Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fedrwn

fedrwn

Roedd yr Iraniaid wedi gofyn i mi yn gynharach a fedrwn i fwrw allan gythreuliaid, ac emwyn arbed gwaith egluro a chyfieithu roeddwn i wedi dweud wrthyn nhw y medrwn i.

Ond fedrwn i ddim mynd i bartis rwan.

Fedrwn i wneud dim i fod o gymorth i Rex." "Ddaru Rageur a Royal mo'i helpu felly?" gofynnodd ei fab wrtho.

Y darluniad cywiraf a fedrwn roddi o'r golygfeydd ar y daith hon ydyw disgrifiad a roddir gan Solomon o faes a welodd ef yn rhywle: `Wele, codasai drain ar hyd-ddo oll; danadl a guddiasai ei wyneb ef; a'i fagwyr (goed) a syrthiasai i lawr; y palasau ydynt wrthodedig - yr amddiffynfeydd ydynt yn ogofeydd, yn hyfrydwch asynod gwylltion, yn borfa diadelloedd.'

Does dim plant ysgol i fod yn y ward, ond wir, fedrwn i byth eich gwrthod.

"Mi fedrwn daflu cerrig os bydd rhaid!" meddai'r llanc.

Mini bach." Fedrwn i ddim dweud celwydd noeth hyd yn oed wrth Emli Preis.

Ac ni fedrwn sefyll ym mhulpud Bwlchderwin heddiw, a pheidio â meddwl, pe gwelwn wraig hyn na'r cyffredin yn y gynulleidfa, "Oedd 'nacw'n un ohonyn NHW tybed ?" Wrth edrych yn ôl trwy niwl y blynyddoedd, nid bara a gwin Y Cymun hwnnw, yn anffodus, sydd wedi aros, ond trwyn arswydus y Parch.

'Be' naethoch chi wedyn?' 'Dyma fi'n hitio'r drws hefo'r procar hynny 'fedrwn i a gwaeddi, "Get away, yr hen uffar drwg!" ' Gan nad oedd yn perthyn i'r un bonc na chaban neilltuol, ni fyddai ganddo siât gydag eraill mewn tebot neu dcgell.

Mi fedrwn ni gymeradwyo hon, ond medrwn, Gwen?' 'Wel .

Yn amser y Diwygiad, mewn sgwrs a Pitar Wilias, un o wyr amlwg y pentra, ynglyn a chrefydd, fe ddwedodd Rondol wrtho, 'Dwi ddim yn ama na fedrwn i arwain fy hun i ymuno a'r Bedyddwyr pe bawn i'n gwybod y cawn i drochfa mewn cwrw' 'A finna' meddai Begw.

Pa goel a fedrwn roi i stori Buddugoliaeth yr Halelwia?

Os na fedrwn ni heddiw hawlio'r un adnabyddiaeth gyfeillgar o gymeriadau'r Hen Destament, mae maniffesto taith Y Gohebydd yn crynhoi llawer o hanfodion crefft y gohebydd tramor.

Ond fedrwn i ddim peidio â chwerthin pan gyhoeddodd Aled yn y car ein bod ni bellach yn mynd heibio i'r twnnel newydd rhwng Conwy a Phenmaenmawr am y drydedd gwaith!

'Fedrwn ni ddim gadael y bwystfil fan hyn.

Fedrwn ni byth guddio!" "Na fedrwn Gwgon, y naill yn rhy fach a'r llall yn rhy fawr, ond mi fedrwn gynllwynio a gyrru eraill ar siwrneiau sbi%wyr...

'Wel fedrwn i gerddad ddim cynt.

Yn y diwadd, fedrwn i ddim o'i swigiad hi heb ferwi'r bib hefyd.

Fedrwn i ddim dweud ei bod hi'n gryfach na'r Eglwys, fedra i ddim siarad a dweud y gwir.

Go wantan oedd fy ngafael ar y Gymraeg, ac felly hyd yn oed pe bawn wedi awyddu dilyn y - gwasanaeth yn ddefosiynol, 'fedrwn i ddim, am fod iaith y bregeth a'r weddi a'r llithiau y tu hwnt i'm hamgyffred fel rheol.

Braidd symud 'y nghoese fedrwn i 'neud, ac yn yr eiliade poenus hynny, fflachiodd y cof am ddamwain 'Nhad yn ôl i mi, a'r boen a ddioddefodd e am gyfnod mor hir.

