Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eisteddai

eisteddai

Eisteddai Alun wrth y tân efo'i fam pan ddaeth cnoc ar y drws.

Wrth y bwrdd hwnnw eisteddai Robin

Eisteddai mewn cadair fel hen gadair deintydd a chlampiau cryf am ei draed a'i freichiau.

Eisteddai gwr ifanc yn ysgrifennu wrth y bwrdd.

Bob nos ers tri mis bron ar ol iddi dywyllu, ac wedi iddo ef wneud ei bererindod fach olaf i weld ymhle'r oedd y creaduriaid ac i sicrhau fod pob drws a phob giat a oedd i fod i'w gau wedi'i gau, fe eisteddai yn ei gadair.

Eisteddai'r hen ŵr yn ei hymyl, yn edrych ar ei bapur ac arni hithau bob yn ail.

Eisteddai offeiriad mewn côr is-law'r canon.

Ond ers tri mis, bron, heb ddangos na digalondid ymosodol na dicter na phrudd-der ymwinglyd, fe eisteddai'n dawel yn ei gadair gornel fel hyn a myfyrio yng nghanol y mwg.

Wedi iddi orffen, dechreuodd y wraig a eisteddai ar ei phwys ganu:

Wedi dod yn rhydd o'r breichiau cryfion cafodd JR ei lusgo i'r gadair freichiau ger y tân a rhoddodd Laura Elin orchymyn siarp i'w mab Hywal, a eisteddai ar y stôl drithroed, yn pigo'i drwyn, i symud 'i hen betha oddi ar y bwrdd i'r gŵr bonheddig gal tamad yn 'i grombil.

Y mae'n dda gennyf am hyn gan ei fod yn arwyddo mor agored fyddai drws ein tŷ ni, ac mor eang ydoedd lletygarwch y ddau a eisteddai wrth ben ein bwrdd.

Ymhen rhyw ugain munud, eisteddai wrth fwrdd llwythog gydag Emrys a'i fam a'i chwaer Gwen, athrawes a oedd newydd gyrraedd adref o ysgol gerllaw.

Eisteddai hwnnw'n ddistaw yn y gornel â'i wydryn byth yn wag.

Eisteddai'r plant mewn cylchoedd, yn ailadrodd sloganau:

Eisteddai'r hen r yn syllu trwy'r ffenest ar y bobl fel yr oedden nhw'n cerdded ar hyd yr heol.

Eisteddai Sadique wrth ei ddesg gyda phentyrrau o lyfrau o docynnau reslo o'i flaen.

Bwrdd i ddau oedd y bwrdd, ond nid eisteddai neb ar ei gyfer a theimlai yntau'n falch o hynny, iddo gael amser i gael ei draed tano.

Doedd dim i'w wneud ond trio edrych yn eofn a doeth a gwneud yn union yr hyn a wnai Jan o Wrecsam a eisteddai ar y lifft o 'mlaen i.

Gosodwyd carped i'r merched ac eisteddasant yn goesgroes arno, yr ochr draw i'r tân drain a phrysgwydd lle'r eisteddai'r dynion wrth eu bwyd.

Gyferbyn â mi, eisteddai gwraig oedrannus o'r enw Esther Pugh; roedd hi'n canu, mewn llais bregus a chrynedig:

Yn y sêt agosaf, oddi tano, yr oedd dynas ieuanc, ac yn nhalcen y sêt wrth ei ochr eisteddai dyn ieuanc.

Ar yr ochr arall i'r lle tan yr oedd cadair freichiau, ac yn honno yr eisteddai hi i ddarllen.

Eisteddai'r plant i gyd yng nghefn y car.

Fflachiodd ei ffaglen ar y gro nid nepell o'r stop lle'r eisteddai.

Eisteddai Gwyliwr boliog ynddi.

Eisteddai Henri yn llewys ei grys wrth fymryn o dân nwy swnllyd.

Yn y trên, eisteddai Wiliam a'i law dan ei ben, a'i brudd- der yn lwmp yn ei frest.

Ydi'r postciard yna yn dy boced ti'n barod?" "Ydi." Eisteddai William erbyn hyn ar y gadair freichiau a'i droed ar y ffender yn cau ei esgid, a rhôi ei ben i lawr cyn ised ag y medrai rhag i neb weld ei fod bron â chrio.

Eisteddai ar ei ben ei hun yn ei d, ddydd ar ôl dydd, yn gwrando ar dician y gloc ar y silff-bentân.

Gorweddai yno'n syfrdan, ei grys am 'i ganol a'i din a'i geillie briw yn destun gwawd hiliol i ambell wag a eisteddai gerllaw yn y coridor.

Fe eisteddai'r plant mewn cylchoedd yn ailadrodd sloganau.

Twm sy'n pwyntio at yr Eifl ac yn dweud wrth ei frawd, "o ffor' acw rydan ni wedi cychwyn." Ac ar ddiwedd y nofel mae Owen yn gweld y broses yn fwy cyffredinol wrth edrych i lawr ar ei ardal o ben y mynydd: Yr oedd y tir o gwmpas lle'r eisteddai ef yn gochddu, a gwyddai Owen fod yr holl dir, cyn belled ag y gwelai ei lygaid, felly i gyd - tua chan mlynedd cyn hynny.

Eisteddai Akram a Bholu yn seddau blaen y bws, a Klon a minnau yn y cefn.

Aeth yn ei flaen yn ddidaro nes dod at garn fach o gerrig llwydion ac yna oedodd yn wyliadwrus a llygadrythu ar rywun a eisteddai fel delw yno.

HERALD", ac yn aml fel atodiad "Ruabon Case%, canys yr oedd gan y golygydd eithaf deall o apel achosion cyfreithiol at y dyrfa ac yn Rhiwabon yr eisteddai'r ustusiaid.

Eisteddai yntau fel rhyw 'bennaeth mwyn' yn eu canol nhw yn sipian sudd oren ac yn rhyw hanner gwenu'n dadol.

Fydd dim rhaid iti fod allan fawr ddim felly." Ddwyawr yn ddiweddarach eisteddai'r ddau yn swyddfa hynafol Huw Jenkins.

Un bore eisteddai gwraig ddedwydd yn ei thy yn brathu darn maethlon o'i thost.

Ar y rhain yr eisteddai'r Gwylwyr yn ystod y seremoni.

Eisteddai'r hen ddynes yn syth fel gard yn ei gwely gan hoelio'i llygaid arna i, Os oedd hi'n marw, nid heno y digwyddai hynny, doedd dim sicrach.

Eisteddai'r gŵr ar erchwyn y gwely yn dal ei ben yn ei ddwylo.

Bu wrthi am fisoedd yn gweithio arno 'wrth y dydd.' O'r diwedd fe orffennwyd y gwaith, ac eisteddai Francis yn y caban 'mochal ffiar gyda'r dynion eraill amser saethu.

Eisteddai pawb yn ddistaw yn y dosbarth.

Mae nifer helaeth o'r cymariaethau a'r delweddau yn gymaint rhan o'r cartref ag ydyw'r tân a'r cwrdd yr eisteddai'r teulu o'u hamgylch.

tra eisteddai 'n amyneddgar yno y sylweddolodd mor uchel a ffyrnig oedd yr afon, a phenderfynodd fynd i ben y bont i edrych arni.