Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eiliad

eiliad

O ran cythreuldeb (cewch weld mewn eiliad paham y dywedaf 'o ran cythreuldeb') âi Jane, fy ngwraig, i ateb y ffôn; yn ddi-ffael dywedai Dr Kate, 'Dydw i ddim yn eich clywed chi.

Am eiliad, credai fod y cŵn wedi ymosod ar ei dad.

Ond i ryw greadur bach ofnus a swil fel fi, a minnau'n edrych i fyny felly o ddyfnder fy sêt wrth yr organ tuag at ei uchelfan ef yn y Sêt Fawr wrth Fwrdd y Cymun, yr oedd edrych i'w ddwy ffroen aruthrol ar un eiliad fel edrych i ddau dwll blwmars hen ffasiwn yn bochio yn y gwynt.

Rhoisai frêc stond a therfynol ar ei ddagrau mewn eiliad.

Eiliad arall ac roedd hi'n frwydr wyllt a'r eira'n chwyrlio yn ôl a blaen wrth i'r côr ymwahanu'n ddwy garfan.

Fe sylweddolodd yr un eiliad mor llwglyd a sychedig yr oedd yntau erbyn hyn.

Yna safodd am eiliad â golwg feddylgar ar ei wyneb cyn troi yn ei ôl, agor drws y parlwr, rhoi'r golau ymlaen a chamu i'r ystafell.

Oedd, roedd yna ryddhad am eiliad.

A doedd y ddynes sy'n llnau'r lle ddim yn cofio'i gweld hi, chwaith." Bu tawelwch rhyngddyn nhw am eiliad cyn i Mam siarad eto.

Ac ar yr eiliad nesaf, fel edrych i mewn i ddwy ogof a'r haul yn eu pen draw yn mynd rownd y ddaear yn ôl astonomeg y Dyrchafael a'r peth hwnnw a elwir mor chwerthinllyd o anghywir yn Gredo'r Apostolion.

Bydd car Sarjant Jenkins tu fas mewn munud.' Diflannodd y ferch ond ailymddangosodd ymhen eiliad yn gwisgo'i chot fawr a'i chapan.

Rhowch im eiliad neu ddwy eto.' Troes y fydwraig yn ol i'r llofft flaen, a'm tad yn dal i oedi'n ansicr ar y grisiau; ond cyn hir clywodd ei llais awdurdodol yn ei alw i mewn i'r ystafell.

Oedd ei anadl yn drewi, neu ei gorff, neu = am un eiliad frawychus credodd ei fod yn drewi fel ffwlbart = ond na, yr idiot blewog yna yn ei ymyl oedd yn chwarae â'r llosgydd Bunsen.

Wedi llwyddo i gyrraedd man dewisol rhoddodd un morgrugyn bigiad da i ddathlu ei fuddugoliaeth a dyna'r eiliad y gollyngodd Odo lond dwrn o dai yn strim-stram-strellach ar hyd y rhos.

Fe allwch chi eu gollwng nhw'n rhydd nawr.' Heb betruso am eiliad aeth y cwn yn syth at y parsel brown mawr.

Yn y diwedd, gydag eiliad neu ddwy'n unig i'w sbario, cydsyniodd i eistedd ar ei galon a chafodd Cymru gyfan glywed ei ymdrech lafurus !

'Cofia, paid â siarad â neb dieithr a phaid â gadael y bygi o d'olwg am eiliad,' rhybuddiodd.

Roedd hi fel yr eiliad pan fydd rhywun yn deffro o hunllef, o fonolog a barodd ddegawdau ym mharc gwallgofdy.

Cytunwyd i'w holi â'r cwestiwn oesol, "A oes Duw?" Heb eiliad o betruster daeth yr ateb.

Trodd Gareth i edrych o'i flaen - a sgrechiodd wrth i'r car blymio i lawr pant yn y ffordd a chornel giaidd yn ymddangos yn sydyn - brêcs y car yn sgrechian wrth i'r car fynd wysg ei ochr o amgylch y gornel - ac o'u hôl, y car arall yn ymddangos, ond yn methu â chymryd y gornel - yn taro'r ffens ac yn rhwygo drwodd - am eiliad, ymddangosai fel pe bai'r car am stopio ar ymyl y clogwyn, ond yna plymiodd tua'r môr a tharo'r creigiau islaw.

Tydi a'n creodd ni; arnat Ti yr ydym yn dibynnu bob eiliad o'n hoes.

