Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dreth

dreth

Cyllideb Lloyd George yn siomi'r Torïaid: cyflwyno 'supertax' o 6d ( 2 1/2c ) i'r rhai a enillai dros 5000 ac ychwanegu at dreth alcohol a baco i dalu am wasanaethau lles.

Am ei fod wrth ei fodd yn darlledu ac yn darlithio ar led nid ystyriodd y dreth arno'i hunan.

Rhoddodd gryn dreth arno'i hun gyda'r gwaith hwn oherwydd ar adegau byddai allan ddwy noson neu dair yn ystod yr wythnos yn ei ddosbarthiadau a hynny ym mhob tywydd.

Gwyddoch o'r gorau fod cariad y bardd mor fyw â dyn-hel-y-dreth a bod y llabwst yn gwybod hynny'n burion.

Y mae hyn yn arbennig o wir am unrhyw newidiadau yn ymwneud â'r dreth incwm, naill ai yng nghyfraddau'r dreth, neu yn y lwfansau personol.

Y neges felly yw rhestru pob taliad misol, gan gofio'r trydan, y nwy, pob polisi yswiriant, y dreth cyngor a'r bil ffôn, a gweld faint sydd ar ôl i'w wario ac i ad-dalu'r benthyciad.

Gwrthododd hithau dalu'r dreth nes ei gael.

Gellir disgwyl i newidiadau yn y dreth incwm, er enghraifft, effeithio'n gyflymach o dipyn na newidiadau yn y dreth ar gorfforaethau.

Mae'r we yn un esiampl, ac fe soniodd Iwan am enghraifft y swyddfa dreth incwm.

Maen dreth ar rywun, weithiau, i fynd âi blant ei hun ar drip achos gyda phlant wyddoch chi ddim beth all ddigwydd hyd yn oed gyda'r gofal mwyaf.

Cafodd Dic lot o sbort ond gadawodd wrth i bobl y Dreth Incwm ddod ar ei ôl.

Yn 1960 cafodd Mr a Mrs Beasley bapur dwy-ieithog yn hawlio'r dreth leol oddi wrth Gyngor Dosbarth Gwledig Llanelli, a Chymraeg y bil lawn cystal â'i Saesneg.

Gwyddwn ers blynyddoedd lawer fod ganddo ef gasgliad da o'r "Amserau% a'r "Cronicl" - naill wedi ei argraffu yn Ynys Manaw a'r llall yn y Channel Islands, i osgoi'r dreth a osodid ar bapurau newydd.

Hawlier fod papur y dreth yn Gymraeg neu yn Gymraeg a Saesneg.

Treulio'r bore gyda Janet yn llenwi'r ffurflen Dreth ar Werth a thalu biliau.

Terfysg yn Llundain ar y diwrnod cyn i Dreth y Pen gael ei gyflwyno.

At hynny y cyfeiriodd swyddog y dreth yn Llanelli.

Trwy wyth mlynedd ymdrech Mrs Beasley, un Cymro arall yn y dosbarth gwledig a ofynnodd am bapur y dreth yn Gymraeg.

Mae tudalennau gwe y swydddfa dreth i gyd yn cael eu paratoi yn Lloegr wrth gwrs - ac mae deddf 1993 yn amherthnasol.

Tair gwaith bu'r beilïod yn cludo dodrefn o'u tŷ nhw, a'r dodrefn yn werth llawer mwy na'r dreth a hawlid.

Mynnai un ohonynt chwilio am nodwyddau hypodermig a chwistrellwyr ym mhob man, ac wedi iddo fethu'n lan a'u cael holodd tybed a fyddent ar werth yn y siop di-dreth yn y maes awyr?