Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddwylo

ddwylo

Syrthiodd ei dors allan o'i boced ac wrth iddo ymbalfalu o'i gwmpas amdani gafaelodd ei ddwylo yn rhywbeth a oedd yn debyg i brennau.

'Rydan ni'n gwmni sy'n gwneud elw.' 'Ydach chi?' Daeth i sefyll yn syth o'i blaen, ei ddwylo yn ei bocedi, ei goesau'n dalsyth.

Heb rybydd o gwbl, daeth fflach o olau disglair nes bron â dallu'r tri ohonyn nhw, a theimlodd Geraint y bar haearn yn dod yn rhydd yn ei ddwylo.

Plygodd y bachgen i lawr unwaith eto, a phan oedd y belen eira yn dechrau ymdoddi yng ngwres ei ddwylo, anelodd hi at ben un o'r milwyr.

Dilynais gyfarwyddiadau Bryn Roberts pan osododd ef ei ddwylo ar fy mhen a phump o weinidogion eu dwylo ar fy nghefn.

Dyma eiriau Harry Roberts, "Roedd ffrancon yn medru chwarae'r organ yn well hefo'i draed na 'Mr X' hefo'i ddwylo!!"

Trawodd ef sawl gwaith yn erbyn y wal a theimlai ei ddwylo'n tynhau am y gwddf main bob tro.

Fel pe na byddai hynny yn ddigon i wneud i rywun roi ei ddwylo yn ei boced i wneud yn siwr fod popeth yn dal yn ei le, wele luniau graffig o ffariar yn ymosod â chyllell ar geilliau ci er mwyn tawelur anifail.

Erys, wrth gwrs, yr hawl i rywun i gyflwyno'i gorff, ar ei farwolaeth, i ddwylo meddygon.

Ni chododd yr un wlad i gadw Sbaen rhag syrthio i ddwylo'r Ffasgwyr.

Ac yn 'i ddwylo fo yn unig.

'Eistedd.' Wedi i Dan ufuddhau, estynnodd y Golygydd ei law am y llyfr a oedd yn ei ddwylo.

Wrth i ni basio drwy'r ysgol fawr i'r ystafell ddosbarth, gwelwn John Jones yn sefyll ar ganol y llawr a'i ddwylo ar ei ben.

Yn ddiweddarach dioddefodd y clas lawer o dan ddwylo'r Normaniaid.

Ffermwr i bob golwg ydoedd bellach ond nid oedd ffermio ond esgus dros guddio ei fusnes arall sef smyglo unrhyw beth y gallai roi ei ddwylo arno.

Trwy'r dydd drannoeth bu'n rhaid i Dai Mandri ddal i gerdded, a'i ddwylo ynghlwm.

Un noswaith cytunodd y merched i ganu a dawnsio i ddiddanu dynion y ddwy garfan, ac El Hadad yn eu plith, er mwyn dathlu cytundeb ynglŷn â thâl am ddŵr y ffynnon ac am waith y gobeithient ei gael o ddwylo'r gof.

Ni chawsai'r un gallu gweithredol ei gyflwyno i ddwylo'r Cymry.

Wrth ymadael â'r Hafod Ganol try Hiraethog at deulu arall ac y mae hen bobl geidwadol yr Hafod Uchaf yn dechrau tyfu dan ei ddwylo.

Gwyddent oddi wrth dôn ei lais ei fod o ddifrif, ac erbyn iddynt gerdded i lawr ato, gwelsant fod ganddo gawell wedi ei wneud o wifrau yn ei ddwylo.

Roedd ei ddwylo tenau crafangog wedi eu plethu'n llac ar y garthen, yr ewinedd yn lasgoch.

Yn enedigol o'r ardal - fe'i magwyd yn Nhalysarn - dywed i'r holl bwyllgorau fod yn eithriadol o weithgar ac er fod llai o "ddwylo'' i'w cael nag mewn ambell ardal arall oherwydd poblogaeth denau ni fu pall ar eu brwdfrydedd, meddai.

