Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dillad

dillad

Hannah â'i dillad ffwrdd- â-hi, Hannah nad oedd ddim yn awyddus i fynd i'r moddion o gwbl.

Yn aml, rhif y ceffyl neu liw dillad y joci fydd yn denu'r gamblwr.

Oni ddaw galw am ein gwasanaeth mewn byr amser, ni fydd diben o gwbl i'n cadw yma mewn dillad milwrol.

Rhaid oedd i Enlli agor ei dillad a byseddodd y blismones hi drosti yn dra thrwsgl.

Fel pob gwraig yr oeddwn wedi darparu dillad i'r babi wythnosau cyn ei eni ac yr oeddwn wedi gwneud coban o sidan gwyn addurniedig.

`Mae yn reit ddrwg gen i drosoch chi, Harri,' ebe Ernest; `brysiwch adre i newid eich dillad,' a neidiodd ef a'i gydymaith i'w cyfrwyau ac ymaith â hwy, gan adael Harri i droi tua'r Wernddu.

Cofiaf gael un 'wers' trwy ddysgu tôn a geiriau cân werin yn dechrau 'Pegi Bach a aeth i olchi', a'r drychineb ofnadwy iddi orfod mynd adre i nôl y sebon a chanfod pan ddychwelodd fod y dillad wedi diflannu gyda'r llif.

Gwelai Nina hi'n ffwlffala ymhlith ei dillad isaf, ac yn tynnu allan focs bach.

Cario'r bwyd, y llestri a dillad glan i'n plant, brat rhag baeddu wrth fwyta, clytiau i'r babi ...

Unwaith eto, roedd y Cymry wedi tanglo'u dillad isa' tros syniadau am burdeb a glendid.

"Elsbeth yn edrach cystal ag erioed" A phwysodd yn ôl i gymryd stoc o'i dillad.

Dim ond y Gwylwyr a gâi wisgo dillad lliwgar.

Y Gwylwyr yn unig gâi wisgo dillad hardd.

Mae Mr Robaits yn cael perthynas â Miss Parry, mae Mrs Jones yn yfed poteleidiau o gin y tu ôl i lenni ei thŷ, ac mae Mr Morris yn gwisgo dillad isaf merched.

Daliwch chi hi yn ei dillad bod dydd ac mae Lisa Victoria yn annwyl, yn hamddenol gyda llond wyneb o wen.

Yr oeddwn yn meddwl fod dillad duon allan o le i goffau am Anti, oedd siwr i chi yn y gwynfyd ym mhresenoldeb Iesu Grist.

Yma, hefyd, yr oedd aelodau ar fin gadael, y digwyddais alw yn ystafell y merched, a gweld mor gymen a thwt yr oedd popeth wedi ei drefnu ym mag dillad Nesta.

Mi weles hefyd aberthu geifr dirifedi mewn puja i'r dduwies kali yn Shillong, a'r gwaed yn tasgu'n goch ar gnawd a dillad defosiynol gwr a gwragedd a phlant ac aml-freichiau nadreddog y duwies ei hun.

Mae hydrocsid sodiwm, neu soda costig i roi ei enw arall iddo, yn alcali cyfarwydd ond peryglus iawn.Gall ddinistrio croen dynol a dillad yn gyflym iawn.

Fe gofiwch i David Phillips, Waun-lwyd, ddwyn offer marchogaeth a dillad tra'n gweithio ym mhlas Cilwendeg, a threuliodd flwyddyn o lafur caled yn gweithio'r felin droed yng ngharchar Hwlffordd am ei drosedd.

Rhaid defnyddio eli haul ffactor uchel, gwisgo het a dillad cotwm llac.

'Mae'r dillad isa yna sgynnoch chi amdanoch yn anghyfreithlon,' meddai PC Llong.

Fe'i cefnogir gan haid o wleidyddion, cyfreithwyr, barnwyr, academyddion a dynion busnes, pob un yn cuddio tu ôl i'r honiad nad ydynt yn gwneud dim ond eu dyletswydd, gwy^r a gwragedd sy'n rhy ofnus i olchi'r piso o'u dillad isaf.

Arweiniai'r ymweliad hwn ni at ei hanes fel gwas bach (page boy) yn Llwyngwair gyda'r Boweniaid a'r atgofion am ymweliadau'r teuluoedd o'r Cilgwyn a Stradmore a'r dillad hardd a wisgent wrth y bwrdd cinio lle'r oedd disgwyl iddo weini yn gwrtais.

Roedd y dillad a'r cyfarpar ganddo eisioes, mewn bocs mawr yn yr atic.

Codais y dillad yn ôl drosto.

Tynnodd y ddau grys ohono'n ofalus a'u cadw yn y cwpwrdd dillad i gael gwared a'r plygion.

