Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

etholiad

etholiad

Wrth gwrs, Etholiad y Teledu fu hi.

Hawlio fod pob papur etholiad a phob ffurflen swyddogol yn ymwneud ag etholiadau lleol neu seneddol yn Gymraeg.

Yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf roedd tri o arweinyddion y prif bleidiau gwleidyddol Prydeinig o dras Cymreig, a'r pedwerydd yn Albanwr.

Is-etholiad Merthyr ac Emrys Roberts yn dod o fewn 3,710 i bleidlais Llafur.

Diffyg diddordeb oedd y peth tristaf am etholiad y Cynulliad ac onibai am lwyddiant rhyfeddol Plaid Cymru, yr unig stori fyddai wedi mynd a bryd y wasg oedd y nifer isel a bleidleisiodd.

Yn yr un cyfnod, aeth Morris Williams, perchen Gwasg Gee ers rhyw flwyddyn ar y pryd, yn aelod o gyngor Bwrdeistref Dinbych; a gallodd roi gwybod am ei lwyddiant i'r Tri yn eu carchar, drwy lunio stori fer am lwyddiant y Blaid Ddirwestol mewn etholiad yn Nhretomos (Tomos Gee, wrth gwrs) a'i hanfon i'r Eisteddfod Genedlaethol i'w beirniadu gan DJ Williams, yntau wedi cael caniatâd yr awdurdodau i feirniadu o'r carchar.

Rhaid teimlo dros yr ymgeiswyr yn yr etholiad hwn.

Llafur yn dod i rym wedi'r etholiad cyffredinol.

Mae gan bob aelod o bob Undeb hawl i bleidleisio mewn unrhyw etholiad o fewn eu Hundeb.

Y mae arweinwyr y Blaid Lafur yn baglu ar draws ei gilydd i i ddweud mai'r rheswm fod poblogrwydd y blaid wedi edwino ers yr etholiad diwethaf yw oherwydd nad yw'r 'neges' yn ddigon clir.

Is-etholiad yn Nhrefaldwyn wedi marwolaeth Clement Davies.

ETHOLIAD SWYDDOGION Cyhoeddwyd na chafwyd ond un enwebiad yr un am y swyddi dwy flynedd canlynol:-Cadeirydd Jo Weston Trysorydd Mandy Wix Un enwebiad yn unig a dderbyniwyd ar gyfer un lle gwag ar y Pwyllgor Gweithredol ac felly etholwyd Sybil Crouch.

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn glynu at ei benderfyniad blaenorol y dylid rhoddi hawl i holl staff y cynghorau newydd i sefyll etholiad i fod yn aelodau ohonynt a phwyso am ddiddymu'r gwaharddiad sydd yn bodoli.

Er nad ein cyfrifoldeb ni oedd hyn,bu inni anfon rhestr o'r mudiadau gwirfoddol hynny ddylai gael pleidleisio yn yr etholiad yma i sylw'r Swyddfa Gymreig.

Yn syth ar ôl thau yr etholiad, ar ddydd Gŵyl Ddewi, cyhoeddodd Undeb Cymru Fydd ei fod o blaid senedd a'i fod yn ymbaratoi i gynnal Cynhadledd yn Llandrindod i wyntyllu'r pwnc, ac i sefydlu peirianwaith i drefnu ymgyrch a deiseb.

Y Rhyddfrydwyr yn colli eu mwyafrif yn yr Etholiad Cyffredinol.

Neu bydd y Blaid yn ymladd pob Etholiad o dan anfanteision amlwg.

Daeth yn argyfwng ar ôl is-etholiad Trefaldwyn a oedd yn un ardd i'r Blaid, mewn sir lle y mesurir cyfnewidiadau mewn ysbaid o amryw o genedlaethau.

PAUL BIRT sy'n ystyried arwyddocâd llwyddiant ysgubol ymreolwyr Que/ bec yn etholiad cyffredinol Canada yn ddiweddar.

Diddorol gweld y gwleidyddion yn ymosod mor chwyrn ar Ken Livingstone am dorri ei air ac yntau wedi addo na fyddai yn sefyll yn etholiad mae'r Llundain.

Yr Etholiad Cyffredinol, pan ddaw, fydd yn penderfynu hynny.

