Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eglurodd

eglurodd

Wrth weld penbleth y ddwy eglurodd Mr Puw Ymhellach, 'Mi fyddwn i'n dechrau gyda'r tystysgrifau marwolaeth a gweithio yn ôl.

Huws!' eglurodd Malcym tae o erioed wedi gweld y fath odrwydd yn ei fywyd o'r blaen.

Dilyn y llwybr yna a wedi mynd i gornel y adeilad acw, yr adeilad anferth o dy flaen di fydd e, eglurodd myfyriwr.

(ii) Amserlen y gaeaf Eglurodd y swyddog y newidiadau i'r amserlen.

Eglurodd fel mae'r adran wedi rhoddi blaenoriaeth i'w baratoi, fel y bydd yn weithredol i'r ganrif nesaf.

Yn y rhybudd enwir Iolo Morganwg, ac fe'i disgrifir fel yr unig un a oedd eisoes yn 'Fardd wrth fraint a defod Beirdd Ynys Prydain', sef, fel yr eglurodd yn ddiweddarach, un a wyddai 'Gyfrinach a Breiniau a Defodau Beirdd Ynys Prydain'.

'Rydan ni'n mynd i'r parc hefyd,' eglurodd.

Mewn ymateb i sylwadau cynrychiolydd Cyngor Llanbedrog, a deimlai nad oedd swyddogion yn gwrando ar eu sylwadau eglurodd bod swyddogion yn gwrando ond mai pwyllgor sydd yn penderfynu drwy roddi sylw i'r holl ystyriaethau mewn unrhyw achos.

Yn Aberystwyth adroddodd hanes y Rhuban Heddwch ac eglurodd sut y bu iddi ddechrau ar y gwaith.

Eglurodd y cadeirydd bod T.

Chwerthin wnes i pan eglurodd y ficer y cymal, ac roedd ynte hefyd yn gwenu, ond medde fe i gloi'r sgwrs.

Bellach, dan ddylanwad Genefa, y mae wedi cefnu ar ddulliau rhydd Luther a Tyndale a welir yn Kynniver llith a ban ac amcanu at gyfieithu 'air yn ei gilydd' i'r diben, fel yr eglurodd mewn nodiad Saesneg yn y Llyfr Gweddi, 'i air Duw ei hun aros heb ei lygru na'i dreisio o genhedlaeth i genhedlaeth'.

Nid eglurodd Llio y dynfa ryfedd a deimlai at y bedd ac at hanes y gŵr a'r wraig, ond eglurodd nad oeddynt yn perthyn iddi.

Felly, pa bwrpas fyddai yna i fynd â chi i'r llys?'' eglurodd cyfaill.

Eglurodd Paul y gwahaniaeth yn fanylach na hyn yn ei ymadrodd cynnil, Nid yw pob cnawd unrhyw gnawd,' ac os metha'r cnawd yn ei ddyletswyddau yna fe syrth y dyn fel y blodeuyn yn ôl i'r pridd.

Fe gei di wthio'r bygi a ga i ddal tennyn Cli%o,' eglurodd yn ansicr.

Eglurodd TI Ellis fod yr Undeb wedi bod yn trafod y mater er mis Hydref ond wedi penderfynu cadw'r bwriad yn ôl nes byddai'r etholiad cyffredinol wedi mynd heibio.

Eglurodd y cefndir i ffurfio'r cynllun lleol, gyda'r nod o osod sylfaen gadarn i wneud penderfyniadau teg a chyson ar geisiadau cynllunio.

Eglurodd Cyng Helen Gwyn, cyn-Faer Caernarfon, ei bod wedi gwrthod y gwahoddiad am nad yw'n cytuno â dathlu'r Arwisgo.

Eglurodd bod y sach yn dod i fewn i'r awyren efo nhw.

Eglurodd y dieithryn fod y cwmni oedd newydd gyrraedd yn barod i dalu am gyflenwad bychan o ddŵr, ac y talent yn hael am wasanaeth eu gof enwog.

Eglurodd Llio natur ei phrosiect gan sôn am ei hymchwil i hanes yr eglwys ac i'r fynwent a'r bedd yn arbennig.

'Gweld rhyw arwydd o densiwn roeddwn i,' eglurodd yntau.