Roedd 6% wedi cael eu hesgeuluso - yn aml ddim yn cael digon o fwyd, gofal meddygol na dillad glân.

Wrth eu dillad yr adnabyddwch hwy.

Dyma fi'n dechrau pryfocio'r ddau lanc 'ma o Lanfairfechan trwy ddweud nad oedden nhw ddim yn 'molchi na newid o'u dillad gwaith gyda'r nos nes iddyn nhw ein gweld ni, a'n bod ni'n ein teimlo'n hunain yn genhadon.

Yr oedd buarth y fferm yn llawn o amaethwyr yn eu dillad duon, a chanent yr emyn hwnnw wrth godi'r corff.

Mae ffrindiau o'r farn fod rhywbeth yn drist yn y ffaith fy mod i'n meddwl fod dillad M&S yn rhy trendi - ond peth arall ydi hynny.

Roedd y pâr ifanc, fel y mwyafrif o blant dynion, yn bur dlodion, heb nemawr o ddodrefn na dillad, a chan fod y gaeaf yn nesu, penderfynodd y penteulu fyned i sale Hendre Llan, ran debyg y byddai yno le da i gael pâr o wrthbannau am bris rhesymol, yr hyn oedd arno fwyaf angen o ddim.

Hyd yn oed yma, mae treulio noson yn yr awyr agored, mewn dillad gwlyb, yn gofyn am drwbwl." "Fyddwn i ddim wedi aros allan drwy'r nos." "Roeddech chi'n cysgu pan gefais i hyd ichi..." Tawodd pan ddaeth y gwas â'r coffi a'r ffrwyth iddi.

Yn ogystal, ymddangosodd ei ffrind, Sarah Jones, ar gyhuddiad o dderbyn y dillad o ddwylo Catherine gan wybod mai wedi eu dwyn yr oeddent.

"Dyna Rex wedi datrys dirgelwch y dillad," ebe Louis wrtho'i hun ar ôl troi'n ôl am y tŷ.

Mae o wedi cael mwy o ferched nag wyt ti wedi eu gweld o gerrig beddau.' Teimlodd Dei y dillad yn cydio yn ei gorff oherwydd y chwys oer oedd yn ei gerdded.

Rhoddodd yr arian yn ôl yn y bocs beicarb a'i guddio'n ofalus rhwng plygiadau ei dillad isaf.

v) cynnal arolygon rheolaidd ar hap o gyfarpar, dillad gwarchod, mannau gwaith (dan do a thu allan), a staff i wneud yn siwr bod ysbryd y Polisi hwn yn cael ei gynnal;

Mae sôn hefyd fod Gadaffi yn wrywgydiwr, ei fod yn hoffi gwisgo dillad menywod ac yn cael pyliau maith o iselder ysbryd.

iv) sicrhau bod adnoddau addas ar gael i ddarparu a chynnal ymwybyddiaeth o ddiogelwch trwy hyfforddi, dillad gwarchod a gweithle diogel a gwasanaethau cysylltiol;

Ac roedd pawb wedi eu syfrdanu/ pan welsant ei bod yn gwisgo dillad lleidr pen ffordd." Rhoddodd y Llewod ochenaid hir wedi gwrando ar Guto Hopcyn yn adrodd yr hen stori.

Dim ond mam mewn trallod a allasai ffarwelio â phlentyn o'i chroth ei hunan er mwyn i'r plentyn gael dillad, bwyd, to dros ei ben, ac yfory, o bosibl, gwaith.

Cymryd oriau i olchi dillad.

Yn ail, ei bod yn amherthnasol ac yn wir yn anfoesol, mabwysiadu polisi%au i warchod yr amgylchfyd os ydynt yn tanseilio gobeithion y tlawd a'r anghennus (yn unrhyw wlad) am hanfodion bywyd gwâr, sef bwyd llesol, cartref clyd a dillad addas, parch cymdeithasol, gwaith, a gwarchodaeth rhag gorthrwm.

Dioddef dillad gwlybion mewn cyfarfod canu yng Ngherrigydrudion fu ei achos.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw i wisgo'r dillad traddodiadol.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw hyd yn oed i wisgo'r dillad traddodiadol, duon, hir.

Doedd dim rhaid talu am fwyd, na dillad, na theganau, na'r teithiau dyddiol i lan y môr.

Penderfynwyd gwahodd siop y Don yng Nghaernarfon i ddod a dillad plant i'r Sioe.

Cafwyd lloches yn y pentref ond bu'n rhaid disgwyl yn hir yn eu dillad gwlyb am y llong i'w cyrchu'n ôl i Galway; roedd honno wedi mynd ymlaen i Inis Meain.

