Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

druan

druan

Byddai'r gof druan i mewn ac allan o'r efail yn gyson i ffitio'r pedolau, ac yn y diwedd eu hoelio ar y carn.

Yr oedd y cwbl yma'n creu ofn a chasineb dwfn ac yr oedd Penri druan cyn bo hir i gael blas y ffisyg chwerw hwn a ddistyllodd Whitgift i buro'r Eglwys o'r gwenwyn Piwritanaidd.

Gwaedai fy nghalon dros John Jones druan, am mai o'm hachos i, ar ryw ystyr, y cafodd ei gosbi.

Un yn unig sy'n gweld diwedd anorfod y daith, a hwnnw ydy Ned druan.

Buan iawn y daw arwyddion perygl i'r amlwg, ond ymddengys Gwenan druan yn ddall i'r cyfan.

A Rachel druan yng nghaledi ei gweddw-dod ifanc yn dafodrydd ei hatgofion ac yn ail-flasu'r bywyd oedd arni yng nghegin Y Plas lle ceid cig eidon a reis berw a chaws a bara cartref, - er taw bara du oedd hwnnw, meddai mam.

Gyda llawer ebychiad o 'Ie, ie, rwy'n cofio Nhad yn dweud,' a 'Dyna oedd y stori glywes i gyda Mam, druan,' gwrandawyd arno'n rhestru gweithredoedd y tadau.

Dichon y sobrir ef rywfaint o gofio fod ei feistr tir druan yn gyfrifol am atgyweiriadau i'r adeiladau.

Byddai JH druan yn ymlafnio i ddysgu cân actol i ni'r bechgyn.

'Ffred,' cwynodd, 'Ffred druan sydd wedi cael ei ladd.

(Yno, fel y digwyddodd pethau, ar ymweliad â chartref Wil, fy mrawd, y cafodd Mam ei tharo'n wael.) Pan gyrhaeddais, roedd fy chwiorydd a'm brodyr yn y llofft o gylch y gwely, a Mam, druan, yn anymwybodol.

Ond efo hanner can cwpanaid o siocled yn ffrydio drwy'i berfedda fo mi fyddai Gruff druan fwy ar i draed nos nag ydio'n barod mae gen i ofn.

dichon y byddai 'r llif wedi ailgydio ynddi oni bai fod cangen braff a thrwchus o helygen yn tyfu hyd at ganol yr afon, hanner medr uwchben y dŵr ^ r, a brigau deiliog yn disgyn oddi arni i 'r afon yn grafanc am long ffred druan.

Os wyt ti isio g-gneud rhwbath g-gwerth chweil, helpa fi i g-godi'r Albert druan 'ma'n ôl ar ei draed.'

Rhaid i rywun gynnal rhyw fath o fywyd a gwneud tamaid i'w fwyta, er mor wael oedd Jonathan druan.

Rai misoedd yn ôl, soniais am y nifer mawr (tua phum mil neu well) o droseddau gwahanol y gall y modurwr druan eu cyflawni â'i gar sawl un heb iddo ef ei hun fod yn ymwybodol ohono ar y pryd.

Druan ohono, fe gafodd gam mawr ar ddwylo'r Arglwyddes.

Mae arna i eisiau iddo fo ddod acw i gladdu Ffred druan.

"Be ydi mêc fy nghrys i Jini?" Mam druan yn atab "Dwfal", a medda nhad fel ergyd o wn - "Tydw i'n 'dwfalu' fama ers oriau!" Saib - nhad, mam, a ninnau'r plant yn sylweddoli beth oedd o wedi'i ddeud, a phawb fel côr adrodd 'Steddfod Genedlaethol yn chwerthin efo'n gilydd.

'Be wyt ti'n feddwl o garcharu Vatilan druan am beidio trio dy ladd di 'ta?'

Gwelais y Capten druan fwy nag unwaith yn ceisio'u difa gyda dwr berwedig o'r gegin.

``Druan oedd Miss Hughes!'' ``Beth a wnaiff Miss Hughes yn awr?' ' ``Wel, mi fydd Miss Hughes, druan, yn unig ar ôl colli ei brawd.' ' ``Pwy gaiff Miss Hughes i edrych ar ôl y business?

Ond methodd Terry, druan, a dysgu nes mynd i dreulio mwy a mwy o'i fywyd yn Uned Gaeth Ysbyty'r Eglwys Newydd - llai erbyn hyn yn y twll 'ma.

