Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dosbarthiadau

dosbarthiadau

Cafwyd anerchiadau ar destunau penodol, a chynhaliwyd pedwar gweithdy i daclo meysydd penodol megis ysgolion a cholegau, mudiadau ieuenctid, mudiadau a dosbarthiadau Cymraeg a chwaraeon, adloniant a hamdden.

Mae pethau'n gwella yna hefyd ac ry'n ni wedi cael rhyw fath o drefn ar ddysgu yn y rhan fwyaf o'r dosbarthiadau.

Mae safon iaith y dosbarthiadau yn amrywiol iawn.

Rydw i'n teimlo fy mod wedi dysgu llawer yn y dosbarthiadau yma, ac mi rydw i'n gobeithio y cofia' i rai, o leiaf, o'r pethau yma ac y byddant mewn rhyw ffordd yn help i mi ymhellach ymlaen mewn bywyd.

Pam lai clwb Judo, aerobics, cadw'n heini, clybiau ieuenctid, Sgowtiaid, dosbarthiadau nofio etc yn Gymraeg?

Y nod oedd recordio digon o ddeunydd yn ystod taith ffilmio tair wythnos yn y Swdan i'n galluogi i ddangos hanner dwsin o raglenni i'w defnyddio yn rheolaidd mewn dosbarthiadau, a phob un yn dangos rhyw agwedd arbennig ar ddatblygu.

Serch hynny, nid yw'r sioeau amaethyddol yr ydych yn ymweld a hwy yn ystod yr haf yn cynnwys dosbarthiadau ar gyfer y bridiau Cymreig yn unig.

Ac fel tasa hyn ddim yn ddigon, roedd y Sbaenwyr ar Ffrancwyr nad oeddynt mewn dosbarthiadau'n arbenigo mewn sgio dros fy sgis, fy nharo hefo'u polion a gwneud swn llithro fel 'avalanche' y tu ol i mi.

Yn ychwanegol at y dosbarthiadau traddodiadol ceir rhwydwaith o ddosbarthiadau yn y gweithleoedd, ac fel rhan o hyfforddiant mewn swydd.

Eto i gyd, yr oedd rhai dosbarthiadau yn llawer mwy tebygol o ddioddef o'r afiechyd.

Fe welwn ni, fel rhan o ysgol fabanod neu ysgol gynradd, blant dan bump mewn unedau meithrin, adrannau meithrin, dosbarthiadau meithrin.

Yn y dosbarthiadau mwyaf effeithiol defnyddir y cymhwysedd hwn yn sail i ddatblygu medrau darllen ac ysgrifennu%.

Tra bod Natalie yn mynychu dosbarthiadau meithrin mewn ysgol babyddol leol, mae Adam mewn ysgol breifat - yr ysgol orau ym Methlehem - ac yn cael addysg ardderchog, yn ôl ei fam.

Buan y daeth y cyfreithwyr, y gweinyddwyr a'r dosbarthiadau breiniol i ystyried siarad Cymraeg mewn cylchoedd swyddogol fel her i awdurdod y ddeddf ac felly fel bygythiad i awdurdod y wladwriaeth.

Mae'r Cynulliad am weld maint y dosbarthiadau yn lleihau i lai na 30 yr un.

Y pryd hynny nid oedd pobl ieuainc yn rhoi'r gorau i'r Ysgol Sul wedi cael eu derbyn, ac ysgol oedd dosbarthiadau'r bobl ieuainc i ddringo i ddosbarthiadau'r oedolion.

Sylfaen y gymdeithas sefydlog oedd yr uned boliticaidd gyda'i rhaniadau a'i dosbarthiadau trefniadol.

Yn aml ffurfir dosbarth gallu cymysg o blant a fydd yn derbyn rhan helaeth o'u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, a hefyd ffurfir dosbarthiadau o ddysgwyr da a fydd yn derbyn cyfran o'u haddysg drwy'r Gymraeg.

Noson Wobrwyo Cynhaliwyd noson wobrwyo yn Neuadd y Dref i gyflwyno gwobrau i ddigbyblion y dosbarthiadau dawnsio sydd yn cael eu cynnal yn y neuadd bob Nos Lun.

Buasai'n barod yn cynnal dosbarthiadau i bregethwyr yno gyda'r cenhadwr.