O dan ei ddwylo efyn anad neb y tyfodd y nofel Gymraeg yn arf lled wleidyddol am y tro cyntaf.

Breiddyn a gymerodd yr awenau, gan guro'i ddwylo am ddistawrwydd a galw'r actorion at ei gilydd.

Tyfodd y wladwriaeth yn arswydus mewn grym, gan gasglu mwy a mwy o awdurdod i ddwylo clymblaid yn y canol.

Ar yr un pryd, fe welir fod Ferrar yn ceisio adfeddiannu eiddo a aeth i ddwylo lleygwyr a'r eglwys wedi cael ei thlodi yn ei dyb ef oherwydd hynny.

I ddifyrru'r amser, fel petai, cydiodd mewn dyrnaid o dai a ffermdai a'u gollwng yn freuddwydiol drwy ei ddwylo fel y bydd plentyn yn chwarae gyda thywod.

Druan ohono, fe gafodd gam mawr ar ddwylo'r Arglwyddes.

Daeth Rhodri'n ôl a thri diod yn ei ddwylo.

Yn ogystal, ymddangosodd ei ffrind, Sarah Jones, ar gyhuddiad o dderbyn y dillad o ddwylo Catherine gan wybod mai wedi eu dwyn yr oeddent.

Y tu allan i'r corlannau, mae rhai mamau'n ceisio golchi'r staen oddi ar ddwylo eu plant - er mwyn mynd yn ôl am docyn bwyd arall.

Gwnaeth Jean Marcel wyneb hyll ar Marie a safai wrth ei ymyl, cododd goler ei gôt dros ei glustiau a gwthio ei ddwylo rhewllyd i waelodion ei bocedi.

Fy nehongliad i o'r bradychiad a'r dienyddiad (os caf roi fy nghasgliadau'n foel, heb ymhelaethu dim yma) yw i Jwdas Isgariot benderfynu traddodi Iesu i ddwylo'r awdurdodau yn y gobaith y byddai terfysg yn codi yn y ddinas o'i blaid ac y byddai'r rhyfel mesianaidd yn dilyn; i'r terfysg ddyfod o dan arweiniad Barabas a'i drechu'n ddigon buan gan filwyr Pilat; i Iesu wrthod yn y brawdlys a cherbron y dyrfa arddel y fesianaeth filwrol a'r deyrnas ddaearol wedi ei seilio ar rym arfau; ac i'r gwrthodiad hwn beri siom chwerw i'r bobl.

Wedi cyfarchiad neu ddau, safodd wrth ben y bwrdd, ei ddwylo'n ddwfn ym mhocedi'i gôt fawr, ei draed ar led a'i gorff yn siglo o'r naill ochr i'r llall.

Dywedir i'r sawl a agorodd yr arch y tro hwn deimlo'r corff â'i ddwylo yng ngolwg yr ardalwyr, ac 'roedd yn amlwg fod y croen a'r cnawd mor ddilwgr â'r dydd y claddwyd hi.

Pan ddaeth ati ei hun gwelai belen wen gwallt ac wyneb pryderus ei thad yn plygu drosti ac yn dal ei phen yn ei ddwylo a chlywai ei lais o bell: 'Fy seren, o fy seren!

Dan orfodaeth i guddio, fe dybiwn i fod ganddo amser ar ei ddwylo ac iddo ddefnyddio'r oriau hir i esbonio'i hunan.

Gorfod gollwng bob dim o'i ddwylo a'i gleuo hi rhagddynt fel llwynog o flaen cwn.

Pan gymerodd Zola y mater o'r diwedd i'w ddwylo ei hun, fe wnaeth y calipr yn fwy cyfforddus ac yn fwy derbyniol - yn fwy o ran ohono'i hun.

Pa well ffordd sydd i sicrhau nad â'n hetifeddiaeth i ddwylo neb ond y sawl sy'n ei charu'n ddigon eirias i roi pris anrhydeddus amdani?

