Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

falch

falch

ac mae Proffesor Dalton wedi awgrymu y gallech chi a'ch teulu gael y tŷ 'ma nawr - gan fod tai'n brin iawn yn y pentre 'ma, ac fe fydd rhaid i chi gael rhywle ..." "Fe fyddwn i'n falch iawn o gael y tŷ os yw e'n wag, Cyrnol Grant.

Yr oedd Mrs Eluned Jones yn ôl yn y clwb ac yr oedd pawb yn falch o glywed bod ei phriod Mr Trefor Jones yn gwella.

Wrth iddi fynd i'r llys drannoeth teimlai Rhian yn falch nad oedd hi ddim wedi sôn wrth Lewis am ei thaith i Lanfairfechan.

Roedd Harvey mor falch ei fod e wedi medru ei deffro nhw.

Byddwn yn falch o helpu gyda'r rhan fwyaf o ymholiadau, ond cofiwch nad oes modd i ni fod yn wasanaeth cyfieithu na'n ganolfan gwybodaeth am yr iaith ar gyfer myfyrwyr yn gwneud ymchwil, oni bai bod eu hymchwil yn canolbwyntio ar Gymdeithas yr Iaith neu ymgyrchu iaith, wrth gwrs.

'Rwyn falch y bydd y Cynghrair Celtaidd yn dechrau yn Awst.

Roedd y cyhoedd wedi dotio ar y Cloc Blodau hwn, ac roedd pawb yn y ddinas yn hynod falch o'r cyfan.

"Rydym wedi cadw cymeriad y tai." Dywedodd, hefyd, fod y Cyngor yn falch o'r un math o waith adnewyddu a wnaethpwyd yn ardal Hirael, Bangor, lle roedd y tai yn edrych yn amrywiol, ac nid yn undonog o gwbl.

"Mae hyn yn newyddion da dros ben ac yr wyf yn falch iawn y bydd gorsaf newydd yn cael ei hadeiladu ar y safle yn y dyfodol agos," meddai Mr Hughes.

Roeddwn yn falch o gael mynd allan.

Roedd y Cyngor yn falch iawn o'r waith sydd eisoes wedi ei wneud ym Methesda, "fel y tai yn Gordon Terrace," meddai Mr Lewis.

Rwy'n credu ei fod, am funud o leiaf, yn falch o weld dyn yno wrth ei ochr, gan iddo afael yn dynn yn fy mraich Rhonciodd y llong yn afreolus deirgwaith ar ôl ei gilydd.

Nid oedd yn dod yn ôl, meddai, am wythnos eto, os byddant yn gallu gwneud hebddi, gan fod eu modryb Dilys yn falch o gael ei chwmni a'i help.

Pan oedd hi'n ddeg oed roedd Taid wedi'i gyrru i ysgol breswyl yng Nghymru, er mwyn gwella'i Chymraeg, ac roedd hi'n falch o gael mynd.

Os oes gennych unrhyw syniadau, awgrymiadau, cwynion, sylwadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda -- byddem yn falch o glywed oddi wrthych.

Ew, rhyngoch chi a minnau o'n i'n teimlo'n reit falch ohonaf fy hun!

Yr oedd yn ddigon call i beidio â'm llusgo pan oeddwn yn anymwybodol." 'A dyma chi'n cyrraedd, o'r diwedd, at waelod grisiau'r feranda?" "Do, ac yr oeddwn yn falch iawn o deimlo'r pren dan fy nwylo," meddai'r tad.

Yn falch o'i gweld yn well ar ôl blynyddoedd hir o afiechyd.

Ni bu angen i'r Cymry wenud hyn eriod; neu, fodd bynnag, yr oedd y rhan fwyaf ohonynt yn rhy falch o'u traddodiadau hwy eu hunain i ddymuno rhoi'r gorau iddynt a mabwysiadu dulliau a fenthycwyd o genhedloedd eraill.

Yn bersonol, roeddwn yn falch iawn o'r esgus i ymuno gyda'r dorf oedd yn codi ar eu traed ac yn y martsio o gwmpas yr awyren bob awr.

Wedi camu drwy'r drws yn y wal goncrid-flocs, neu'n hytrach drwy'r agendor lle buasai, gan ei fod wedi cwympo ar ei ben i'r llaid yng ngenau'r twnnel, tynnwyd llun arall o Eluned a minnau - y tro hwn, yn fwy llwyddiannus, ar gamera wincad llygad llo David Lewis, sy'n dangos yn amlwg ein bod yn falch o'n gorchest yn dwyn y cerdyn.

Er dwi['n falch iawn bod pobol yn mynd i'r drafferth o ddweud 'helo' a gweiddi ar draws y stryd.