Doedd gen i'r un syniad ar y pryd beth oedd y ffrwyth, ond wrth ei flasu y prynhawn hwnnw, a chael 'y nghyflwyno am y tro cynta i'r melwyn dwr, fe alle unrhyw un gadw'i caviar a'i siampên--ar yr eiliad honno, fedre dim byd melysach na brafiach fod wedi gwlychu 'ngwefuse i, ac roedd oerni a ffresni'r sudd yn adfywio ceg oedd yn boenus o sych.

Am eiliad neu ddau, fe wnes i weddïo am ras, ond fe ballodd y duwioldeb yn rhyfeddol o fuan.

Cic o'r smotyn gan Scott McCulloch wedi munud a phymtheg eiliad yn rhoi Caerdydd ar y blaen.

'A phan gyrhaeddodd Meiledi'r porthladd roedd y newydd, newydd gyrradd, bod 'i gorff o wedi'i gladdu yn yr eigion.' ''Fedra i ond dychmygu maint 'i siom hi, a chydymdeimlo i'r byw.' ''Does dim raid i ti fyta bara gofidia yr un eiliad yn 'chwanag.

Dyna pam roedd Sydna, y forwyn fawr, yr eiliad honno, ar riniog y drws ffrynt yn ceisio boddi y gofid â'i chroeso a'r hwsmon, Obadeia Gruffudd, ar ei liniau ar lawr cegin y gweision yn chwilio am feddyginiaeth wahanol.

Oedodd Mr Henrickse am eiliad cyn ateb.

Saethodd cyllell o boen drwy 'nghefn, ac mi wyddwn yr eiliad honno na fydde'n bosib i mi gario 'mlân.

A'r eiliad nesaf, neu felly yr ymddangosi hi, roedd Tom yn sefyll uwch ei phen Roedd ei gefn at y lleuad, ac ni allai hi wel ei wyneb yn glir - ond roedd ei lais yn ddigon i'w dychryn.

(LIWSI yn gwylio am gryn ddwy eiliad lawn a chuchio.)

Yna, yng nghanol ei ddychryn mawr, clywodd ei chwaer, oedd eiliad ynghynt wedi bod yn sgrechian am ei bywyd, yn gweiddi chwerthin.

'Wyddai Odo ddim am y bataliwn o forgrug a oedd, yr eiliad honno, yn cynnal mabolgampau y tu fewn i goes ei drowsus.

Y cwbl sydd raid i ti ei wneud ydy tynnu sylw'r ddau oddi ar eu gwaith am eiliad." Cofiodd Jean Marcel am wynebau gwelw y bobl yn y dorf ychydig oriau ynghynt.

Buasai fy ffrind Goldwater wrth ei fodd tasa fo yma rwan." Erbyn hyn roedd y pebyll wedi eu gosod a'r tegell ar y tân - a dim eiliad yn rhy fuan.

Gwelsom ei lyfr 'sgwennu ac o'r eiliad honno am gyfnod fe'i galwyd yn 'Reverend'.

Pethau'n mynd i'r gwellt heb i mi wneud dim byd i frwydro yn erbyn hynny; dim ond gorwedd yn ddiymadferth o dan ergydion creulon y tawelwch a adawai glwyfau a chleisiau newydd o ddieithrwch bob eiliad.

Ni symudodd y ferch as wedi eiliad o edrych ym myw llygad ei gilydd, ailgychwynnodd y creadur ar ei daith a diflannu dros y twyn.

Un i Ti yw biliynau o flynyddoedd a'r filfed ran o eiliad.

Gall sgarmes sydd wedi ei stopio, ail-gychwyn - mor belled a bod hynny'n digwydd o fewn pump eiliad.

Ildiodd Swindon gôl i Martyn Chalk wedi pymtheg eiliad ond daeth y tîm cartre'n gyfartal hanner awr yn ddiweddarach - Danny Invincible oedd y sgoriwr.

Disgwyliai Jean Marcel glywed yr ergyd unrhyw eiliad ac anogodd y plant i ganu'n uwch.

Am eiliad fechan rwyt yn credu dy fod wedi llwyddo ond yna fe weli'r creadur yn symud - yn symud tuag atat.

Rhaid canolbwyntio ar y pysgota, 'does wybod yr eiliad y daw - a rhaid bod yn effro!

Doedd dim ond eisiau i'r holl fyfyrwyr a oedd yn bresennol wrnado ar ambell i drac er mwyn sylweddoli teimladau cyn gryfed sydd gan y grwp am ddiwylliant Cymru ac rwy'n sicr y byddent mwynhau pob eiliad o'r set.

Wrth lwc, dim ond am eiliad neu ddau y digwyddodd hynny.

Caeodd ei llygaid am eiliad, yna'u hagor.

