Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

deimlo

deimlo

Y ceir hynny o ddwyrain Ewrop a oedd yn gwneud i berchenogion Skoda deimlo'n swanc.

Golygfa anghyffredin oedd a barai i'm dyweddi deimlo ei fod yn edrych ar olygfa o'r Canol Oesoedd.

Dim ond eu gweld wrth eu gwaith, a gallech deimlo'r gwahaniaeth ar unwaith.

Daliwn i deimlo'n gynnes tuag ati, ond erbyn hyn roeddwn wedi dechrau meddwl amdani'n fwy gwrthrychol ac fel fy nghyfoedion yn yr ardal, yn ei gweld hi'n dipyn bach o gymer comig.

Bu amser pan wyddent beth oedd y naill a'r llall yn ei feddwl a'i deimlo, a phryd y gallai siarad yn agored ag ef.

Ar y ffordd nôl trwy'r dref, penderfynodd brynu tipyn bach o dinsel i wneud iddo'i hun deimlo'n hapusach.

Gall hyd yn oed yr offeiriad deimlo'r caddug yn cau amdano wrth iddo weinyddu'r offeren.

Fe gawsom ni ein magu i gredu fod dagrau'n arddangos gwendid ac i deimlo cywilydd o ymollwng yng ng■ydd eraill.

Os bydda ganddo fo stori newydd, mi fydda ar y ffôn - "Glywaist ti hon?" neu, "Dwi isio mynd i lle ar lle heno, sgin ti rwbath i mi?" Mae llawer yn gwybod iddo deimlo i'r byw na chafodd arwain y 'Steddfod Genedlaethol.

Yr oedd yn ddigon call i beidio â'm llusgo pan oeddwn yn anymwybodol." 'A dyma chi'n cyrraedd, o'r diwedd, at waelod grisiau'r feranda?" "Do, ac yr oeddwn yn falch iawn o deimlo'r pren dan fy nwylo," meddai'r tad.

Mae gen i go' am deimlo llawenydd, nid yn unig ein llawenydd ni fel gr■p ond llawenydd i dawnswyr eraill yn ein llwyddiant ni.

Beth mae goleuni'r haul yn ei wneud, ar wahan i'n cynorthwyo ni i weld ac i deimlo'n gynnes?

Ond, yn groes i'w ddisgwyliad, daeth mab yr Yswain ato, gyda gwên ar ei enau, gan ddymuno bore da iddo, a chan ei annog i deimlo yn hyderus, ac ychwanegodd: `C'lynwch chi fi, Harri, pan ddaw hi'n adeg cychwyn, a mi fyddwch yn all right.

Cadernid ei gorff; breichia yn gneud imi deimlo'n ddiogel; 'i farf undydd yn crafu 'ngwynab i a'n 'sgwydda, a'r gwefusa 'na'n gwefreiddio 'nghlustia i a'n llygaid wrth i'w law gofleidio 'mhen-ôl i!

Rhywsut, dydi eu llwyddiant nhw ddim yn gwneud i mi deimlo'n gyfforddus iawn.

Mae colli darn cyfarwydd o ddodrefn yn gwneud i bawb deimlo ychydig yn chwithig, hyd yn oed i'r rhai oedd wedi bygwth rhoi bwyell trwyddo ers blynyddoedd.

Dechreuai deimlo'n euog eto.

Bydd cydbwysedd fel hyn yn eich helpu i edrych ac i deimlo'n dda tra'n colli pwysau ar yr un pryd.

"Mi ddois i'n gynnar, a wyddwn i ddim yn iawn lle i fynd, ond 'roeddwn i wedi arfer dwad i fan 'ma at Gwyn Gallwn deimlo rhyw ias yn cerdded y ddau wrth i mi sôn am y marw.

A'r angen hwn a barodd i Charles deimlo fod yn rhaid wrth gynllun ymarferol i argraffu beiblau Cymraeg ar raddfa fawr a'u cynnig am bris rhesymol i'r tlodion.

"Wnaiff didoli'r papura ddim para am byth,' ychwanegodd hithau gan deimlo'i hawgrym yn pwyso'n dunelli ar y stafell.

Distawrwydd llethol, nes i'r plant deimlo fod eu hesgidiau hwy yn gwneud twrw mawr ar y llawr pren.

Gwyddai Anna nad oedd William yn ei hoffi a gallai deimlo tyndra rhyngddynt.

Er mai prin oedd y stori%au Nadolig hefyd, gan ein bod ni yng Ngorllewin Beirut yn yr ardal Foslemaidd, mi ddigwyddodd un peth a wnaeth imi deimlo'n freintiedig fy mod i yno.