Pan ddois allan, yn gynnes ac mewn dillad bob dydd, roedd yn dal i aros.

A dyma hi yn ei dillad tenis efo Nerys Davies a Hilary James.

Mae Zulema a'i dillad, gemau a phersawr drud, a moethusrwydd y plant Carlitos a Zulemita, yn wrthun i'r werin dlawd.

Hi â'i gwinoedd a'i dillad ffansi, roedd hi'n gofyn amdani!

'Ni chawsom ni fel plant ond y nesaf peth i ddim o addysg', meddai Daniel Owen, 'ystyriai fy mam fod cael bwyd a dillad i ni yn llawer mwy nag a allai hi ei fforddio.

Caent eu llyfrau, dillad, bwyd, gofal meddygol a thrafnidiaeth yn rhad ac am ddim.

Biti na fyddai pawb yn cael gwisgo dillad lliwgar, meddyliodd.

Gallai ei gweld yn glir rwan, yn gwisgo'r un dillad du ag o'r blaen.

Ond mae'n ymddangos bod sawl un hyderus yn byw yng Nghwmderi gan bod digon o'r cymeriadau'n fodlon diosg eu dillad er budd eu busnes.

Agorwyd droriau a chypyrddau, a chwalwyd dillad a phethau ar hyd y lle.

Mae sôn hefyd fod Gadaffi yn wrwgydiwr a'i fod yn hoffi gwisgo dillad menywod.

Gwisgai drywsus ac anorac ddu - dillad oedd yn sgleinio fel y moto beic a safai ar ei stand yng nghanol y garej fel anghenfil mawr yn barod i lamu i'r nos.

Yna, byddai'n lluchio cynfasau a dillad isa' a phethau felly i'r llyn a rhoi powdwr golchi yn y dŵr, fel bydd y merched 'ma 'te, a gweiddi ar Eliasar y ci o'r tŷ.' 'Rwan 'roedd eisiau profi callineb Eliasar trwy ddweud bod y buchod ymhell i ffwrdd.

Gobeithir cynnal y Sioe yn Neuadd JP, Bangor a bydd yr Ysgrifennydd yn cysylltu a nifer o gwmniau lleol i holi a oes modd iddynt arddangos eu dillad.

Merched bron-noeth oedd y ffasiwn mewn dillad am gyfnod byr.

Defnyddiwch yr un glorian, gwisgwch yr un dillad (neu rai tebyg) a phwyswch ar yr un adeg o'r dydd bob tro.

Dringodd Huw i'w fync yn gyflym a thynnu'r dillad i fyny at ei gorn gwddw.

tra allan ar y maes yn ymladd - eu llestri bwyta, dillad eu gwely, pob peth, mewn gair - roedd yr olygfa hon yn fwy nag y medrai teimladau odid un ei dal am y tro cyntaf.

Mynnodd Cadi newid i'w dillad gorau, gan nad oedd wedi gwisgo fawr arnynt ar yr ynys.

Yn y tŷ rhaid oedd pobi bara, gwneud caws a menyn, coginio'r prydau bwyd, nyddu a gwau, golchi a thrwsio dillad yn ogystal â gofalu am y plant.

Pan ddaeth i fyny at ochr y gwely, efe a dynnodd y llen yn agored, a chan dynnu i fyny y dillad, yr oedd ar bwynt dyfod i mewn.

Ma' hi'n ei thaenu ei hunan ar led fel rhyw fetgwn Gymraeg neu fel Queen Fictoria yn ei dillad crandia a rhoi'r argraff ei bod yn llond y wlad.

Dydy cerddwyr ar y mynyddoedd a'r bryniau ddim yn cynllunio'r daith yn ddigon gofalus, dydyn nhw ddim yn gwrando ar ragolygon y tywydd, dydyn nhw ddim yn gwisgo dillad addas a dydyn nhw ddim yn mynd gyda chymdeithion eraill.

A beth wnaeth e, er mwyn dangos nad yw dillad yn cyfri dim, ond rhwygo'r siwt yn y fan a'r lle.

ii) bod yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain, gan dalu sylw i ofynion y Gymdeithas a'r manylion yn y Côdau Ymarfer/Canllawiau lle bo'n briodol, gan gynnwys gwisgo dillad/cyfarpar gwarchod; iii) bod yn gyfrifol am ddiogelwch pobl eraill (boed y rheiny yn weithwyr cyflogedig neu beidio) trwy beidio â chamddefnyddio unrhyw beth a ddarparwyd er mwyn iechyd a diogelwch neu les, a chydweithredu â'r Gymdeithas er mwyn ei galluogi i gyflawni ei chyfrifoldebau ei hun yn llwyddiannus;

'Ac wedyn mae'r dillad 'na - y trwser plastig, y topiau mwyaf bach allech chi feddwl amdanyn nhw.

