Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fa

fa

Tybed nad yw'r Dr Roberts wedi cymryd ei pherswadio gan fân feirniaid mai'r 'feliau' hyn ydyw coron ei harddull a bod yn rhaid iddi bupro'i holl waith â hwy?

'Mi roedd o'n byw ac yn bod yn lle'r BBC yn chwilota am fân swyddi.

Awgryma'r hanesion amdano ei fod yn gartrefol ddigon ymhlith dynion yng ngweithdy'r teiliwr neu yn y dafarn, ond ei fod yn cadw merched hyd braich trwy feithrin faade o gwrteisi cellweirus neu trwy eu hanwybyddu.

Ryw hannar milltir cwta sy' rhwng fa'ma a'r Felin 'cw." Sibrydodd, "Dydan ni'n dau yn gymdogion rŵan." A chyda'r addewid rasol yna, a chan gydio yn dynn yng nghlust Hywal y mab, camodd Laura Elin y Felin, yn llythrennol o'r Nef i'r niwl.

'Bydde Mai 5 yn anodd achos bod gêm derfynol Cwpan yr FA yr wythnos wedyn.

Er enghraifft, cynghorodd Dr William Davies (a gadwai athrofa Ffrwd Fâl ger Pumsaint), John Williams, mab Brownhill, Llansadwrn, os oedd yn meddwl am weinidogaeth mewn tref fel Llanelli, y buasai yn well iddo fyned i athrofa, ond os oedd yn meddwl am weinidogaeth yn y wlad, nad oedd angen iddo fyned i athrofa o gwbl.

Heddiw papur lliwgar wedi'i dorri'n fân.

''Fasa 'rhen dlawd yn medru hel y ffers 'tasa hi'n cal benthyg pynsiar gin y Paraffîn.' Daeth yn dro i'r wraig anwybyddu sylw'r gwr a cherddodd yn fân ac yn fuan i gyfeiriad y gegin allan.

Ar ôl bwyta a thipyn o fân siarad teuluol, arweiniodd Gruff at bwrpas ei ymweliad.

Ro'n i wedi bod yn gweithio ar fân jobsus tan o'n i'n wuth, naw ar hugain, a jest peintio.

Hyd yma, maent wedi ymwrthod rhag pob ymdrech gan FA Cymru i'w dwyn i mewn i'r gorlan Gymreig.

yr wythnos hon mae gan gaerdydd gem gartref atyniadol yn yn rownd cwpan yr fa yn erbyn middlesbrough.

Jyst o fa'ma at gât y parc.'

Daeth i lawr o'i chartref yn Llandeilo'r Fân yn ddiweddar i d ei brawd, Tom Davies, ym Mhontsenni, i sôn wrthyf am y fro a'u hatgofion ohoni.

Roedd llawer iawn o fân ladrata, anwiredd, twyll, meddwdod a diogi ymysg y werin bobl fwyaf annysgedig, nad edrychent ar y rhain fel pechodau o gwbl.

Pan ofynnais iddo ddod acw am hanner awr i beintio ffrâm drws i mi fe wnaeth rhyw fân esgusion.

Mae'n rhaid trawsnewid diwylliant dwyieithrwydd o fewn gwleidydda a llywodraethu os ydym am gael mwy na faade ddwyieithog i Adeilad y Cynulliad.

Dyma un ferch nad oedd raid iddo fân siarad yn ei chwmni.

Fel roedd Dora Williams ar syrthio i gysgu lluchiodd rhywun ddyrnaid o fân gerrig yn erbyn y ffenestr.

dyna'r holl fân streiciau a gafwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

I wneud te betys o'r dail, maler yn fân tua dwy gwpanaid o'r dail eu rhoi mewn sosban efo wyth cwpanaid o ddŵr a berwi am un munud.

Yn rownd gynta Cwpan yr FA bydd pob un o glybiau Cymru'n chwarae gwrthwynebwyr o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

'Bydd y rownd derfynol yn erbyn Alaves bedwar diwrnod wedi Cwpan FA Lloegr - mi fydd yn dipyn o ddiweddglo i'r tymor.