Mi feddyliais am y posibilrwydd fod cuddfan yn y plas, ond er chwilio'r lle yn fanwl, fedrwn i ddim dod o hyd i'r un.

Meddyliais bod Bholu wedi cychwyn colli arni - fedrwn i ddim ond dychmygu sut fuasai hi petawn i'n trio gwneud hynny yn Heathrow.

Mi fedrwn ddechrau trafod busnes rwan.

Fedrwn ni ddim gwneud cais am ohirio'r treial cyn iddo ddechrau, a'n ffeithiau ni mor ansicr.'

Y pennawd oedd La tele galloise inspire Lorient. Fedrwn i ddim disgwyl mwy.

Fedrwn ni ond gobeithio y bydd cerddoriaeth o'r fath yn cyrraedd y siopau'n eithaf buan ond, yn y cyfamser, fe fydd Gang Bangor yn ei chwarae byth a beunydd, a does gennym ni ddim bwriad ymddiheuro am hynny.

Fedrwn ni ond diolch i griw label RASP am ryddhau Pedair Stori Fer gan gefnogi grwp ifanc arall yn y broses, a hynny yn dilyn llwyddiant EPs gan Yr Anhygoel, Cacamwci a llawer mwy.

Sylwais bod sach fawr rhwng y ddau frawd, ac wrth i ni deithio am Lahore, fedrwn i ddim llai na sylwi bod y sach hon yn cael parch mawr.

Gresyn na fedrwn i hedfan jet, mi fuaswn yn mynd oddi yma cyn i'r un ohonyn' nhw allu symud.

Dan ni'n dal i fod yn y bore rhwng 0820 a 0930 felly fedrwn ni ddim dewis sengl yr wythnos ond mi fedrwn ni awgrymu y dylie chi brynu Ep newydd Topper o'r enw Dolur Gwddw.

Fodd bynnag, fedrwn ni ddim cael gwasanaeth da os nad yw'r defnyddwyr yn cael cyfle i ymuno mewn trafodaethau ac yn y broses o wneud penderfyniadau yn ymwneud a'r gwasanaeth ei hun.

A fedrwn ni yn awr ddisgwyl gan Charles, pan ddaw (os daw) yn Frenin Cymru, y bydd, ar fyrder, yn rhoi Pardwn Brenhinol - o barch coffadwriaeth - i Saunders Lewis, Lewis Valentine a DJ Williams?

'O wel, mi fedrwn gymyd arnon inni fwynhau'n hunain beth bynag.

o ran hynny, pan fydd dynion yn sefyll dros eu hawliau, fydd dim rhaid iddynt guddio?" "Fedrwn ni'n dau ddim fforddio gwneud hynny, Elystan achos fyddai yna neb ar ôl i gynllwynio wedyn." Erbyn hyn 'roedd cwsg yn trechu Gwgon.

"Tyrd i fan'cw i edrych fedrwn ni weld y lleill.

Codwn innau, gwisgo amdanaf, sodro bwrdd bychan o flaen fy nghadair, rhoi fy nhraed mewn basgedaid o sbarion lledr, ac ymroi i weithio gyda'm llyfrau gan ddal ati, hynny fedrwn i, trwy'r oriau man tan y bore.

Ni fedrwn weled fawr ddim ar y cyntaf, gan dewed y mwg a lanwai'r ystafell.

'Mae 'na lawer i'w wneud acw.' "Fedrwn ni ddim fforddio llaesu dwylo hefo'r etholiad.

Ond, ni fedrwn sefyll gan nad oedd y botwm yn ei le priodol - o dan fy nghorff (i mi fynegi fy hun yn ddelicet!).

Er na fedrwn wneud rhyw lawer o cynnwyr o sylwadau Chris Williams.

"Ma' meddyginiaeth yn 'i ddail, mi wyddost," rhybuddiodd, "a fedrwn ni ddim fforddio bod hebddo.

Fedrwn ni ddim peidio â son am gyfraniadau Lauren Bentham a Geraint Jarman i Stwff.

Ar ôl dychwelyd i'r Almaen, ceisiais sgrifennu'r erthygl gytbwys a oedd gennyf mewn golwg, ond rywsut ni fedrwn gysylltu'r pethau cadarnhaol a wyddwn am yr Almaen, fy mamwlad, gyda'r hyn a oedd yn digwydd o'm cwmpas bob dydd.

Fedrwn i fod wedi aros yno drwy'r dydd, dim ond yn edrych arni.