Wedi i bethau dawelu rhywfaint rhyngddynt, cytunodd y ddau fod popeth drosodd yn eu priodas ac aeth ef i olchi dillad y plant tra bu hi'n golchi'r gwaed o'i cheg a'i gwefusau.

cyflogedig i osgoi peryglon ac i gyfrannu mewn modd cadarnhaol at eu hiechyd a'u diogelwch eu hunain yn y gwaith, gan gynnwys darparu dillad gwarchod personol addas.

Yr oedd ein dillad mor amryliw a siaced fraith Joseph' gan amled y clytiau oedd arnynt....Ond yr oeddym yn 'wyn ein byd,' ac yn ddiarwybod i ni ein hunain, yn ystorio argraffiadau oeddynt i fid yn weledigaethau hynaws, prydferth, ymhen llawer o ddyddiau ac wedi i ni ymwasgaru ar hyd a lled y byd.

Yma ac acw, gwelwn lawer o fechgyn a dynion mewn dillad sifil o gwmpas y stesion ac amheuwn eu bod yn yr un sefyllfa â minnau ac yn mynd i wersyll i ryw gyfeiriad neu'i gilydd.

Ym Mangor penderfynodd y Frigad Dân ddefnyddio eu hysgolion i annog y cyhoedd i gyfrannu at fwcedi Pudsey a thra eu bod nhw'n dringo, roedd gweithwyr archfarchnad KwikSave yn y ddinas yn gwisgo dillad hanesyddol lliwgar i berswadio cwsmeriaid i gyfrannu ychydig o geiniogau at yr achos.

Ond, hitia di befo, deuai'r dillad allan yn glaer wyn!' Stori arall fyddai hanes cael y gath o ben y goeden a oedd wrth ochr y tŷ.

'Llusgodd y tri fi i'r llofft." meddai, a neidiodd Rex ar y gwely a'm tynnu arno." Yr oedd Rageur a Royal eisiau aros hefo'r dyn ar y dillad hefyd.

Gwnaeth raff hefo dillad sbâr un o'r gwelâu yn yr ysbyty.

Cymryd stoc o'r dillad gwely oedd isio i ddechra a newid gwlâu gwlyb Tony a Jason.

Hwyrach mai fi y'n methu, ond ni chofiaf glywed dim yn cael ei ddweud mai hen gân werin ydoedd yn mynd nôl i'r cyfnod pan fyddai menywod yn golchi dillad yn yr afon, ac mai pwrpas y gân oedd cael hwyl.

Y tu mewn i'r llys mae sawl wardrob i gadw dillad, llestri, bwydydd a sbeisiau arbennig.

Edrychais dros fy ysgwydd ar y criw yn eu dillad melyn dal dŵr.

Yr unig ddiwrnod o bob wythnos pan fyddai pawb yn gwisgo eu dillad gorau ac yn anghofio am waith ac ysgol.

Nid yw'r dynion yn petruso rhag ymolchi o flaen y benywod, ac ni phetrusa gwragedd rhag newid eu dillad isaf o flaen y dynion.

* Cefnogi unigolion i ddatblygu eu hunaniaeth - wrth ddewis dillad a phethau i gyd-fynd, cysylltiadau cymdeithasol a chyfeillion.

Trio dychmygu fel yr oedd hi i fyw yno, i wni%o dillad, i baratoi bwyd.

Clywais rai pobl yn cwyno am fod gan Kate Roberts ormod o ddisgrifio dillad a gormod o ddisgrifio prydau bywyd.

Heno, roedd hi am gadw at naws yr hen Ddiolchgarwch drwy wisgo ei dillad newydd, siwt herringbone drom a blows Viyella blaen.

Dillad yn arwydd o newid delwedd y ferch: 'roedd sgertiau'n uwch na'r ben-glin, ond nid cymaint yng Nghymru lle ceid agweddau cymdeithasol mwy ceidwadol.

Dillad hefo enwau dieithr fel jîns a thrainers a chrysau chwys.

Roeddwn yn gwisgo dillad caci yr Home Guard ac fe dalodd hyn imi ymhen rhai oriau wedyn ar fy siwrnai.

Ceir hanes gweithgareddau diweddaraf Mynydd Parys yn yr Oriel gydag eitemau o offer y mwynwyr a dillad arbennig y "copor ladis" (sef y merched a weithiai dan amodau dychrynllyd yn y gwaith) wedi eu gosod ymhlith samplau o gerrig mwynol o'r mynydd.

Criw o fechgyn gwyn mewn dillad du yn neidio arna'i o'r tu ôl i gerflun yr hen Fatchelor wrth gaffe'r Ais, fel y down i mas o'r tai bach.