Mewn lle plaen uwchben un porsylîn mewn tū bach dynion, gwelwyd y llinell broffwydol "Mae dyfodol Cymru yn dy ddwylo di% a gwych iawn hefyd yw'r graffiti hwnnw sy'n magu cynffon wrth i eraill ychwanegu eu sylwadau ato.

Cerddodd hwnnw'n gyflym gyda chamau bychain siarp a sefyll o flaen Dei tra y sychai hwnnw'r chwys oedd ar gledrau ei ddwylo.

Cododd ei ben o'i ddwylo wrth i Kirkley gerdded i mewn i'r swyddfa ac estyn am y coffi'n ddiolchgar.

Gollyngodd ei ddwylo'n llipa fel pe baent yn hollol ddiffrwyth.

Teimlai nerth anhygoel yn llifo i'w freichiau a'i ddwylo.

Daeth dyn mewn ffedog streips o'r siop gan sychu'i ddwylo ar gadach gwyn.

Pwy a all fesur ein dyled i'r Cymry hynny sy'n gwrthod gwerthu eu ffermydd i'w cyd-Gymry amharchus, gan ddewis yn hytrach ymddiried y tir sydd mor annwyl ganddynt i ddwylo'r sawl a rydd brawf digamsyniol o'i barch tuag at y tir hwnnw?

Gwnaed brecwast yng nghefn y tŷ lle roedd tân dan do ond ymhen ychydig funudau roedd helynt mawr y cogydd yn chwifio ei ddwylo ac yn dweud mai canibaliaid oedd yn byw yn Buganda a'r llall yn gweiddi nerth ei lais ar y cogydd mai ef a thylwyth y Jaluo yn Kenya oedd y canibaliaid.

Yno hefyd ceir cylch o gymeriadau sy'n ceisio achub 'enaid yr Almaen' (a thrwy hynny Ewrop) rhag disgyn i ddwylo'r Comiwnyddion.

Gwthiodd ei ddwylo i'w bocedi a chrwydro o gwmpas, gan gamu dros y ffeiliau a mynd at un o'r silffoedd.

Ar y cyfan maen nhw'n lyfrau bwrdd bychan sy'n hawdd i ddwylo bach afael ynddyn nhw gyda digon o wrthrychau adnabyddus i'r darllenwr ieuenga.

Dyma hefyd y diwrnod y rhyddhawyd y dref o ddwylo'r Twrciaid yn 1912.

'Yn groes i'r drefn arferol, mae modd i bawb ddarllen y cynnyrch wrth iddo gael ei ollwng o ddwylo'r beirdd a chael cyfle unigryw hefyd i gynnig eu sylwadau answyddogol ar y cynnyrch ymhell cyn i'r beirniad swyddogol wneud ei waith," meddai llefarydd.

'Mae'n chwaftaf i naw, Mf Huws,' atebodd Malcym hefo'i ddwylo o'r golwg yn ei geseilia a'i ddannadd yn clecian.

Ta-ta i'r camera a ddaliai, ar dair ffrâm a hanner yr eiliad, yr eiliad yr oedd cydbwysedd rhywun yn y lle anghywir, neu ei ddwylo yn yr awyr, neu ei wyneb yn y mwd.

Mewn cyfnod cynnar, y dull arferol fyddai i farnwr mewn llys barn ddedfrydu llofrudd i gael ei grogi a bod ei gorff, wedyn, i'w draddodi i ddwylo meddygon fel y'u galluogid hwytthau i'w astudio.

Daeth llif o feddiant o gyfeiriad y blaenwyr, ac ar ôl symudiad chwim, aeth y bêl i ddwylo'r gwibiwr J.

O ddechrau cymharol ddi-nod, datblygodd y tîm i fod y gorau yn Ne Cymru ac, fel Dinas Caerdydd, fe lwyddwyd i gipio Cwpan yr FA o ddwylo clybiau Lloegr am y tro cyntaf drwy guro Arsenal yn Wembley ym 1927.

Roedd yn dal i lywio'r ceir gyda'i ddwylo.