Eglurodd y defnydd a wneir o hypnoteiddio mewn meddygaeth a diolch i Mrs Gwyneth Hughes am ddod gydag ef i arddangos ei ddawn.

"Mae pob cenedl arall wedi bod yn dathlu eu gwyliau mewn ffordd arbennig bob blwyddyn ac yr oedd yn hen bryd i'r Cymry wneud yr un fath," eglurodd Julian Phillips o Dreorci sy'n gadeirydd y Clwb.

Eglurodd bod cydweithrediad da rhwng y gwahanol gynghorau ac 'roedd yn hyderus y buasai hyn yn parhau.

Beth sy?" Eglurodd Cadi a Deio.

Eglurodd Dad nad oedd ganddyn nhw ddim byd yn erbyn cŵn fel y cyfryw.

Eglurodd Louis wrthyn nhw'n yr ysbyty pam yr oedd ei dad wedi bod ar ei ben ei hun drwy'r nos heb neb i alw am gymorth.

Eglurodd Ms Lewis fod yr enw Saesneg Bitsize wedi cael ei gadw er mwyn manteisio ar lwyddiant y gwasanaeth Saesneg.

Wedi i'r Beirdd ymgynnull wrth y maen, gweiniwyd y cleddyf ganddynt ac eglurodd y 'datgeiniad', sef llywydd y seremoni, Iolo Morganwg, na fyddai'r Beirdd yn arfer cario cleddyf noeth yng ngŵydd neb ac na fyddent yn caniata/ u i neb gario un yn eu gŵydd hwythau ychwaith.

Yn yr orsedd hon eglurodd Iolo Morganwg beth oedd pwrpas Beirdd Ynys Prydain, sef adfer cerdd dafod, y cyfrwng, meddai, a ddiogelodd y Gymraeg rhag llygru, a hyrwyddo'r mesurau rhydd i hyfforddi'r werin.

Anelodd yntau ei fys yma ac acw ond eglurodd y Du a Gwyn yn ffroen-uchel braidd sut y dylai ddewis.

Eglurodd mewn stori ddigri sut y mae rhai pobl yn gorfod ymateb i ryw ysfa sydd ynddyn nhw.

Eglurodd ei bod wedi cael digon o wybodaeth am yr eglwys a'i bod yn awr yn canolbwyntio ar un bedd yn arbennig.

Eglurodd fod i Feirdd Ynys Prydain gynt bedair Cadair - Gwynedd, Powys a Dyfed a Morgannwg - ac er mwyn pwysleisio rhagoriaeth hanesyddol Morgannwg a'i statws unigryw ef ei hunan honnai'n gyson mai Cadair Farddol Morgannwg yn unig oedd wedi goroesi i'w gyfnod ef.

Eglurodd y byddai'r swm yn gymharol isel ar gyfer y blynyddoedd cyntaf ond yn cynyddu wedyn.

Eglurodd mai dyma a fu'n gymorth iddo ddeall plant ac ysgrifennu mor llwyddiannus ar eu cyfer.

Eglurodd swyddog o'r Rheilffyrdd Rhanbarthol nad ef oedd yn ymdrin â materion fel hyn ac iddo gael anawsterau i gysylltu â'r swyddog perthnasol.

Eglurodd Cathy ei bod yn mynd ar gwrs hwylio i Blas Menai ymhen pythefnos.

Eglurodd Cadeirydd y Cyngor bod y Pwyllgor Cynllunio yn ystyried pob cais yn ôl ei haeddiant drwy ystyried yn ddwys y gwahanol ffactorau.

"Roedd arna i awydd mynd i nofio fy hun, ac fe ddes i ofyn i chi hoffech chi ddod yn gwmni imi," eglurodd.

Eglurodd Victoria Davies o Benybont-ar-Ogwr - sydd yr orau o ferched tenis Cymru ac yn 460 o ran safon drwy'r byd i gyd - mai'r bwriad oedd codi proffil y gêm a'u proffil hwythau fel chwaraewyr.

Ond fel yr eglurodd Eurwyn, mae'n bwysig prynu nwyddau Prydeinig.

Eglurodd WJ Jones fel y bu i T.