Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

foment

foment

Ond ar yr un foment pwy a gerddodd i'r gegin ond Doctor Jones.

Dyna'r foment y teimlodd Kate bach, morwyn Tyndir, un o'r teithwyr, y byddai hi wedi bod yn ddoethach iddi fod wedi gwrando ar gyngor ei mam a hepgor y Palladium y noson honno.

Nid wyf am wadu am foment nad wyf wedi bod yn hoff iawn o gerddoriaeth ers pan oeddwn yn hogyn.

Mae hon yn foment dyngedfennol sy'n dangos yn glir bellach mai twyll oedd datganoli i hwyluso gweinyddu polisiau Llundain yng Nghymru, yn hytrach na chymryd y cam cyntaf tuag at ffurfio polisiau datganoledig gwirioneddol Gymreig.

Sôn am foment yn gyrru iasau i lawr asgwrn cefn!

Yr oedd yn wirioneddol flasus, a hyd yn oed y foment hon gallaf weld Ginger a John Thomas, eu cegau'n orlawn a'u hwynebau'n bochio, yn fy llongyfarch ar fy medr fel cogydd.

Mae lot o chwaraewyr newydd gyda ni ar y foment, chwaraewyr sy'n dod trwodd.

Y foment nesaf yr oeddwn yn ôl wrth ochr Jock, ac yn brysio i archwilio'r pecyn.

Y foment honno cefais brofiad cyfriniol.

A'r foment honno, meddai Waldo, fe ddaeth llinell o gynghanedd i'w ben.

A gostyngeiddrwydd mawr, atebais innau fy mod yn credu y defnyddiai'r Arglwydd fi yn gyfrwng i'w hiacha/ u hi A'm calon yn llosgi ynof, dodais fy nwylo ar ei phen a gweddi%ais ag angerdd am i'r Arglwydd gyffwrdd â hi y foment honno yn ei gwendid a'i hiacha/ u.

Y foment honno gwyddwn eu bod hwy wedi dod dros y ffin i'm bendithio.

Cofia, saith o'r gloch nos Lun." Wrth sefyll am foment ar ben y lôn wedi dywedyd 'Nos dawch,' clywn fy nghyfaill Williams yn mwmian canu - "'Does unman yn debyg i gartref." Pan gyrhaeddais gyffiniau Siop y Sgwâr ar noson y cinio yr oedd yn amlwg fod ysbryd y Nadolig wedi meddiannu'r lle.

Gan nad oedd rhan Arthur yn yr hanes yn anrhydeddus, try'r gwartheg yn sypynnau rhedyn y foment y dodir llaw arnynt gan Gai a Bedwyr.

Y mae hon yn foment bwysig ac argyfyngol.

Er bod y cwmwl 'ma sy' wedi goddiweddyd Teulu Nanhoron yn taflu 'i esgyll droston ni i gyd.' Am foment ciliodd y sirioldeb o wyneb yr offeiriad.

Yn ei lythyr heddiw i Alun Michael mae Ffred Ffransis llefarydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar Addysg yn hawlio fod hon yn foment dyngedfennol fydd yn dangos ai twyll oedd datganoli i hwyluso gweinyddu polisiau Llundain yng Nghymru ynteu a gymerir y cam cyntaf tuag at ffurfio polisiau datganoledig Cymreig.

Cyn y foment dyngedfennol honno mae'r oriau weithiau'n gallu troi'n ddyddiau o fyw'n gynnil ar y nesa' peth i ddim gwybodaeth.

neu oes rhywun wedi gadael?" Edrychodd Cyrnol Grant yn graff arno am foment.

Mae'n bwysig i mi beidio â cholli gobaith." Ond y foment y dechreuodd ei galon godi, teimlodd rywbeth fel braich hir wlyb yn cau am ei wddw.

Trueni na fydde'r camerâu teledu yma i gofnodi'r foment.

Bydd fy ngwaith yn helpu Paul yn siwr o'i frifo a gwneud iddo feddwl fy mod yn benderfynol o bwysleisio'r diffyg ffafr y mae ynddo ar y foment.'

Un foment...

Am foment bu'n hofran yn yr aer, wedyn plymiodd i'r môr fel carreg.

Mae'n well i Nipon a gymerwyd yn garcharor gael ei ladd yn hytrach na dychwelyd i'w wlad." Ar ôl meddwl am foment mentrais innau ateb, "Bydd yna groeso i'r carcharorion Prydeinig i gyd pan ânt adref." Yr oedd yn amlwg oddi wrth ei wedd nad oedd yr ateb hwn yn ei blesio'n fawr.

yna'r foment honno pan fydd y pysgodyn yn ei holl ysblander arian-lilog-las symudliw, ar garped cefndirol o eira efallai, gwn fod yma gyfoeth yn y profiad a gwerth yn y parsel!

Fodd bynnag, yr oeddwn wedi clywed fy ysgrifenyddes ac eraill o ferched Ceidwadol yn sôn am rhyw Brian Bates o Graig-y-Don yn reit aml ac ar y foment penderfynais ei argymell gan roddi fy enwebiaeth bersonol y tu ôl iddo.

'C'ofn i chi frifo.' Wedi teimlo'i draed oddi tano unwaith yn rhagor, a sefyll am foment i atgyfeirio, edrychodd i fyw llygaid yr hwsmon a'i gyfarch yn siriol ddigon.

Wrth gwrs, ni all y bardd (mwy na ninnau) groesi o'r presennol yn ol at y profiad; ni all, pan fynno, ddiflannu o'r Fan-a'r Foment-yn-Awr ac iengeiddio am bob ysbaid o gamu'n ol drwyddi.

Ar un foment, byddai'n siarad â'i glaf wyneb yn wyneb, siarad yn naturiol, os naturiol hefyd.

O'r foment honno doeddwn i ddim eisiau gwneud dim byd ond actio." Wedi bwrw'r fath brentisiaeth, ofer fu ei ymdrechion i fynd i ddysgu a hunllef oedd meddwl am wynebu llond stafell o blant ysgol.

Trodd y ddau grychydd eu hwynebau tua'r gorllewin ac ymhen dim o amser dyma'r 'weilgi frigdonog yn dyfod i'r golwg ac am foment meddyliodd yr hen frawd mai 'dyfrllyd fedd' fyddai ei dynged.

Un grwp sydd heb ddyddio o gwbl, ar y llaw arall, ydi Diffiniad, ac yn yr un modd 'roedd clywed Hapus yn foment tyngedfennol.

Eisiau mynd i fyd radio a theledu oeddwn i o'r foment es i mewn i'r stiwdio...

Felly ar y foment rwyn credu bod y clwb a'r tîm yn mynd i'r wal.

'Rwyn mwynhau fy rygbi ar y foment - mwynhau chwarae i Benbont a mwynhau chwarae i'r Tîm A.

Cofiodd, pan yn blentyn, iddo glywed rhyw stori nad oedd erioed wedi'i choelio tan y foment honno.

Ond y foment nesaf, byddai wrthi'n sisial cyfres o ddoethinebau wrtho'i hunan.

Yr wyf wedi bod yn Thatcherydd rhonc o'r foment honno ac yn dal felly hyd heddiw.

Fel petai masg y clasurwr stans yn llithro am foment.

Am foment ni ddywedodd ddim, ac yna dyma fe'n sibrwd yn fy nghlust.

Nid yw o bwys iddo ef gael cyhoeddi cyfrol i gyrraedd cylch eang a phwysig: yn wir, darfodedig, lleol, a thymhorol yw llawer o'i gynnyrch - englynion neu faledi am ddigwyddiadau'r foment.