Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffenest

ffenest

Lliwiau ffenest siop oedd lliw y cynhaeaf hwnnw, a gwneud y gorau ohono wnaeth yr adar.

Neu'r ffenest ...

Erbyn hyn roedd y sŵn wedi peidio a dyma edrych drwy ffenest y gegin a gweld fod y lle fel tasai byddin o lager louts wedi bod drwyddo.

Pan ddihunodd bore trannoeth 'roedd yr haul yn disgleirio i mewn trwy ffenest agored ei ystafell wely.

Tra yn nesa/ u at y drws fe glywai chwerthin uchel ac o sbecian drwy'r ffenest gwelodd ei wraig a rhyw ūr ifanc golygus yn sipian siampên ac yn amlwg yn cael hwyl iawn.

Yn awr, trwy'r ffenest, fe pe'n croesddweud popeth a ddywedais eisoes, dyma dŷ ar ei ben ei hun gyda mur o'i gwmpas - tŷ tua'r un maint a'n tŷ ni gartref.

Roedd y brawd a ddwrdiai ffawd eu dadau wrth y ffenest wedi sylwi ar rywbeth go bwysig.

Dro arall fe dorrodd i mewn i'w swyddfa drwy'r ffenest, gwasgaru ei ffeiliau, a rhwygo baner Jac yr Undeb oedd yn hongian ar y wal.

Doedd dim bariau ar y ffenest ac roedd y drws ar agor.

Agorodd y ffenest a phwyso ar y rhan isaf i lenwi ei hysgyfaint ag awyr iach a dotio ar lesni tyner yr awyr.

Roedd gan yr hogiau lenni du bits ar eu ffenest: syniad gwych Dad oedd yn bwriadu defnyddio'u llofft yn stafell dywyll i ddatblygu lluniau rywbryd, ymhen tuag ugain mlynedd, ar ôl iddyn nhw adael cartre.

O ffenest ei ystafell wely ef a'i wraig gallai'r Doctor weld yr Orsaf Arbrofi fry ar ben y graig uwch ben y môr.

Methasom yn lan a darganfod un, nes inni sylweddoli nad oedd y fath beth a ffenest siop yn bod yn y gymdeithas honno.

Mi fydde hyn yn pasio'r amser, ac, os deuai Rick heibio, mi allai hi ei weld o drwy'r ffenest.

Symudodd o'r ffenest a chicio yn erbyn rhywbeth ar y llawr.

Deffrowyd e gan gwn yn cyfarth a gwelodd fod yr haul yn tywynnu drwy'r ffenest.

Fe ddywedodd nhad lawer gwaith yn gyhoeddus nad oedd y tŷ o'r gwneuthuriad gorau, a fod yna gap rhwng y ffenest a'r parad.

Gwyrodd yn ofalus at ochr arall y ffenest a chraffu tua'r dde, ond wrth iddi wneud hynny dyrnwyd y drws yn ffyrnig unwaith eto.

Bwydwr potel lemone/ d Bwydwr wal Cerdyn Agen/hollt i chi allu gwylio'r adar Man bwydo adar ger y ffenest BWYDO ADAR

Mae o'n gwasgu'i wyneb i'r ffenest ac yn crafu'i ewinedd hyd y gwydr.

JGE, hefyd, ydir dyn yna y mae'r merched i gyd yn heidio i'r ffenest i rythu arno yn yr hysbyseb Coke.

Mi wyddost i mi ei chau i mewn." "Trwy'r ffenest?" "Na, mi gaeais pob ffenest cyn mynd." Agorodd Cadi'r drws, a sefyll yn y cyntedd.

Eisteddai'r hen ūr yn syllu trwy'r ffenest ar y bobl fel yr oedden nhw'n cerdded ar hyd yr heol.

Ond cyn gynted ag y cafwyd ef i mewn i'r car, dyma fe'n agor y ffenest ac yn mynd ymlaen â'i ddarlith o'r fan honno!

Yr oedd yn bosib prynu math o rwyd fetel tebyg i waelod gogor i'w gosod dros y ffenest i gadw'r cerrig i ffwrdd gyda sgwaryn agored o flaen sedd y dreifar i hwnnw gael gweld lle mae'n mynd.

Gwelir mes pren ar y cortyn sy'n cau hen lenni sy'n dod i lawr dros y ffenest.