Ar ôl yr holl weithio ar olwyn, mor falch fyddai y saer coed o weld popeth wedi eu ffitio i mewn yn hwylus yn y diwedd.

'Rwy'n siŵr fod nifer o ddarllenwyr wedi clywed stori gyffelyb i hon, neu wedi ei darllen fel stori newyddion - byddwn yn falch iawn o'u clywed - danfonwch hwy ymlaen i Llafar Gwlad.

Nid y rhanbarthau'n unig sy'n falch mai Mr Major fydd yno ac nid ei ragflaenydd - mae Ewrop gyfan yn anadlu anadl o ryddhad mai nid hi fydd yno ar ôl ei haraith ddi-gyfaddawd nos Fercher ddiwethaf.

Roeddwn i'n darllen yn Y Cymro mai tywydd mis Mehefin eleni oedd y salaf ers talwm, ac roeddwn i'n falch o weld Gorffennaf yn cychwyn.

Gwyddom ei fod yn falch o weld cyfraniadau to ieuanc Carreglefn.

Arhoses i ddim yn rhy hir, ond roedd yn falch pan ddwedes i yr awn i draw trannoeth i dorri coed tan a thacluso pethe.

Roeddwn i yn falch tu hwnt, falle am fy mod i yn gallu teimlo rhyw gysylltiad neu frawdgarwch gyda'r Gwyddelod yn fwy na'r gweddill.

'Roedd hi'n amlwg ei fod yn falch o weld y gwr ifanc.

Roeddem yn falch o'r cyfle i ailddarlledu The Doctor's Story ar Home Ground ar BBC Dau, ac roedd rhaglen oedd yn ddetholiad o'r gyfres Ball in the Hall a ddangoswyd ar BBC Cymru ac a ailenwyd yn An Evening With Michael Ball yn cynnwys y gwestai Ronan Keating o Boyzone, Lesley Garrett a Martine McCutcheon.

Wedi ysbaid o dawelwch yr oeddwn yn falch o'i glywed yn ychwanegu.

Bydd Nia yn gweithio o Fangor a bydd yn falch o glywed gan unrhyw un sydd a gwybodaeth neu luniau o Nansi Richards.

mae'r Cyngor yn falch iawn o ymroddiad BBC Radio One trwyr rhaglen benodol i Gymru ar nos Iau.

A Gwen, fe fydda i'n falch o gael eich barn fel merch ar y newidiade i gyd -' Hi!

Falch ofnadwy.

Er hynny, byddai ein hynafiaid yng Nghefn Brith yn falch o weld fod y Capel yma o hyd ac wedi ei addasu gogyfer ag anghenion y gynulleidfa sy'n cwrdd yno heddiw, er cymaint yw'r dirywiad crefyddol a ddigwyddodd yn ystod oes y rhai hynaf ohonom.

Rhwygodd y gwreiddiau a holltodd y canghennau dan y pwysau a gorweddodd y dderwen falch yma ar y ddaear.

Mae hi'n falch go iawn sti, Ifan, mi ddaw at ei choed yn y munud ac wedyn gawn ni fynd i mewn, paid ti â phoeni dim.

Yr oedd yntau yn falch o weld Abdwl ond yr hyn a synnodd Glyn oedd ei glywed yn siarad Cymraeg.

Ac y mae'n siwr ei fod yn falch iddo wneud.

"Ie." "O?" "'Dŷch chi ddim yn swnio'n falch iawn, Beti!" "Wel..." "Castell Dracula," meddai Dic.

Twt, mi fyddwch chitha yn falch o gal tamaid yn barod yn y meinjar 'dwy'n siŵr." "Wel os cyrhaedda' i y meinjar ynte." "Dowch.

Estynnodd wahoddiad i Bernez hefyd, wrth gwrs, ac roedd yntau'n falch o gael mynd gan y gwyddai y byddai Madelen yno.

Yn ôl Menna Richards, Rheolwr BBC Cymru:Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r cynllun newydd yma.

Nid oedd yn addo gwyrthiau a minnau'n falch o ddychwelyd adref.

Rydan ni'n falch fod Celtic yn yr het gyda ni, meddai Gwyn Pierce Owen, Llywydd Bangor.

Teimlais yn falch pan alwodd fi i'r stabl ryw fore Sul a gofyn imi a fyddwn yn sgrifennydd iddo.

Roedd o'n falch iddo'i phrynu, er iddo dalu drwy'i drwyn amdani.

Y creadur hoffus a phell.' "Welis i 'rioed ddim byd yn bell ynddo fo.' 'Roedd Lleucu'n barod i amddiffyn ei thad-yng- nghyfraith i'r eithaf, ac 'roedd Sioned yn falch o'i chlywed yn gwneud hynny.