Yn fwy ffodus na Mary, druan, mae hi wedi cyflawni gofynion rhaglen addysgiadol Mr Evans, hen weinidog Blaenycwm ac wedi dychwelyd i wareiddio Cymru.

Sôn am feddwl gwirion, - ond roedd fy nghylla druan yn gwingo o eisiau rhywbeth cynnes a blasus i'w lenwi.

Mae fy nghlustiau druan i'n dal i gleeian .

Ni wyddai Hector druan hyn, ac onibai am archeb anferth Mrs Paton Jones a'i llythyr at y goruchwyliwr yn canmol yn frwd chwaeth a help gwerthfawr 'eich Mr Pennant' ni byddai'r stori hon gennyf i'w chroniclo, gan na chafodd Hector glywed gair am y llythyr.

Mawr oedd y syndod a'r llawenydd a'r siarad trwy'r gymdogaeth ar yr achlysur; ond yr oedd Robin y Glep, druan, fel wedi ei daro â dychryn a mudandod; yr oedd ei holl ddaroganau wedi profi'n gelwyddog.

'Wnaeth Richard Pearson ddim para'n hir, druan bach.

Beudy'r Gors.' Sylweddolodd 'rhen ferch faint ei chamgymeriad a cheisiodd adfeddiannu'r tir a gollwyd drwy roi ymosodiad ar William Huws, druan.

Roedd Jehosaffat yn frenin eitha derbyniol, ond druan ohono, roedd yna rywbeth bach yn mynd o'i le iddo o hyd ac o hyd.

Dwi'n dallt pam nad ydach chi isio 'nghynnwys i yn eich tŷ, yndw'n iawn, ond pam cosbi Ifan druan a fynta heb wneud dim byd o'i le?

Felly, ni lethir y tenant yn ormodol gan ddagrau o gydymdeimlad dirdynnol dros ei feistr tir druan.

Roedd yr efail a'r morthwyl a'r cwdyn o farrau haearn ar gefn y camel olaf, druan.

Mae Wendy'n teimlo trueni dros Peter druan, ac yn gwnio'i gysgod yn ol ar ei draed.

Neidiodd Ernest, gan ddisgyn yn daclus i'r man lle dylasai, ac yn y funud yr oedd ei gydymaith wedi gwneud yr un peth, a disgynnodd y ddau o'u cyfrwyau i helpu Harri, druan, a oedd wedi ei syfrdanu, ac yn gweld pob man yn troi o'i gwmpas.

Yna roedd hi i fod i fynd draw i'r fferyllfa i nôl cyffuriau arbennig roedd ar Jonathan Burfoot eu hangen, gan ei fod yn gwaethygu'n gyflym, druan.

Y mae a wnelo'r frawddeg ynghylch lleoliad Gwilym druan, ac yn ei sgil yr holl broses o raddio cwrs, â'r ail gwestiwn.

* * * * * Daeth tri phla dychrynllyd i ormesu Ynysoedd Prydain ac ni fedrai'r bobl druan, na Lludd, wneud dim ynglŷn â nhw.

Mae'r daten druan yn cael triniaeth ddifrifol gan ddiwydiant, yn cynnwys ei throchi mewn soda brwd ar gyfer ei phlicio.

Y misus, druan, ydoedd wedi myned i ffordd yr holl daear.

Roedd Idris druan wedi digio, ac ystyriodd aros yno a gadael i'r bêl fynd ymlaen hebddo.

Aeth y brenin druan i ffwrdd dan grafu ei ben mewn penbleth.

Ac mae yna eraill, druan bach, a'u hunig sgwrs nhw ydi 'Fy operation gynta' a 'Yr operation fawr ges i 'mhen dwy flynedd wedyn'.

Druan o'r fuwch!

Druan ohonyn nhw.

OHERWYDD digwyddiadau cyffrous y noson gofiadwy heno - ei breuddwyd ryfedd, ei phrofiadau unwaith eto o agosrwydd ei thad ac ymdrech Owen Jones druan i fynd at ei Arglwydd - am i'r pethau hyn ei chynhyrfu, bu llythyr Hannah'n ddigalondid ychwanegol.

Pan gyrhaeddodd fy nhaid adra y peth cyntaf ddywedodd fy naid wrtho oedd 'Begw druan!

