Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffo

ffo

O ran cythreuldeb (cewch weld mewn eiliad paham y dywedaf 'o ran cythreuldeb') âi Jane, fy ngwraig, i ateb y ffôn; yn ddi-ffael dywedai Dr Kate, 'Dydw i ddim yn eich clywed chi.

O ganlyniad, mae'r cwmni%au ffôn ar hyn o bryd yn newid ein rhwydwaith genedlaethol o wifrau am rwydwaith o ffibrau optegol, ac mae sôn am ddod â ffibrau i'r cartref cyn hir er mwyn i ni fwynhau (os mai hwnnw yw'r gair) sianeli teledu di-ri a chysylltiadau cyfrifiadurol â'r byd y tu allan.

'Mi waedda i arno fo rwan.' Cyn pen dau funud daeth Paul at y ffôn.

Mae hynny mor ffôl â phetaem yn edrych ar seithliw'r enfys ar ôl i'r prism eu gwahanu a chyhoeddi mai'r lliw hanfodol, gwreiddyn y lliwiau eraill, yw'r lliw glas.

Bydd e'n disgwl amdanat ti tu fas.' Rhoddodd y ffôn i lawr, troi at ddrws cefn y swyddfa a gweiddi, 'Thomas!' Agorwyd y drws gan ferch yn ei hugeiniau cynnar.

Ceisiodd Carol lunio rhestr neges yn ei phen fel y gallai ei throsglwyddo i Emyr dros y ffôn.

Fe ddaeth galwad ffôn ddi-enw, wythnose'n ôl.

Ymhen ychydig ddyddiau cefais alwad ffôn ganddo yn dweud bod y telerau'n dderbyniol ac yn gofyn inni fynd yno ymhen pythefnos, aros am ddeng niwrnod, ac y byddai ef yn danfon ticedi inni trannoeth.

Gwastraff amser ydi'u hanner nhw, ond mi fyddaf i'n ateb bob un, ond byth yn cytuno i fynd i unlle heb gael sgwrs ar y ffôn â'r dyn y pen arall yn gyntaf.

Gan gadw'i lygaid ar y ffordd o'i flaen, estynnodd am y ffôn.

Os bydda ganddo fo stori newydd, mi fydda ar y ffôn - "Glywaist ti hon?" neu, "Dwi isio mynd i lle ar lle heno, sgin ti rwbath i mi?" Mae llawer yn gwybod iddo deimlo i'r byw na chafodd arwain y 'Steddfod Genedlaethol.

'Waeth i mi gyfaddef ddim, yr wyf i'n trysori'r galwadau ffôn yna lawn cymaint ag y trysoraf ei llythyron, achos yr oeddynt yn arddangos angerdd.

Ar y ffacs a'r ffôn, fe ofynnwyd i'r Bwrdd egluro beth oedd llwyddiannau'r saith mis cynta'.

Camodd Carol oddi wrth y ffôn, ond daliodd i syllu arno an anwybyddu cwestiynau parhaus Owain a'r ffordd yr oedd Guto'n tynnu godre ei sgert.

Ar ôl ateb y ffôn, aethpwyd ymlaen â'r sgwrs fel pe na bai dim o bwys wedi digwydd.

Winciodd a tharo'i bac ar ei ysgwydd, gan ddweud wrthi am fynd i'r t i weld a oedd y ffôn yn gweithio : âi yntau i'w fan i roi caniad iddi.

Kendall, darlithydd yng Ngholeg Addysg Wrecsam yn ddiweddarach, pan ddaeth Cwmni Collins ar y ffôn o Glasgow i'm sicrhau eu bod nhw wedi penderfynu addasu 'Collins' Happy Series', sef Tro yn y Wig, Llyfrau Pen Bawd a Llyfrau Bach y Wlad, yn gyfan i'r Gymraeg ac yn gofyn beth oedd yr archeb?

Canodd y ffôn yn y cyntedd a rhedodd Ifor yn noeth i'w ateb.

Person Cyswllt: Rhif ffôn:

Mynnodd Mike England y bydde Thomas yn cyrraedd a'i fod wedi bod ar y ffôn yn addo teithio i lawr yn y car gydag un o fois y Gymdeithas Bêl- droed.

Yn yr ystafell yr oedd tua ugain o bobol a phawb yn brysur rhai ar y ffôn, rhai yn teipio ac eraill yn rhedeg yn ôl a blaen ac yn eu canol yr oedd Margaret Thatcher.

Diweddodd Phil ei yrfa yn y gwaith tun fel rowlwr yn y Ffôr, ac ystyrid ef gan bawb yn weithiwr heb ei ail - a dyna farn rheolwr y gwaith hefyd.

