Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dechreuodd

dechreuodd

Dechreuodd y cŵn gyfarth ac udo dros bob man.

Pwy wyf i i sefyll ar dy ffordd Di?" Dechreuodd ofalu am Neuadd Whitechapel yn ogystal â'i chartref.

Dechreuodd y ddau lithro'n arafach lawr tuag at faes awyr Shobdon.

Yn Llundain dechreuodd weithio fel cyfrifydd i fasnachwr a thra'r oedd yng ngwasanaeth y gŵr hwnnw bu ar fordaith i India'r Gorllewin.

Dw i wedi gweld y ddau fachgen yma o'r blaen yn rhywle!' Dechreuodd grafu'r gwallt hir seimllyd ar ei ben.

Gadawodd y dwymyn hi, a dechreuodd hithau weini arnynt.

Roedd yn ŵr golygus iawn a dechreuodd carwriaeth rhyngddynt a barodd dipyn o helynt.

Dechreuodd ddyrnu'r drws a gweiddi bod arni eisiau mynd i'r tŷ bach.

Ar ôl cyfnod llwyddiannus iawn gyda'r RSC a gwaith teledu sylweddol - drama David Mercer, Let's Murder Vivaldi, yn fwyaf nodedig - dechreuodd enw Glenda Jackson gofrestru yn y cof.

Cyn hir dechreuodd ysgrifennu'r llyfrau hynny a ddaeth yn rhan mor ddiddorol a phwysig o ryddiaith lenyddol Gymraeg, llyfrau gŵr dysgedig o lenor yn ysgrifennu ar gyfer y genedl fach y cododd ef ohoni.

Gartref y noson honno dechreuodd Hector feddwl am Mrs Paton Jones.

Mewn sgwrs yn y Gyngres Geltaidd y dechreuodd y cwbl.

Ysgubodd canghennau'r dderwen i bob cyfeiriad ac yn raddol, dechreuodd ei boncyff symud.

Y tro yma dechreuodd ganu y gân honno "Hela'r Ysgyfarnog".

Yna dechreuodd sgwrio llawr y gegin a golwg gynhyrfus iawn arno.

Pa bryd y dechreuodd canu'r Trwbadwriaid ddylanwadu ar ganu beirdd Lloegr?

Dechreuodd roi gwersi gyrru i'r ddau ac yn awr ac yn y man treuliai'r nos yn eu cartref.

A dyna'r adeg y dechreuodd pethau ddigwydd.

Un flwyddyn yr oeddem yn astudio'r Actau yn yr Ysgol Sul, a dechreuodd Anti ein gwahodd ni blant i fynd bob gyda'r nos i'w hystafell i fynd dros y wers erbyn y Sul nesaf.

Dechreuodd y gyfres hon gyda chyfweliad gyda'r actor Owen Teale, a siaradodd am ei rôl yn y gyfres ddrama danbaid Belonging ar deledu BBC Wales lle bu'n chwarae rhan myfyriwr aeddfed yn syrthio dros ei ben a'i glustiau mewn cariad â mamgu 60 oed.

Cafodd y tad waith gyda chwmni rheilffordd y GWR yn Paddington a dechreuodd yfed diodydd meddwol yn enbyd.

Dechreuodd y Gymdeithas ymgyrchu trwy fynnu statws cyhoeddus i'r iaith Gymraeg.

Yna tynnodd ddystar a guddiwyd ganddi o dan ei chlustog, a dechreuodd rwbio'r darnau'n gariadus.

Dechreuodd pethau'n wael i'r Drenewydd wrth i Mark Williams roi'r bêl i'w rwyd ei hun o groesiad Glyndwr Hughes wedi ugain munud.

Newidiodd Rhys fywyd Hywel a hynny mewn sawl ffordd - dechreuodd Hywel a Llew gwympo mas ac o ganlyniad cafodd Hywel ei saethu.

Yn ddiweddar dechreuodd pobl ifainc ddangos ysbryd sy'n filwriaethus ddirmygus, nid yn unig tuag at yr eglwysi, ond tuag at Gristionogaeth ei hun.

Dechreuodd yr yl i mi gydag Arwel Gruffydd yn Hwyl Byw yn darlithio ar Theophilus Evans i ddosbarth o bobl yn eu harddegau.

Dechreuodd yr wyneb o'i flaen gochi fwy fwy.

Dechreuodd y drymiau, bwm, bwm, bom, bom.

Dechreuodd y chwareli gau fesl un yn y Gogledd wrth iddyn nhw orfod cystadlu â deunydd toi rhatach o wledydd eraill.

O'r diwedd dechreuodd Dilwyn ymdawelu.

Dechreuodd yr ymgyrch gyhoeddus gyda rali fawr a drefnodd ar lannau Tryweryn, lle y rhoddais rybudd mai unig obaith llwyddiant oedd ymgyrch nerthol iawn cyn i'r mater gyrraedd y Senedd.

Dechreuodd synhwyro'r awyr.

dechreuodd Mathew.

