Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

drysau

drysau

Ddydd Gwener, a hithau'n boeth, roedd y drysau a'r ffenestri ar agor ac mae'r brif fynedfa ar agor i ymwelwyr rhwng dau a chwech y prynhawn a rhwng saith ac wyth i dadau.

Toc, clywn ragor o leisiau, a sŵn traed, a drysau'n clepian.

Mae'r wyneb yn edrych yn ddigon caled a farnish sgleiniog arno, mae yna ôl ambell grafiad ar y pren ac mae yna glo ar rai o'r drysau.

Drysau allan wedi eu cloi gyda'r nos.

Swagrodd y tri trwy'r drysau gwydr crand fel pe baent yn cerdded i salwn yn y Wild West.

Gallai amddiffyn tŷ a theulu oddi wrth bob aflwydd ac yn aml gwneid croesau o fedw a cherddinen a'u gosod uwchben drysau tai.

Tybed, a fyddai'r merched yn gallu agor y drysau angenrheidiol?

Gollwng peth ohono drwy'r hollt yn y drysau ôl, efallai?

Roedd toi rhai o'r tai yn cael eu chwalu, y drysau a'r ffenestri'n clecian ac, yn wir, roedd hi'n rhy beryglus i bobol fynd allan ar adegau rhag ofn i'r gwynt eu cipio.

Er bod ein hoedfeuon yn gyfarfodydd cyhoeddus, agored i bawb, ychydig o'r ieuenctid sy'n tywyllu'r drysau.

Yn Ciwba a Libya, fe agorwyd drysau i ni nad oedd gohebwyr o Loegr wedi ffwdanu cnocio arnyn nhw.

Dim ond ar ôl oriau o aros, o obeithio ac o syrffedu y bydd drysau'r cysegr sancteiddiolaf yn agor, ac y daw'r arweinwyr allan i geisio argyhoeddi cynulleidfa o siniciaid proffesiynol fod rhywbeth o dragwyddol bwys wedi ei gyflawni.

Roedd - - yn pryderu fod drysau yn agor yn Lloegr i gwmniau annibynnol nad ydynt yn agor yng Nghymru ac fod tan-gapitaleiddio yn mynd ymlaen yn y sector oherwydd Ffioedd Rheoli isel.

Un fawr oedd hi (du a gwyn wrth gwrs), a drysau anferth ar ei blaen, 'run fath â drysau wardrob oes 'Victoria'.

Hefyd, ceir y drysau gwydr dwbl hynny sy'n nodweddu adeiladau a'r fath.

Trefniadau Diogelwch Drysau diogel sy'n cael eu rheoli gan staff, cardiau ID

Er bod Bedwyr wrthi'n traethu cerddodd Mrs R____ ar hyd yr ale/ i'r tu blaen, eistedd, edrych i fyw ei lygaid, a cherdded allan ar ei hunion y ffordd y daeth, gan ddweud wrth geidwad y drysau y tybiai hi mai DLlM a gyhoeddwyd i ddarlithio yno: "Dw-i wedi clŵad hwn o'r blaen." BLJ ei hun a ddywedodd y stori wrthyf i, gyda'r afiaith arferol hwnnw a gyffroai ei aelodau i gyd.

Wrth iddi gyrraedd y ddesg, a oedd gerllaw'r drws, agorodd y drysau a daeth corff mawr, blêr ond hapus i'r golwg.

"Maen nhw wedi bod yn gefnogol ac - mae o'n swnio'n cliched, dwi'n gwybod, ond - maen nhw wedi agor eu drysau i ni." Chwe awr o drafod syniadau, o actio byrfyfyr, o benderfynu ac o baratoi y mae Carys yn ei gael gyda phob grwp cyn recordio'r achos a hynny'n ddi- sgript, o flaen y camerau.

cardiau magnetig i agor drysau'r Uned Gofal Arbennig i Fabanod.

Os oedd cyhoeddi llyfrau duwiol yn y ddeunawfed ganrif yn ernes o'r Diwygiad i ddod, a yw ysgrifennu ar hanes crefydd yng Nghymru heddiw yn ernes fod deffro dramatig wrth y drysau?

Wrth i'r fen droi i'r chwith ar y groesffordd gwthiodd gardiau drwy'r hollt yn y drysau ôl.

Edwards a drefnai'r cystadleuthau Nadolig pe gwyddent fod cwmniaeth a chystadlu brwd yr ystafell ddraffts wedi mynd yn angof a'r drysau ynghau?

nar Duw caredig sy'n gweiddi wrth ei drysau am gael dyfod i mewn iddynt i aros ynddynt'.

Tra pery drysau'r Stiwt dan glo nid oes fawr o obaith y digwydd hyn.

Y Prawf Fe aeth gohebydd i mewn i'r wardiau cyn-geni heb unrhyw drafferth, helblo I sawl aelod o staff a dwy swyddfa gyda drysau agored.

Y siop lyfrau Gymraeg gyntaf i agor ei drysau led y pen ar y we.

Felly dewisodd y bwtler yr eiliad gyfleus honno i ddychwelyd trwy'r drysau gwydr a'm gweld yn ei dal.

Aethom allan trwy'r drysau gwydr ac ar hyd llwybr llyfn o fflagiau coch a oedd yn arwain o'r garej hyd ymyl pellaf y lawnt.

Troes y llong ar ei hochr am fod y drysau dal dŵr ar ddec y ceir wedi cael eu gadael ar agor.

Er enghraifft, 'roedd datblygiadau megis ffenestri a drysau modern, rendro ac adeiladu pyrth yn ganiataee%dig oddi mewn i ardal gadwraeth ar hyn o bryd.

Ar yr un pryd, mae ysbytai ar hyd a lled Cymru'n gwario degau o filoedd o bunnoedd ar drefniadau diogelwch, o dagiau i'w clymu am goesau'r babanod i gamerâu a drysau diogelwch.

Ei anfon i beintio drysau a llidiardau i atal rhwd ac i harddu'r ffarm.

Trefniadau Diogelwch - Cloi drysau'r uned ar ôl deg y nos, camera ar y drws i weld pawb sy'n cyrraedd, camerâu eraill yn gwylio'r ward, clo digidol ar y feithrinfa, cardiau adnabod a sustem i'r mamau nodi hynny os ydyn nhw'n gadael y ward.

Diolch i bawb a fu'n gwylio'r drysau ac hefyd i Ken Davies am recordio'r holl weithgareddau ar dp.

Wrth iddi adael yr harbwr llifodd y dŵr i mewn i'r llong drwy'r drysau agored.

Mi ddown ni â'n hanifeiliaid i mewn y tu ôl i'r waliau a chau'r drysau derw.