Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fachgen

fachgen

Yr oedd yn fachgen galluog iawn, ond

Dw i wedi gweld y ddau fachgen yma o'r blaen yn rhywle!' Dechreuodd grafu'r gwallt hir seimllyd ar ei ben.

Gwelwn ar unwaith hen frawd o'r enw Wil Owen Hen Dy yn dyfod ataf yn gweiddi a gweddio, ac fe ddywedodd wrthyf: 'Fachgen, yr oeddwn yn meddwl mai cyfeirio at dy dad yr oeddet,' (am fod ef wedi ei ladd mewn gwaith heb fod ymhell oddi yno).

Edrychid ar Sam gan ei ffrindiau fel un wedi drysu am ei fod yn sôn am "ddefaid y Ci Drycin", sef y cymylau, ac am g vmwl yn tisian, am y ferch ledrithiol yn galw arno--"Fachgen

Y mae bwrlwm awenyddol David Ellis yn cadarnhau tystiolaeth ei gyfeillion ei fod yn fachgen ifanc ffraeth, llawn hwyl a direidi.

Plentyn ei gyfnod oedd, ac mewn rhyw ystyr yr oedd yn ffodus yn ei genhedlaeth, gan dyfu'n fachgen cryf ac abl o ran corff a meddwl.

Chwarddai Capten yn foddhaus, ac wrth fynd i'r leins wedi i'r gloch ganu, sibrydodd yn fy nghlust, "Ardderchog, fachgen.

Wel, meddai'r hen fachgen, dyma chi.

A bu'r ddau fachgen fenga wrthi'n ddiwyd yn hel cnau a ffrwythau.

"Yn dy flaen, fachgen, brysia," clywodd lais Marie yn gweiddi arno.

Trodd y cornel i Ffordd Pen-nant a bu bron iddo gael ei thaflu ar ei chefn gan ddau fachgen yn sglefrio heibio.

Sylweddolodd Rhys fod dau fachgen bach o'r dosbarth cyntaf wedi bod yn eu gwylio.

'Rwyt ti'n fachgen mawr.

Anodd dirnad y siom a achosodd y llythyr i fachgen ifanc, gorfrwdfrydig a llawn syniadau ynglŷn â gweddnewid ein diwylliant.

Fel yr wyf wedi disgrifio mewn pennod flaenorol, yr oedd Miss Hughes wedi bod yn hynod garedig ataf, hyd yn oed pan oeddwn yn fachgen drwg direidus, ac yr oedd fy nyled iddi yn fawr.

Am be aflwydd wyt ti'n sôn, fachgen?'

Os oeddwn wedi dysgu rhywbeth yn yr ysgol y bore hwnnw, dyna ydoedd - fod John yn fachgen ardderchog.

Nid unionodd Hugh Evans byth o dan y brofedigaeth hon, er na chlywyd mohono'n cwyno na braidd yn sôn am enw ei annwyl fachgen.

Llwyddodd i wneud hynny o'r cychwyn cyntaf gyda'i stori%au doniol am Lanrwst - amdano'n fachgen ifanc a'i...

"O!" meddai, "am fy mod yn fachgen o'r wyrcws y anfonodd Samon fi at y sgŵl i gael slap.

Tra bo'i rieni yn casglu llen a llafar plant dechreuodd Robert Opie, yn fachgen ifanc, gasglu papurau losin a siocled, potiau iogwrt, a bocsys bwyd brecwast.

Cofiaf rai blynyddoedd yn ol, mewn cinio ym Mangor, wrando ar y gŵr gwadd sef Richard Lloyd, cyn Organydd Eglwys Gadeiriol Henffordd ac yn ddiweddarach Durham, sydd yn awr wedi ymddeol ac yn byw ym Mhentraeth, Mon, yn cofio ei wyliau pan yn fachgen yn Llangairfechan ac yn mynd i un o ddatganiadau Ffrancon a hefyd yn cofio ei garedigrwydd drwy ganiatau iddo ymarfer ar organ wych Eglwys Crist.

Mae'r stori yn cychwyn gyda dau fachgen bach yn chwarae ar awyren sy'n cael ei chadw i ddiheintio cropiau ar fferm yn Tennesee ym 1923.

Roedd yno fachgen o Drefor yn gweithio; ei enw oedd Dic Bach Abram, brawd i dad John Abram y postmon.

'Roedd o'n fachgen golygus ac yn edrych bob amser fel pin mewn papur.

Merch fach Huana oedd hi, yn mynnu herian y ddau fachgen yn barhaus.

Llithrai geiriau yn ddilyffethair dros eu gwefusau i ysgafnhau'r oriau ac yr oedd y ddau fachgen yn glustiau i gyd.

Y nos Sul gyntaf i mi yno, ar ôl i mi ddod o'r capel, meddai Mam wrthyf, "Rhaid i ti godi'n fore i fynd i'r ysgol fory." Doeddwn i ddim yn rhyw falch iawn o glywed hynny gan mai peth go fawr i fachgen swil yw mynd i ysgol newydd, i ganol plant dieithr.

Bob tro y canai'r seiren, byddai Natalie yn crio'n afreolus, a newidiodd Adam o fod yn fachgen bywiog, hyderus i fod yn dawel a nerfus.

