Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffrind

ffrind

Roedd o wedi sylwi nad oedd ei ffrind wrth y bwrdd brecwast, a phenderfynodd fynd i dynnu ei goes am y peth.

Er hynny, daeth cri am help oddi wrth Emma yng nghanol 1999 gan ei bod wedi ei harestio gan yr heddlu yn Amsterdam ar amheuaeth o achosi marwolaeth ei ffrind, Liz.

Dere, mae'n well i ni fynd o 'ma, yn glou.' Ar y bws y noson honno y clywodd Ifan sut yr oedd Gary wedi poenydio'i ffrind hyd nes iddo daro'n ôl.

Mae ffrind Meinir TJ wedi ymuno 'da ni a hi drefnodd ein bod yn aros yn Backpacker Melaleuca yn Darwin.

Mae hwn yn ffrind ffyddlon i'w feistr, ond yn troi'n sarrug wrth eraill.

Mae wedi cael sawl swydd - bu'n was ffarm i Stan Bevan yn Llwynderi Fawr, bu'n borthor mewn ysbyty, bu'n ofalwr ym Mrynawelon, bu'n gweithio gyda'i ffrind gorau, Dic Deryn a bu'n borthor mewn gwesty yn Cheltenham.

Oes yna rywbeth yn eich poeni chi - ffrind, efallai, neu aelod o'r teulu?

Y morwynion oedd Diane Roberts, ffrind y briodferch a Linze ac Alison, cyfneitherod.

"Allwn ni ddim,' ategodd y ffrind.

Tybiai y byddai ci mwy cyffredin yn fwy addas iddo fo; ci y gallai chwarae gydag o, un a fyddai'n ffrind iddo a heb fod yn rhy ddrud i'w brynu.

Ein holi ynghylch y swae fod ffrind i Ferched Beca yn gwitho yng nghegin neu erddi y Plas yntefe, ac yn diangyd yn y twllwch i rybuddio plant Beca o'r cynllwynion i'w dal rhwng Y Priordy yn Aberteifi a'r Plas.

Dywedodd fy mam wrthyf drannoeth fod rhyw dderyn wedi dweud wrthi am y digwyddiad.Euthum i ddawns yn y Cei unwaith.Roedd fy ffrind, Twm Fowey House (y Dr Thomas Gwilym Jones, un o benaethiaid Lever Brothers Port Sunlight wedyn) yn fy nghynorthwyo i smyglo fy siwt orau o'r ty wrth i mi ei thaflu o ffenestr y garet i lawr ato ac yntau yn sefyll ar yr allt wrth dalcen y ty.

Felly hefyd ein ffrind o'r Rhosfawr, diolch am feddwl a sylweddoli.

(Y miwsig yn ergydio drwy'r pared.) Mewn gwirionedd, y rheswm rw'i'n cadw'r lle'n daclus ydi am fod fy ffrind gore fi, Sara, hefyd yn hoffi pethe'n daclus.

Diolch i ti am y caredigrwydd hynny tuag ati, o leia - mae'n siŵr y byddai hi'n gwerthfawrogi hynny o gyfeillgarwch oddi wrth ei ffrind." "Mae'n amlwg fod y syniad hwnnw wedi croesi dy feddwl di, neu faset ti ddim wedi son am y peth, felly paid a bod mor hunangyfiawn gyda fi.

Sylwodd Alun fod llygaid ei ffrind yn pefrio ac ni allai beidio gwenu.

Wnewch chi ddweud helo wrth Sara fy ffrind anweledig i?

Cofiodd Mam yn sydyn am y diwrnod y cafodd Hilary, ei ffrind gorau, ei hel adref ar ôl cael ei dal yn chwarae tric ar Metron.

Y tueddiad heddiw ydi clirio llefydd o'r fath, a dyna'r nico wedi colli ei gynefin a ninnau yn colli ffrind a chantor lliwgar diguro.

Dros yr wythnosau diwethaf bul fy ffrind CySill yn hen gyfaill digon cywir.

Ffrind Beti.

Gwnewch ffurfiau cerflun diddorol gyda'ch corff, a go- fynnwch i'ch ffrind dynnu amlinell o gwmpas y ffurf mewn sialc.

Yn ôl ffrind sy'n dysgu'r Gymraeg ers rhyw ddwy flynedd, mae llyfrau i ddysgwyr yn syrthio, fel arfer, i un o ddau gategori.

