Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

disgwylir

disgwylir

Disgwylir penderfyniad y llys o fewn diwrnod neu ddau.

Ni fu ef na Tony Adams na Paul Scholes yn ymarfer y bore yma ond disgwylir y byddant hwythau hefyd yn medru chwarae nos Lun.

Cofier bod yna hylifau eraill sy'n dadelfennu'n araf ond gan fod yn rhaid i'r toddiant biolegol barhau am filoedd o filiynau o flynyddoedd disgwylir i'w sefydlogrwydd fod yn absoliwt.

Disgwylir i chwi ddod i bob sesiwn a darlith a chyrraedd yn brydlon.

Gan fod y cyfan o gostau staff arbenigol ynghlwm wrth gynhyrchu adnoddau arbennig, megis llyfr neu gyfres o lyfrau, disgwylir i'r costau ar gyfer un project penodol gael ei seilio ar natur y cynnyrch (e.e.

Disgwylir clywed y prynhawn yma fod Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi arwyddo Clayton Blackmore.

GWYBODAETH GYFFREDINOL Ffurf y Sesiynau Seilir y cyrsiau ar seminarau/ gweithdai gyda'r pwyslais ar ddysgu ymarferol, a disgwylir i bob myfyriwr chwarae rhan weithgar yn y sesiynau hyn.

Bu adeg pan reolwyd ein llenyddiaeth gan bregethwyr - yn awr disgwylir i bob aelod o staff adrannau Cymraeg y Brifysgol fod yn llenor, bron na ddywedwn bawb sydd wedi graddio yn y Gymraeg.

Disgwylir ichwi gadw ffeil Gwaith Cwrs yn ystod y flwyddyn.

Disgwylir incwm o'r gwerthiant noddi cyhoeddi pellach.

Disgwylir i waith gael ei gwblhau i safon uchel.

Erbyn troad y ganrif, disgwylir gan rai sylwebyddion y bydd Cynnyrch Gwladol Crynswth China yn agos at yr America.

Disgwylir cadarnhad cyn bo hir y cynhelir rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm.

Yn ogystal â dimensiwn y dderbynfa, a dimensiwn y swyddfa, lle mae disgwyl i bersonau ymateb i aelodau o'r cyhoedd yn eu dewis iaith, y mae angen cydnabod fod yn y sector cyhoeddus ddimensiwn y stafell ddosbarth, lle disgwylir ymateb personol gan bersonau sy'n gweithio wyneb-yn-wyneb â'i gilydd gan ymateb yn barhaus i ddewis iaith ei gilydd.

Disgwylir y bydd cefnwr ifanc Caerdydd, Rhys Williams, yn dychwelyd yn lle Stephen Jones o Lanelli.

Disgwylir felly i swyddogion rhanbarth a gweinyddol/cyllid lunio adroddiadau manwl 3 gwaith y flwyddyn.

Disgwylir gwariant o 330m o gymharu a dim ond 98m y llynedd.

Disgwylir y bydd y Cymro, Tony Pulis, rheolwr Clwb Pêl-droed Portsmouth, yn colli ei swydd heddiw.

Disgwylir y bydd y trosglwyddiad yn cael ei gadarnhau er gwaethaf un broblem bwysig.

Disgwylir y bydd Wayne Phillips yn chwarae i ail dîm Wrecsam yn erbyn Wigan heddiw.

Disgwylir gweld cyfrifon y gronfa yn cael eu cadw ar wahân i weddill y gwariant ar y projectau.

Disgwylir tua chant o bobl yno i ymuno yn y dathlu ac i fwynhau'r swper mawreddog.

Disgwylir y bydd y Cystadleuaeth a'r Gynghrair yn ymuno cyn bo hir.

Cyfrannu'n Ariannol Disgwylir ichwi gyfrannu rhyw gymaint yn ystod y flwyddyn, e.e.

Disgwylir i archaeolegwyr môr feddu gwybodaeth dda am ddaeareg môr a gwaddodoleg gan fod y gwyddorau hyn yn rhoi inni'r technegau ar gyfer mesur llwyth safle ac i ddisgrifio sut y mae'r llongddrylliad yn treiddio i mewn i wely'r môr drwy sgyriadau ac effeithiau ymsefydlogi eraill.