Erbyn hyn fe drefnwyd dosbarthiadau mewn llawer mwy o brofion megis Cneifio, Godro, Mower, Maentumio Tractor, Defaid, Gosod Clwyd, Clawdd Sych a Chodi Gwrych i'r bechgyn, ac yna, Trin Cyw, Addurno Teisen, Crasu, Golchi a Smwddio, Picls a Saws i'r Merched, ac fe ddaeth ffrydlif o fathodynnau aur ac arian i aelodau'r Sir.

Ar gyfer arolygu dosbarthiadau o blant dan bump oed, dylid cwblhau un daflen grynodeb.

Mae nifer o ffactorau yn gyfrifol am hyn ond un dylanwad pwysig fu'r llwyddiannau nodedig sy wedi arwain at ddisgwyliadau gwahanol ac uwch gan ddysgwyr wrth iddynt gofrestru ar gyfer dosbarthiadau.

Cynhaliwyd dosbarthiadau yn rheolaidd yn Cairo a Phalesteina i Gymry yn y Lluoedd Arfog yn y Dwyrain Canol, lle trafodwyd problemau moesol, pynciau'r ffydd, a chymdeithaseg.

Buont yn ddoeth a chraff yn ymgodymu ag anffyddiaeth glaslanciau (a chyda llaw roedd y dosbarthiadau i hogiau ac i enethod ar wahân) a buont yn gyfrwng ill dau i ehangu gorwelion drwy sôn am y byd mawr oddi allan.

cyrsiau darnynol: dosbarthiadau sy'n cyfarfod unwaith yr wythnos ac sy'n parhau fel arfer dros gyfnod o dair blynedd;

Hwyl dysgu'r iaith - os ydych am ddysgu Cymraeg ond yn ei chael yn anodd i fynychu dosbarthiadau'n reolaidd, Dyna Hwyl! yw'r ateb.

Nid yw hyn o angenrhaid yn golygu dosbarthiadau cadw'n heini o'r math 'aerobig' egniol, mae'n golygu cyfnodau eithaf hir o weithgaredd lle nad ydych yn cael eich gwthio i'r eithaf e.e., cerdded yn eithaf cyflym, loncian ar gyflymdra cyfforddus, nofio neu seiclo.

Enghraifft syml o hyn yw catalogau sioeau amaethyddol, sy'n adlewyrchu newidiadau ym myd amaeth gyda chatalogau cynnar a dosbarthiadau niferus yn orlawn o geffylau gwedd tra bod catalogau diweddarach yn cynnwys mwy o ddosbarthiadau ar gyfer mnerlod bychain i'r plant.

At ei gilydd, dosbarthiadau pur fychain oedd y rheol, mae'n siwr.

Trefniadaeth Dosbarthiadau Cymraeg Pan fydd rhywun yn meddwl am addysg feithrin Gymraeg, mae rhywun yn meddwl yn syth am y Mudiad Ysgolion Meithrin.

Gweithgarwch a oedd yn cynganeddu'n berffaith â'i dalentau oedd cynnal dosbarthiadau nos.

Ond yn union fel y mae angen y golygfeydd, y setiau a'r actorion eraill ar y rhan fwyaf o berfformiadau theatr i gadw diddordeb y gynulleidfa, felly y mae angen pob cymorth posibl ar y rhan fwyaf o athrawon a darlithwyr i ennyn diddordeb eu dosbarthiadau - yn arbennig mewn pwnc lle tuedda pynciau i fod yn gymhleth ac yn amhosibl eu datrys, yn ôl pob golwg, ac sydd hefyd mor wahanol i'n problemau ninnau yng Nghymru yn yr wythdegau.

cyrsiau dwys: dosbarthiadau sy'n cyfarfod o leiaf dair gwaith yr wythnos ac am hyd at ddeuddeg awr yr wythnos mewn rhai achosion.

Wedi gadael dosbarth y babanod y cam nesaf oedd ymuno â'r dosbarthiadau yn y 'wing' cyn symud i'r festri fawr.

Nid yn unig y mae saith myfyrwraig yn mynychu dosbarthiadau Cynmraeg ers tair blynedd ond y mae pedwar wedi ymuno a dosbarth newydd ar gyfer rhai sydd heb astudio'r iaith o'r blaen.