Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffurflenni

ffurflenni

Ffurflenni Cymraeg, Arwyddion Cymraeg, Cymraeg yn y Swyddfa Bost ayyb ayyb.

Cyhoeddi deddf yn caniatŠu Cymraeg ar ffurflenni pleidleisio.

Mae'r ffurflenni wedyn yn dod ata'i er mwyn rhoi'r rhifau i'r swyddfa yng Nghaerdydd.'

Ymddiheuraf fod y rhybudd yn fyr, ond bu'r ffurflenni'n hwyr iawn yn dod i law eleni.

Gellir beirniadu'r pwyllgor am hynny; ar y llaw arall yr oedd gweiddi am ffurflenni am fod cefnogwyr yn awyddus i ddechrau casglu enwau.

TSB: Adroddodd yr Ysgrifennydd ei bod wedi anfon at fanc y TSB yn cwyno am ei agwedd tuag at y Gymraeg a'r diffyg ffurflenni Cymraeg oedd ar gael.

Dosbarthwyd ffurflenni gan yr ymgynghorwyr eu hunain at yr athrawon bro a'r cydlynwyr oedd yn gyfrifol am HMS.

Mae Cyfarwyddwr Sain wedi dychwelyd y ffurflenni i D^y'r Cwmniau gyda chais syml - a wnaed droeon o'r blaen - am i D^y'r Cwmniau ddarparu eu ffurflenni mewn ffurf dwyieithog, fel y gall pob cwmni yng Nghymru gael dewis teg a chlir ym mha iaith y dymunant gyfathrebu a'r T^y.

Byddai'n rhatach gosod y ffurflenni Cymraeg ar y we nag y byddai i'w hargraffu.

Banc y TSB - yr oedd llythyr wedi dod i law yn esbonio pam nad oedd ffurflenni agor cyfrif a ffurflenni newid llofnodion ar gael gan Fanc y TSB.

Hefyd, cyhoeddir pwy fydd 21ain Cadeirydd y mudiad (bydd aelodau yn derbyn ffurflenni pleidleisio trwy'r post yn fuan, os nad ydych wedi eisoes), a thrafodaeth Merched Peryglus.

'Roedd y ffermwr bellach yn gorfod wynebu toriadau, prisiau gwael, mynydd o ffurflenni, gwaharddiadau, a heintiau a grewyd drwy i ddyn ymyrryd â natur.

Ond mae'r ffurflenni hefyd ar gael i unrhywun eu printio yn syth oddi ar y we - ond yn Saesneg yn unig.

Gwrthodwyd ffurflenni Cymraeg i rai o'n haelodau a ddymunai agor cyfrif yn y banc.

Deddf yr Iaith Gymraeg yn rhoi peth cydraddoldeb i'r iaith drwy ganiatâu fersiynau Cymraeg o ffurflenni swyddogol a chaniatâu defnydd o'r Gymraeg mewn achosion cyfreithiol.

Mae'r ffigurau uchod ychydig yn annisgwyl o gofio mai dynion yn bennaf sy'n gweithio ar y tir yng Nghymru, ond mae'n bosib mai esboniad am hyn yw mai merched yn bennaf sydd wedi arfer llenwi ffurflenni yn y gymdeithas amaethyddol, ac wedi gwneud hynny yma hefyd ar ran y teulu cyfan.

Mae ffurflenni Cymraeg ar gael drwy'r swyddfeydd lleol yn Gymraeg - o dan ddeddf 1993.

Glyn Davies, Ysgrifennydd Rhanbarth yr Undeb, yn ffonio fin nos eisiau cyfarwyddyd sut i gynghori ffermwyr llaeth i lenwi ffurflenni cais am y cwota ychwanegol.

Ar yr un pryd, fe'n hysbyswyd y gallem lenwi ffurflenni'r "Return" yn Gymraeg tra'u bod nhw yn paratoi ffurflenni

Gan fod yr ymateb cychwynnol mor brin gan ysgolion cynradd ail iaith, fe ddosbarthwyd rhagor o ffurflenni gan y cydlynwyr mewn rhai siroedd yn y de yn ystod yr wythnos wedyn.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Deddf yr Iaith Gymraeg yn rhoi peth cydraddoldeb i'r iaith drwy ganiatâu fersiynau Cymraeg o ffurflenni swyddogol a chaniatâu defnydd o'r Gymraeg mewn achosion cyfreithiol.

Mae'r Gymdeithas wedi ysgrifennu at y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol hefyd yn gofyn iddynt sicrhau y bydd ffurflenni cyfrifiad cwbl ddwyieithog yn mynd i bob ty yn 2001 fel na fydd raid gofyn am un yn y naill iaith na'r llall.

Bu raid, felly, casglu'r holl daflenni, ffurflenni ac unrhyw ddeunydd arall nad oedd ar gael yn Gymraeg o'u swyddfeydd.

I ychwanegu sen at sen, derbyniodd Rhys ffurflenni uniaith Saesneg gan Lys Ynadon Caernarfon.

Awgrymai'r adroddiad felly y dylid ehangu ffurflenni cais ar gyfer caniatâd cynllunio am dai mewn ardaloedd gwledig drwy ychwanegu rhestr o gwestiynau ychwanegol i'r ymgeisydd ynglŷn â dyluniad, lleoliad a.y.

Cyfrifiad cwbl wirfoddol yw hwn ac mae'r Gymdeithas yn galw ar i bobl ddychwelyd y ffurflenni gan ofyn am rai dwyieithog.

Ond anos o lawer oedd sicrhau newidiadau ym meysydd fel tai a thwristiaeth nag ymgyrchoedd symlach eu nod a'u hapêl fel mynnu ffurflenni neu arwyddion ffordd dwyieithog.

Fe ddaethon nhw i nôl fi allan, a mynnu 'mod i'n arwyddo ffurflenni yn datgan nad oedden nhw wedi fy nghamdrin a 'ngorfodi i wneud unrhyw beth yn erbyn fy ewyllys.

Gwaith papur fyddai hynny yn fynych - llenwi ffurflenni, llunio pwt o epistol Undebol, darllen y newyddiadur o bosib.

Yn dilyn yr helynt hwn bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg pan gyfarfyddant nesaf yn ystyried eu hymateb os na fydd ffurflenni cyfrifiad 2001 yn drwyadl ddwyieithog i bob ty.

Maen nhw'n dweud fod darllen ffurflenni hawlio costau i drwsio'r llanast ar ôl damweiniau car yn beth difyr tu hwnt a bod digon o ddychymyg gan rai o'r hawlwyr - sydd byth ar fai wrth gwrs - i ennill y Gadair, y Goron a'r Fedal Ryddiaith yn y Genedlaethol.

Rhan o'r broblem yw fod yna asesiad yn cael ei wneud o faint o alw fydd yna yn 2001 am ffurflenni cyfrifiad Cymraeg.

'Pan ddychwelodd y canghennau eu ffurflenni...' Ffurflenni?