Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

flin

flin

Ffuretwr ydw i." "Ffu..ffu..." Taflodd ei phen yn ôl yn flin, a disgleiriai lliw cyfoethog ei gwallt yng ngolau pŵl braidd y cyntedd mawr.

cyn iddi gael y sac, teimlo'n flin dros ei hunan, colli ei sboner a dechrau coleg.

Teimlai Mam yn flin wrth Modryb, a daeth yr hen deimladau frwg a fu'n ei chorddi ganol y pnawn, i'w phlagio eto.

Fe a i draw i'r plas i weld oes yno lythyr." Cododd a golwg flin ar ei wyneb.

'Fi yn penderfynu hynny,' meddai'r hyfforddwr yn flin.

Roedd Yorath yn flin of nadwy fod y rheolwr yn gwneud cymaint o ffys ac esgusion dros Mickey.

Teimlwn yn flin a diymadferth, a daeth awydd arnaf i sleifio allan o olwg pawb.

Roedd pawb yn llwglyd, yn sychedig ac yn flin.

Edrychodd yn flin arno.

meddai, braidd yn flin.

Cerddodd yn ei ôl i'r beudy'n flin a thaflodd y bwced nes yr oedd yn drybowndian i erbyn un arall!

'Yr hen daclau Bryn Teg yna,' meddai hi'n flin.

'Mae o gen i, Robaits,' meddai'r gŵr, ac yna ychwanegodd yn flin gan ysgwyd Siân nes bod pob asgwrn yn ei gorff yn teimlo'n rhydd, 'Busnesa, aiê?' Roedd ei lais fel taran wrth iddo godi'r bachgen oddi ar y beic fel petai yn ddim mwy na doli glwt.

Dechrau, yn unig, oedd affidafid Carol Hogan, ar fisoedd lawer o ymdrechu caled a chyfnodau o rwystredigaeth flin.

Mae Ann Tudor, un o bentrefwyr Llanilar, yn flin iawn fod hyn wedi digwydd.

ebychodd Ifor yn flin hefo'r fuwch a Malcym ac aeth i roi seilej i'r gwartheg yn y sied.

Am to be angry with her dydi bod yn flin efo hi ddim yn cael ei gynnig a dydi digio wrth rywun ddim yr un peth o gwbwl.

"Edrychwch ar ei ôl o'n ofalus nes cyrhaeddwn ni'r gwersyll newydd." "Reit, syr." Ond wedi meddwl am y peth dechreuais deimlo braidd yn flin fod y Capten mor hunanol, a phan ddaeth y lori heibio i lwytho'n taclau, a minnau'n helpu gyda'r gwaith, dechreuais ddyfalu sut y gallwn i ei ffidlan hi i gadw fy ngwely.

Rwy'n deall yn iawn pam y mae rhai pobl yn teimlo'n flin oherwydd i Chris Stephens ddychwelyd mor sydyn i'r cae rygbi wedi iddo daro a brifo Ioan Bebb mewn gêm rhwng Penybont-ar-Ogwr a Cross Keys.

Yn teimlo mymryn yn flin wrthi, neidiodd Rhys i lawr o'r siglen a mynd i weld beth oedd yn ei phoeni.

Nôl i'r lan!' gorchmynnodd y capten yn flin.

Wyt ti am chwarae pasio'r parsel ar lan afon?' gofynnodd Bleddyn yn flin.

Roedd aelodau'r cleifion yn llosgi ac roedden nhw'n cael pyliau o fod yn flin iawn.

Yna fe ddeuai Bigw atom yn flin, a gofyn, 'I be oeddech chi eisiau dweud wrth Mami?' a golwg gyhuddgar yn ei llygaid.

"Mae'n iawn i fechgyn gario pethau - - does arna i ddim eisiau gwneud fy nillad yn flêr!" "O, Iona, rydan ni'n dwy'n helpu hefyd, tyrd yn dy flaen," meddai Eira'n flin.

Fel pe bai'n difaru'n sydyn, meddai, "Ma'n flin gen i am ddydd Sadwrn.

Maen debyg y bydd yn rhaid iddo dawelur dyfroedd gan fod rhai o aelodaur Undeb yn flin iawn nad aeth Pwyllgor y Llewod drwyddyn nhw, a mae'r cynta glywson nhw fod Henry wedi cael cynnig y swydd oedd yn y Wasg ar cyfryngau.

Yn ôl y protestwyr yr oedd yn ddiwrnod cenedlaethol peidio â gwenu a hwythau, yn gwneud ymdrech lew i edrych yn flin ac yn gâs.

Mae'r ffaith ei fod yntau'n greadur mor flin, diddal a hunanol (yn cam-drin ei deulu) yn tynnu oddi wrth hygrededd ei ddadleuon dros wastata/ u cymdeithas yn llwyr.