Trodd Carol y radio i ffwrdd yn sydyn, a pharodd y distawrwydd annisgwyl i'r ddau fachgen ddychryn digon i roi'r gorau i grio am funud.

Ymddangosai yn fachgen eithaf cymedrol, a gwisgai sbectol â gwawr las i'r gwydrau.

Yr oedd i ni fachgen a geneth.

Yr oedd yn fachgen bach swil iawn, ac un diwrnod yr oedd o wedi troseddu, neu wedi cael y bai, beth bynnag, ac yr oedd fy Nhad yn rhoi'r drefn iddo.

Rwy'n siwr fod wynebau du'r hogiau wedi mynd yn wyn o dan y Tân ar eiriau'r hen fachgen.

Beth amser yn ôl roedd hyd yn oed wedi clywed ei fodryb Luned yn dweud wrth ei fam, "Ma' Guto chi'n mynd i fod yn fachgen golygus, on'd yw e?'

Ychydig wythnose wedi'r gêm fe ges i Iythyr diolch o Iwerddon gan fachgen ifanc oedd yn amlwg wrth ei fodd.

Gan fod fy nhad oddi cartref ar y môr y rhan fwyaf o'i amser, a minnau'n unig blentyn, cawswn dipyn o faldod gan fy mam, a dyna pam yr oeddwn i'n fachgen mor swil ac afnus.

'Fe glywes i sôn am ryw fachgen oedd yn gallu dilyn llwybr trwy daflu pêl hud o'i flaen.'

Pan oeddwn yn fachgen ysgol cymerai ddiddordeb mawr ym mhlant Deiniolen a oedd yn aelodau o Urdd Gobaith Cymru.

Yn lle'r hen Dalfan wyllt, gwelwn yn datblygu fachgen mewnblyg, prin ei eiriau a fyddai'n gwylltio'n gaclwn am y rheswm lleiaf.

Mr a Mrs Michael Lunn a'r ddau fachgen sydd bellach yn cartrefu yn Eryl Mor.

'Roedd am ddod i bysgota gyda ni, ac yn strancio nes i Mam ei berswadio y byddai'n siw^r o gael tegan o'r siop os byddai'n aros adref yn fachgen da - y mwnci bach!' 'Gwell ni chychwyn hi,' meddai Alun, gan guddio gwn.

Dau fachgen 10 oed yn llofruddio bachgen dwy oed, James Bulger, yn Lerpwl.

Pe bai'n dod i hynny, doedd e ddim yn siŵr a oedd am fod yn "fachgen golygus'.

Saith mlwydd oed oedd yr unig ferch ddibriod yn y cwmni, creadures fach â llygaid duon, cudynnau o wallt gludiog, pigog, a'i thrwyn fel rheol heb ei sychu.Ac fel rheol cariai ar ei braich fachgen bach oedd yn ddigon pwysig i wisgo ffe\s coch tywyll.

Wannwl dad, rwyt ti'n wlyb soc, fachgen, cer i'r cefn i dynnu'r hen garpiau gwlybion yna oddi amdanat mewn dau funud, mi gei di ddigon o dyweli yn y cwpwr cynnes, dyna chdi.

Yn eu plith roedd 'na ddau fachgen ifanc o r enw Ian Rush a Kevin Ratcliffe.

ellis owen yn troi 'r gornel am stryd y capel a 'r mans mans noson seiat, meddai seth harris yn gwta, a thewi pan aeth griff tomos ati i holi gethin ynghylch beth a ddigwyddodd, ble 'r oedden nhw 'n chwarae, beth oedden nhw 'n chwarae, sut fachgen oedd ffred, ai tal ynteu byr, tew yntau tenau, ac ymlaen ac ymlaen tra canolbwyntiai williams ar yrru cyn gyflymed ag y gallai.

Mae'n fachgen da ac mae e wedi cyrraedd oed deall y pethau hyn, nawr.

Ann's oedd Ffrancon Thomas a dangosodd ei ddawn arbennig pan y fachgen ifanc iawn gan iddo ganu yng nghor yr eglwys.

Naci wir, rhen fachgen," meddai, roeddwn yn clywed dy fod ar y ffordd ac mae gen i dipyn o newyddion i ti.

Dywed Heddlu De Cymru eu bod yn chwilio am fachgen 15 oed sy wedi diflannu o'i gartre" ers bron i wythnos.

Cofiaf pan oeddwn i'n gweithio mewn bargen yn yr hen chwarel, roedd 'na ddau fachgen o Lanfairfechan wrth fy ymyl i.

Ond rhag rhoi'r argraff fod y bai i gyd ar y darllenwyr am beidio â sylwi ar lithriadau o eiddo'r golygyddion prysur, cystal gorffen trwy ddweud fod lle i gredu i un golygydd gael ei ddiswyddo gan y BBC am gyfieithu mai haid o wenyn oedd y "buzzard" a ymosododd ar fachgen o'r Canolbarth !

A siawns nad y'w ffaith ei bod hi wedi medru prentisio'i dau fachgen yn grefftwyr, ynddi'i hun yn profi fod 'rhyw ddefnydd anghyffredin' yn Sarah Owen.

'Rwyt ti'n fachgen da iawn,' meddai, 'wedi gwneud popeth y gofynnais iti ei wneud.