Faint a fynnir o ddeunydd am Loegr ac Ewrop Harri Tudur yn glanio yn Aberdaugleddau a'r Cymry druan yn llawenhau o feddwl fod Tywysog o Gymro yn mynd i'w lordio hi tua Llundain yna ac yn mynd i ddod â'r mil blynyddoedd i ben.

Chwys wyneb a llafur breichiau, a mêr esgyrn y nigger druan adeiladodd eich muriau, a weithiodd eich ystafelloedd, ac a osododd i fyny eich pinaclau; a'u dodrefnodd â dodrefn dymunol o goed y Walnut a'r Rosewood, y Curly Maple, y dderwen, a'r Spanish Mahogany.

Mae'r demtasiwn yn fawr a'r claf diniwed ac anwybodus, druan, yw'r un sy'n dioddef bob tro.

A druan o Domos.

Druan ohono, nid oedd yn ddigon mawr na chryf i allu gwrthsefyll yr Arolygydd.

Cafodd lan druan gêm ofnadwy yn Iwerddon ac fe gofiaf yn iawn weld y capten Yorath yn sgrechian arno am fethu gwneud rhywbeth yn iawn.

'Druan o Arthur', meddai.

Eisio chwerthin oedd arna i, ond 'roedd y dyn druan wedi cynhyrfu trwyddo, ac yn methu gwybod beth i'w wneud.

Ni fedrai Catrin Williams druan ddweud fawr o ddim.

Meddyliodd Mam y buasain medru rhoi tipyn o bwysau arnaf i newid fy meddwl wrth iddi son yn aml am 'Oswald bach mor bell a Lisi druan yn ei bedd.

Wedi'r fuddugoliaeth gorweddodd Leighton Phillips a minne yn y bath am hydoedd yn ceisio credu'r hyn oedd newydd ddigwydd ac yn meddwl tybed beth oedd yn mynd trwy feddwl Mike Smith druan.

Druan â Tomos!

Roedd 'i fam 'di meddwl ein bod ni'n 'i bryfocio fe, druan, a mynd i achwyn at y goruchwyliwr.

Tuedd dreisgar yw gwendid Griffith Jenkins yn y stori gyntaf, Ar Wely Angau, a'i wraig druan, Mary, sy'n dod yn destun ‘trancedig' yr hanes.

Mynych oedd y gwyliau drama tair act, a brwd, hyd at waed bron, oedd ymrwymiad y cyhoedd i'w cwmni%au bro, a pheryglus oedd hynt y beirniad druan fyddai'n gorfod hollti blew wrth bvwyso a mesur rhagoriaethau'r cystadleuwyr.

Mêr esgyrn y negro druan lanwodd eich cypyrddau â llestri drudfawr o aur, arian, a china - gwaith dwylaw celfydd celfyddwyr blaenaf Prydain ac Ewrop - a huliodd eich byrddau a'r danteithfwydydd brasaf, a'ch selerydd â gwinoedd mwyaf blasus gwinllanau Ysbaen, Portiwgal, a Champagne.

Druan bach, nid yw ei adenydd ffansi ond megis rhai gwybed bach wrth ymyl rhai eryr dau-ddwbl yr estate agent pan fo'n disgrifio fferm sydd ganddo i'w gwerthu.

"Mi gyhoeddodd y radio fod yr heddlu wedi dal y sawl a ymosododd ar y wraig druan honno.

Cwta flwyddyn sy' ers pan ma' nhad druan wedi'n gadal ni a thydy i slipars o ddim blewyn gwaeth na newydd." Wedi cael un esgid yn rhydd rhwbiodd ei droed yn ysgafn â'i llaw.

A'r tro hwn mae hi'n gweld y llecyn trwy lygaid artist ac yn rhyfeddu mor dlws ydi o." Dal i syllu'n hurt ar y ddau yr oedd Sam druan.

Druan ohono!' 'Rwy i wedi clywed pobl yn sôn bod pwerau drwg ar led.

Bu Gruffydd druan yn poeni dipyn ar hyd ei oes a oedd ef wedi haeddu ennill y pryd hynny neu beidio.

Ar adegau felly, cyn sicred â dim, y mae gên y gohebydd druan yn tueddu i rewi a'r gwefusau'n crynu wedi oriau'n gwagsymera yn yr oerni, gan wneud y dasg o adrodd yr hanes gerbron y camera'n un hynod boenus.