Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

frys

frys

Ac yr oedd dynion felly ar frys.

Er mwyn cynnal newidiadau golygyddol angenrheidiol, mae'n hanfodol i'r rhaglen trosglwyddo FM gael ei hymestyn i Gymoedd De Cymru ar frys.

Am hynny, ystyria y pethau hyn, fel na chredech dy fod yn well na'r un o'th gyd-ddynion, rhag it wrth feddwl, ddisgyn o'th falchder ar frys, a chael dy frifo mwy wrth ystyried fod gwraig dlawd yn gwenu ar sebon bob dydd gan gofio'r sbort a roddaist iddi.

Cerddi eraill: Waldo Williams oedd yr ail am y Gadair, ac fe'i ceryddwyd am ei frys a'i flerwch.

Cafwyd ar ddeall fod gan y llywodraeth dai gorffwys ym mhentref Sipi a bu raid ysgrifennu ar frys i sicrhau lle.

Fe alwodd ar y Bwrdd hefyd i sefydlu: * Adain weithredu frys i ymateb yn gyflym i unrhyw gwynion.

Harthiodd ei fod ar frys a chyda llai o griw byddai digon o ddŵr ar gael i fynd ymhellach.

Yr oedd angen caban 'mochal ffiar yn un o'r ponciau, caban go helaeth i lochesu tua deg ar hugain o ddynion, ac yr oedd yn fater o frys.

Er mwyn cynnal newidiadau golygyddol angenrheidiol, maen hanfodol i'r rhaglen trosglwyddo FM gael ei hymestyn i Gymoedd De Cymru ar frys.

Yn wir, dyna oedd wedi digwydd a chafodd lawdriniaeth frys y noson honno.

"Na, rydw i ar frys.

Cofio fel oedd ei mam yn hel ei dilladau i'r trynciau ar frys a'r tad yn clymu y ceffylau wrth y wagen a'r trap i ffoi am ei heinioes fel y dywedodd Eluned yn "Dringo'r Andes".

Byddai arni ryw frys gwyllt i gael ei phen yng nghyfeiriad y drws.

Oherwydd hynny, pan fyddai'n fater o frys, a gorchwyl arbennig i'w gwblhau ar unwaith, byddai'r stiward yn gosod y gwaith 'ar gontract' i Francis gan wybod y byddai'r adeilad ar ei draed mewn chwinciad .

(ch)Croesfan Merllyn, Criccieth (Dygwyd yr eitem hon gerbron fel mater o frys ar ardystiad y Cadeirydd oherwydd y derbyniwyd llythyr gan y Rheilffyrdd Prydeinig ar ôl i'r rhaglen gael ei hanfon at yr aelodau a'r brys i ymateb).

Clymwyd garddyrnau Dai Mandri a rhaffwyd ef wrth y camel olaf yn y rhes ac i ffwrdd â nhw ar frys, y camelod yn trotian a Dai hefyd yn gorfod tuthio yn anesmwyth tu ôl iddynt.

yr oedd eira chwefror a glawogydd tros w ^ ŵyl ddewi wedi chwyddo nentydd yr ardal a chreu rhaeadrau yn hafnau 'r bryniau, a 'r cwbl yn llifo i afon afon nes ei bod hi, erbyn cyrraedd y dyffryn lle safai aberdeuddwr, yn genllif gwyllt gwyn, ar frys i gyrraedd y dolydd tu hwnt i trillwyn isa lle gallai orlifo i 'r caeau a chael ymwared a 'i ffyrnigrwydd.

Tybed a oedd ar ormod o frys?

Daliai'r bêl fach i arwain ei daith ond baglai o hyd yn ei frys.

Gruffudd yn derbyn ffafrau ei dad...cael byd da a diogi a digon o anwes i'w gadw'n ddiddig a sicrhau na fydd arno ormod o frys i ddianc at yr Ymennydd Mawr a'i debyg!" Temtiwyd Elystan i fwrw'r Cripil i'r llawr am yr eildro y diwrnod hwnnw.

"Rydw' i'n ddigon prysur rŵan," meddwn i, ar frys, ac yn anghwrtais ddigon er nad oedd yna ddim adwaith oddi wrth y talp o geuled o'm blaen i, "Dodrefnu'r fflat a phrynu celfi newydd, ac atgyweirio a diweddaru a newid tipyn ar y lle hefyd." "Yn wir," meddwn i, a dim ond prin gymryd anadl rhwng dwy frawddeg, "Mae'r pentiwr acw heddiw yn gorfffen addurno'r stafell fyw i mi." Ond nid oedd dianc i fod.

Pan ar y môr ysgrifennai lythyrau diddorol yn gyson a gyrrai frys-negesau o bob porthladd.

Trefnwyd cyfarfod ar frys rhwng yr ynadon, Capten Burrows, cynrychiolwyr y Pwyllgor Streic, a swyddogion Cwmni'r Great Western.

Ac wedi diolch, a gofyn enw'r hogan fach, a chael ateb "Patricia," euthum yn ol i'r Mini, ar frys.

(c) Pont Rhyd Hir, Ffordd y Cob, Pwllheli (Dygwyd yr eitem hon gerbron fel mater o frys ar ardystiad y Cadeirydd oherwydd y derbyniwyd llythyr gan Gyfarwyddwr Priffyrdd y Cyngor Sir ar ôl i'r rhaglen gael ei hanfon at yr aelodau a'r brys i ymateb).

Cafodd fy nhad lety hefo Dic, ond un noson dyma hwnnw i mewn i'r tŷ ar frys a golwg wedi dychryn arno.

Ac er nad oedd hynny wedi ei phoeni erioed o'r blaen, heddiw, a hithau ar frys, teimlai'n grac iawn â'r Cyngor, ei swyddogion, y gweithwyr a'u peiriannau.

Waldo Williams oedd yr ail am y Gadair, ac fe'i ceryddwyd am ei frys a'i flerwch.

Gan ei fod ar gymaint o frys i gael swatio yn y bync i gysgu, fe anghofiodd rywbeth pwysig iawn.

Tra oedd Owain yno anfonodd Brenin Ffrainc neges frys ato yn ei orchymyn i ddychwelyd ar unwaith i'w helpu.

Ond roedd yn rhaid trafod be i'w wneud ynglŷn â Modryb, a hynny ar frys.

Er mwyn ceisio ennill arian tramor 'caled' - hynny yw, doleri y gellir eu defnyddio i fewnforio nwyddau - mae'r diwydiant twristiaeth yn cael ei ddatblygu ar frys, ac yn y ffordd iawn.

Gwta awr a hanner y tu draw i frys soffistigedig Dubai mae Fujairah yn ardal boblogaidd gydag ymwelwyr o Ddubai ei hun ac - yn fwy aml y dyddiau yma - o dramor hefyd.

Hefyd, dywedodd Bob Phillips bod angen 250,000 ar y clwb a hynny ar frys.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon neges frys at Rosemary Butler AC (Ysgrifennydd Addysg y Cynulliad) yn gofyn iddi wario'r arian ychwanegol ar gyfer addysg mewn modd gwahanol yng Nghymru i'r hyn a fwriedir ar gyfer Loegr.