Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fusnes

fusnes

Cais sydd gen i ar i bob cwmni neu fusnes gysylltu a mi yn Sain fel y gallwn ddangos ffrynt unedig gref yn hyn o beth.

Cymerodd Dora, gweddw Gwyther, Derek dan ei hadain a rhoddodd arian iddo gychwyn ei fusnes trin ceir ei hun.

Bellach mae Kath yn ddynes fusnes lled-barchus.

Bellach mae Denzil mewn partneriaeth fusnes gyda Teg.

Ffermwr i bob golwg ydoedd bellach ond nid oedd ffermio ond esgus dros guddio ei fusnes arall sef smyglo unrhyw beth y gallai roi ei ddwylo arno.

Nid oedd gennyf ronyn o chwaeth at fasnach, ie yr oedd ynof wrthwynebiad mawr iddi; a theimlwn nad arnaf fi yr oedd y bai fy meistr Abel oedd wedi fy arwain i hyn, ac wedi creu ynof ddiflastod at fusnes a chyfeirio fy nhueddiadau at bethau eraill.

Wrth annerch cynhadledd ar Entrepreneuriaeth a Busnesau Bychan yn y Cyfryngau, yn Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth ar ddydd Gwener 8 Hydref bydd HUW JONES, Prif Weithredwr S4C, yn dadlau fod yn rhaid derbyn bod impact economaidd ac effaith bendant S4C ar fusnes a bywoliaethau yn bell gyrhaeddol.

Mae'n ymddangos i mi weithiau mai rhyw fusnes llechwraidd bron yw cyhoeddi llyfr yn y Gymraeg.

Roedd paratoi ar gyfer 'powdwr mawr' yn fusnes costus iawn oherwydd byddai'n rhaid cludo popeth o werth i bellter diogel, a byddai'n rhaid i bawb a weithiai yn y ponciau islaw adael eu bargeinion nes byddai'r saethu drosodd a'r goruchwyliwr a'r arbenigwyr wedi eu bodloni ei bod yn ddiogel iddynt ddychwelyd.

Argraffydd ydoedd wrth ei alwedigaeth; priododd un o ferched y Rhos, sefydlodd fusnes yma, ac efo a'i deulu, gyda chymorth y Cymro pybyr hwnnw, William Stephen Jones, a sefydlodd ac a gynhaliodd yr Herald.

Sdim unrhyw fusnes arall yn gallu gwneud hynny.

Yn ei ddyddiau cynnar yn y fusnes roedd yr arian yn brin iawn a phob ceiniog yn cyfri.

Cafodd y gymuned gyfan sioc pan aeth Stan i fusnes gyda Reg Harries a phrynu Pwll Bach.

Ie, rhyw hen fusnes gwirion oedd y cyfan.

Efallai y byddaf wedi priodi cyn hir Mae William Powel o Wrecsam yn galw ym Mryste'n aml ar fusnes ac yn hoffi fy nghwmni.

Mae gen i bwyllgor pwysig am chwech o'r gloch, ac isio mynd i swyddfa'r Gwyliwr ar fusnes pwysig iawn cynd mynd i'r pwyllgor.

Nid oedd yn syndod ei fod yn trefnu deiseb ysgaru ond am barhau gyda'i fusnes.

Cliciwch yma am grynodeb o fusnes cyfarfodydd diweddar o'r Cyngor.

Roeddwn i wedi llwyr ymlâdd ar ôl y daith a'r holl fusnes cynllwyngar.

Eler ati o ddifri a heb anwadalu i'w gwneud hi'n amhosibl dwyn ymlaen fusnes llywodraeth leol na busnes llywodraeth ganol heb y Gymraeg.

Yr oedd peth brys i'w gael i gydio yn ei waith rhag i fusnes y Swyddfa ddioddef.

Roedd yn gas gennym yr holl fusnes.

Dywedodd 19% y byddent yn fwy tebygol o ddefnyddio siop neu fusnes yng Nghymru petai'r rheiny'n gwneud ymdrech i ddefnyddio Cymraeg a Saesneg.

Pwrpas cyfrifon ydyw cyflwyno gwybodaeth a fydd yn caniata/ u i'r rheolwyr, y cyfranddalwyr, neu unrhyw un arall sydd â diddordeb yn y cwmni neu fusnes, wneud penderfyniadau.

Hon oedd un o'r teithiau awyr uniongyrchol cynta' i mewn i'r wlad; o'n cwmpas ar yr awyren, roedd ambell Lithuaniad cefnog a haid o bobl fusnes o'r Gorllewin yn barod i chwilio am ddêl.

Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â BBC Cymru a chredwn mai dim ond drwy gydweithio y bydd BBC Adnoddau, Cymru yn parhau i fod yn fusnes adnoddau cyfryngol llwyddiannus a blaengar.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 1998 yn gosod dyletswydd statudol ar y Cynulliad i weithredu'r egwyddor fod y Gymraeg a'r Saesneg yn cael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal wrth gynnal ei fusnes.

Tua'r un amser, dechreuodd Ali fusnes cigydda rhan amser, gan werthu'r cig i Arabiaid Casnewydd.

Cyn iddo gael ei flasu o ddifrif, camodd clamp o gawr crand ato a holi ei fusnes yno.

Dychwelodd Dic yn 1987 wedi gwneud digon o arian i ddechrau ei fusnes sgipiau ei hun a buan y cyflogodd ei hen ffrind, Denzil.

Mae Mark, fel ei dad, wedi treulio cyfnod yn y carchar a hynny am werthu cyffuriau i blant ysgol - defnyddiodd fan hufen iâ i guddio ei fusnes twyllodrus.

Mae rhai pobol yn honni fod y ffaith fod Mr Morgan yn Brif Ysgrifennydd ac yn Ysgrifennydd Datblygu Economaidd yn tanseilio hyder y gymuned fusnes.

Ac o glywed am achosion yn cael eu dirwyn i ben yn barhaus, onid aeth gwerthiant tai Capel ac addoldai yn gryn fusnes erbyn hyn?

Eler ati o ddifri a heb anwadalu i'w gwneud hi yn amhosibl dwyn ymlaen fusnes llywodraeth leol na busnes llywodraeth ganol heb y Gymraeg.

Mae Bys a Bawd, sy'n fusnes teuluol a sefydlwyd ym 1955, yn arbenigo mewn llyfrau Cymraeg a Chymreig ac yn fusnes sy'n hollol ymrwymiedig i'r iaith Gymraeg a'i diwylliant.