Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

finnau

finnau

'Na, gorffennwch y cwbl,' ebe finnau, yn fy ffyrnigrwydd.

Er credu ohonof finnau yng ngwerth a lle'r myth.

A dibwys a dibwrpas hollol ydoedd gennyf finnau.

Felly, cyn wired â'm bod yn fyw, medd yr Arglwydd DDUW, am i ti halogi fy nghysegr gyda'th holl bethau atgas a ffiaidd, byddaf finnau yn eillio, ac ni fyddaf yn tosturio; ni fyddaf fi yn trugarhau.

Yr holl beth wedi ei drefnu fel perfformiad enfawr er nad oedd unrhyw un wedi dweud gair am hyn wrth Kate a finnau.

Dyma finnau, wedi darllen llyfryn neu ddau a hanner dwsin o gopi%au o'r Baltic Independent, yn cyrraedd yno i ddadansoddi'r hyn oedd ar droed.

"A finnau'n meddwl y byddai yna rywbeth gwahanol yma'r tro yma," cwynodd Rhodri.

Kate a finnau yn gollwng ein bagiau i gyd un wrth un o'r trên a disgwyl ar y platfform am rywun o Goleg Athrawon Yiyang i'n tywys yno.

"Yr ydych mor gryf ag y tybiwch eich bod", meddai, "Yr ydych mor gryf ag yr wyf finnau%.

Gwenodd arnaf finnau a gwenais innau'n ôl, a dwedais, 'S'mai heno?' Hwyrach imi ymddangos yn rhy gyfeillgar oherwydd trodd yn ôl ac eistedd yn blwmp wrth f'ochr i.

"Finnau hefyd," meddai Einion gan ei astudio'n ofalus.

Duke of York. Kate a finnau yn marchio o gwmpas dan ganu ac annog y myfyrwyr i wneud hynny hefyd.

Prifio'n wr bonheddig a wnaeth Elias, yn enwedig ar ôl priodi Lady Bulkeley (nad oedd fwy o ledi o ran ei tharddiad na finnau!).

"Mae'r gwaith yn mynd yn drymach bob dydd a finnau ddim yn mynd dim iau.

Prynodd guazi (hadau blodyn haul), bisgedi blas chilli, siocled a phapur i Kate a finnau, a rhyw fath o hufen iâ od wedi ei wneud o ffa soya.

Chwerthin a chwerthin ddaru ni, a finnau'n mwynhau edrych ar Bigw yn hapus, ei gwallt newydd yn siglo yn ôl a blaen fel pendil, a'i dannedd gwyn yn y golwg.

penderfynodd Peter geisio cysgu'n syth, ond aeth Larry a finnau am dro.

'Williams,' meddai yntau, 'gwell yw i chwi atal eich tafod, onide rhaid i chwi gymryd y cwbl.' 'O'r gorau, syr, gwnewch felly,' ebe finnau.

"Biti na f'asa dy geg di 'nte, Mari!" Gresyn na fuasai gennyf finnau amgenach rheolaeth ar fy nhafod.

Nid oes ganddo'r uchelgais i dorri cyt fel meddyliwr neu athronydd, er y gall fod ganddo feddwl chwim ac athroniaeth dreiddgar; a thybiaf finnau nad oedd mewn rhai cyfeiriadau neb llymach ei ddeall yng Nghymru yn ei genhedlaeth na Waldo Williams.

Ni ddeallodd finnau chwaith.

Bob tro y'i gwelaf yn y llyfr Emynau 'rwy'n cofio fy nghyfaill a finnau yn ei ganu, ganol nos, yn yr oerfel, o flaen rhyw dy neu fferm yn y wlad.

'A finnau hefyd,' meddai Carol, 'ond mae'r botel yn wag a fedr Mam ddim stopio'r car ar y ffordd brysur yma.

Fy ateb, a finnau mewn rhyw fath o drans oedd 'Fasech chi byth yn fy nghoelio i'.

Dyma hi yn marchio a finnau ar ei hôl hi drwy un drws i ystafell arall a chau y drws yn glep.

Mi 'roedd nhad a finnau, i'r munudau olaf yn ffrindiau, mi 'roedda ni wrth ein bodd yng nghwmni'n gilydd.

Ar yr un pryd teimlai llawer o'r aelodau newydd o'r de dwyrain, fel finnau, y pryd hynny, fod llawer gormod o sylw yn cael ei roi i'r iaith.

"Mae'r plant yn meddwl am y lloches fel cartref, a finnau hefyd.

Ychydig sydd i'w adrodd am y daith hon, fwy na finnau gafodd y trydydd tro yn gyrru - o tua tri o'r gloch ymlaen.

Ond doedd dim un ohonyn nhw yn gallu cael diod pan fyddai'r lleill yn gafael yn y cwpan, ac mi fydden nhw'n gweiddi, un ar _l y llall, "Dydw i ddim wedi cael diferyn!" "Na finnau chwaith!" "Mae 'na de wedi mynd i'm llygaid i!" "Ac mae 'na beth yn fy ngwallt i!" "Ac mae 'na dipyn wedi mynd ar fy nghrys i!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn cael diod iawn yn y pnawn ac mi fyddai syched arnyn nhw.

Wrth ddatgan ein bod yn dod i gyw am gyfnod i ddinas yr angylion sy'n llawn diafoliaid, cafodd Dafydd (y gūr) a finnau gynghorion oedd yn pwyso mwy o lawer na'r cesus!

"Mae o'n tynnu pobol, beth bynnag," meddwn "Gobeithio y dôn nhw i weld y perfformiad." "O, mi fydd 'na rai yn bodloni ar ei weld o'n mynd a dwad, 'run fath a'r tywysog yng Ngholeg Aberystwyth." Mae 'ma gar yn troi i mewn i lôn yr ysgol; ia, fo ydi o, mae'r gofalwr yn agor y giât." Yr oedd y cynnwrf yn dechrau cydio ynof finnau.