Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

edrychwch

edrychwch

Edrychwch o'ch cwmpas a be welwch chi ond bagad o droseddwyr.

Edrychwch i fyw eich llygaid.

Hyd yn oed wedyn os edrychwch yn syth at yr alaeth mae'n annhebyg y gwelwch chi hi.

`Beth yw'r sŵn yna?' `Dydw i erioed wedi clywed dim byd tebyg iddo.' `O ble mae e'n dod?' `Edrychwch!' `Fedra i ddim credu ...' `Edrychwch, ...

Edrychwch ar eu gwefan i gael hyd i'r fersiwn rhad ac am ddim, e.e. RealPlayer 7 Basic neu RealPlayer G2, gan sicrhau eich bod yn dewis y fersiwn priodol ar gyfer PC neu'r Mac.

Yna edrychwch ar Brifysgol Cymru gyda'i chwe choleg mwyach.

'Edrychwch arno!' bloeddiai W.

Os edrychwch chi'n fanwl ar y map ar raddfa fawr ar y dudalen nesaf, fe ddylech fedru gweld ystumllyn.

Edrychwch i fyny at y pethau hynny y collasoch olwg arnynt.

"Defnyddiwch ein benthyciad ni i glirio dyledion eich cardiau credyd." Ond os edrychwch chi'n fanwl ar y geiriad, maen nhw hefyd yn ychwanegu'r geiriau: "Dim tenantiaid.

Edrychwch beth sydd yn y fan yma!

Ac edrychwch draw yn y fan acw.

Wedi cyrraedd Bwlch y Moch edrychwch yn ôl i weld pedol yr Wyddfa yn ei gogoniant o Allt y Wenallt i Lliwedd, Yr Wyddfa, Crib y Ddysgl a Chrib Goch uwch eich pen.

Edrychwch ar fap o'r ardal, ac y mae dwy gronfa enfawr yn rhythu'n las arnoch o glytiau gwyrdd Coedwig Alwen.

Felly, edrychwch yn ofalus ar y gūr neu'r cariad y tro nesa y bydd yna ffilm go emosiynol ar y teledu, rhag ofn i chi ddigwydd ei ddal yn sychu'i lygaid yn slei back efo cefn ei law.

Edrychwch beth sydd yma!" Rhoddodd Rolant ei ben allan drwy'r ffenestr er mwyn gweld yn well.

Edrychwch o'ch cwmpas ar gynllunio graffig - edrychwch ar bapurau newydd ac ar hysbysebion a dysgwch oddi wrthynt.

Edrychwch ar siâp y pig, y corff, y traed a'r coesau.

'Edrychwch...mae eich angen chi arni hi, yn ôl fy ewythr.'

Edrychwch !

Ond edrychwch ar y brwyn acw.

`Edrychwch,' meddai gwraig Gunnar, `mae'r hofrennydd yn dod.' Safodd y teulu i gyd ar y dec gan gymeradwyo.

Nid oes angen llwytho i lawr unrhyw fersiwn y talwyd amdano o RealPlayer megis RealPlayer Plus i wylio neu i wrando ar ffeiliau RealMedia ar unrhyw un o wefannau'r BBC. Edrychwch ar eu gwefan i gael hyd i'r fersiwn rhad ac am ddim, e.e. RealPlayer 7 Basic neu RealPlayer G2, gan sicrhau eich bod yn dewis y fersiwn priodol ar gyfer PC neu'r Mac.

Edrychwch ar Brifysgol Jerwsalem heddiw a'r Hebraeg a oedd yn iaith farw hir oesoedd cyn Crist yn gyfrwng ei holl hyfforddiant yn y gwyddorau mwyaf cyfrwys a modern.

Os edrychwch chi'n fanwl yn y canolfannau carafanio, fe welwch ei fod ar gael mewn dau liw poteli glas a photeli coch.

"Edrychwch ar y ffyliaid," meddai merch o gymeriad drwg oedd yn ymyl.

"Edrychwch ar ei ôl o'n ofalus nes cyrhaeddwn ni'r gwersyll newydd." "Reit, syr." Ond wedi meddwl am y peth dechreuais deimlo braidd yn flin fod y Capten mor hunanol, a phan ddaeth y lori heibio i lwytho'n taclau, a minnau'n helpu gyda'r gwaith, dechreuais ddyfalu sut y gallwn i ei ffidlan hi i gadw fy ngwely.

Edrychwch yn ôl i gyfeiriad Pen-yr-ole-wen a throwch yn araf yn eich unfan draw at y Tryfan, "llofrudd o fynydd" chwedl Gwilym R Jones, heibio dannedd y Gribin at unigeddau'r Glyderau a'r Garn.

Fe eelir gweld drwy'r niwl weithiau rai o'r hen adeiladau bychan hyn hwnt ac yma ond edrychwch yn fanwl achos efallai eu bod nhw yn edrych yn debycach i garej neu neuadd Bingo bellach.

Edrychwch ar yr adar.

Codwch eich llygaid oddw wrth y dudalen hon am funud, ac edrychwch o'ch cwmpas.

Ond edrychwch yn fanylach.

Edrychwch ymhellach ar y themâu sydd yn esbonio peth ar apêl y stori hon - elfennau o'r stori ydynt sydd yn cadarnhau rhai credoau cyffredin yn ein cymdeithas, ac felly yn taro tant â'r gwrandawr a'r storiwr (i) Y gūr yn dial ar y wraig anffyddlon - drwy ryw hawl foesol.

Edrychwch draw ac fe welwch lle y rhuthrodd ysgrifbin beiddgar y gŵr hunan-hyderus i recordio i'r oesau ei fawredd ei hun, na recordiwyd mohono yn unman arall.

Edrychwch ymlaen at weld Dolur Gwddw - ep newydd Topper yn y siopau a gwnewch yn siwr eich bod yn cael copi achos y mae hi'n ardderchog.

Edrychwch!

tro nesaf y byddwch yn ymweld a chanolfan arddio, edrychwch ar y gwahanol fathau o gemegau sy'n cael eu harddangos.

`Nawr, edrychwch,' meddai Mr Henrickse, `mae eglwys brydferth iawn gyda ni yma.

Os edrychwch o'ch cwmpas yn ystod eich ymweliad a ni fe welwch fod yr iaith yn dal yn fyw ac yn iach ac mae'r optimistiaid yn ein plith yn credu fod y Gymraeg, efallai, wedi peidio ag edwino.

'Wel, edrychwch, dyma fe fan hyn,' meddai Idris, gan ddangos yr afal yn ddiniwed.

Edrychwch ychydig bach i'r chwith o Foel Hebog, wrth ichwi redeg eich golwg i lawr o'r Crib, cyn i Mynydd Y Tyddyn ddod i'r golwg a mi welwch, rhwng y ddau grib megis, Mynydd y Brithdir Mawr.

Edrychwch arnyn nhw'n chwyrli%o ac yn chwalu o dan yr awel ysgafnaf hyd yn oed.

* edrychwch am gyfleoedd i drafod datblygiadau cyfredol ym myd addysg.

Cyfeiriwch y golau at wahanol bethau y tybiwch chi sy'n dryleu, ac edrychwch yn fanwl.

Edrychwch am lyfrau yn eich llyfrgell neu beth am brynu un o'r nifer o gylchgronau sydd ar gael erbyn hyn.