Yn gyfochrog â'r ddau gyfeiriad hyn mewn hen gerddi, y mae'n werth crybwyll y ffaith fod pedwar neu bymp o bersonau o'r enw Arthur yn hysbys yn y chweched a'r seithfed ganrif, yn benaethiaid neu fân frenhinoedd, yng Ngogledd Prydain, yn Iwerddon ac yng Nghymru.

Penderfynodd y Gymdeithas y bydd unrhyw glwb sy'n dymuno parhau i chwarae yn Lloegr y tymor nesaf yn cael ei ddi-arddel o FA Cymru.

Mae degau o fân frychau'n britho'r teipysgrif.

Bu llawer o fân siarad, cyhuddo a bygwth ar ran y grwgnachwyr eisteddfodol, ac aeth rhywrai mor bell â chyhoeddi cân enllibus yn Tarian y Gweithiwr a'i galw'n 'Gân y Cenders'.

'Dal ar y cyfla ro'n i, Pyrs, i ga'l gair bach efo fy Nhad nefol.' 'A finna'n fa'ma, â chymaint o bwn gin i â bastard mul Nant Pwdin ar noson ffair.' 'Rydan ni yn ca'l ein hannog yn y Beibl i weddi%o'n ddi-baid.' 'Ydach, mi wn.

Defnyddient y garreg-las, wedi ei malu'n fân, hefyd i roddi ar y dolur llaith (foul-foot), ar garn yr anifail.

Medrent chwerthin pan fâi dduaf arnynt, a gwneud sbort am ben cyflog gwael.

yr oedd yr arfordir ddwyreiniol yn frith o fân gwmni%au telegraff, i gyd yn defnyddio peiriannau morse.

Oedolion a phlant yn gweld yr FA Cup - a ninnau fel plant yn derbyn y peth fel rhan o'n bywyd.

O ddechrau cymharol ddi-nod, datblygodd y tîm i fod y gorau yn Ne Cymru ac, fel Dinas Caerdydd, fe lwyddwyd i gipio Cwpan yr FA o ddwylo clybiau Lloegr am y tro cyntaf drwy guro Arsenal yn Wembley ym 1927.

Yn ôl Alun Evans, ysgrifennydd FA Cymru, os na ddaw'r cynghrair newydd i rym, yna mae dyfodol tîm cenedlaethol Cymru yn y fantol.

Yn agos i fil o flynyddoedd yn ôl fe deithiodd Gwaethfoed, un o fân benaethiaid Ceredigion y ffordd hon ar ei ffordd adref o Went gyda Morfudd ferch Ynyr Ddu, ei wraig newydd feichiog.

Disgwylir i Gymdeithas Pêl-droed Lloegr benderfynu yn ystod y deg diwrnod nesaf a fydd rownd derfynol Cwpan yr FA yn cael ei chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.

Yn ôl yr FA, mae goblygiadau cytundebol a chyfreithiol dwys yng nglwm â'u statws proffesiynol.

Fe'i cyfarchodd wedyn trwy chwifio'i rwyd fân uwch ei ben.

Fa'ma neu Libfafi.' atebodd Malcym wrth dynnu ar ei sigaret yn cŵl.

Toedd o fawr o gop a dweud y gwir ond mi roedd o'n hoff o fân ddefodau'r swydd.

Caerdydd yn ennill Cwpan yr FA drwy guro Arsenal 1-0.

Anialwch o lwch a chreigiau yw llethrau'r mynydd, heb ddim yn tyfu arnynt na dim yn symud drostynt, ddim hyd yn oed fân greaduriaid ac ymlusgiaid.

Wrth rwydo'n rheolaidd efo rhwyd fân, mewn gwahanol ddyfnderoedd wrth hwylio ar draws yr Iwerydd, gwnaeth siart yn dangos hyd y llysywod bach a ddelid.

Ydych chi'n gallu cofio rhyw fân betheuach fel hyn: Mae bwyta crystiau yn gwneud i'ch gwallt gyrlio.

Roedd hi'n amlwg, er mor fân oedd y print, fod y gwrachod yn gallu'i ddarllen yn rhwydd.

Roedd hi'n noson anhygoel yng Nghwpan FA Lloegr neithiwr.