Llyfai'r hen ŵr ei wefusau wrth fy ngwylio, drosodd a throsodd, gan dynnu un wefus yn araf ar draws y llall, wedi ymgolli'n alarus, fel trefnwr angladdau yn "molchi% ei ddwylo yn sych.

Syllai weithiau'n ddifrifddwys rhwng ei ddwylo ar Huw Huws, fel un yn gwrando ar wasanaeth claddu.

Clywn ei sŵn yn stwyrian ac yn murmur draw yno, a chyn bo hir dyma fo'n ymddangos o'i guddfan dan groesi'r llawr llydan ar ryw hanner dawns, ond wrth chwifio'i freichiau llithrodd y stethosgop o'i ddwylo dan sglefrio ar bolish y linolewm fel sarff rwberog.

'Na!' Cuddiai Medrawd ei ben yn ei ddwylo.

Er hyn oll, unwaith y gollyngwyd ei ddwylo'n rhydd, edrychai ymlaen i'r dyfodol yn ddibryder, gan ddyfalu'n dawel.

Yn enwedig, debyg gen i, os ydi cariad y ferch am gael ei ddwylo arnoch chi.

Teimlai Ifan ei ddwylo yntau'n ffurfio dyrnau yn ei bocedi.

Yn sydyn ni fedrai ddod o hyd i gilfach y gallai roi ei ddwylo ynddi.

Torrid y goeden i lawr ei chanol a gwneud i'r plentyn gerdded rhwng y ddau hanner o leiaf dair law ei dad i ddwylo dyn arall.

Yn sydyn, roedd Meic yn dal bwyell ddisglair ddeufiniog a tharian ysgafn gron yn ei ddwylo.

O ganlyniad, mae penderfynu a ellir targedu cynlluniau sy'n sensitif i'r amgylchedd, i raddau helaeth, y tu allan i ddwylo'r Uned.

cafodd williams gryn drafferth i ddeall stori 'r bechgyn gan mor fyr o wynt oeddynt, ond synhwyrai fod rhywbeth mawr wedi digwydd, ac yn raddol sylweddolodd fod ganddo, o bosibl, drychineb ar ei ddwylo ddwylo pwy ydi 'r ffred 'ma?

Ond yna teimlais ddwylo dau o griw Talfan yn bachu yn fy ysgwyddau a'm llusgo oddi arno.

Cariad pob Comi a Nash yr ochr 'ma i Glawdd Offa, boed e'n ddyn neu'n ddynes.' Gwthiodd Dilwyn ei ddwylo'n ddwfn i'w bocedi a chymryd anadl ddofn cyn troi i wynebu Gary Jones.

'Gwthiodd Iestyn ei ddwylo yn ddwfn i boced ei gôt ac aeth ias fach o gryndod trwyddo.

Gallai ei dychmygu'n awr, yn gorwedd yn ddu ar ochr y mynydd yn y fan acw, a niwl fel cap llwyd am ei phen, fel rhyw hen wrach yn gwneud hwyl am ei ben, ac yntau;'n ymbalfalu tuag ati ar foreau tywyll fel hyn, a dim gwaith i ddechrau arno yn oerni'r bore; dim ond mynd o gwmpas a'i ddwylo yn ei boced i fegera.

Taflwyd hi'n ddiseremoni, gan ddwylo cryfion, i gefn fan fawr las.

Eisteddai'r gŵr ar erchwyn y gwely yn dal ei ben yn ei ddwylo.

Teimlodd nhw yn ei ddwylo a llanwyd ei feddyliau gan falchder a thristwch.

Rhwbiodd ei ddwylo dros y bocs cyn ei agor e.

Mi fydda'i 'di colli hwnnw'n munud a fynta'r cynta'r wythnos yma.' Safodd a'i ddwylo ar ei gluniau'n gwylio PC

Mi fydd raid i mi gael trefn ar y dodrefn cyn iddi dywyllu." Ofnai JR iddi droi yn seiat dan ei ddwylo ac ofnai hefyd fod y car yn suddo yn is.