Y dull gwyddonol yng nghyd-destun eich prif bwnc chwi eich hun Lle Gwyddoniaeth yn y cwricwlwm a'r berthynas rhwng y gwahanol wyddorau a rhwng gwyddoniaeth a thechnoleg, mathemateg a phynciau eraill Datblygiadau diweddar mewn meysydd megis technoleg gwybodaeth, micro- electroneg, a biotechnoleg Perthynas gwyddoniaeth a thechnoleg a bywyd bob dydd ar bob lefel Defnyddio'r amgylchfyd ar gyfer dysgu Asesu Sgiliau sylfaenol asesu a sut i'w cymhwyso wrth ddysgu Sgiliau cadw golwg ar gynnydd a chyrhaeddiad disgyblion a'u cofnodi, gan gynnwys swyddogaeth gwaith cartref Sgiliau angenrheidiol ar gyfer cloriannu gwerth gwersi, defnyddiau dysgu a meysydd llafur Iechyd a Diogelwch Yn ogystal â gwybodaeth am ddeddfwriaeth ynglŷn ag iechyd a diogelwch yng nghyd-destun yr ysgol, cynhelir sesiynau ar gyfer pob myfyriwr gwyddoniaeth ar beryglon arbennig labordai bioleg, cemeg, ffiseg ac astudiaethau maes Ymarfer diogel wrth wneud gweithgareddau ymarferol gyda disgyblion Storio a chynnal cemegau a chyfarpar Gofalu am greaduriaid a phlanhigion cyffredin y labordy Egwyddorion sylfaenol ac ymarfer Cymorth Cyntaf Datblygiad Personol a Phroffesiynol Paratoi'r myfyriwr ar gyfer profiad ysgol Datblygu hyder fel athro ac ymwybyddiaeth o gryfderau a gwendidau personol wrth ddysgu Hyrwyddo cyfranogi bywiog gyda chydweithwyr wrth ddatblygu a dysgu cwricwla newydd, cynlluniau gwaith, ymarferion theoretig ac ymarferol Bod yn ymwybodol o'r cynnydd mewn ymchwil addysgol, yn arbennig ym maes dysgu'r gwyddorau Astudiaethau Addysg a Datblygiadau Arloesol Bod yn ymwybodol o bwysigrwydd dysgu 'sgiliau proses' mewn gwyddoniaeth Dod yn gyfarwydd a mentrau megis, Cofnodi Cyrhaeddiad, Disgwylir i bob myfyriwr archwilio posibiliadau Gwybodaeth Technoleg, eu heffaith ar arddulliau addysgu a dysgu, a dod i'w defnyddio'n hyderus.

Disgwylir i drosglwyddiad amddiffynnwr Lloegr, Rio Ferdinand o West Ham i Leeds gael ei gadarnhau yn ystod y dyddiau nesaf.

Er mwyn sicrhau y bydd modd gwerthuso'r ceisiadau'n deg, disgwylir i'r cyfarwyddwr nodi seiliau'r costau canolog.

Disgwylir i hwnnw dalu'r ddirwy yn y fan a'r lle, a does dim sôn am lys barn.

datganiad o sut y disgwylir i'r cyfrif edrych ar ôl digwyddiadau a gynlluniwyd.

Disgwylir y bydd y ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer y plant sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael ei chrybwyll yn y cynlluniau yma.

Disgwylir asesiad o werthiant ac o ddefnydd y cynllun cyn cwblhau'r gyfres gyfan

Mae Lloegr wedi rheoli'r Chwe Gwlad y tymor hwn a disgwylir i'r garfan adlewyrchu hynny.

Disgwylir cyflogi swyddog project er mwyn cyflawni project penodol o fewn cyfnod penodol, nid i fod yn swyddog datblygu hir-dymor i'r maes yn gyffredinol.

Disgwylir i ysgolion ddarparu profiadau priodol fel bo'r holl ddisgyblion yn cyrraedd yr un targedau.

Disgwylir y bydd amddiffynnwr Dave Ridler yn ôl yng ngharfan Wrecsam ar ôl gwaharddiad.

Mewn un ddefod, disgwylir aberth sylweddol iawn gan rai o'r dynion - aberth fwy, hyd yn oed, na'r un a geir gan eunuch.

Disgwylir i'r dorf fod bedair gwaith yn fwy na'r dorf wyliodd y rasys y llynedd.

Bydd Yr Eidalwyr yn cyhoeddi'u tîm nhw heddiw a disgwylir dau newid.

Mewn alegori, y mae A yn cyfateb yn uniongyrchol i B ac os gelwir Gwenlyn yr ail Bunyan, yna disgwylir i hynny ddigwydd o fewn ei ddramau.

Disgwylir i Gymdeithas Pêl-droed Lloegr benderfynu yn ystod y deg diwrnod nesaf a fydd rownd derfynol Cwpan yr FA yn cael ei chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.

Disgwylir i Rio Ferdinand gwblhau ei drosglwyddiad o West Ham i Leeds o fewn y 24 awr nesa.

Disgwylir y bydd gan glwb y Barri berchnogion newydd erbyn fory.

Fel arfer, disgwylir i ganolfan benodi swyddog project ar gyfer paratoi adnoddau gwreiddiol yn y Gymraeg.

Disgwylir y bydd Jason Koumas yn cyrraedd heddiw - roedd e'n chwarae i'w glwb, Tranmere Rovers, ddoe.

Mae eu prif sgoriwr Giovane Elber wedi gwella o'r anaf i'w goes a disgwylir y bydd yn chwarae.

Disgwylir y bydd y broses yn sicrhau maes addas i gynnal gemau pêl-droed pwysig.

Disgwylir i'r tasgau sydd ynghlwm wrth y gwaith gael eu prisio ar sail disgrifiad o'r testun sydd i'w gynhyrchu.