Nid oedd Malcolm Muggeridge yn gwbl ffôl pan sylwodd fod Eden wedi ei nychu.

credaf i'r dewiswyr fod yn ffôl mynd am reng ôl heb wibiwr.

Roedd pedwar o'r gweddill wedi mynd i ffwrdd dros y Nadolig a'r flwyddyn newydd ac nid oedd gan y ddau arall, gweddw a oedd wedi torri pob cysylltiad â'r byd ers i'w gŵr farw bymtheng mlynedd ynghynt, a hen lanc nad oedd Vera ond wedi bod yn gweithio iddo er mis Awst y flwyddyn flaenorol, ffôn yn eu cartrefi.

Tynged â'i gordd a'th yrr fel pêl ar ffo I ddeau ac i aswy yn dy dro, Y Gr a'th fwriodd i'r blin heldrin hwn Efo a yr, Efo a yr, Efo."

Yr oedd Huw Huws yn bopeth gwrthwyneb i Anti Lw; yn smociwr trwm, yn fwytawr harti a di-lol, a gallai greu awyrgylch mewn amser, hwyrach mewn un noson, a yrrai'r foneddiges gymhenllyd honno ar ffo.

Nid wyf yn ddigon ffôl i gredu mai drygioni ac anwybodaeth sydd wrth wraidd syniadau eraill, daliadau'r Adwaith, ond yr wyf yn hollol sicr yn fy meddwl fy hun fod y rhai sy'n synio felly yn camgymryd yn ddifrifol.

"O'r gore, fe fyddwn ni yna mewn munud." Gosododd y ffôn i lawr.

"Stiwart oedd ar y ffôn.

(Os darllenir y llinellau hyn gan rywun, diamau yr ystyrir fi yn ffôl yn cofnodi pethau mor wirion.) Yr oeddwn yn gobeithio yr eisteddasai Dafydd yn hen gadair ddwyfraich Abel; ond ni wnaeth hynny, a chymerodd y gadair yr arferai efe eistedd arni pan oedd Abel yn fyw.

Ffo%edigaeth er mwyn llwyddo heb frwydro yw ei ddihangfa.

Gollyngodd Andrews y ffôn yn sydyn a thaflu'r car o amgylch cornel sydyn.

Gallai platiau'r Ffôr fod ddwy neu dair gwaith cyn drymed â phlatiau'r melinau eraill, a'r dewraf yn unig a fentrai weithio yn y felin fawr.

Er enghraifft, gall y ffaith bod llawer o ddŵr ffo olygu bod yr afon yn fwy tebygol o lifo dros ei glannau.

Pe bai rhyfel yn dod ..." Canodd cloch y ffôn ar y ddesg o'i flaen.

Y neges felly yw rhestru pob taliad misol, gan gofio'r trydan, y nwy, pob polisi yswiriant, y dreth cyngor a'r bil ffôn, a gweld faint sydd ar ôl i'w wario ac i ad-dalu'r benthyciad.

Wedi llawer o ddiolchiadau ar ôl i mi ddweud sut i gysylltu ag o, a minnau erbyn hyn yn llawn effro, rhoddais Y ffôn i lawr.

Dangosodd optimistiaeth a gorhyder ffôl, wedyn, trwy fynnu, yn groes i bob cyngor doeth, ymweld â Dallas, lle 'roedd y trigolion yn ei gasa/ u?

Cafodd 'nhad strôc neithiwr!" gwaeddodd y mab i'r ffôn wrth of yn am help.

Heddiw mae rhyw 600 o bobl o wlad y Basg ar ffo yn Ffrainc, a nifer helaeth ohonynt yn Llydaw.

Oni bai am y bechgyn a'r draffordd a'r bobl yn hawlio pob ffôn fe fyddai hi wedi cysylltu ag o ymhell cyn hyn.

Un llinell telex a dwy llinell ffôn oedd yn cysylltu Kampuchea â'r byd y tu allan bryd hynny, ac roedd hi'n hanfodol cael cydweithrediad y gweithredydd yn Moscow.

Y mae hyn yn arafach na dŵr ffo.

Yn anffodus, os oes pellter rhy faith rhwng y trawsyrrydd a'r derbynnydd yn y rhwydwaith ffôn collir gormod o oleuni ar hyd y ffibr ac aiff y neges ar goll.

Paid â siarad mor ffôl.'

ystôl groch ffôl, goruwch ffêr' ac arogli gydag ef 'drisais mewn gwely drewsawr'.

