Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dechnoleg

dechnoleg

"Y polisi mwya' effeithiol yw glynu at yr egwyddor fod pawb yn adnabod pawb; mae'n well na dibynnu ar dechnoleg yn unig." Ar ôl Nottingham, mae Ysbyty Mynydd Bychan, o leia', yn gwneud yn siwr fod unrhyw rybuddion yn mynd i dadau hefyd ...

Fel gydag unrhyw fath o gymorth, fe all defnydd o dechnoleg hefyd ddileu cyfleoedd a chyfyngu ar ddewisiadau.

yn naturiol ddigon, yr oedd david hughes yn ymddiddori yn y dechnoleg newydd, a'i freuddwyd oedd dyfeisio telegraff a fyddai'n argraffu negeseuon yn uniongyrchol ar ffurf llythrennau.

Drwy gyfrwng y dechnoleg lanwaith hon, mae muriau'r geudai yn cael eu cadw'n foel a diaddurn - ac anniddorol.

Mae'r datblygiad cyffrous hwn yn gyfraniad ymarferol gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg i dechnoleg newydd yn Gymraeg.

Mae'r staff wedi gorfod bod yn fwy hyblyg ac wedi gorfod chwilio am ffyrdd newydd o ddatblygu'r dechnoleg i roi gwell gwerth am arian.

Y dechnoleg newydd sydd yn cael sylw yn y gerdd 'Lloeren' gan David John Pritchard.

Deddf Iaith a fydd yn cynnwys y maes telegyfathrebu a'r dechnoleg newydd. Dyma faes lle anwybyddir y Gymraeg bron yn llwyr ar hyn o bryd.

Ceid cyfnodau, fel yn Oes Victoria, pan oedd y ffydd yng ngallu'r gwyddonydd ac yng ngallu'r dechnoleg a ddibynnai ar ei waith i ddatrys problemau cymdeithas ac arloesi byd newydd paradwysaidd, yn uchel ei phen.

Mae'r potensial gan dechnoleg i hwyluso defnyddio mwy nac un iaith -- ond ar hyn o bryd rydym ni yn defnyddio technoleg i ledaenu'r gagendor rhwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Cymerodd Vaughan Roderick a Siân Pari Huws yr awenau gyda Good Morning Wales, lle y caniataodd y dechnoleg newydd i'r tîm ddarlledun rheolaidd o leoliadau gwahanol ledled Cymru.

Gwe awduro safonol i gyrff cyhoeddus a chwmniau Cymraeg gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf.

Bydd BBC Cymru yn sicrhau bod adnoddau addysgol ar gael i bawb a bydd yn defnyddio'r dechnoleg ddigidol sy'n datblygu i ymestyn a chryfhau ei ddarpariaeth.

Cymerodd Vaughan Roderick a Siân Pari Huws yr awenau gyda Good Morning Wales, lle y caniataodd y dechnoleg newydd i'r tîm ddarlledu'n rheolaidd o leoliadau gwahanol ledled Cymru.

Yn y gerdd 'Pentref ' mae'n poeni am ddylanwad y dechnoleg newydd, technoleg newydd sy'n ail-greu'r byd ar lun pentref byd-eang.

Agor canolfan dechnoleg amgen Machynlleth.

Mae gwneud defnydd o dechnoleg yn golygu cyfleoedd newydd yn aml i bobl anabl, er enghraifft:

Pam dibynnu ar gynnyrch ein technoleg hynod soffistigedig i ddod â myfyrwyr wyneb yn wyneb â phroblemau y rhai sydd heb y dechnoleg honno'?

'Roedd y dechnoleg newydd yn dechrau ymestyn y tu hwnt i ffiniau'r ddaear.

Y dechnoleg yw gwrthrych ein serch a'n sylw.

Mae'r Gymdeithas yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i sefydlu tasglu arbennig i sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei gadael ar ôl wrth i dechnoleg symud ymlaen.

Felly roedd rhaid aros i ddyn ddatblygu'r dechnoleg i fynd i'r gofod ac uwchben yr atmosffer cyn y medrid edrych ar rannau eraill o'r sbectrwm.

Heb y dechnoleg newydd hon mae'n eithaf sicr na fyddai dyn wedi glanio ar y lleuad ac na fyddai ein dealltwriaeth o'r bydysawd, y gofod a'n planed ni ein hunain, yn agos mor eang.

Yn wir, cyfaddefodd ef y byddai ar goll yn ceisio dygymod a'r dechnoleg fodern.

Mae'r prosiect cyffrous ac arloesol hwn yn dangos sut y gall y dechnoleg newydd ddod â'r gorffennol yn fyw.

Nid ple yw hyn dros fynd yn ol i'r hen amser yn gymaint a rhyfeddu mor rymus o nobl y cerddodd y canrifoedd rhagddynt, a hynny heb un arlliw o dechnoleg ein blynyddoedd esmwyth ni.

Mae arwyddion Saesneg i'w gweld ar bob tu a'i seiniau'n llifo drwy'r cyfryngau i bob cartref, yn wir i ystafelloedd preifat ein plant a'n hieuenctid drwy gyfrwng y dechnoleg gyfoes.

'Gwrando' ar y sêr Yn ystod yr Ail Ryfel Byd datblygwyd RADAR, ac ar ddiwedd y rhyfel sylweddolwyd y gellid defynddio'r un dechnoleg i 'wrando' ar signalau o'r gofod.