Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fydden

fydden

Mi fyddai cynnydd yn y pensiwn a rhoi mwy o arian ar gyfer budd-dal incwm yn gwneud i fyny am beth fydden nhw'n golli, meddai.

Ychydig flynyddoedd yn ôl fe fydden nhw ar flaenau bysedd y myfyrwyr.

A fydden ni'n sefyll yng Nghyffordd Llandudno?

Ond doedd dim digon o le iddyn nhw i gyd mewn un gwely, ac mi fydden nhw'n gweiddi, "Rydw i bron _ syrthio o'r gwely!" "O, rydw innau bron _ syrthio!" "Does gen i ddim digon o le!" "Does gen innau ddim digon o le chwaith!" "A rydw i'n cael fy ngwasgu yn y canol!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn gallu cysgu'n gysurus, ac roedden nhw wedi blino'n l_n.

'Un peth fydden ni'n hoffi'i weld.

Mi fydden ni blant yn eistedd yn y parlwr tywyll a byddai Bigw yn estyn ei bag.

Fe fydden dod a lot o waith ac fe fydden gwneud gwahanieth mawr i'r wlad.

Pe bawn i wedi aros gyda nhw yn ystod y rhyfel ei hun, fe fydden ni i gyd yn wynebu'r un arfau, yn bwyta'r un bwyd, yn rhannu'r un teimladau o ofn, rhyddhad, diflastod a rhwystredigaeth.

Bob nos, fe fydden nhw'n dawnsio am oriau.

Mae'n syn gen i na fydden nhw wedi llyncu'r llestri hefyd!' 'Hy!' meddwn i'n reit bigog.

"Fe ddylen ni ystyried yn ddifrifol sut fydd Bethesda yn edrych yn y dyfodol - a fydden ni wedi colli cymeriad yr ardal?"

Pe bai'r 'Germans' yn dod i wbod beth sy'n mynd ymla'n fan hyn, fe fydden nhw'n siŵr o'i fomio fe." Ar ôl te blasus yn y 'Gloch' aeth Mrs Treharne a'r plant i lawr i lan y môr, ac aeth y Doctor i fyny'r rhyw i'r Orsaf Arbrofi i gwrdd â'r swyddogion yno.

Ar Iol rihyrsal y pnawn fe fydden ni'r plant yn mynd i lawr at yr afon i daflu cerrig fflat ar draws wyneb y dŵr.

Mi fydden ni'n twyllo'r palas ein bod ni'n rhan o'r ddirprwyaeth.

Mi fydden sioc enfawr a dweud y gwir, sen ni yn ennill, meddai Andrew Jones, chwaraewr disgleiria Cymru yn eu buddugoliaeth yn y rownd ddiwetha yn erbyn Sir Oxford.

Am flynyddoedd i ddod fe fydden nhw'n codi o'u beddau ac yn dychwelyd i aflonyddu ar y byw.

Pe bydden nhw'n dal gweddwon yn llefain, fe fydden nhw'n ein harestio', meddai.

Fydden ni ddim yn caniatau plannu cnydau os na fydden ni'n hyderus nad ydyn nhw am wneud drwg i bobol, anifeiliaid na'r amgylchedd.

Ond dim ond un cwpan oedd yn y tŷ, felly mi fydden nhw i gyd yn trio yfed o'r un cwpan.

Rhaid fyddai brysio neu fydden nhw byth yn medru cael digon o ddwr i fynd i mewn i'r harbwr yng Nglan Morfa.

Yna, mewn eiliadau, fe fydden ni'n gallu gweld golau egwan ei lantern a chlywed sŵn siffrwd ei gwisg laes ar y palmant ac oglau fel arogldarth Capel Pab yn gymysg â pheli gwyfyn fy nain.

Ond dim ond un beic oedd ganddyn nhw, ac mi fydden nhw i gyd yn trio mynd ar gefn yr un beic.

Mi fydden nhw wedi edrych yn llai o ffyliaid nos Sadwrn.

Ond dim ond un gwely bach oedd yn tŷ, ac felly mi fydden nhw i gyd yn cysgu yn yr un gwely.

Ar un llaw, fe fydden nhw'n deyrngedau i arwriaeth cenhedloedd bychain yn wyneb tlodi, gormes a thrais; ar y llall, fe allen nhw greu darlun comig o griw di-brofiad ond gobeithiol yn ceisio rhedeg gwlad.

Ond doedd dim digon o le iddyn nhw i gyd ar un gadair, ac mi fyddai pob un ohonyn nhw yn gweiddi, un ar _l y llall, "O, rydw i bron _ syrthio!" "Rydw innau bron _ syrthio!" "Does gen innau ddim digon o le!" "A rydw i'n cael fy ngwasgu yn y canol!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn cael gorffwys iawn, ac mi fydden nhw bob amser wedi blino.

Fe ofynnais i un o'r meddygon beth fyddai'n digwydd i'r pobl a'r plant hyn yn y gaeaf, ac fe ddywedodd, 'Mi fydden nhw'n marw'.

Ond dim ond un gadair oedd yn y tŷ ac felly mi fydden nhw i gyd yn eistedd ar un gadair.

Ac erbyn amser gwely mi fydden nhw wedi blino'n l_n ac yn barod i fynd i gysgu.

O leiaf fe fydden nhw'n dal i greu.

A fydden ni wedi cael yr un fraint pe baen ni'n dod o wlad fawr, imperialaidd?

Yn y coed uwchben yr afon roedd yna dŷ mawr brics coch ac fe fydden ni'n dangos hwn i'n gilydd ac yn dweud ei fod o'n dŷ bwgan.

'Yn sicr fe fydden i'n disgwyl Neil Jenkins a Rob Howley i fod yna.

Mi fydden nhw'n saff yn fan 'na.

Ond doedd dim un ohonyn nhw yn gallu cael diod pan fyddai'r lleill yn gafael yn y cwpan, ac mi fydden nhw'n gweiddi, un ar _l y llall, "Dydw i ddim wedi cael diferyn!" "Na finnau chwaith!" "Mae 'na de wedi mynd i'm llygaid i!" "Ac mae 'na beth yn fy ngwallt i!" "Ac mae 'na dipyn wedi mynd ar fy nghrys i!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn cael diod iawn yn y pnawn ac mi fyddai syched arnyn nhw.

Doedd bosib eu bod wedi rhoi cynhebrwng iawn i bob un o'r milwyr, mi fydden nhw wrthi tan ddydd Sul pys.

Clywais ddweud lawer gwaith, 'Bobl annwyl, fydden ni ddim yn blant drwg fel hyn.