'Doedd Gwyn ddim am iselhau ei hun a dyma roi'r ffôn yn glewt yn ei le.

Edrychodd Gwyn yn guchiog arni, 'Ma' pocedi'r gôt yma'n llawn o rifa ffôn cydnabod.

'Dim dros y ffôn, Kirkley.

Dichon fod y diddordeb hwnnw fel yr ymddengys yn nhrafodaethau'r cylchgronau ar hyd y ganrif yn edrych yn ffansi%ol ac anwyddonol a hyd yn oed yn ffôl i'r sawl a ddisgynnodd o dan gysgod John Morris Jones.

Rhaid rhoi gwybod i'ch Arolygydd Iechyd a Diogelwch lleol ar y ffôn am ddamweiniau difrifol.

iii) Ni ddylid gosod gwifrau trydanol neu ffôn ar draws mannau lle mae pobl yn cerdded heb ddefnyddio gorchuddion diogelwch addas.

Ond roedd pob ffôn yn yr hen adeilad mawr hyll yn brysur, a nifer fawr o bobl yn sefyllian o gwmpas yn anniddig yn disgwyl eu cyfle i ffonio.

Fe'i cyhuddwyd o dro i dro ei fod yn fyrbwyll, ffôl ac eithafol.

yr amser y mae'r bom i fod i gael ei thanio; ble y gall y bom fod wedi'i gosod; oed, rhyw, acen ac unrhyw arwydd o gynnwrf, tensiwn neu fedd-dod yn y sawl sy'n galw; p'un a yw'r alwad wedi'i gwneud o flwch ffôn, wedi'i deialu i mewn neu yn dod o estyniad mewnol; p'un a oedd yr alwad yn swnio fel bod y sawl oedd yn galw yn darllen neges oedd wedi'i baratoi neu beidio.

Ddim yn ffôl - o ddyn du, tefe!' CLEC!

'Rhoswch funud.' Cododd y ffôn wrth ei hymyl a siaradodd yn isel.

Canlyniad hyn oedd mai'r gwaith caletaf yn y Ffôr oedd dyblu'r senglau.

Gafaelais yn y ffôn swnllyd a dweud 'Hello' digon ffyrnig a blîn.

Pan ddeuthum i adnabod Phil gyntaf, yr oedd yn ei breim ac yn dyblu yn y Ffôr, y felin fawr.

Fore Sul penderfynodd Rhian y buasai'n beth da iddi gael gair ar y ffôn â Paul Morris er mwyn iddo gael gwybod beth oedd wedi digwydd.

Fe fyddai hynny'n anymarferol mewn dinas lle roedd newyddiadurwyr o rwydweithiau'r byd yn dibynnu ar ddwy ffôn loeren a fawr ddim arall.

Fe ddwedes i y cymerwn i'r fflac, felly peidiwch â phoeni...' Canodd y ffôn ar ddesg Andrews.

Oes, mae ffôn, trydan, ystafell molchi, a dr o'r tap, ond dyw'r ddau ddim wedi plygu llawer mwy na hylmy i'r drefn o lanw cartref gyda moethusrwydd dianghenrhaid diwedd yr ugeinfed ganrif.

Tancer ar ffo

Pe ceid neges neu alwad ffôn yn honni bod bom wedi'i gadael ar eiddo'r Gymdeithas (h.y mewn swyddfeydd, hostel) a bod y neges yn ymwneud â'r adeilad hwnnw, yna mae'n rhaid gwacau'r adeilad ar unwaith yn unol â'r trefniadau ar gyfer tân.

Pan ddôi'r bore, yr oedd yn llawen ganddo weled y goleuni cyntaf yn treiddio trwy farrau'r ffenestr gan yrru ar ffo yr holl ysbrydion dialgar a gosod y muriau yn ôl yn eu lle.

'Glywest ti, Berwyn?' gofynnodd i'r ffôn.

Prynodd Carol becyn o fferins bob un i'r bechgyn eu bwyta tra disgwyliai hi wrth y ffôn, a safodd yn amyneddgar â'r bechgyn o bobtu iddi, gan barhau i dicio eitemau i ffwrdd oddi ar y rhestr neges oedd ganddi yn ei meddwl.

Yr oedd yn rhyfeddod i Cradoc fod neb mor ddrwg a ffôl â gwrthod y fath gynnig.

Oblebid darlunnir ef ynddynt bron yn ddiethriad fel brenidn balch a ffôl, gormeswr ac ysbeiliwr ar y saint.