I ffwrdd â mi i chwilio am blatfform un deg pedwar, yn cario cesys, a'm dau ges bach yn trotian yn tu ôl i mi, y ddau'n falch iawn o bobo rycsac ar eu cefnau yn cynnwys eu pyjamas ac ati.

Mor falch ohonot ti.

Mae llawer yn y byd busnes yng Nghymru yn falch mod i yn y swydd fel Ysgrifennydd Datblygu Economaidd gan fy mod i'n rhoi blaenoriaeth i'r hyn y maen nhw eisiau.

Yn wir, yr oedd efe braidd yn falch weld mab y Wernddu yn dechrau byw yn wahanol i'w ddiweddar dad cybyddlyd.

Doedd dim llawer o awydd mynd arno, ond roedd yn falch o'r cyfle i ddianc.

Ond roedd yn amlwg yn falch o siarad â rhywun oedd yn cofior dyddiau cynnar.

"Oeddan nhw eisio rhywle a oedd yn edrych yn debyg Cheapside yn Llundain ers talwm ac er nad oeddan ni wedi meddwl bod Caerffili yn debyg Lundain, ryden ni'n falch iawn eu bod nhw wedi dod yma.

Rwyn falch iawn o'r cyfle hwn i anfon gair o gefnogaeth i ymgyrch y Gymdeithas i ddiwygio'r Ddeddf Iaith.

`Rydw i wedi blino.' `A finne,' meddai Debbie, `Fe fydda i'n falch i ...' Ni chafodd gyfle i orffen yr hyn yr oedd hi'n mynd i'w ddweud oherwydd gwthiodd dyn heibio iddi, gafaelodd yn y bag arian a rhedodd lawr y stryd.

"Rhaid i ni frysio rhag bod yn hwyr," meddai, "neu mi fydd yr hen Samon yn falch o'n gyrru ni at y sgŵl i gael slap." Gwelodd ar f'wyneb nad oeddwn yn ei ddeall.

Rydym yn arbennig o falch mai ni fydd y darlledwr cyntaf i ddangos uchafbwyntiau o gêmau Cymru.

Mi fyddaf yn falch o gael cyflawni fy neges yn y ddinas fawr, brysur, ac ar fy ffordd adref, i'r pentref croesawus lle gallaf gerdded yn eithaf diogel uwch y creigiau, a gwrando ar y môr yn rhuo, ac, ar brynhawn sych, heulog, fy mhleser fydd cerdded ar lan Afon Ogwr a chael ailfywhad o gerdded ar draeth Bae y Gorffwysfa ym Mhorthcawl.

Gall Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru lawenhau iddyn nhw gyflwyno perfformiad y buasai unrhyw gwmni proffesynol yn falch ohono.

Ond os bydda i'n chware fe fydda i'n rhoi cant y cant a rwy'i wastad yn falch o wisgo'r crys coch.

'I ddod i weld eich nain.' Llifodd y geiriau allan yn un bwrlwm nerfus, ac roedd o fel pe bai'n falch o gael gwared ohonyn nhw.

O'r cyfan o'r stori%au ysgogol, amrywiol a chyfoethog hyn, basgediad sy'n perio i ni fod yn wirioneddol falch o ansawdd ein rhyddiaith creadigol ar hyn o bryd, ei stori%au hi hwyrach sy'n cynnig y sylwadau mwyaf cynnil, praff a phriodol ar ein cyflwr fel bodau dynol yn niwethafiaeth yr Ewrob yr ydyn ni'n perthyn iddo.

Dywedodd Geraint Talfan Davies, Rheolwr BBC Cymru, "Rydym yn falch i fod yn gysylltiedig â ffilm unigryw oedd yn llawn menter greadigol, ieithyddol a thechnegol."

Roedd yn reid wefreiddiol ond cododd ofn arna' i ar brydiau, ac roeddwn i'n falch i gyrraedd y copa.

Yntau'n falch cael dweud hanes Leusa'r Pant yn rhoi'r bêl fain drwy'i chlocsen yn ei hast, "a 'na hi, Ann, mi fydd yn gorfod cario'i throed drwy'r haf!" Gwenu'n dosturiol a wnaeth mam.

Ceisiodd Carol gysuro Guto a sicrhau Owain fod popeth yn iawn; yn wir, roedd hi'n falch o fedru ymateb i'w gofynion syml er mwyn hoelio ei meddwl ar y presennol ac ar y fan a'r lle, a thrwy hynny gadw'r cwestiynau ofnadwy draw.

Roeddem yn falch o weld Mrs Marjorie Davies, Gwesty'r Douglas, wedi dod atom ac yn edrych mor dda.

Swniai braidd yn falch ohono fo.

Dywedodd Ymgynghorydd Chwaraeon S4C, Gareth Davies: "Rydym yn falch y gallwn gynnig uchafbwyntiau llawn o gêmau Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

ond dwi'n falch bod pobl yn gweld bod dirgel ddyn yn torri'r mowld realaidd.