Dychmygwch am eiliad eich bod wedi clywed Kate Crockett yn dweud wrth Branwen Niclas dros goffi yn y Cabin yn Aberystwyth ei bod nhw am fynd allan i beintio un o flychau post y dref yn binc llachar.

Ar yr union eiliad honno pwy ddaeth heibio iddynt ond un o r stiwardiaid a gofyn i'r dyn: "Be sy'n bod ar y ceffyl 'ma gin ti?" A'r llall yn ei ateb ar drawiad megis: "Newydd gal golwg ar 'y mhapur setlo i mae o!" Cyflog digon gwael a gai y rhai a fyddai'n canlyn ceffyl yn aml, a'r papur setlo' oedd yn dangos maint hwnnw ar ddiwedd pob mis o weithio.

2 funud 46 eiliad o egni pur.

Am eiliad, amheuodd ei fod am ei churo, a gwingodd.

Toc, clywn siffrwd traed yn tuthian ar draws y leino o'r tu ôl, ac yn sydyn dyma drywaniad yn serio drwy fy meingefn, ac ar yr un eiliad yn union y meddyg yn bloeddio 'Sori!' Rwy'n barnu mai honno oedd y boen corff fwyaf dirdynnol a brofais erioed.

Rydw i'n ymddiheuro." Am eiliad, caledodd ei lygaid.

'Bacha hi adra'!' Edrychodd Elen ar Meic am eiliad ac yna, trodd a rhedeg nerth ei thraed i gyfeiriad y dreflan.

Tan yr eiliad hon doeddwn i ddim ond wedi ei adnabod trwy luniau.

Edrychodd Bedwyr ar Geraint am eiliad neu ddau.

Beth bynnag, wn i ddim yn union ar ba gangen o'r goeden achau dwi'n sefyll ar hyn o bryd, os newch chi faddau i mi am gymysgu delweddau am eiliad; wn i ddim os ydw i yng nghorlan y defaid gwynion neu'r defaid duon ('da chi'n gweld, roedd hi'n anodd gosod dafad ar goeden, neu frigyn, neu mewn nyth, yn doedd?).

Ac o'r eiliad y trowch i fyny'r dreif garegog i'w chartref unig rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr, mae'n amlwg fod wynebu her yn rhan anatod o'i chymeriad.

" roedd lopez yn gwenu am y tro cyntaf, ond doedd ei lygaid ddim yn gadael wyneb y ferch am eiliad.

Roeddwn wedi meddwl bod siarad dim ond Cymraeg o'r eiliad cerddodd yr heddlu i mewn yn ddigonol.

Arhosodd am eiliad i'r pysgodyn gael cyfle i lyncu'r abwyd, yna dechreuodd droi ei sbinar.

Bydd yn rhaid i'r darllenwr edrych yn fanwl arnynt, ac os, ie OS bydd un o'r rhain yr un peth â rhif y cerdyn, peidied gwastraffu eiliad, oherwydd ma'n rhaidd ffonio swyddfa'r papur newydd cyn deuddeg o'r gloch, ganol dydd.

Cyn y gêm galwodd Mike Smith i'n gweld ni am eiliad a dymuno'n dda i ni a i olynydd.

Graffiti Cymraeg - Mae deugain eiliad cynta'r gân yn eiddo i Alwyn a Dan ar y drymiau a'r bongos.

Go brin y byddai'n weddus imi honni am eiliad fy mod wedi gwneud y gwaith yn dda.

Roedd yn rhaid iddo gael sylw'r milwyr oddi ar eu gwaith am eiliad.

Meddyliodd am eiliad mai hi oedd yno.

"O Iesu mawr," gwichiodd Morfudd, gan ddychmygu'r esgid fawr ddynol yn ymddangos unrhyw eiliad drwy bren y drws ac yn ei thrywanu rhwng ei choesau.

Eiliad yn ddiweddarach ac roedd y tanc dŵr poeth yn y cwpwrdd wrth y stôf wedi chwythu!

Dychmygwch am eiliad eich bod yn annerch rali o blaid 'Achub Ciwcymbyrs Coch Prin Powys' - dim problem yn fanna, tan i chi sylweddoli fod Dafydd Morgan Lewis - yr arch derfysgwr - yn llechu ynghanol y dorf yn ei sbectol dywyll, ei farf ffug a'i falaclafa du.

Felly dewisodd y bwtler yr eiliad gyfleus honno i ddychwelyd trwy'r drysau gwydr a'm gweld yn ei dal.

Ta-ta i'r camera a ddaliai, ar dair ffrâm a hanner yr eiliad, yr eiliad yr oedd cydbwysedd rhywun yn y lle anghywir, neu ei ddwylo yn yr awyr, neu ei wyneb yn y mwd.

