Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fwydo

fwydo

Yr hyn ddigwyddodd felly oedd i un mudiad sefydlu patrwm o fwydo babanod dan flwydd oed am ddeg o'r gloch ac eto am ddau o'r gloch bob dydd, tra bod mudiad gwahanol ym mhen arall y ddinas yn agor ei ddrysau i fwydo mamau, a neb ond mamau, am hanner dydd.

Fe fyddai ambell i wraig yn ymddangos yn sydyn yn y ganolfan fwydo i famau heb ei phlant a honni eu bod wedi marw dros nos, er bod y babanod wedi bod yn derbyn bwyd ers rhai wythnosau.

Peidiwch â rhoi'r gorau i fwydo'r adar os gwelwch yn dda, - mae cnau pys yn faethlon iawn, yn uchel mewn oel amlannirlawn a phrotîn.

Mae nifer o'r adar sy'n ymweld â'r llecyn cadwraeth yn adar y goedwig ac maen nhw'n tueddu i barhau i fwydo ar yr un lefelau ag y bydden nhw'n ei wneud yn y goedwig.

Ond mi ydw i'n cofio'r lle'n berffaith rşan, o g-gof yr hogyn wnes i fwydo arno fo 'chydig yn ol: roedd o wedi bod yno g-gyda'i rieni.

Fe ddywedwn bellach y dylai dyletswyddau'r naill fwydo gofynion y llall.

Er bod y system honno wedi cael ei seilio ar iawnder cymdeithasol, bellach ni fedrai hyd yn oed fwydo cyfran helaeth o Archentwyr.

Nid dweud yr wyf fod llenorion yn puteinio'u dawn wrth fwydo'r camerau.

Mae 'na wastad brysurdeb yma - pawb yn tendio i'w gar, yn ei fwydo, ei fwytho, ei lanhau, ei drwsio.

a) larfau gwyfynnod i fwydo ar y dail.

Fe aeth un stori ar led ym Mogadishu am griw teledu o'r Almaen a gyrhaeddodd ganolfan fwydo un prynhawn a dechrau gosod goleuadau ymhob man.

Byddai ganddi'r gallu i fwydo'r cyfandir cyfan pe bai'n cael cyfle i ddatblygu i'r cyfeiriad iawn.

Cofnodir agweddau ar ddatblygiad y plentyn cyfan mewn proffil sylfaen a all fwydo mewn i Gofnod Cyrhaeddiad Cynradd lle nodir cyrhaeddiad y plentyn mewn perthynas â'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'r Cwricwlwm Cyflawn.

Wrth ymestyn ac anwesu'r gwlân a'i fwydo i mewn i'r dro%ell, symudai ei dwylo mor ystwyth a meistrolgar â dwylo perfformiwr yn canu'r piano.

Ond pan lanwyd ei hysgyfaint fe aeth i gyd i fwydo'r sgrech a atseiniodd drwy ystafelloedd gwag y tŷ.

Fodd bynnag, mi fydd y ceiliog yn helpu i fwydo'r cywion, ac fe geir dau nythiad bob tymor fel arfer.

Ympryd y swffragetiaid yn dod â'r arfer o fwydo drwy orfod i ben.

Babi annwyl iawn oedd y cyfrwng newydd yng ngolwg Sam ac yr oedd yn ei fwydo â danteithion o bob math.

Maent yn dod yma gan bod digon o fwyd yn y wlad hon yn y Gwanwyn a'r Haf iddynt fwydo'r cywion, e.e.

fwydo ei wynfyd, neu ar ddiwrnod pan ddisgyn y glaw megis rhaeadr o nodwyddau dur; eto yn fynych gorfod gostegu yw tynged y glaw o dan gryfder ynni a dirmyg gwynt a ddaw yn syth o'r fan lle mae crud a bedd yr oerni bythol wedi ymgartrefu ar y rhewfil sydd yn sgleinio'n ddiog, ac yn ddi-ildio.

Difyr oedd sylwi ar ffermwyr lleol yn cario llwythi anferth o datws mân i'r warchodfa i fwydo'r gwyddau, ond synnwyr cyffredin yw'r haelioni, ac ystryw i gadw'r adar newynog ar y warchodfa.

Mi gei di fwydo'r ieir os lici di.'

Y bwriad yw i'r rhain fwydo'r Cynghrair Cenedlaethol maes o law.

Ar ôl sefyll mewn rhes am oriau i sicrhau fod eu plant yn cael un pryd maethlon y dydd, roedd hi'n gwbwl amhosib' i'r mamau gyrraedd yr ail ganolfan fwydo mewn pryd i gael eu bwyd eu hunain.

Mae'n denu trychfilod i fwydo arno ac mae gwyfynnod yn mwynhau'r neithdar.

Canoli ar ddinasoedd mawrion fel Birmingham a Llundain, gwagu cefn gwlad i fwydo chwant y cyflogwyr.

Gwyddis bod rhai cacynnod yn casglu nifer fawr ohonynt drwy bysgota yn yr ewyn a'u cario i'w nythod i fwydo eu larfa hwythau.