod ei fuddugoliaeth dros Karol Kucera ddoe.

Colli yn ei gêm agoriadol yng ngystadleuaeth y Cwpan Intertoto wnaeth Cwmbran ddoe.

Roedden nhw'n chwarae Awstralia ddoe am y trydydd safle, ond fe gollon nhw 43 - 24.

Fe ellir profi blas yr olygfa heb wybod ail i ddim am y trigolion, ddoe a heddiw.

Yn agos at ddiwedd canrif, pan oedd safonau byw a gwaith wedi gwella tu hwnt i holl obeithion yr ymgyrchwyr cynnar, 'roedd Ieuan Wyn yn ein hatgoffa nad oes ystyr i fuddugoliaethau heddiw na llwyddiannau yfory heb gofio am frwydrau ddoe.

Ddoe, hefyd, arwyddodd yr amddiffynwr canol Matthew Bound gytundeb newydd tair blynedd gyda'r clwb.