Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

flaenoriaeth

flaenoriaeth

Dywedodd Elan Closs Stephens, Cadeirydd Awdurdod S4C, "Mae datblygu a gwarchod busnes sylfaenol S4C, sef creu rhaglenni teledu Cymraeg y mae'r cyhoedd yn eu mwynhau ac yn eu gwylio, yn flaenoriaeth gennym.

Ni ddylid rhoi'r flaenoriaeth yn gyfan gwbl i ieuenctid: yr oedd angen targedu grwpiau eraill yn ogystal (fel mamau/teuluoedd o oed cenhedlu, ac oedolion sy'n arwain barn yr ifanc).

Peth ddigon digalon yw sylwi ar yr ymgiprys am flaenoriaeth rhwng y gwahanol deuluoedd a'r cynhennu di-stop rhyngddynt a'i gilydd.

Fel mater o flaenoriaeth, dylai'r Cynulliad arwain ymgyrch marchnata eang wedi ei thargedu yn arbennig at bobl ifanc er mwyn meithrin hyder yn y Gymraeg a'u hannog i'w dysgu a'i defnyddio.

Ond yr oedd teulu arall yn Sir Gaernarfon a fynnai dorri crib Syr John Wynn a herio ei flaenoriaeth.

Ystyrir atal y dirywiad hwn, a'i wrthdroi lle bo hynny'n bosibl, yn flaenoriaeth.

Dosberthir pob cais i un o dri chategori yn ôl ei flaenoriaeth Nodir y categori%au hyn mewn cromfachau ar gyfer pob cais:

Gwerslyfrau/ Cyfarpar Rhoddwyd y flaenoriaeth ar hyd y blynyddoedd ar y gwerslyfr fel y pwysicaf o'r adnoddau dysgu.

Yn ôl esiampl yr Ysgrythurau eu hunain, rhaid rhoi'r flaenoriaeth i briod-ddull yr iaith y cyfieithir ohoni wrth gyfieithu'r Ysgrythurau.

Yn wir, mae yna gryn anniddigrwydd fod pobl dramor yn cael y fath flaenoriaeth.

Mae addysg yn sector craidd ac iddo flaenoriaeth uchel.

Mae'r strategaeth raglenni a'r cyllid cyhoeddus yn brawf pendant o ymrwymiad Awdurdod S4C i'r flaenoriaeth honno.

Y mae'r Gweithgor Ymchwil wedi manylu ym mhob categori ar y projectau y dylid rhoi'r brif flaenoriaeth iddynt yn y tymor byr, (gan gydnabod fod oblygiadau tymor byr a hir ynghlwm mewn rhai ohonynt).

Ysywaeth, nid oedd i dderbyn unrhyw flaenoriaeth fyddai'n rhwystr ar lwybr un o brosiectau'r Cyngor ei hun.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i bwysleisio gwerth plentyn a bod angen i'w diddordebau gael y flaenoriaeth bennaf yn y gymdeithas.

Y drefn wleidyddol, nid y person dynol a'i gymdeithas, a gafodd y flaenoriaeth yn hanes y wlad fach hon.

RP Cwmniau, megis y rhai Saesneg, sy'n rhoi digon o wybodaeth ymlaen llaw sy'n cael y flaenoriaeth.

Yn unol a'r egwyddor hon ceir Salesbury yn gyson yn arfer geirfa hynafol, yn rhoi'r flaenoriaeth i eiriau Lladin eu tras ac yn amrywio'i eirfa, ei ffurfiant a'i gystrawennau hyd eithaf adnoddau'r Gymraeg.