Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dymunwn

dymunwn

Dymunwn yn dda i Emyr a Massie yn y ddinas dros y Fenai, diolch am eich cwmni a'ch cefnogaeth, mae eich myned yn golled i'ch cymdogion ym Mhorthllechog.

Dymunwn hefyd longyfarch Mrs Beryl Heber Owen, Tanrallt, a fydd yn y dyfodol agos yn derbyn medal arian gan y RNLI.

TABERNACL Llongyfarchiadau Llongyfarchwn Geraint Evans, mab Mr a Mrs John Evans ar ei lwyddiant yn arholiad TGAU a dymunwn yn dda iddo i'r dyfodol Estynnwn hefyd ein llongyfarchiadau a'n dymuniadau gorau i dri phar a fu'n dathlu yn ddiweddar gerrig milltir pwysig yn eu bywydau priodasol.

Bydd colled fawr ar ei ol a dymunwn yn dda iawn iddo ar ei ymddeoliad.

Erbyn hyn mae Janet mewn swydd gyfrifol yn Ward Orthopeadig Ysbyty Telford yn Swydd Amwythig a dymunwn yn dda iawn iddi yn y dyfodol.

Dymunwn iddi adferiad llwyr a buan ac estynnwn iddi ac i Mrs Sally Lewis, chwaer Mr Jenkins ein cydymdeimlad llwyraf.

Dymunwn yn dda iddi.

Dymunwn ddiolch a dymuno yn dda i weithiwr Aberconwy sydd wedi ymddeol ar ol rhoi gwasanaeth gwerthfawr trwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal.

Dymunwn yn dda iddo yntau.

DYMUNIADAU DA: Mae Rachel Oliver, Tŷ Ffrancon, wedi bod i ffwrdd yn gweithio fel "nanny%, a dymunwn yn dda iddi yn y dyfodol.

Dymunwn ymddeoliad hapus iddo ef a Gwenda.

Dymunwn adferiad llwyr i Malcolm, a nerth i'r teulu yn eu pryder.

Dymunwn estyn ein cydymdeimlad a Mr Ivor Dryhurst Roberts, Bryniau, Hen Ffordd Conwy yn ei brofedigaeth o golli ei briod, a hefyd i'r mab Hugh a'r merched Jean ac Ann o golli ei mham.

Dymunwn hir oes iddynt a phob bendith.

Dymunwn bob bendith a llwyddiant ichwi yn eich brwydr ac os credwch y medrwn ni fel Cymdeithas fod o gymorth mewn unrhyw fodd, byddwn yn falch o wneud hynnK unrhyw amser."

Dymunwn yn dda i'r ddwy yn eu swyddi newydd.

Dymunwn adferiad buan iddo, ac hefyd i Mrs Mary Jones, Hill Side ar ol damwain.

Dymunwn yn dda i Mr Eric Jones sydd wedi symud i fflat ym Mryn Castell a Mr Emlyn Hughes wedi symud i Argoed.

LLWYDDIANT: Llongyfarchiadau i blant yr ardal ar eu llwyddiant yn Eisteddfodau Cylch a Sirol yr Urdd, a dymunwn bob llwyddiant iddynt yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Rhuthun y Sulgwyn.

Dymunwn wellhad llwyr a buan i'r ddwy.

Dymunwn yn dda i Wyn Lunt, ar ei ymddeoliad o Ysgol Dolgarrog, ac anfonwn ein cofion at ei briod, Dorothy hefyd.

Dymunwn adferiad buan iddi.

Ond nad yw y cyfle yn dod i'm rhan cyn amled ag y dymunwn y dyddiau hyn.