Ond 'roedd hi'n falch o gael siarad gyda mi, a gwelais fod ei llygaid yn crefu'n daer arnaf i'w helpu.

Yn fuan wedi ei ethol, aeth Menem ati i weithredu polisi%au economaidd y byddai Thatcher wedi bod yn falch ohonynt.

Roeddwn yn arbennig o falch o'r ffordd y chwaraeodd Cyngor Darlledu Cymru ei ran yn y trafodaethau ar y cyfleoedd newydd sydd yn awr ar gael i'r rhwydwaith ac i wasanaethau radio a theledu Cymru yn y ddwy iaith, a bydd yr aelodau'n monitro'r ffordd y portreadir perthnasedd materion newyddion amrywiol i gynulleidfaoedd mewn gwahanol rannau o'r Deyrnas Gyfunol yn agos iawn.

Bwrdd i ddau oedd y bwrdd, ond nid eisteddai neb ar ei gyfer a theimlai yntau'n falch o hynny, iddo gael amser i gael ei draed tano.

Mi rydach chi'n falch o'n gweld, tydach?

Ychwanegodd Mr Williams: Rydym yn falch iawn o gyhoeddi'r datblygiad pwysig yma i'r iaith Gymraeg.

Ymddangosai fel pe bai'n falch o gael eu dangos imi.

Oherwydd ei dywydd oer a'i olwg lom mae pawb yn falch mai mis bach ydyw.

Mi gymrwn fy llw ei bod hi'n falch o wneud hynny, er na ddywedodd hi'r un gair, dim ond gwneud tursiau arnaf fi.

Dim ond ryw hanner awr barodd y sesiwn y tu ôl i ddrysau cauedig a roedden nhw'n falch o'i chadw'n syml ac yn fyr.

'Wel, wna i ddim addo galw bob tro, Mrs Williams - ond dwi'n siŵr y bydda i'n falch o'ch cymdogaeth dda.

Rydw i wedi bod yn cael cais yn aml o'r blaen i wneud y math hwn o waith ond dim yn Ne Affrig, felly roeddwn i'n falch i fi wneud trefniadau i rywun ofalu am fy musnes yn Aberogwr yn fy absenoldeb.

Myfyrwyr yn gwneud campau gymnasteg y buasai unrhyw syrcas yn falch ohonyn nhw.

Fo oedd yn fy ysgogi i roi cynnig arni.' Ac yn wahanol i sawl plentyn arall oedd yn gorfod adrodd adnod mewn gwasanaeth neu gymryd rhan yn yr Ysgol Sul, roedd y Judith ifanc yn falch o'r cyfle.

Yn bersonol, rwyn falch bo fi wedi bod ar y daith a wharen weddol dda.

`Rydw i'n falch ein bod ni'n glyd ac yn gynnes yn y fan hon.

Rwy'n siŵr y byddai'r cwmni%au drama yn falch yn ogystal â'r gynulleidfa sy' ceisio cuddio eu hembaras wrth sylweddoli cyn lleied sy'n cefnogi.

O ran hynny, yr oedd ganddo esgus da, ond yr oedd yn rhy falch i'w ddefnyddio, yr oedd y codwm a gawsai wedi ei ysigo yn dost, ac anafu, neu o leiaf amharu, pob migwrn ac asgwrn ohono.

Cytundeb cryf (88%) fod yr iaith yn rhywbeth i fod yn falch ohoni.

Y nos Sul gyntaf i mi yno, ar ôl i mi ddod o'r capel, meddai Mam wrthyf, "Rhaid i ti godi'n fore i fynd i'r ysgol fory." Doeddwn i ddim yn rhyw falch iawn o glywed hynny gan mai peth go fawr i fachgen swil yw mynd i ysgol newydd, i ganol plant dieithr.

Yn y modd hwn, fel yn rhyfeloedd Napoleon a rhai ein canrif ni, a'r Cymry yn falch o'u campau mewn cydweithrediad â'r Saeson, fe'u tynnwyd yn nes atynt; er i'r Cymry gartref barhau i deimlo yn o fileinig o wrth-Seisnig, fel y gwelir yng ngwaith y beirdd.

Erbyn iddyn nhw weld perfformiad Cura, y mae'n nhw'n falch na allent ei fforddio.

Ond mae'n arbennig o falch o gael Jarvis.

Buom yn falch o'n canu cynulleidfaol.

Bu'n wael ers peth amser ond mae pawb yn falch o'i weld o gwmpas unwaith eto yn edrych mor dda.

Gwyddai na fyddai Llio yn falch o glywed hynny ond ar hyn o bryd oedd dim ots ganddo fo o gwbl.