Deuai pobl o bob rhan o Gymru i edrych ar y Cloc Blodau rhyfeddol hwn, a dechreuodd rhai rhannau eraill o Gymru feddwl o ddifrif am gynllunio yr un fath o beth i ddenu ymwelwyr i'w hardaloedd nhw yn y dyfodol.

Dechreuodd y cwmni bedair blynedd yn ôl yn Eton, Lloegr, gan symud wedyn i Walton on Thames.

Os na fedr yr Almaenwyr yna fynd â'r bwyd oddi yno wnân nhw byth gredu y medrwn ni wneud hynny." Dechreuodd Marie ail rwbio'r pistol â darn o glwt budr, ac am hir nid oedd sŵn yn yr ystafell ond sŵn y tân nwy yn poeri weithiau.

Ynghanol bwrlwm a chyffro mudiad protest y myfyrwyr y dechreuodd gyrfa lenyddol Peter Schneider.

Uwchben dechreuodd un o'r sianedelirs sigo yn araf, ond ef oedd yr unig un i sylwi.

Dechreuodd Carol eu diddanu drwy ddweud wrthynt am ryw Nadolig pell yn ôl, pan oedd Anti Lynda'n fabi bach fel Iesu Grist yn y llyfr stori Nadolig.

Teimlent yn anghysurus ac felly dechreuodd dau ohonynt rowlio casgen tua'r wîg.

'Roedd pethau'n mynd yn esmwyth iawn ym mherthynas Teg a Cassie ar y dechrau ond dechreuodd pethau fynd o chwith yn gynta pan ddaeth Steffan i chwilio am ei fam - 'doedd Cassie 'rioed wedi cyfadde wrth Teg fod ganddi blentyn cyn priodi - ac yna pan benderfynodd Beryl, mam Cassie, adael y gogledd a dod i fyw at ei merch i'r Deri.

Toc dechreuodd y car droi yn ei unfan gan wneud sŵn tebycach i awyren yn hwylio i godi nag i ddim arall, ac fel y sathrai JR ar y sbardun suddai'r cerbyd yn is ac yn is nes o'r diwedd iddo gloi yn ei unfan.

Roedd yn r golygus iawn a dechreuodd carwriaeth rhyngddynt a barodd dipyn o helynt.

Wrth gerdded adre'n benisel linc-di-lonc hyd lwybr a redai yn ymyl gwifrau netin uchel y cae chwaraeon, dechreuodd Guto freuddwydio.

Dechreuodd Janet ar ei gyrfa addysgol yn ysgol Tŷ Mawr, Capel Coch, ac Ysgol Gyfun Llangefni.

Yn ei sgîl, dechreuodd yntau chwerthin.

Yn ystod y noson, dechreuodd rhai ohonynt siarad â'r merched oedd yno.

Dechreuodd gyfri'n ddistaw wrth redeg.

Dechreuodd Ffredi barablu'n eiddgar, yn union fel ymwelydd.

Agorodd y gyriedydd y cawell fel y gwnaethai lawer gwaith o'r blaen mae'n siwr, plygodd Mrs Trench a dechreuodd rannu'r hosanau llawnion gwerth eu cael.

Dechreuodd Jason garu gyda Rhian ac yn fuan iawn bu'n rhaid iddo gyfadde ei fod wedi priodi merch o Wlad Pwyl er mwyn iddi hi gael pasport i aros ym Mhrydain.

Dechreuodd ef ei yrfa ar y môr, fel llawer o hogiau ifainc Llyn, mewn llong fechan o'r enw Fishguard Lass ac yntau'n bedair ar ddeg oed a chyda'r Capten a'r Mêt yn gwneud nifer y criw yn dri.

Dechreuodd feichio crio wedyn a brysiodd Sharon ati hi a mynd i roi ei breichiau am ei gwddf.

Er bod ei dad yn wael iawn, dechreuodd wella'n araf ymhen diwrnod neu ddau.

Wrth i Adam orfodi'r car i mewn i gêr arall, ac i'r injan brotestio'n chwyrn, dechreuodd Gareth boeni o ddifrif am y posibilrwydd hwnnw.

A dechreuodd gochi.

Cyn iddo gyrraedd at ei ail esgid dechreuodd y cloc daro hanner nos.

'Ers talwm,' dechreuodd, 'pan oedd pobl yn byw ar yr wyneb...'

Ar ôl iddo ddysgu'i grefft yn drylwyr, dechreuodd Paul Davies fynegi'i hun mewn dull cynyddo anhrefnus, gan ddefnyddio plastar a sbwriel yn gerflunwaith.

Dechreuodd darnau o graig ddod yn rhydd ac aeth y cilfachau'n llai, ond fe fyddai ar y brig cyn bo hir ...

Teimlent eu bod wedi tarfu digon ar no erbyn hyn ac yntau'n amlwg yn ddyn prysur felly dechreuodd Llio gasglu ei phethau at ei gilydd a diolch iddo am ei help.

Dechreuodd y Rwsiaid ymladd â'r llywodraeth a throdd America at ochr y gwrthryfelwyr.

Dechreuodd sgwrio nerth ei freichiau a'r ewyn yn codi'n lafoer gwyn o safn ei frwsh.

Dechreuodd y wraig lefen, a fe droiodd y ffarmwr a rhuthro allan o'r tŷ heb ddweud gair.