Diddorol hefyd yw sylwi lle'r oedd y dylanwad estron i'w deimlo drymaf.

Mae'r aelodau'n parhau i deimlo nad yw rhaglennu rhwydwaith y BBC yn gwasanaethu Cymru gyfan yn ddigonol, ac mae dyfodiad datganoli yn cynnig sialens newydd i adlewyrchu ac i wasanaethu Cymru a'i thalentau ar wasanaethau rhwydwaith.

Gwelwn sut y gallai cymeriad ansicr Catrin flodeuo wrth iddi gael sylw am y rhesymau cywir ond mae'r tro yng nghynffon y stori yn pwysleisio'r ffaith bod y gymdeithas yn gwneud iddi deimlo'n alltud.

Yn sydyn safodd yn stond wrth deimlo'i bresenoldeb.

Gall ymarfer corff fod yn beth i'w fwynhau a gall wneud i chi deimlo'n dda.

Mynegodd ef ei argyhoeddiad, a'i ddilyn gan bob beirniad o bwys, mai'r bardd yw'r un â'r gallu ganddo i feddwl yn drosiadol, i glymu dau argraff efo'i gilydd yn undod clos - i weld henaint yn ddeilen grin ar drugaredd gwynt, i weld bedwen yn lleian, i glywed cân ceiliog yn y pellter yn dristwch mwyn hiraeth, i deimlo yn hen gapel gwag, i droi Angau yn weinidog yn dod i'w gyhoeddiad.

Fedra' i ddim deud yn iawn be' 'roeddwn i'n deimlo." Roedd yn hawdd gweld ar wyneb Snowt fod ateb Aled wedi ei blesio.

A phrifathrawes a allai roi stŵr iddyn nhw a chadw trefn heb iddyn nhw deimlo eu bod yn cael cam - os nad oedd y gwynion yn teimlo hynny ambell waith?

Dwyt ti ddim am awgrymu mai dim ond sioe ddramatig oedd yr holl beth er mwyn tynnu sylw ati hi ei hun, er mwyn gwneud i ni deimlo euogrwydd?

Dechreuodd Sioned deimlo yn yr un ysbryd â Rhodri.

Ond fe gododd Richard Owen Waun ar ei draed, ac fe ddywedodd, 'Canwch "Gwaed y Groes sy'n codi i fyny%.' Ac fe'i canwyd â rhyw arddeliad rhyfedd, a dyblu a threblu 'Gad i'm deimlo/ Awel o Galfaria fryn'.

Dechreuodd ei galon gyflymu eto wrth iddo deimlo'r cardiau arwyr pêl-droed yn ei boced.

Er na ellir gorfodi neb sy'n medru'r Gymraeg i'w defnyddio, mae'n rhaid ceisio eu darbwyllo i deimlo perchnogaeth arni.

Yr unig wahaniaeth yr ydw i'n ei deimlo fel Cristion yw fod hynny'n eich gwneud chi ychydig bach yn fwy gofalus yn y ffordd, er enghraifft, yr ydych chi'n ffilmio rhywun sydd wedi diodde' neu'n ffilmio rhywun mewn damwain neu blentyn bach mewn poen.

Yn ystod y dydd, fe ddaeth Owen George Jones at yr hen frawd Robert Evans, Glan y Môr, ac fe ddywedodd wrtho ei fod yn ei deimlo'i hun yn bechadur mawr, ac wedi darfod amdano ym mhob man; ni wyddai am un lle i droi ato ond at Dduw trwy weddi, ac ni allai weddio ei hun.

Dechreuodd Derek deimlo'n unig ac aeth Karen, oedd bellach yn gweithio yn y garej, ati i chwilio am gariad i Derek.

Dywedir i'r sawl a agorodd yr arch y tro hwn deimlo'r corff â'i ddwylo yng ngolwg yr ardalwyr, ac 'roedd yn amlwg fod y croen a'r cnawd mor ddilwgr â'r dydd y claddwyd hi.

Mae'r uchelwyr Cymraeg yn dal i deimlo diddordeb ym materion eu hardal enedigol ond y maent ar yr un pryd yn dod yn aelodau cyflawnach o'r sefydliad canghennog a grewyd gan y Tuduriaid i asio Cymru wrth Loegr.

Ac odid na chaech deimlo'i charn wrth gilio heibio iddi.

paid a 'nghyhuddo i fel hyn, Marc, rwyt ti'n gwneud i mi deimlo 'mod i'n ceisio ei phardduo hi - ond fedra i ddim dioddef dy weld di mor anhapus pan nad oedd bai arnat ti.

wneud i chi deimlo ychydig yn brin o anadl ond ni ddylech fod yn fyr o anadl.