A hyn i gyd wedi digwydd tra oedd dau ddrws y stafell a'r unig ffenest iddi wedi eu cloi.

Adwaenai e'r bobl a oedd yn brysio ar hyd y stryd fel y pobl a ai heibio i'w ffenest bob dydd.

Fel pe baen nhw'n mynnu profi'r pwynt, mae nifer o fan bentrefi yn gwibio heibio'r ffenest fel rwy'n ysgrifennu, ar fy nghaith o Delhi i Calcutta yn y tren.

Cerddodd ar flaena ei welintons at ffenest y beudy.

Gwelais y palmwydd marw y tu ôl i'r to, y cacti truenus o flaen y ffenest - arferai eu dyfrhau yn ffyddlon o brydlon heb os - planhigion swyddfa allan yn yr awyr agored.

Wrth edrych drwy'r ffenest mae arnaf ofn ei fod yn cyweirio ei wely ac yn bwriadu aros hefo ni am sbel.

Dim ond pan fydd yna gymaint o graciau nes ei bod yn amhosib gweld i lle'r ydych yn mynd y mae gyrrwr yn prynu ffenest newydd.

Yna llithrodd drwy'r ffenest ac allan.

Neu ai golau ola'r machlud a welodd yn y ffenest?

`Cymer gysur ei fod e'n cywilyddio', oedd ymateb y dyn camera, cyn dychwelyd i'r car a thynnu'r lluniau damni%ol yn ddirgel drwy'r ffenest'.

Cydies yn y sosban, a honno'n poeri saim dros y carped a'r llawr, a'i thaflu allan drwy ddrws y cefn; yna rhwygo'r llenni oddi ar y ffenest, a'u stwffio o dan y tap dwr.

Croesodd at y ffenest, rhoi'r llythyron, nodyn Megan a'i bag ar y bwrdd bychan ac agor y llenni.

Un dydd Sul mi rois i solpitar yn ei fwyd, er mwyn gwneud iddo chwysu, ac yna, wedi iddo fynd i'w wely, mi agorais y ffenest' yn slei bach.

Bob dydd aent heibio ei ffenest a phob dydd gwelai e nhw.

O'r herwydd, doedd yna, yn llythrennol, ddim car yng nghyffiniau y Gaiman a Threlew nad oedd ei ffenest flaen yn graciau i gyd - wedi eu malu gan y cerrig dirifedi a fyddai'n cael eu taflu gan olwynion ceir eraill yn pasio.

Neidiodd yn chwim allan o'r gwely a brysio o'i llofft at ffenest y gegin.

'Y siom mwyaf oedd gweld y ffenest, a arferai fod yn lliwgar ddeniadol ac yn llawn bywyd, mor wag.

Roedd yn brofiad rhyfedd iawn - edrych allan o ffenest siop a gweld yr holl wynebau yn edrych nôl ata'i!' Pan alwyd cynrychiolydd y Groes Goch i Dohonan ar fyr rybudd, bu'n rhaid i Aled ddal yr awennau, yn trefnu lle diogel i gadw'r holl lori%au oedd yn cario nwyddau ac i oruchwylio unrhyw lwythi nwyddau eraill oedd yn cyrraedd yr ardal.

Aeth i ben y gadair i edrych allan drwy'r ffenest fechan ond yr oedd yn rhy dywyll iddo weld dim ond y sêr rhwng brigau'r coed.

Wedi teithio am ysbaid gyda'r ddau yn syllu'n ddiymateb drwy'r ffenest ar y wlad yn gwibio heibio, mentrodd Merêd dorri 'r ias.

Pan mae Mam yn fy ngweld i drwy'r ffenest mae ei meddwl hi'n gweithio fel peiriant otomatig, ac yn dod o hyd i ryw waith i mi wneud o hyd." Clywodd Smwt y gair 'ffau' a chychwynnodd i gyfeiriad y dderwen o flaen pawb.

Mae fy sedd i'n sefyll ar ei phen ei hun wrth ymyl y ffenest.

Roedd un yn edrych mas drwy ffenest ac yn diawlio Ail Ardalydd Bute y saif ei gofgologn bygddu ar waelod Heol y Santes Fair.

Darllenwch y raddfa trwy ffenest gan ddefnyddio ysbienddrych.