Dechreuodd fel gwichian a siffrwd wedyn troes yn sgrechian a sŵn rhuthro.

Wn i ddim...., na, hoffwn i ddim bod yn lle Marc ac Anita heno." Am ryw reswm, dechreuodd y dagrau lifo eto wrth iddi ddweud hynny.

Nid oedd hyn yn foddhaol iawn; ac felly, dechreuodd Waldo gynnig am swyddi eraill; ac fe gafodd un ym Motwnnog.

Dechreuodd drwy roi peth o'i gefndir ei hun, ac fel y daeth yn aelod o'r Fyddin.

Dechreuodd Lloegr y dydd ar 393 am chwech.

Dechreuodd Gadaffi ystyried Sadat ac arweinwyr rhai o'r gwledydd Arabaidd eraill fel brenhinoedd hunanol a oedd yn foesol amhur ac yn rhy hoff o'u perthynas â'r Gorllewin.

Wedi iddi orffen, dechreuodd y wraig a eisteddai ar ei phwys ganu:

Ond yn sydyn, dechreuodd wichian yn afreolus wrth i'w frychau tywyll welwi fel brychni'r haf yn y gaeaf.

Dechreuodd ei lygaid fflacho fel grisial, yn union fel y gwnaethon nhw yn yr ogof.

Dechreuodd guro'r drws mewn cynddaredd ond nid oedd modd ei agor ond o'r ochr arall.

Cylch Chwarae Dechreuodd Cylch Chwarae'n ddiweddar; mae tri sesiwn ar gael sef bore a phrynhawn Mawrth, Mercher a Iau.

Dechreuodd Sioned deimlo yn yr un ysbryd â Rhodri.

Cychwynnodd ar hyd honno, ar ôl ychydig gamau drysodd y trywydd, a dechreuodd Smwt symud o gwmpas mewn cylchoedd unwaith eto.

Pan oedd Rhian yn ddeuddeg gadawodd y teulu'r dafarn a phryd hynny y dechreuodd pethau fynd o chwith rhwng Reg a Megan.

Daeth 2,000 ac wedyn 4,000 i ralïau mawr yng Nghaerdydd, a dechreuodd pob math o bobl dorri'r gyfraith wrth brotestio dros Ddeddf Iaith Gyflawn.

ond hei lwc na fyddai angen hynny, a chamodd tuag at ei gerbyd, neu, o leiaf, dechreuodd gamu.

Ar yr un pryd dechreuodd neidio o gwmpas y gegin gan hyrddio cadeiriau a stolion i'r llawr.

Dechreuodd weithio fel glanhawraig ffenestri gyda Dyff ond gadawodd Gwmderi ar ôl darganfod fod gan Dyff gysylltiadau efo'r byd tanddaearol.

Yn y pumdegau hefyd y dechreuodd y gred fod gweld fan bost yn gallu dod â lwc neu anlwc i berson.

Yn 1990 y dechreuodd Llew ar ei yrfa newyddiadurol yn ardal Cwmderi.

dwi'm yn siŵr ran...' Dechreuodd y siopwr Gemp chwilio drwy'i bocedi.

Dechreuodd Carol weld Dr Gareth Protheroe y tu ôl i gefn Dic ond rhoddodd Doreen wybod iddo.

Dechreuodd y cwtogi pan ataliwyd y gofalwyr a throi'r cwbl yn fysys-un-dyn.

Efallai taw wrth ddarllen a golygu'r emynau a gadwyd (ac a wrthodwyd) yma y dechreuodd ymddiddori yn yr emyn Cymraeg.

Dechreuodd ffidlan efo'i gôt o dan bentwr o anoracs, a oedd wedi eutaflu yn blith drafflith ar y soffa.

Dechreuodd wenu a chwerthin yn isel.

Dechreuodd ei galon gyflymu eto wrth iddo deimlo'r cardiau arwyr pêl-droed yn ei boced.

Dechreuodd Dilwyn ymlacio wrth gael ei gefnogwyr o'i gwmpas.

Dechreuodd Caerdydd eu gêm Gwpan Cenedlaethol yn erbyn Merthyr Tudful gyda'r tîm cryfa oedd ar gael.

mi roith Pero a finna wth i chi." Rhoddodd Elis Robaitsh holl rym ei bymtheg stôn y tu ôl i'r car a dechreuodd hwnnw dishian a thagu yn ffyrnig.

Ond dechreuodd eu gosgordd, a oedd wedi bod yn gwylio'n dawel hyd yn hyn, floeddio chwerthin.

Ar unwaith dechreuodd gweithgaredd mawr.

Ychydig cyn ei farw dechreuodd lunio traethawd ar athroniaeth naturiol - yr hyn a alwn ni heddiw yn ffiseg.

Mae gwynt y Dwyrain hen wynt go iawn yn deifio pawb a phopeth a dechreuodd fwrw eira'n drwm ganol y bore ac mae wrthi o hyd.

Dechreuodd Derek deimlo'n unig ac aeth Karen, oedd bellach yn gweithio yn y garej, ati i chwilio am gariad i Derek.