Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fangor

fangor

Weithiau mae'n edrych fel rhidyll symudol anferth o oleuni, fel yn 'Y Gogarth o Fangor Uchaf', lle mae'r haul yn llithro'n esmwyth trwy orchudd tenau o gymylau i oleuo'r môr.

Ac ar y tren o Fangor yr aeth a'i fag yn gadarn yn ei law.

Y bwriad oedd cynnal yr Eisteddfod yn Llangefni, ond bu'n rhaid ei symud i Fangor ar gais y Gweinidog Trafnidiaeth.

Ond ni fydd y swyddfa'n Fangor yn cau, meddai llefarydd ar ran yr awdurdod yr wythnos hon.

Dyma ddechrau newydd ac euthum ar raglen 'Heddiw' y BBC o Fangor y noson honno i ddathlu yn gyhoeddus.

Cymharodd yr Esgob Lewys Bayly o Fangor (a fuasai ar un cyfnod yn hen elyn i Wynn) deulu Gwedir i farch na wyddai ei nerth ei hun; cydnabuwyd mai gair Syr John oedd yr uchaf a'r parchusaf ymhlith ei gyd-ysweiniaid ar y fainc yng Nghaernarfon; a rhydd ef ei hun yr argraff yn gyson yn ei ohebiaeth iddo dderbyn addysg a disgyblaeth fonheddig a chwrtais.

Byddai yntau'n sgrifennu i ddweud pryd y byddai'n cyrraedd (bys hanner awr wedi pump o Fangor gan amlaf), a byddai hi'n agor y ffenestri.

O TORONTO i Fangor, am ychydig wyliau, y daeth Rhiannon, merch Dr a Mrs Gwyn Davies, Llys Menai, Rhodfa Menai.

I fod yn bersonol, pan euthum i Fangor i'r Coleg am y tro cyntaf, fy awydd mawr oedd astudio athroniaeth ond yn anffodus - erbyn hyn - deuthum ar ben y rhestr mewn Cymraeg yng nghwmni Idris Foster a Jarman a pherswadiwyd fi i 'gymryd' Cymraeg.

Bydd Nia yn gweithio o Fangor a bydd yn falch o glywed gan unrhyw un sydd a gwybodaeth neu luniau o Nansi Richards.

Meddyliai'r byd o'i hen weinidog, a bu'n aelod ffyddlon yn Salem hyd nes iddo symud i Fangor.

Yr un modd dangosodd ef a Mrs Davies letygarwch hael yn y mans, Tre Hywel, Ffordd y Garth Uchaf, tuag at y llu myfyrwyr a ddeuai i Fangor.

Hefyd fe'n paratôi ni at ymweliad boneddiges o Fangor.

Arafodd y trên ac yna, gyda dwndwr mawr, rhuodd drwy'r orsaf a'i heglu hi am Fangor!

Gwenan parry, yn gyrru ei char bychan o Fangor i Gaerdydd, neu fel arall.

Bu gan Fangor ei gyfraniad i'r maes hwn hefyd o'r dechrau bron, gydag uned ffilmiau yn anfon eitemau cyson i Gaerdydd neu Fanceinion ar gyfer 'Heddiw' yn y chwedegau cynnar.

Ond yn ôl i Fangor.

Yn ystod blynyddoedd y rhyfel pan oedd y BBC wedi symud i Fangor o Lundain a chungherddau yn cael eu darlledu o'r hen County Theatre, yno yr oedd organ fawr y BBC yn cael ei chwarae gan yr enwog Sandy McPherson.

Er diogelwch, y BBC yn symud eu hadran adloniant o Lundain i Fangor.

Draw dros y dwr eto o Fangor heibio i Fiwmares ac yna heibio i drwyn Penmon i'r Ynys Unig.

A chyn bo hir yr oedd ef a'r tîm o'i gwmpas yn cynhyrchu 'amrywiaeth diddorol' (ys dywed Alun Evans) o raglenni o Fangor.

Ar ei ddychweliad i Fangor gofynnwyd i'r darlithydd newydd draethu ar amryw bynciau, gan gynnwys Gramadeg Hanesyddol, y chwedlau canoloesol a pheth o lenyddiaeth Oes Victoria.

Mae cynnig wedi ei roi i'r gweithwyr i roi cais am swydd newydd pan fydd yr awdurdod yn ad-drefnu yn mis Hydref, ond does dim addewid am barhad i'r swyddi sydd ar hyn o bryd yn Fangor.

MAE'R BACHWR o Fangor, Robin McBryde wedi ei ddewis i chwarae dros Gymru am y tro cyntaf heddiw, yn y gêm ryngwladol yn erbyn Fiji yn Suva.

Ac felly deuthum i Fangor dywyll iawn.

Eu rhoi'n fenthyg i Fangor a wnaeth Ward Williams er mwyn i'r efrydwyr ar y pryd - Huw Llewelyn Williams, yn un - gael gwneud defnydd ohonynt.

CROESO: Daeth teulu o Fangor yn ol o Leighton Buzzard i fyw yn Eryl Mor, Penlon, cyn-gartref Mr a Mrs Ernest Roberts.

Deuthum i Fangor i sefyll arholiad ysgoloriaeth.

Yr oedd Shankland newydd anfon telegram o Fangor i ddweud ei fod ef yn prynu'r casgliad yn ei grynswth i Goleg y Gogledd.

Wedi iddyn nhw reoli'r hanner cynta a mynd yn agos at sgorio ar bump achlysur cafwyd camgymeriad gan Clayton Blackmore, cyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru, yn chwarae ei gêm gynta i Fangor.

Symudwyd y 'Welsh Assistant' o Gaerdydd i Fangor i fod yn Gynrychiolydd y BBC yng Ngogledd Cymru.

Tacsi o dy Nain a Taid yn Maes Barcer i Stesion Gaernarfon i ddal y trên i Fangor a newid ym Mangor i fynd i Heathrow i ddal yr awyren i Awstralia.

Dro arall, fel yn 'Eryri o Fangor', mae'r cymylau caws llyffant anferth yn gwneud i'r mynyddoedd edrych yn fychan.

Wrth gerdded tua'r Cwmwd a chario'r parseli neges a ddaeth Huw gydag e, meddai yntau, "Sut fuasech chi'ch tri yn hoffi mynd i Fangor i'r ysbyty i weld eich tad?

Roedd hi'n dadlau o blaid codi un capel newydd i Fangor a bod yr holl gapeli sydd yma'n barod yn cau.

Cipiodd Paul Roberts gôl i Fangor cyn i beniad Glyndwr Hughes selio'r fuddugoliaeth bedair munud cyn y diwedd.

Yn y gêm arall curodd Aberystwyth Fangor, 3 - 1.

tro yn y fan hyn ar y chwith, a mi ddaw hon a thi i Fangor.

Enillodd ysgoloriaeth i Fangor a throi oddi wrth hanes, ei ddewis bwnc gwreiddiol i astudio Cymraeg.