Mae pawb yn meddwl ein bod ni'n aros mewn gwestai crand - mae hynny'n wir fel arfer, am fod angen adnoddau fel llinellau ffôn, ond yn fama mi benderfynon ni aros efo Cronfa Achub y Plant.

Mewn dinas heb system ffôn doedd hi ddim yn hawdd i'r llu mudiadau dyngarol gyfathrebu â'i gilydd.

Sylweddolais mai'r ffôn yn yr ystafell wely oedd yn canu fel fflamiau.

Neidiasant ar y trên cyntaf am adref, ac yno y darfu iddyn nhw aros am gyfnod yn reit swat, gan arswydo rhag pob caniad ffôn neu gnoc ar y drws.

(b) Adroddiad y Prif Swyddog Technegol yn cadarnhau na ellid gweithredu'r trosglwyddiad hyd nes y byddai'r Uned wedi symud i'r adeilad newydd a gwasanaethau ffôn a chyfrifiadurol wedi eu cysylltu.

Cafodd ganiatâd i ddefnyddio'r ffôn ond doedd ganddi ddim syniad pwy i'w ffonio.

Rhoddir y rhif ffôn perthnasol i bob swyddfa, hostel a chynllun.

Petai rhywun wedi dod o hyd i'm henw yn llyfryn nodiadau rhyw derfysgwr mi allwn fentro y buasen nhw'n clustfeinio ar fy sgyrsiau ffôn.

Gafelodd Mrs Kramer yn y ffôn symudol ac arweiniodd Leah a Harvey allan i ddiogelwch y lawnt.

Yn naturiol, ni allaf ofyn i neb arall drysori'r galwadau ffôn hynny, ond yr wyf am i chi gofio amdanynt.

Mwy o gerydd na dim arall, fel petai hi i'w beio am nad oedd y ffôn yn gweithio.

Oni bai am un peth - nid oedd y ffôn ar ei grud.

a'r funud y rhoddodd Carol y ffôn i lawr, fe aeth hi'n ffrae, y ffrae waethaf a gafwyd rhyngddynt erioed.

Dyma godi'r ffôn eto, a chael sgwrs â cyd-drefnydd rhanbarth Caerfyrddin, Dyfed.

Ydi Derec yn y tŷ?' Pan awn i at y ffôn, clywai fi'n berffaith.

Dyna un rheswm pam roedd ei rhieni'n gwrthwynebu'n chwyrn ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith : ni welent ddim o'i le ar Saeson, a pheth ffôl oedd eu tynnu i'w pen heb eisiau.

Mi fu+m i'n ffôl, meddyliai, yn aros fel hyn.

"Tom..." "Beth?" "Roeddwn i'n ffôl.

Rydw i'n siwr mai ffrwydryn yw e.' `Iawn - fe fyddwn ni gyda chi cyn pen dim.' Rhoes Swyddog Gwaredu Bomiau'r Fyddin y ffôn i lawr a galw ar ei sarsiant.

Aeth Edward ar ei union at y ffôn i hysbysu'r heddlu ond ni wrandawai neb arno.

Mae llais ochr arall y ffôn yn ei rybuddio fwy nag unwiath taw annoeth fyddai parhau gyda'r ymchwil, ond mae styfnigrwydd, ymhlith ffactorau eraill, yn sicrhau bod Alun yn glynu'n ddygn at ei stori.

Ac felly wedi i Owain lwyddo i weld moto-beic a phont a ffôn a methu'n lân â gweld car heddlu, rhedodd Carol allan o syniadau ac o amynedd.

Bydd yn rhyfedd iawn os na chewch rywbeth yn yr agoriad: hiraeth melys rhyw salm; callineb bydol bachog rhyw ddihareb; ysblander gweledigaeth proffwyd neu ddifinydd; stori brydferth swynol neu bryd arall stori erwin frawychus; brathiad cleddyf neu foesegwr di- dderbyn-wyneb a yrr eich hunangyfianwder ar ffo; murmuron tawel a leinw eich enaid a hedd.

Rhai dyddiau ynghynt, adroddodd y Press Association fod y llinellau ffôn i gyd wedi'u rhwystro gan delegramau yn galw milwyr yn ôl i'W dyletswyddau oblegid y streic.

Anadlodd yn ddwfn cyn codi'r ffôn a siarad eto.

Delweddau eraill - Stee Buscemi yn ymdrochi yn ei faddon y tu ôl i ddrws ffrynt ei fflat flêr, yn ateb y ffôn.

Yn y Ffôr y trafodid y platiau mwyaf a thrymaf yn y gwaith.

Trefnydd Lleoliadau Athrawon: Rhif ffôn: