Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffurfiwyd

ffurfiwyd

Ffurfiwyd y priddoedd wrth i'r rhewlif grafu a rhygnu ei ffordd dros y graig.

Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwechanmlwyddiant ymgyrch Owain Glyndwr ym Medi 1400.

Ni ffurfiwyd eglwys yr adeg yma, ond parhâi'r rhai a addolai yn Stryd Henllan yn aelodau yn y Capel Mawr.

Ffurfiwyd y Cylch Merched, gyda Kate Roberts yn llywydd.

Ffurfiwyd y Garreg Galch pan oedd y darn yma o'r wlad o dan y môr yn y cyfnod Carbonifferaidd, ac yn gorwedd ychydig islaw'r cyhydedd.

Ffurfiwyd amserlen drom o hyfforddi, a'r dewiswyr yn eu doethineb yn rhoi saib i'r prif chwaraewyr bob hyn a hyn yn ystod yr wythnose ola cyn y gêm, er mwyn sicrhau brwdfrydedd pob aelod o'r garfan.

Ffurfiwyd pwyllgor i geisio amddiffyn buddiannau'r trigolion.

Mae'r Hen Dywodfaen Goch yn y rhan yma o'r wlad yn cynnwys amryfaen cwarts, sy'n graig galed iawn a ffurfiwyd ar ddiwedd y cyfnod Defonaidd tua phedwar can miliwn o flynyddoedd yn ôl.

LOGO I CIC Ffurfiwyd Clwb i'r Campau (CIC) yn Steddfod Llambed.

Bu protestio yng Nghymru a ffurfiwyd mudiad Cylch Dewi, y gr^wp protest cyntaf yn ymwneud â darlledu yng Nghymru.

Nid yn frysiog a difeddwl y ffurfiwyd polisi'r Blaid, ond wedi llawer iawn o drafod pwyllog.

Dyma'n fyr sut y ffurfiwyd y gwahanol grwpiau.

Yn sgîl hyn, ffurfiwyd cymdeithas newydd i gymryd yr awenau oddi ary 'Gymdeithas Rieni' ac i gario ei hymdrechion ymlaen.

Yn ddiweddarach y flwyddyn honno ffurfiwyd Cymdeithas yr Iaith ym Mhontarddulais, a John oedd yr ysgrifennydd cyntaf.

Ffurfiwyd Llwybr Llaethog nôl ym 1986 pan ryddhawyd eu sengl gynta, Dull Di Drais, ar label Recordiau Anrhefn.

Ynddo ceisiodd egluro sut y ffurfiwyd yr ynys wedi'r Dilyw, a holai beth oedd iaith y trigolion, ai o'r Hebraeg y tarddodd y Gymraeg: disrifiodd gyfraith a chrefydd gynnar yr ynys, athroniaeth a defodau'r Derwyddon, eu tamlau, eu hallorau a'u canolfannau yn y llwyni derw, gan atgynhyrchu'r lluniau o'r henebion derwyddol a gynhwysodd yn ei atebion i Queries Lhwyd.

A Meurig Dodd, BD, yn Weinidog ar yr Ofalaeth newydd a ffurfiwyd o chwe Eglwys.

Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Owain Glyndwr ym Medi 1400.

Ffurfiwyd Cymdeithas Rheilffordd Eryri i gefnogi ac i gymryd rhan flaenllaw yn y broses o atgyweirio a chynnal y Rheilffordd ac mae'n cefnogi Rheilffordd Ffestiniog yn y gwaith o ailadeiladu'r lein.

Bellach yn tynnu am ei nawdegau, roedd hi'n rhan o symudiad penodol mewn celfyddyd theatr, yr English Stage Company, a ffurfiwyd yn Sadlers Wells ar ôl y rhyfel; yna, ymlaen drwy'r Birmingham Rep.

Ffurfiwyd y Gymdeithas yn 1981 yn uniad o'r Cymdeithasau Hanes Teuluol a oedd yn bodoli yng Nghymru.

Er bod amrywiaeth fawr yn y ffordd y ffurfiwyd y grwpiau, yn eu dulliau o weithredu ac yn eu ffyrdd o drefnu a gweinyddu'r profion a rhoi cydnabyddiaeth amdanynt, yr oedd nifer o ffactorau'n gyffredin iddynt i gyd.

Ffurfiwyd 'Cymdeithas Ardal Llywodraethwyr' yma yn Nwyfor ers dros flwyddyn.

Sefydlwyd y gymdeithas yng Nghaerfyrddin yn 1996.Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Owain Glyndwr ym Medi 1400.

Ffurfiwyd Ffederasiwn Glowyr Prydain Fawr yng Nghasnewydd ddeng mlynedd cyn troad y ganrif.

Ffurfiwyd TAC yn 1982 fel cymdeithas fasnach i gynrychioli buddiannau cynhyrchwyr annibynnol syn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer darlledwyr Cymreig, S4C, BBC Cymru a HTV Cymru.

Yn nechrau'r pumdegau fe ffurfiwyd adrannau, sef Adran y Gogledd, Adran y De a'r Adran Ganol, pob un gyda'i phwyllgor, ei swyddogion a'i chyfrif banc.

Ond o fewn y chwe mis diwethaf chwalwyd yr hen ffin yn llwyr a ffurfiwyd dwy garfan newydd, y naill yn gefnogol i'r llywodraeth newydd, a'r llall yn fwy beirniadol ohoni.

O'r rhain ffurfiwyd tîm yn cynnwys cymysgedd o wynebau newydd yn ogystal â rhai cyfarwydd.

Does neb yn gwybod i sicrwydd sut yn union y ffurfiwyd yr haenau amlwg yma, ond mae yna sawl damcaniaeth.

Yn wyneb y bygythiad hwn, darbwyllwyd y Llywodraeth i newid ei meddwl a chaniatŠu sefydlu S4C ar ôl trafodaeth rhwng yr Ysgrifennydd Cartref a dirprwyaeth a ffurfiwyd yn Eisteddfod Dyffryn Lliw, dan arweiniad Cledwyn Hughes.

O'r cychwyn sigledig yna y ffurfiwyd Clwb Talsarnau.