Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddrws

ddrws

Cyfarchiad y Diawl Cecfryn Ifans Un bore oer ym mis Rhagfyr, a'r barrug yn gen ar lafnau'r celyn gwyrdd a'r eiddew, deffrowyd Morfudd gan sn cnocio ffyrnig ar ddrws ei th.

Drachefn eleni bu casglu arian at Gymorth Cristnogol; hynny o ddrws i ddrws yn y dref gan aelodau gwahanol eglwysi a thrwy daith feicio noddedig gan y bobl ifainc.

Hefyd nid oedd y swyddogion oedd yn galw o ddrws i ddrws yn siarad Cymraeg.

Bydd e'n disgwl amdanat ti tu fas.' Rhoddodd y ffôn i lawr, troi at ddrws cefn y swyddfa a gweiddi, 'Thomas!' Agorwyd y drws gan ferch yn ei hugeiniau cynnar.

A'ch hen wyneb trôns yn tindroi y tu allan i ddrws fy nh i efo'ch cape a'ch magic-wand yn ei lordio hyd y lle, ac yn fy mygwth i!" Rhoddodd bwyslais coeglyd ar y geiriau Saesneg.

Agorais ddrws y car a chamu allan.

Un bore denodd sŵn ffidil yn canu ei sylw ac aeth at ddrws siop i weld criw o gerddorion yn gorymdeithio ar hyd y stryd ac yn ceisio cyhoeddi beth oedd sylfaen eu ffydd.

Cerddodd at ddrws y gegin.

Dyna fe, ddarllenydd - yn llafn main, tal, teneu, gwledig, - mewn gwisg ddiaddurn a digon cyffredin yn dyfod trwy ddrws y capel - am dano y mae coat winlliw o frethyn gwlad wedi ei wau yn lled fras, a hono wedi gweled ei dyddiau goreu; ac oblegid ei fod wedi tyfu ar ol ei chael, edrychai yn fer a chwta - gwasgod o stwff ac un rhes o fotymau yn cau i fynu yn y glos am ddolen ei gadach India oedd yn dorch am ei wddf - llodrau o ffustian rhesog; a phar o esgidiau mawrion cryfion, gyda dwbl wadnau am ei draed, wedi eu pedoli yn ol ac yn mlaen; a'u llenwi â hoelion, ac ymylau hoelion y rhesau allanol yn amgylchu ymyl y gwadnau, fel y gallesid tybio y buasai eu cario yn ddigon o faich i unrhyw ddyn, heb sôn am gerdded ynddynt.

Arweiniodd y llwybr ni ymlaen at ochr y tŷ gwydr ac agorodd y bwtler ddrws i mi a safodd o'r neilltu.

Gollyngodd ochenaid o ryddhad wedi iddo gael ei hun drwy ddrws cul ym mhen draw'r ystafell.

Fe'm dilynodd i mewn, caeodd y drws allanol, agorodd ddrws ar y tu mewn ac aethom trwy hwnnw.

Yna daeth côr o'r gweinyddesau i ganu'r hen garolau wrth ddrws y ward.

Doedd y dyn yn ei gaban ddim yn gallu dod i'm helpu oherwydd bod fy nwy sgi wedi troi ar draws llwybr y lifft ac yn gorffwys ar ei ddrws fel nad agorai hwnnw!

Yna clywodd ddrws y cwt yn cael ei gicio yn agored.

Heb guro, agorodd Abdwl ddrws cefn y tŷ a cherddodd i mewn i'r gegin.

Ac o dro i dro, bydd yn rhaid rhoi cerydd i ohebydd swrth am fod yn hwyrfrydig i anfon stori oedd yn tarddu yn union ar garreg ei ddrws.

Yno, yn llithro o dan ddrws y gegin roedd ychydig bach o fwg.

Fe dyfodd yn arfer iddo ef fynd i'r ystafell ymolchi o'i blaen hi a rhoi cnoc ar ddrws yr ystafell wely fel arwydd ei fod e wedi gorffen yno, cyn iddo droi i'r ystafell fyw i gysgu.