Senedd Ewrop yw'r un agosaf a chyn hir iawn mater pwysig etholiad cynghorwyr i'r Ynys Mon newydd.

phan welsant ar etholiad y `Rail-splitter o Illinois' [Abraham Lincoln], ys gwelid ef, fod tebygolrwydd y buasent hwy bellach yn colli llyw y peiriant o'u dwylo, gadawsant Washington mewn dicter a soriant - wedi moni: symudasant gyda'i gilydd i ganolbarth gwlad y cotwm; yna sefydlasant ym Montgomery, prifddinas y dalaith hon, a gosodasant i fyny lywodraeth fawr o'r eiddynt eu hunain, ac etholasant cotton planter o dalaith Mississippi yn ben arnynt - `yn engineer in chief' - i redeg y peiriant.

Ddydd Iau dywedodd yr Arlywydd Clinton bod pobol America'n haeddu canlyniad teg a thrylwyr yn yr etholiad Arlywyddol.

Dewch gyda mi i gyfnod llawer nes atom, pan oedd adfywiad cenedlaethol Cymru yn hawlio Datgysylltiad yr Eglwys Wladol yn etholiad cyffredinol 1880.

Etholiad gwael i'r Rhyddfrydwyr: o'r 475 o ymgeiswyr etholwyd 9 yn unig a 5 o'r rhain yng Nghymru.

Y Torîaid a enillodd Etholiad Cyffredinol troad y ganrif, ond cadarnle'r Blaid Ryddfrydol oedd Cymru.

Eglurodd TI Ellis fod yr Undeb wedi bod yn trafod y mater er mis Hydref ond wedi penderfynu cadw'r bwriad yn ôl nes byddai'r etholiad cyffredinol wedi mynd heibio.

Nid fi oedd yr unig un a wnaeth hynny yng Nghaerffili yn ystod yr etholiad hwnnw.

Etholiad Cyffredinol a Margaret Thatcher yn dod i rym.

Llafur yn ennill yr Etholiad Cyffredinol a Clement Attlee yn Brif Weinidog.

Lloyd George yn ennill yn yr Etholiad Cyffredinol.

Roeddwn i'n meddwl bod yr etholiad trosodd erbyn hyn," meddai Alun Michael yn sych.

Gall y Blaid ddysgu dau beth arall o Etholiad Ewrop.

Ac mae hefyd yn barod i golli adeg etholiad heb golli urddas, yn wahanol i Aerwennydd Francis a Robert Pugh, y dialydd.

Y Blaid Lafur yn ennill yr Etholiad Cyffredinol gyda mwyafrif o 179.

Michael Foot yn ennill is-etholiad yng Nglyn Ebwy.

Y Torïaid yn ennill eu trydydd etholiad cyffredinol o'r bron.

Cychwyn S4C. Eira trwchus drwy Gymru ddechrau Ionawr. Diweithdra yn cyrraedd 3 miliwn. Roy Jenkins yn ennill is-etholiad Hillhead, llwyddiant seneddol cyntaf yr SDP.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y Torïaid yn ennill eu trydydd etholiad cyffredinol o'r bron.

81% o lowyr yn pleidleisio dros streic genedlaethol ym Mis Mawrth a'r Prif Weinidog, Ted Heath, yn galw Etholiad Cyffredinol i benderfynu pwy sydd yn rheoli'r wlad, 'y Llywodraeth ynteu'r glowyr'.

I blaid Cymru, mae'n gyfle i weld ai dim ond y cyd-destun Cymreig a'i helpodd yn etholiad y Cynulliad, neu a yw etholwyr yn hen ardaloedd Llafur Cymru yn ymddired ynddyn nhw i'w cynrychioli ar lefel ryngwladol.

Yr etholiad hwnnw, mewn gwirionedd, oedd dechrau ei gyrfa fel plaid wleidyddol yn anelu at gyrraedd ei nod trwy gyfrwng etholiadau.

Llafur yn ennill mwyafrif mawr yn yr etholiad cyfredinol.

O hynny ymlaen unig amcan etholiad yw ennill, a sicrhau grym i'r mudiad Cymreig, a'r gwir gymhwyster i'n hymgeiswyr oedd yr ysfa am rym, a'r penderfyniad i gael trefnu pethau yng Nghymru.

Y Rhyddfrydwyr yn ennill yr etholiad cyffredinol.

Neil Kinnock a ddywedodd yr wythnos diwethaf nad oes gan William Hague obaith yn y byd bod yn Brifweinidog - oherwydd ei fod on foel ac nad yw pobol foel byth yn trechu rhai gwalltog mewn etholiad.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ethol y ferch gyntaf yn Aelod Seneddol yn yr Etholiad Cyffredinol, sef Megan Lloyd George, Aelod Rhyddfrydol newydd Môn.

O'r Western Mail ar Chwefror y 29ain -- mae'r Blaid Geidwadol mor desprêt am bres gyda brwydr etholiad cyffredinol ar y gorwel fel eu bod wedi hed-hyntio Trysorydd y Gymdeithas, Lyndon Jones, i gynnig help...