Wel, fy ffrind anweledig i ydi, Sara.

Roedd Miss Megan Jones, Trefnydd y Clybiau ar y dechrau, yn ffrind personol iddi, ac i'r Plas y byddai Miss Jones yn dod i aros pan ddeuai i'r cyffiniau ynglŷn â'i gwaith, megis i sefydlu clybiau newydd.

yna fe ddewisodd betty ei ffrind susan i'w helpu hi, ond doedd susan ddim yn gwybod llawer am waith y grŵp.

(Del yw ffrind chwedlonol pob un ohonom, y ffrind a fu farw'n ifanc cyn rhoi cyfle i ni gael ein dadrithio).

Er siom i Jabas, dychwelodd ei dad a'i ddau ffrind i'w gwaseidd-dra arferol pan gynigiwyd cwrw iddynt.

Yn hardd a galluog ond heb un ffrind a allai fod wedi trafferthu digon i gyflawni'r ffafr syml o'i chadw'n fyw..." "Paid." "...All siarad o nawr hyd Ddydd y Farn newid dim ar y ffaith mod i wedi'i lladd hi, cyn sicred a phe bawn i wedi suddo cyllell ynddi a throi'n llafn yn y clwyf." "Roeddwn i'n amau.

Bu'n caru wedyn gyda Helen, ffrind gorau Karen, a thorrodd Helen galon Haydn ddwywaith drwy garu gyda dynion eraill.

"Ydi," ebe'i ffrind, "Torrodd y llythrennau "DB" hefo'i gyllell boced ar un o lysiau gorau'r prifathro yn ei dŷ gwydr.

Diolch i'r ffrind o Libanus am ei diddordeb ymarferol yn ein cronfa a'n cynnwys, ac y mae Jack Chapman yn cofio ati.

Buasai fy ffrind Goldwater wrth ei fodd tasa fo yma rwan." Erbyn hyn roedd y pebyll wedi eu gosod a'r tegell ar y tân - a dim eiliad yn rhy fuan.

Rydw i wedi dod I Oz i ymweld a hen ffrind yn ysgol gyfun Ystalyfera.

Roedd llinyn pysgota dau gant saith deg troedfedd o hyd wedi cael ei glymu wrth y saeth - ac roedd ganddyn nhw ffrind ar ochr orllewinol y wal yn aros i'w helpu nhw i ddianc.

Pan grybwyllid enw Miss Lloyd mewn sgwrs dechreuai ei gwefus isaf grynu, ac rwy'n amau ai hiraeth am ei ffrind ddiweddar oedd y rheswm.

Yn ogystal, ymddangosodd ei ffrind, Sarah Jones, ar gyhuddiad o dderbyn y dillad o ddwylo Catherine gan wybod mai wedi eu dwyn yr oeddent.

rydw i newydd dderbyn newyddion drwg am fy ffrind betty.

Chwalwyd perthynas lwyddiannus Llew a Meira ar ôl i Llew gysgu gyda Gina, ffrind Meira.

Cofiwn yn annwyl iawn am Megan fel un yn caru gwneud cymwynas, un yn caru rhoi o'i gofal a'i hamser a'i chwmni, un oedd yn caru rhoi o'i hamser ar daith bywyd i ysgafnhau beichiau pobol eraill, yn gristion cywir a ffrind ffyddlon i lawer.

Wrth bawb sy'n feirniadol o'i ffrind William Hague.

Y mab sy'n adrodd y stori, a hynny wrth hen ffrind ysgol y mae'n ei gyfarch bob hyn a hyn.

Mae Maengwyn yn ffrind i'r Arwydd o hil gerdd a diolchwn yn gynnes iddi eto am lawer iawn o bethau.

Daeth y ffrind newydd o Ffrainc ato mor dawel â chwningen.

'Roedd ffrind i mi o Ddolgellau eisoes wedi mynd yna, ac wedi bod yn swnian arna i i fynd drosodd.

Yna ymhen dipyn fe gei di ddringo i ran uchaf un o'r mastiau er mwyn edrych allan am dy ffrind." Yn anffodus, doedd yr un awyren ar gael.

Ond, yn bwysicach na dim i mi, mae'n ffrind personol i Carlos Menem.