Mae nhw'n dweud wrthym ni nad yw'r adeiladau'n addas, neu y bydde ni'n gwneud i bobol eraill deimlo'n anghyfforddus."

Mi fydda i yn 'i deimlo fo weithia fel cwmwl du yn bygwth fy mygu.

Caraf deimlo'r awelon yn fy ngwallt, a blas yr eigion hallt ar fy ngwefusau.

Daliai i deimlo'r awel ar ei gwar wrth iddi gydgerdded gyda'r cannoedd eraill at yr eglwys i dincial gorfoleddus y clychau.

Yn rhyfedd, dywedai iddo deimlo'n agos at ei famgu ar hyd ei oes ar y môr.

'Be wyt ti wedi'i weld, 'rhen goes?' gofynnodd y broga'n ffroenuchel, gan deimlo fel brenin ar ôl y fath dderbyniad.

"Mae nhw'n dweud wrthym ni nad yw'r adeiladau'n addas, neu na fyddai'n "dishgwl yn iawn" i ni fod yn rhywle, ac y bydde ni'n gwneud i bobol eraill deimlo'n anghyfforddus."

Wnaeth gweld Churchill efo tywarchen ar ei ben ddim gwneud i mi deimlo fod y byd ar fin dod i ben.

Cofiaf deimlo llaw gadarn ar fy ysgwydd un bore yn y labordy a'i lais yntau'n dweud: "You are a very industrious little boy aren't you?

I ffwrdd â Tudur ar ei feic a dechreuodd Siân deimlo'n unig.

Dim ond fest a throwsus byr tenau oedd amdano, a dechreuodd deimlo'n oer.

Hen lanc yn byw ar ei ben ei hun mewn bwthyn ar gwr Coed y Mynydd ac yn dod a'i ddillad o'r siambar i'r llawr ar foreau barrug er mwyn cael sefyll o dan y golau trydan i wisgo amdano a'i deimlo 'yn torri'r ias yn gynddeiris'.

Gallai Rhys deimlo ei hanadl yn boeth ar ei glust a throdd ei ben tuag ati.

"Edrychwch ar ei ôl o'n ofalus nes cyrhaeddwn ni'r gwersyll newydd." "Reit, syr." Ond wedi meddwl am y peth dechreuais deimlo braidd yn flin fod y Capten mor hunanol, a phan ddaeth y lori heibio i lwytho'n taclau, a minnau'n helpu gyda'r gwaith, dechreuais ddyfalu sut y gallwn i ei ffidlan hi i gadw fy ngwely.

Yn y modd hwn, fel yn rhyfeloedd Napoleon a rhai ein canrif ni, a'r Cymry yn falch o'u campau mewn cydweithrediad â'r Saeson, fe'u tynnwyd yn nes atynt; er i'r Cymry gartref barhau i deimlo yn o fileinig o wrth-Seisnig, fel y gwelir yng ngwaith y beirdd.

Y mae'r ffaith fod rhai beirniaid yn dal i deimlo rheidrwydd i daranu yn erbyn ffuglen yn tanlinellu ffaith arall, sef bod yr arfer o ddarllen nofelau Cymraeg a Saesneg wedi eu hen adael ar ôl.

Rhyw las gole oedden nhw, bob amser fel pe baen nhw'n sbio trwyddoch chi, a phan fydde fe'n wherthin - a phur anamal fydde hynny - fedrech chi byth deimlo'i fod e o ddifri.

Gallai deimlo ei braich yn erbyn ei fraich ef, ei chlun yn erbyn ei goes.

Metha Lenz dderbyn hyn ac o ganlyniad mae'n mynd i deimlo'n fwyfwy ynysig ac yn y pen draw mae'n gadael Berlin am Yr Eidal, taith gyfarwydd i gymeriadau llenyddol yr Almaen pan mae gofyn am eli i'r galon.

Peidiwch â gwneud i siaradwyr Cymraeg deimlo eu bod yn niwsans am eu bod nhw'n dymuno siarad yn Gymraeg drwy ofyn cwestiynau fel 'Oes rhywun yn mynd i siarad Cymraeg yn y cyfarfod yma?'.

Cyfeirir ato fel "rhyw hen foi" oherwydd ei negyddiaeth tuag at y gerddoriaeth a'r sîn yng Nghymru "...a dwi'n dal i deimlo'r embaras efo'r Sîn Roc Gymraeg.

Wn i ddim a ddywedodd hi hyn i wneud i mi deimlo'n well ai peidio ond fe weithiodd.

Ond efallai, meddyliodd, wrth deimlo'r gwaed yn llifo o'i ysgwydd ac i lawr ei fraich, y byddai'n anodd defnyddio manual ar y funud ta beth .

