Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dymuniadau

dymuniadau

Mae Bob Hilyer a'i wraig Mona yn anfon dymuniadau da ar Ddydd Gwyl Dewi.

Ffarweliodd a'r hogia a dymuniadau da gogyfer a'r Llun canlynol, diwrnod ailgychwyn yn yr ysgol a sefyll yr arholiadau, yn atseinio yn ei glustiau.

Dymuniadau gorau i'r dyfodol i bob un ohonynt.

Bydd Rhidian Lewis yn hedfan i Brasil ym mis Tachwedd ac mae ein dymuniadau gorau a'n gweddi%au yn mynd yn gwmni iddo.

Llongyfarchion a dymuniadau da i'r teulu bach ac i taid a nain.

TABERNACL Llongyfarchiadau Llongyfarchwn Geraint Evans, mab Mr a Mrs John Evans ar ei lwyddiant yn arholiad TGAU a dymunwn yn dda iddo i'r dyfodol Estynnwn hefyd ein llongyfarchiadau a'n dymuniadau gorau i dri phar a fu'n dathlu yn ddiweddar gerrig milltir pwysig yn eu bywydau priodasol.

Llawenhawn yn eu penodiad a dymuniadau da iddynt yn eu gwaith pwysig.

Yr un dymuniadau da i Tamsin Berry, Trefor Aspden a Sam Durrant ar eu gyrfa yn Ysgol Aberconwy.

Yn wir, y mae nifer dda o deulu'r Gornel wedi addo'u cefnogaeth eisoes, ac er mwyn penderfynu'r mater, a fuasai yr awgrymiadau sydd yn dilyn yn unol â dymuniadau'r lliaws?

Eich dymuniadau a'ch hanghenion personol chi fyddai'n penderfynu'r union nodweddion fyddai eu hangen.

Y mae rhan sy'n cyfresu dymuniadau y gwyr sy'n awchu am naill ai ddoethineb neu wybodaeth neu ieuenctid parhaus neu arian.

Geilw'r Pwyllgor am gadw addysg yn wasanaeth barhaus i blant, pobl ifanc ac oedolion, sy'n atebol i'r gymuned gyfan, sy'n cydnabod ei hanes a'i thraddodiadau ac sy'n fyw i'w dymuniadau a'i hanghenion ar gyfer y dyfodol.

DYMUNIADAU DA: Mae Rachel Oliver, Tŷ Ffrancon, wedi bod i ffwrdd yn gweithio fel "nanny%, a dymunwn yn dda iddi yn y dyfodol.

PRIODAS: Dymuniadau gorau a phob hapusrwydd i Mr a Mrs Gareth Evans, Yr Hafod yn eu bywyd newydd.

Rydym yn anfon eich dymuniadau gorau ato ac yn dymuno gwellhad buan iddo.

Dymuniadau gorau hefyd i Mr Merfyn Simlett, Talbot St, sy'n wael ei iechyd ar hyn o bryd.

Dymuniadau da i Mr Berwyn Davies, Rhos Awelon, Bryn Eithinog, sydd yn dechrau ar swydd newydd fel Swyddog Cyswllt yn Adran Addysg a Chymuned Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru ym mis Medi.

Wrth baratoi Cynllun Gofal Cymdeithasol y Cyngor Sir ceisiwyd sicrhau bod dymuniadau'r grwpiau gwirfoddol a defnyddwyr yn cael sylw.

Ond roedd y ddyletswydd tuag at y fro a thuag at yr Eisteddfod ei hun i'w hystyried ac yn y pen draw teimlai nad oedd modd gosod dymuniadau personol o flaen y ddyletswydd honno.

Felly,dymuniadau gorau i ddarllenwyr BBC Cymru'r Byd gan rai o Gymry'r byd.

DYMUNIADAU DA i'r Parchedig a Mrs Glyn Meirion Williams yn eu cartref newydd yn Llanilar.

Lleinw yr arferiad y meddwl â dymuniadau aflan ac anghyfreithlawn, gan droi y dyn yn gaethwas i'r chwantau ffieiddiaf, ac yn ysglyfaeth i'r canlyniadau mwyaf echryslon.

Ymddengys y gallai hyn ddigwydd yn erbyn dymuniadau aelodau eraill y gymuned, gan gynnwys rhieni plant a fyddai'n debyg o gyrraedd yr ysgol yn y blynyddoedd i ddod.

Hefyd dymuniadau gorau i'r naw sydd wedi ymgartrefu'n hapus yn yr "Abbeyfield" newydd ym Mharc Henblas.

Dymuniadau gorau i Claire Carpenter a Lawrence ar achlysur eu priodas.

i'r plant a phobl ifanc sydd wedi gwneud yn dda gyda'u arholiadau yn ytsod yr haf, a'n dymuniadau gorau i'r rhai sydd yn dechrau mewn coleg ac ysgol newydd y tymor yma.

Dymuniadau gorau iddo ef, ei wraig a'i fab bach.

Yr un ydyw ein dymuniadau i'n cyfeillion sydd wedi cael cyfnod cartref yn ddiweddar, gan obeithio y byddwch i gyd yn holl iach pan ddaw y Goriad nesaf allan.

Dymuniadau gorau am adferiad llwyr Mrs Evans.

Dymuniadau gorau am adferiad llwyr i Mr Lyn Lewis, Salisbury Rd.

Derbyniais anrheg ganddi a dymuniadau da a chyngor i fod yn "hogyn da%.

Ymhlith y cyfarchion yr oedd llythyr gan J. R. Jones yn mynegi dymuniadau da myfyrwyr Cymraeg Rhydychen.