Yn ardal Caerdydd, nid oedd pobl yn medru dewis rhwng Christmas a'i gymydog a'i ffrind, Griffith Hughes, y Groes-wen, pregethwr tebyg iawn i Christmas o ran ei ddull.

Fel llawer o'r straeon gwerin cyfoes, mae lle i amau mai stori o America ydi hi'n wreiddiol - er bod y sawl sy'n ei hadrodd yn taeru'r du yn wyn i'r hyn a ganlyn "ddigwydd i ffrind"...

Mae fy ffrind - feu galwn yn Ieuan - o'r farn na ddylai neb byth dalur pris gofyn am unrhyw beth a dyma ei linell gyntaf wrth fargeinio.

Yn 1999 y cyrhaeddodd Darren y cwm a hynny yn sgil ei ffrind gorau, Mark Jones.

'Lle ydach chi wedi bod?' mae'n ffrind yn gofyn yn betrusgar.

Cyn delwyf i Gymru'n ôl, fy ffrind, Cyn delwyf i Gymru'n ôl, O!

Treuliwn innau fy mhnawniau Sadwrn yn pysgota neu' n dysgu hwylio yng nghwch ffrind fy nhad.

A phan gyrhaeddodd ef a'i ffrind y lan, trodd at arweinydd y chwilod dr mwyaf a dweud yn fawreddog, 'Diolch yn fawr, 'y ngwas i.

Daeth yn ffrind gwleidyddol i Saul Ubaldini, un o arweinwyr pwysica'r undebau llafur, a Mohammed Seinaldin, uchel swyddog yn y fyddin a oedd yn gyfrifol am un o'r ymdrechion milwrol i ddisodli Raul Alfonsin.

Glaniodd ei ffrind yn syth ar ei ôl.

Mae o a Steve, tad Jasmin fy ffrind gorau i, wedi prynu milgi rhyngddyn nhw a Dad sy'n mynd â fo am dro bob bore.

Gwyn Wheldon, ffrind imi, wedi ennill y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod.

Cludo mam i Genarth er mwyn iddi gael egwyl gyda'i ffrind Rachel.

Ffrind Mark.

Anhunanol - sut y gelli di ddweud y fath beth, a thithau'n ffrind gorau iddi, yn 'i hadnabod hi'n well na neb arall bron..." "Felly hwyrach fod gen i hawl..." "...

Rhaid imi gyfaddef, fod y demtasiwn yn gref a bu bron imi wneud rhywbeth eithafol am gwallt cyn bwrw i barti pen-blwydd fy ffrind Sophie yn Llundain dros y penwythnos.

Lawer noson, pan oedd Dave fy ffrind a minnau gartre ar wyliau o'r coleg ac allan dipyn yn hwyr fe ddeuem i gyfarfod Miss Jones Bach ar ei phererindod hithau.

`Fe fyddan nhw'n siwr o wneud yn fuan,' meddai Michael wrth ei ffrind wrth iddo edrych drwy'r ffenestr unwaith eto.

'Na, dim ond ffrind ydi o.

Y tro hwn, edrychodd y ffrind hefyd yn ffroenuchel arno.

Ar ôl clymu'r wifren wrth ei gar yn ddiogel edrychodd y ffrind tuag at y wal un droedfedd ar ddeg o uchder yn bryderus.

Trodd Llew wedyn i weithio yn y byd argraffu er bod ei ddiddordeb mewn newyddiaduraeth wedi ei ailgynnau yn ddiweddar gydag ymddangosiad Leanne, hen ffrind iddo.

Ffrind i mi o'r coleg oedd wedi bod ar y mynydd am fis yn astudio planhigion.

Ffrind gorau Denzil.

Felly bant a'r tair ohonom ni i Kakadu 'da ffrind newydd o Cape Town, Charlie.

ac am aberth fawr Hywyn er mwyn achub ei ffrind.

Sioc ffrind yn digwydd sôn yn ddidaro - 'O, wyddat ti ddim?

Ffrind Maggie Post.

Roedd rhywbeth yn achosi penbleth i Gethin hefyd, ond ni chafodd amser i benderfynu beth, oblegid roedd syndod mud y ddau ffrind yn achosi i'w gosgordd golli eu teimladau o barchedig ofn tuag at y brodorion cyntefig.