'A dim eiliad yn rhy fuan,' meddai Meic, neu yn hytrach rhyw lais y tu mewn iddio nad oedd yn ei nabod fel ei lais o'i hun.

Rhedodd un ohonynt i mewn ymhen eiliad.

Faddeua i byth i fi fy hunan am beidio a chofio a chofnodi talp o hanes cymdeithasol a aeth i ddifancoll yr eiliad y syrthiodd Evan Jones yn farw wrth groesi o'r siop i'r blwch ffon yr ochr draw i'r hewl.

Roedd yr eiliad yna, pan ddychmygais sut byddai hi arnon ni petaen ni wedi cael ein dal gan y banditos, yn eiliad frawychus.

Llithrodd wal o eira lawr y mynydd, ei wthio o'i blaen a'i gladdu mewn eiliad.

Yr eiliad honno sylwodd fod sach blastig wen wedi ei gwthio i'r dorlan, rhwng gwreiddiau'r goeden a'r llwybr uwchben.

'Dyw Graham Henry ddim yn credu mewn gwastraffu eiliad.

Yr oedd yn eiliad i'w mwynhau cyn y bydd Cymru yn wynebu Awstralia - pencampwyr y byd - yn y rownd gyn-derfynol.

Eiliad ynghynt gwelodd y Ddynas Seffti yn rhoi ei chwpan ar ei soser yn ofalus.

Yfory bydd pawb yn y dref yn cael hanner kilo o fara yn ychwanegol fel anrheg." Arhosodd am eiliad gan ddisgwyl bonllef o'r dorf ond doedd dim ond tawelwch yn ei wynebu.

Enwau'r traciau sydd ar Yr Eiliad Hon ydi Cân y Coleg, Hedfan Heb Adenydd, Pishyn Del, Y Ferch i Mi, Trist yw fy Stori a Nofio yn Erbyn y Lli.

Dychmygwch am eiliad eich bod wedi cael eich ethol yn Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith, neu'n arwain un o ymgyrchoedd y Gymdeithas.

Ystyriodd am eiliad.

camodd i 'r dŵr ^ r ac am eiliad fferrodd ei goesau gan yr oerni sydyn.

Rhag i ti roi eiliad o feddwl am ddianc, pwylla.

Gellid cyfiawnhau pob un o'r dadleuon hyn ond ystyriwch am eiliad un o ganlyniadau gweithredu argymhelliad y Comisiwn.

Eiliad neu ddwy, a doedd dim arwydd i hollt fod yno erioed.

Gwyddai Carol, yr eiliad honno, na fedrai wynebu gweddill y siwrnai heb Emyr, heb sôn am dreulio'r Nadolig a'i phenblwydd hebddo.

Yna tawodd am eiliad er mwyn gweld effaith ei haraith ar yr hen ūr, ond safai hwnnw'n fudan o'i blaen.

Am eiliad ni sylweddolodd pwy oedd yno.

"Glywaist ti fi?" meddai'r bachgen drachefn ymhen eiliad, a symud yn fygythiol tuag at y llall.

Ni fynnwn honni am eiliad fod Morgan Llwyd yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd o leiaf, yr oedd ei reddfau llenyddol yn ddigon cadarn i sicrhau fod pob ystyriaeth ramadegol yn cyd-uno i ddiogelu'r effaith a'r dôn y mynnai eu consurio.

Darllenais gyda chymysgedd o ryfeddod ac edmygedd am hen gariad Paddy Ashdown yn dweud yr wythnos diwethaf i'r ddau ohonyn nhw garu mewn naw eiliad a hanner.

Roedd am ei baratoi ei hun ar gyfer yr eiliad yna, yr eiliad llymddisgwyliedig pryd y cai olwg eglur ar y ci.

Cododd y ceffyl yr o'n o wedi bod ar ei gefn eiliad yn ôl yn drwsgl oddi ar fy ffêr a charlamu i ffwrdd yn ddigydymdeimlad.

Ni phetrusodd fy nghof eiliad wrth sgrifennu'r geiriau yn awr.

Maen Wythnos yr Haiku - wythnos i ddathlur mesur Siapaneaidd cryno lle costrelir eiliad mewn amser a hynny mewn 17 sill.

Yr eiliad nesaf fflachiodd llygad y Cripil unwaith yn rhagor yn fflam y tân a phan beidiodd y llewyrch meddai, "Fe enir mab arall i'r arglwydd Gruffudd ond nid da gormod o feibion 'chwaith rhag bod ymrafael rhyngddynt." "Gwell gormod na dim," oedd sylw cwta yr Ymennydd Mawr.

Oedodd am eiliad neu ddwy i roi'r pwyslais dyledus i'w hateb.