Ar yr wyneb, felly, mae patrwm y cyfnod hyd at yr etholiad nesa' yn glir.

Pan adroddwyd ar 1997/98 flwyddyn yn ôl roedd yn anodd gwybod sut y byddem yn cyflawni cymaint yn ystod y 12 mis ar ôl y digwyddiadau syfrdanol hynny - yr Etholiad Cyffredinol, y refferendwm datganoli a marwolaeth Tywysoges Diana.

Gobeithio - yng Nghymru - yr ysgogith hynny y pleidiau eraill i dorchi llewys hefyd - ac osgoi'r sefyllfa debygol trwy weddill y Deyrnas Unedig lle fydd etholiad pwysig yn dennu nifer truenus i chwarae rhan ynddo.

Roy Jenkins yn ennill is-etholiad Hillhead, llwyddiant seneddol cyntaf yr SDP.

Ar fore Sul yn ddiweddar, cafodd cynulleidfa Penuel y fraint o wrando ar Dewi yn siarad am ei brofiadau yn ystod yr etholiad ac ymsefydliad Nelson Mandela fel Arlywydd.

Roedd yn glir yn ystod yr etholiad bod yr SNP hyd yn oed wedi cael llawer mwy o sylw ar y BBC Prydeinig nag a gafodd Plaid Cymru.

Marw Megan Lloyd George A.S. Caerfyrddin, a Gwynfor Evans, Plaid Cymru, yn ennill yr is-etholiad.

Etholiad Cyffredinol: ailethol y Llywodraeth Genedlaethol ond y Torïaid gyda mwyafrif mawr.

Llafur yn colli'r Etholiad Cyffredinol a Churchill yn Brif Weinidog ar Lywodraeth Dorîaidd.

Roedd y Radio Wales Chronicle, rhaglen oedd yn rhedeg yn ddyddiol yn ystod y mis cyn y pen-blwydd, yn edrych yn ôl ar ddigwyddiadau'r 20 mlynedd diwethaf - o etholiad Margaret Thatcher ym 1979 i Ddatganoli - trwy gyfweliadau Vincent Kane gyda sêr y byd adloniant, cerddoriaeth a chwaraeon.

Yn y llythyr dywed Ffred Ffransis, 'Mae polisiau'r Ceidwadwyr (a ddadlenir heddiw) ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol nesaf o derfynu rheolaeth Awdurdodau Lleol ar ysgolion yn golygu y caiff ysgolion gwledig bychain eu hynysu.

MAE un peth y gall y mwyafrif llethol ohonom yng Nghymru gytuno arno, sef mai tonic i'r enaid oedd gweld y Toriaid yn cael y fath gosfa yn Etholiad Ewrop.

Y Torïaid, yn annisgwyl, yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.

Yn ogystal â'r darllediadau a ddarparwyd gan Newyddion, ymhlith rhaglenni eraill roedd Trafodaeth Etholiad ‘99, Etholiad ‘99 a'r A-Y y Cynulliad bywiog ac amharchus.

Y Prif Weinidog, James Callaghan, yn gorfod derbyn yr hyn a elwid yn 'lib-lab pact' yn hytrach na galw Etholiad Cyffredinol.

Yr oedd yr etholiad hwnnw yn drobwynt yn hanes gwleidyddiaeth Gymreig, ac ni bu etholiad wedyn heb ymgeisydd neu ymgeiswyr Plaid Cymru ar y maes.

Brad Wedi ennill yr Etholiad, torrodd y Llywodraeth Dorïaidd eu gair gan ddweud na byddai Sianel Gymraeg wedi'r cyfan.

'Mae miliynnau o bobl a oedd cynt yn anwybyddu'r etholiad yn cymrryd sylw yn awr.

(i) Sicrhau bod dyddiad yr etholiad cyntaf mor fuan â phosibl ar ôl derbyn sêl bendith y Frenhines, er mwyn rhoddi mwy o amser i'r Cyngor cysgodol i wneud penderfyniadau ynglŷn â fframwaith staff a system cyflawn gwasanaethau a.y.

Cynhaliwyd ffug-etholiad hyd yn oed.

Is-etholiad Caerffili a Phlaid Cymru yn dod o fewn 1,874 i bleidlais Llafur.

Cenedlaetholwyr Albanaidd, yr SDP, yn ennill eu sedd seneddol gyntaf ers 1945 pan enillodd Winifred Ewing is-etholiad Hamilton.

Y Torîaid yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.

Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gyda'i rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirio'r trafodaethau gydag awdurdod a'i stamp arbennig ei hun.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Y Rhyddfrydwyr yn ennill yr etholiad cyffredinol.

Mi all yr Etholiad Cyffredinol gael ei gynnal mewn cyn lleied â chwe mis ac mae'r blaid yn gobeithio gwneud yn well na beth wnaethon nhw yn 1997 pan fethon nhw ag ennill yr un sedd.

Y Toriaid, dan arweiniad Arglwydd Salisbury, yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.

'Mae 'na lawer i'w wneud acw.' "Fedrwn ni ddim fforddio llaesu dwylo hefo'r etholiad.

Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gydai rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirior trafodaethau gydag awdurdod ai stamp arbennig ei hun.

Ddiwrnod yr etholiad anfonwyd yn llythrennol filiynnau o ebyst at bleidleiswyr unigol yn enw yn enw Tipper Gore.

Y Blaid Lafur yn ennill yr Etholiad Cyffredinol ond â omwyafrif bychan iawn.

Is-etholiad Gorllewin Y Rhondda a Phlaid Cymru yn dod o fewn 2,306 i'r Blaid Lafur.

Yn y cyfnod cyn yr etholiad tueddodd pethau i dawelu tra oedd y pleidiau ynghlwm wrth eu gwaith etholiadol.

Y Blaid Lafur yn wan iawn yn yr Etholiad Cyffredinol, ond Ramsay MacDonald yn parhau'n Brif Weinidog ar Lywodraeth Genedlaethol.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 81% o lowyr yn pleidleisio dros streic genedlaethol ym Mis Mawrth a'r Prif Weinidog, Ted Heath, yn galw Etholiad Cyffredinol i benderfynu pwy sydd yn rheoli'r wlad, 'y Llywodraeth ynteu'r glowyr'.

Y Torïaid yn ennill yr Etholiad Cyffredinol a'r Blaid Lafur yn wrthblaid am y tro cyntaf.

Fe fydd yr etholiad hwn - yn fwy na'r un arall dybiwn i - yn cael ei ymladd ar y tonfeddi ac yn nhudalennau'r wasg.

Ethol y ferch gyntaf yn Aelod Seneddol yn yr Etholiad Cyffredinol, sef Megan Lloyd George, Aelod Rhyddfrydol newydd Môn.

Lewis Valentine yn ennill 609 o bleidleisiau yn etholaeth Caernarfon yn ymdrech gyntaf Plaid Cymru mewn Etholiad Cyffredinol.

Dyna beth fydd Jean Chretien, prif weinidog newydd Canada, yn ei wneud ym mis Ionawr pan fydd senedd y wlad honno yn ail-ymgynnull yn Ottawa wedi'r etholiad ym mis Hydref.

Mae dwy flynedd eto cyn yr Etholiad Cyffredinol ac mae'r modd y mae'r Toriaid ymhen dwyawr ar ôl eu curfa yn Ewrop wedi troi eu methiant yn fuddugoliaeth yn awgrymu y byddan nhw'n sicr o dynnu cyn hynny sawl sgwarnog liwgar o'r sach.

Yr is-etholiad hanesyddol am sedd y Brifysgol.

Y Torôaid yn ennill yr Etholiad Cyffredinol a Ted Heath yn dod yn Brif Weinidog.

'Ta beth, cynrychioli fy ward i, Ward y Wenallt, y mae o ar y Cyngor, ac mi fydd etholiad i ddewis olynydd iddo fo." "Bydd." Ymchwyddodd y gŵr mawr, fel balŵn.

Yn ddiweddar cynhaliwyd etholiad gan aelodau'r clwb i ddewis pwyllgor.

Ofnai rhai mai cynllwyn ydoedd cefnogaeth y Blaid Rhyddfrydol er ceisio marchogaeth ar gefn y farn gyhoeddus a oedd yn prysur gryfhau o blaid Senedd; "Cast etholiadaol ydyw%, meddai Saunders Lewis gan gyfeirio'n amlwg at yr etholiad cyffredinol a oedd ar ddod, a mynnai rhywun fod yn Rhyddfrydwyr yn bwriadu defnyddio Cymru er mwyn eu plaid a Phlaid Cymru am ddefnyddio'r Blaid er mwyn Cymru.

Cyhaliwyd ail Etholiad Cyffredinol ym mis Hydref a Llafur yn ennill eto.

Yn ogystal âr darllediadau a ddarparwyd gan Newyddion, ymhlith rhaglenni eraill roedd Trafodaeth Etholiad 99, Etholiad 99 ar A-Y y Cynulliad bywiog ac amharchus.