Y gwas priodas oedd Dewi Jones, ffrind y priodfab, a'r ystlyswyr oedd Gwyn Vaughan Jones, brawd y priodfab a Mark Jones, brawd y briodferch.

Ar ddiwrnod heulog clir, chwaraewch gemau cysgod gyda'ch ffrind.

Ond cyn iddo fedru ynganu'r un gair arall, lluchiodd Gethin ei hun yn erbyn y lli nes bwrw dr i geg agored ei ffrind.

Ciledrychodd Ffredi ar ei ysgwydd lle gorweddai pen ei ffrind a'i lygaid i gyd ar gau.

Symudodd Gethin oddi wrth ei ffrind.

Dychwelodd Dic yn 1987 wedi gwneud digon o arian i ddechrau ei fusnes sgipiau ei hun a buan y cyflogodd ei hen ffrind, Denzil.

Ond mewn cae rhwng y siop a Stanley Buildings digwyddais ddal sylw ar ferlan ddu yn tynnu car fflat, a deall gan ffrind ei bod yn perthyn i 'Hugh Williams joinar' ac yn danfon eirch liw nos i Bendyffryn (sanatoriwm yr adeg hynny).

Dim llythyr oddi wrth ffrind na châr, ac ychydig iawn, iawn o lyfrau i'w darllen.

Da y cofiaf Jim yn cwympo yn ei hyd wrth gario cydaid o lo ar ei gefn ac yn addo "medal fel plat cino Dydd Sul" i'm ffrind a finne am helpu i glirio'r llanast.

HEULWEN: Y ffrind - anweledig honno?

Yr un oedd y gân, neu ganeuon, ymhob man, a dyma nhw fel y cofiaf heddiw: 'O meistres fach annwyl A siarad yn sifil Calennig os gwelwch yn dda, Yna llwyddiant i'r gwydde A'r moch a'r ceffyle A hefyd i'r defed a'r da.' Os byddai seibiant go hir cyn i ffenestr y llofft gael ei hagor fe fyddem yn canu'n uchel a chyflym: 'Os ych chi'n rhoi, Dewch yn gloi Ma' nhrad i bron â rhewi.' Mewn ty arall, neu fferm arall, fe fyddai'r gân yn wahanol rhywbeth fel hyn: Mae'r hen flwyddyn wedi mynd Wedi cuddio llawer ffrind, O!

HEULWEN: (Yn amheus) 'Ti ddim wedi cael y ffrind 'ne'n ôl, wyt ti?

'Rwy'n digwydd bod yn ffrind da i Ffantasia, a doeddwn i ddim am weld Gwenhwyfar yn colli'i chalon eilwaith.

Dyma'r tro pan gyfarfu fy ffrind Brynle H.

Yn groes i agwedd fy ffrind, cesglais hwy i fag polithîn - nid oedd ymdrech y noson wedi bod yn ofer!

Collais ffrind pan fu Capten Lewis farw o beri-beri yn fuan wedyn.

'Paid ag agor dy ben,' rhybuddiodd Ifan gan afael yn dynn yn ysgwydd ei ffrind.

Digwyddiadau fel sylweddoli fod dy gariad di yn caru rhywun arall ac ar waethaf pob peth, ei fod yn mynd i' d'adael di am y person hwnnw." "Marc, bydd yn rhesymol..." "Rhesymol yw derbyn wedyn fod yn rhaid cael halen ar y briw - mai dy ffrind gorau di yw'r ferch arall yn y darlun." "Wrth gwrs, os oes angen beio unrhyw un, rwy i'n fwy euog na neb.

Mae ffrind i mi'n gweithio gyda'r gymdeithas cn i'r byddar.

Hi yw'n ffrind sbesial i na all neb ond fi ei gweld.

Wrth eld ymateb Llio i hyn, a sylweddoli na fyddai gan ddisgyblion ysgol lawer o arian, ychwanegodd Mr Puw: 'Mae cofrestrydd yr ardal yma yn hen ffrind i mi.

Symudodd Gethin ymlaen ychydig yn ofnus a chladdu ei ben yn saff dan gesail ei ffrind.

Ma'n debyg y clywsoch chi mam yn sôn am fy ffrind anweledig i, 'Chi'n cofio?

'Dyw e ddim gwerth y trwbwl, Dil,' sibrydodd Ifan yng nghlust ei ffrind.