Ond 'na fe, be all e'i wneud yn wyneb eu deddfe Nhw?' Gyda hyn, trodd Mr Williams drwyn y cerbyd i fyny'r rhiw at gartref Dilwyn a bu tawelwch hyd nes iddo stopio y tu allan i ddrws ffrynt Llwyngwern.

Arweiniodd Bob fi drwy ddrws siambr Pant Glas.

Taflodd Archie ei hun allan trwy ddrws yr awyren.

Rwyt ti wedi cysgu digon!" Stan McNally oedd yn gweiddi y tu allan i ddrws caban Douglas ar y llong.

Gan feddwl mai lleidr oedd yno, o o wedi codi bat criced o'r porch ac wedi mynd ar flaenau'i draed at ddrws y gegin, troi nobyn y drws a chanfod ei fod o wedi'i gloi o'r tu mewn.

Bob tro yr agorem ddrws ein gwesty yn Siem Reap fe'n cipiwyd i fyny ar amrantiad i ganol haid o feicwyr ieuainc stwrllyd a chanddynt foduron ar eu beiciau a cherbyd bach ynghlwm wrth bob beic i gludo teithwyr oddi amgylch.

Tynnwyd y disc melyn ag arno'r llythrennau BC oddi ar ddrws ei gell.

onid oes parsel arall wedi ei adael wrth ddrws cefn y flwyddyn?

Erstalwm iawn yr oedd gan un o feddygon y Blaenau 'ma offer ar ei ddrws ffrynt i hwyluso pobol i alw arno yn oriau mân y bore.

Camodd drwy ddrws y t i'r ardd a rhoi clustan i'r hen r.

Agorodd ddrws yr ystafell yn araf.

Ar ôl mynd mewn i'r adeiladau, oedd yn glwstwr gyda'i gilydd y pen draw i'r iard, curodd y Sarjiant ar ddrws a'r enw "Cyrnol Grant" arno.

Byddai'n gwbl annoeth o dan amgylchiadau felly i gnocio ar ddrws Siwsan Diek.

"Brysiwch, mae milwyr yr Almaen yn chwilio amdanoch ym mhob tŷ yn yr ardal." Sleifiodd y peilot o Brydain allan trwy ddrws y cefn.

Pan agorodd ei wraig gymharol newydd ddrws eu cartref ar ei ddychweliad bun rhaid iddo yntau feddwl am esgus sydyn am ei absenoldeb.

Cliriodd ei wddw fel y gwnai Ifans, gweinidog, wedi cyrraedd y pulpud, wrth ddrws yr ystafell fwyta.

O flaen y lleidr gwelodd Debbie ddrws car yn agor a chlywodd beiriant yn cael ei danio.

Rhuthrodd y ddau amdano fel yr agorai ddrws y car.

Ma' rhyddid yn beth mawr, wyddoch chi a rydw i am ddal 'y ngafal ynddo fo." Ar yr un gwynt, ychwanegodd yn ddyn i gyd: "Rydw i am fynd i weld tipyn ar y byd cyn iddi hi fynd yn rhy hwyr arna i." Agorodd ceg Maggie Huws, ond cyn iddi hi gael yr un gair allan ohoni hi, roedd Willie Solomon wedi cyrraedd ei ddrws ac wedi rhoi clep arno yn ei hwyneb.

A hyn i gyd wedi digwydd tra oedd dau ddrws y stafell a'r unig ffenest iddi wedi eu cloi.

Wnaiff cyffwrdd â phren marw, fel bwrdd neu ddrws mo'r tro gan fod hynny yn anlwcus iawn - y marw at y marw megis, a'r byw er mwyn byw.

Erbyn y Calan byddai pob plentyn yn cael cwdyn arian newydd a'r adeg honno roedd disgwyl i blentyn adrodd pennill neu gwpled wrth ddrws bob cartref.

Roeddwn yn dal i rythu ar y llygaid du, poeth pan agorodd ddrws ym mhell yn ôl o dan y grisiau.

I dorri'r ddadl, rhoddwyd y ffwlbart mewn cawell gyda'r ffureti, ac ymhen rhyw awr yr oedd y ffwlbart wedi cnoi trwy ddrws y cawell ac wedi dianc!

Edrychais arnynt yn gadael heb unrhyw fath o chwerwder, ac anelu am ddrws y stafell bwyso.

Trodd fel fflach i weld cwt Bethan yn diflannu trwy ddrws.

(Daw at ddrws llofft Gari.

Arnbell dro fe ddywedai hanes yr heicwyr a'r dringwyr a ddeuai'n barhaus at ddrws ei fwthyn i ofyn am gysgod neu ddwr poeth--"Tydw' i'n trystio'r un diawl ohonyn' nhw, wyst ti.

Curodd Marie yn ysgafn ar ddrws a oedd yn yr un cyflwr â gweddill yr adeilad.

Y mae yna duedd ymhlith rhai ohonom o hyd i roi'r bai am ddirywiad yr iaith yn bennaf wrth ddrws y Sais yn hytrach na chyfaddef esgeulustod y Cymry eu hunain.

Caeodd ei dad ddrws y cartre a chychwynnodd y teulu'n ddistaw ar hyd y coridor hanner tywyll.

Roedd hi'n nosi, a neb i'w weld yn cerdded ar hyd y lôn unig oedd yn arwain at ddrws y caban.

Camodd dros yr Heddwas a tharo'i phen i mewn i ddrws y siop lysiau ar gornel y sgwâr.

Cofiaf y deiagramau a luniais yn ystod gwersi sych yn dangos union safle'r tanciau a sut y dylid clymu hen ddrws arnynt.

Gorau po gyntaf iddo gael mynd trwy ddrws y gwesty.

Cydies yn y sosban, a honno'n poeri saim dros y carped a'r llawr, a'i thaflu allan drwy ddrws y cefn; yna rhwygo'r llenni oddi ar y ffenest, a'u stwffio o dan y tap dwr.

Wythnos Cymorth Cristnogol Diolchwn i bawb a gynorthwyodd gyda'r casglu o ddrws i ddrws ac am bob rhodd.

"Tyrd, Sam!" Dilynodd y ddau Aled drwy ddrws y cyntedd, ac mi gefais innau fy hun yn mynd gyda nhw.

Ben bore trannoeth yr oeddwn wrth ddrws y siop yn aros iddi agor.

Dywedodd iddo saethu'r mab o ddrws y tŷ pan oedd wrthi'n trwsio bwyell ac yna osod y gwn, a'i faril i fyny, i bwyso'n erbyn y wal.

Arhosodd am funud dda cyn cerdded at ddrws yr ystafell ganol.

Hwyrach fod dyn yn well na merch ar adeg fel hyn." Agorodd ddrws y caban led y pen, a safodd i un ochr er mwyn i mi gael mynd i mewn.

Un noson gwthiodd moryn ddrws ei ystafell yn agored pan oedd yn ei wely nes yr oedd yn wlyb domen.

Cerddodd Ifor ar flaena ei draed at ddrws y beudy a sbecian ar y fuwch.

Sylwodd fod Fiesta glas Edward Morgan wedi ei barcio ddau ddrws o'i gartref.

Aeth yntau at ddrws y cwt, yna i'r cwt: doedd yno'r un enaid byw...

Euthum i ddrws y tŷ-capel i mi gael sicrwydd fy mod i ar y ffordd iawn.

Dyna paham y pedolid y ceffylau yn yr awyr agored tu allan i ddrws yr efail.

Wedyn dynesu at y t heibio i ddrws y beudy.

Wel, doeddwn i ddim am eistedd yn y bws am ugain munud, ac felly es am beint i'r bar oedd â'i ddrws yn gyfleus iawn yn union gyferbyn â drws y bws.

Yna, neidiodd i fyny a mynd trwy ddrws i stafell 'molchi fach gyda'r ddelaf a welodd dyn erioed a honno i neb ond y fo.

A'r pryd hwnnw y codai ar ei union ac y chwiliai am ei wn, ac er ei bod hi mor dywyll, fe ai ef at ddrws y tŷ, ei luchio'n agored, a saethu'n gib-ddall i'r gwyll hir.

Delweddau eraill - Stee Buscemi yn ymdrochi yn ei faddon y tu ôl i ddrws ffrynt ei fflat flêr, yn ateb y ffôn.