Ni ddulid osgoi'r bwydydd hyn yn gyfan gwbl pan fyddwch yn ceisio colli pwysau gan eu bod yn eich helpu i deimlo'n llawn.

Yn debyg i'r rhain, aeth awdur Cwm Glo i deimlo fod i'r bywyd dynol ac i gymeriad dyn a dynes elfennau o gymhlethdod sydd y tu hwnt i afael yr awduron naturiolaidd.

Yn ystod y gawod dechreuodd y chwaraewr oedd wedi ei anafu deimlo'n wan a chael poen yn ei ysgwydd chwith.

Yn gwneud i mi deimlo'n euog, ac afiach, ia - ond ddim yn gyfforddus!

Roedd yn braf esgyn o gysgod y cwm i deimlo gwres yr haul eto.

Gwnâi hyn iddo deimlo'n anhapus, heb reswm.

Ond ar ôl ein profiad yng Nghymru gyda'r refferendwm datganoli, gellid maddau inni am deimlo'n amheus iawn ynglyn â gwerth y fath beth.

Daw teimladau dyfnaf dyn i'r wyneb yn Methu lle disgrifia'r bardd y rhwystredigaeth o deimlo'n fethiant llwyr oherwydd diffyg egni ac awydd ynghlwm â hiraeth am y gorffennol.

'Be wyt ti'n ei wneud ffor' yma?' holodd, gan chwerthin wrth deimlo craster tafod Cli%o'n ei oglais wrth iddi hi lyfu'i llaw.

Gallai deimlo anadl poeth ar ei war a chlywed rhyw ganu grwndi bygythiol yn ei glust.

Roedd dod ar draws chwilen a fedrai siarad iaith wahanol i iaith gliclyd y chwilod, er mor ddigri ei fersiwn ohoni, yn achosi i'r gelen deimlo rywfaint yn nes ati.

Un gwahaniaeth oedd fod yn rhaid i mi symud i'r Waendir o Manafon i deimlo'n gartrefol.

I'm syndod, fe ddeuthum i deimlo'n dadol iawn, a chymryd diddordeb ym manylion distadlaf helynt gwraig a phlentyn nas gwelswn erioed.

Dim on yng nghyfarfod diwetha'r Bwrdd wythnos yn ôl y dechreuson nhw deimlo fod pethau'n dod at ei gilydd - o ran gwaith a'u perthynas nhwthau â'i gilydd.

Ond i ni ar y pryd, yr oedd y gwrthdaro i'w deimlo'n union fel storm fawr; ac i gallineb Saunders Lewis y mae'r clod am gadw'r storm draw.

Dechreuodd deimlo'n well ar ôl i'w fab Peter hedfan o Ganada i'w weld a'i ferch Judy deithio o Loegr.

Ond anghofia i fyth y gofid ro'n i'n ei deimlo wrth ei gwylio yn gadael y ty bob bore yr wythnosau cyntaf hynny.

Yn fy ngalar a'm hiraeth, gwyddwn pe bawn yn medru derbyn marw fy nyweddi heb deimlo'n anfodlon a heb chwerwi, y byddwn wedi datblygu'n ysbrydol.

Dechreuais deimlo'n falch i mi fentro allan.

Chwarddodd wrth deimlo'r tethi'n caledi o dan ei fysedd.

Mae'n gwneud iddynt deimlo'n ddiogel hefyd.' Llethwyd Mathew gan dristwch.

Dim pigau pin yn sownd yn y carped tan fis Mai; dim rhochian blynyddol Modryb Matilda ar ôl joch o port; dim crensian papur lapio'n slei bach i deimlo'r anrheg; dim anghofio codi am chwech y bore i roi'r twrci yn y popty; dim Ryan yn canu "Ai hyn yw'r Nadolig pwy a ■yr?" ar bob yn ail raglen radio; dim chwilota mewn hen gist am goron Caspar neu am ddoli go lân i orwedd yn y preseb; dim 'Dolig!

"Mae'n sicr mai teimlo'n unig rwyt tithau hefyd, gwenodd y morwr, gan deimlo'n well nag a wnaethai ers oriau gan fod ganddo gwmni.

Hoffai deimlo cynhesrwydd byw Barnabas yn symud oddi tani, ac ni ofidiai fyth am fod y ffordd i lawr o Frynmawr i'r dre yn rhy arw i gerbyd.

Hwn oedd y tymor, yn anad yr un arall, a wnai i Ifor deimlo fod defaid yn cael hwyl iawn ar ei ben.

Dechreuodd Enlli deimlo'n well.

Y tu mewn i'w gylla'i hun daeth i deimlo nwydau'r gwir heliwr yn graddol gorddi.