Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drosedd

drosedd

gweithred o drosedd yw pob rhyfel, gan gynnwys rhyfel amddiffynnol, a phan eir i ryfel, meddai, ystyriwch hyn am funud : yn ôl pa safon neu wrth pa fesur yr ydych am reoli eich dialedd fel na fydd yn gallu bod yn fwy na'r union daliad sy'n ddyledus ichwi am yr hasliau a dreisiwyd neu'r anrhydedd a sarhawyd ?

Os yw'r rhyfel yn cael ei ymladd dros frenhiniaeth annemocrataidd sy'n coleddu agweddau tuag at drosedd a chosb, hawliau merched, a rhyddid yr unigolyn sy'n atgas i'n diwylliant ni, fe ddylai'r cyhoedd gael gwybod hynny hefyd.

Bu dadlau brwd am hyn a dod i'r casgliad y gellid eu cyhuddo o ddwyn y babell a'r corff ond efallai y gellid ystyried yr amddiffyniad o ddiffyg bwriad a diffyg gwybodaeth, pe codent hynny, oherwydd bod "dwyn" yn drosedd wahanol i "gymryd a gyrru i ffwrdd".

Go brin ei fod o y gwleidydd cyntaf i fod yn euog o'r drosedd honno.

Yn y drosedd eithaf daeth i olygu'r tâl am fywyd dyn.

Fe gofiwch i David Phillips, Waun-lwyd, ddwyn offer marchogaeth a dillad tra'n gweithio ym mhlas Cilwendeg, a threuliodd flwyddyn o lafur caled yn gweithio'r felin droed yng ngharchar Hwlffordd am ei drosedd.

Y mae caniata/ u i fwg ein ffatrioedd wenwyno'r awyr a dad- ddeilio'r coed ac i'w helifiant lygru'r afonydd yn drosedd yn erbyn y Creawdwr.

Ond, y cwestiwn mawr oedd pa drosedd a gyflawnwyd gan y teulu oedd ar wyliau.

Wedyn mae'r plismon yn nodi'r drosedd honedig ar ffurflen, ac yn ei rhoi i'r gyrrwr.

Ar ben hynny cafodd Phil Bates o'r Drenewydd y garden goch am ddwy drosedd.

'...fel Brenhines y Cathod, deiliad i chi yw pob cath - felly, mae tynnu cynffon cath yn drosedd fawr iawn.

Ar y wal hon, ger drws unigrwydd, ers cyfnod tiriogaethol Sbaen, a'r imperialwyr a ddaeth wedyn, yn ystod oriau'r nos, yn dawel a dirgel, fel petai'n drosedd, gadawyd plant gan eu rhieni.

Ganrifoedd wedi amser Hywel fe'i hystyrid yn drosedd i dorri coeden dderw a deuai dim ond anlwc i'r sawl a wnâi hynny.

Plediodd Carol Hogan yn euog i gyhuddiad o gynllwynio i gyflawni'r lladrad, ac fe'i dedfrydwyd i bum mlynedd am yr hyn a alwodd y barnwr yn drosedd difrifol.

Yn drosedd yn eich erbyn chi'n bersonol, eich mawrhydi.'

Sef peidio â gosod dirwy, os nad yw'r drosedd yn un ddifrifol iawn, a rhoi rhybudd yn unig i'r gyrrwr.

Hakan Sukur sgoriodd y ddwy gôl a chafodd golwr y Belgiaid, Filip De Wilde, ei ddanfon o'r maes am drosedd.

Dywed Mr Patten yn glir (fel y mae CiF wedi ei ddweud ers blynyddoedd lawer) bod trais yn y cartref yn drosedd mor annerbyniol ag un a gyflawnir gan ddieithryn.

Y tro cyntaf gweithredais dros Gymdeithas yr Iaith, daeth y galwad o ddyn a oedd wedi'i ddal am drosedd gyrru, ac roedd e am brotestio am dderbyn yr un fath o driniaeth.

Ar ôl hir grafu pen ac ymchwilio, yr unig beth y gallem feddwl amdano oedd y drosedd o geisio camarwain a rhwystro Crwner Sir Aberteifi yn ei ddyletswydd.

o'i gael yn euog ar gyhuddiad o ddwyn arian o anedd-dy, dderbyn y gosb eithaf, ond yn fwy tebygol, derbyniai bardwn am ei drosedd a châi ei anfon i Awstralia am ei oes.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf cafwyd un allan o bob tri o bobol yn euog o rhyw drosedd neu'i gilydd erbyn eu bod yn ddeg ar hugain oed.

Does neb creulonach nar rhai hynny syn dweud Ac i feddwl ei fod yn fab i... ar ôl clywed am drosedd neu gamwri gan rywun.

Bum munud mewn i amser ychwanegol cosbwyd Jones yn gôl Y Drenewydd am drosedd ar Glyndwr Hughes.

Pan fo rhywun wedi'i arestio, gellir ei gadw i mewn tra bo'r Swyddog Cadwraeth yn ystyried a oes digon o dystiolaeth i'w gyhuddo o drosedd.

'Dewiswch chi'r drosedd i'w chosbi, o Frenhines y Cathod,' gwichiodd Mini.

'Rhaid i'r gosb ffitio'r drosedd, Jini.'