Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gadawodd

gadawodd

Cân serch ydy hi yn ei hanfod ac yn amlwg gadawodd Alison dipyn o argraff ar Alex, y prif leisydd.

Gadawodd Craig Ryall ei gartre yn Heol Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, am naw o'r gloch nos Iau.

Gadawodd y dwymyn hi, a dechreuodd hithau weini arnynt.

Ond ar y cyfan roedd Affos yn frenin call, a gadawodd y mater i'r llys i'w benderfynu.

Y tro hwn gadawodd Kath a'r teulu ond aeth pethau o chwith iddo wrth i Mrs Mac adael am Tenerife hebddo.

Gadawodd y rhain gof am sefyll yn nannedd y sefydliad ar gost addoli mewn ogofeydd o olwg ysbi%wyr y Llywodraeth, ar gost carchar yn achos Vavasor Powell ac eraill, ac ar gost ei fywyd i John Penry.

Gadawodd y fugeiliaeth ar ôl llai na blwyddyn, a gwnaeth gais am gael ei dderbyn i Eglwys Lloegr.

Pan gyrhaeddodd yno tua hanner nos canfu'r waled yn yr union fan lle'i gadawodd - ond o dan orchudd o eira.

Gadawodd yr ysgol i weithio gyda chwmni Crosville, gan fod prinder gwaith yn y tridegau.

'Doedd Karen ddim yn fodlon o gwbl i fyw fel 'roedd ei mam yn dymuno iddi wneud - gadawodd yr ysgol cyn gorffen ei lefel A gan fynd i weithio i gaffi Meic Pierce.

gorffennodd hi ei choffi a gadawodd hi'r arian ar y bwrdd.

Digon diwedwst ydoedd, yn wahanol i'w arfer a gadawodd Jim ef wrthi'n sgwrio.

gadawodd ei esgidiau amdano i roi gwell gafael ar wely 'r afon.

Gadawodd yr ysbyty ar ôl deg wythnos.

Gadawodd y garej ac ymunodd â'r gwasanaeth ambiwlans.

Gadawodd ei hochr a rhuthrodd yn ôl i'r t .

Gadawodd ei chartref yn ystod y rhyfel, a mynd i weithio fel athrawes yn y De.

Yna, mewn llais tawel, a gwên hiraethus ar ei hwyneb dywedodd yr hen wreigan: "Ugain mlynedd yn ôl i heno, fe laddwyd fy merch ar y ffordd ble y gwelsoch chi hi heno, a phob blwyddyn ers hynny, ar y noson arbennig hon y mae rhyw yrrwr caredigyn dod â hi adref, - diolch i chi - fe gaiff dawelwch am flwyddyn arall rwan." Gadawodd y dyn y t wedi ei ysgwyd i'w sodlau gan yr hyn a welodd ac a glywodd.'

Gadawodd Jabas ei dad yn y Sailing.

Pa fodd y rhowch chwi gyfrif am eich tenantiaid truain?" Yn yr un ysbryd, gadawodd Wroth elw tair acer o dir a brynasai ym mhlwyf Magwyr i fod yn rhodd flynyddol i ddeuddeg o dlodion Llanfaches.

Pan oedd Rhian yn ddeuddeg gadawodd y teulu'r dafarn a phryd hynny y dechreuodd pethau fynd o chwith rhwng Reg a Megan.

Gadawodd ef Ogledd Cymru i fod yn Brif Weinidog Prydain Fawr ac yn un o ddynion mwyaf pwerus y byd.

Dechreuodd weithio fel glanhawraig ffenestri gyda Dyff ond gadawodd Gwmderi ar ôl darganfod fod gan Dyff gysylltiadau efo'r byd tanddaearol.

Yr oedd yn wr a'i fryd ar y pethau a gadawodd fwlch ar ei ôl nas llenwir yn rhwydd.

Gadawodd Cassie Teg cyn Nadolig 1998 a rhedeg i ffwrdd at Mrs Mac.

Gadawodd y cenhadon eu hôl yn ddigamsyniol ar y Casiaid, ac mae olion eu heefengylu brwd i'w canfod o hyd yn yr eglwysi, yr ysgolion, a'r ysbytai, heb sôn am barlyrau lle cenir 'Mae gen'i dipyn o d bach twt' a lle bwyteir bara brith ac yfed te o lestri sabothol yr olwg.

Gadawodd David Charles Y Bala i fynd yn brifathro arni.

'Roedd yn rhaid i Lisa a Fiona wynebu llawer iawn o gasineb yn y pentre oherwydd eu perthynas hoyw a gadawodd Lisa am gyfnod eto gan ei bod yn methu wynebu'r holl siarad amdani.

Gadawodd hyn argraff ddofn ar Gymry Ceredigion.

Gadawodd ef Bowser mewn sefyllfa anodd dros ben ac o hyn ymlaen cafodd fywyd dyrys iawn.

Gadawodd Jason y caffi a chafodd waith adeiladu gyda Graham.

Gadawodd y dynion y Land Rover a cherdded yn gyflym o'r golwg dan y coed.

Gadawodd yr ystafell heb air ymhellach.

Cafodd Dic lot o sbort ond gadawodd wrth i bobl y Dreth Incwm ddod ar ei ôl.

Gadawodd y llong i fynd i'r ysgol yn Glasgow am ei diced Ail Mêt a bu'n llwyddiannus.

Mi fues yn crwydro o gwmpas am hir, ond heb weld dim, ac erbyn imi fynd yn ol i'r lle y gadawodd Twm Dafis ei feic, doedd dim hanes ohono.

Gadawodd y dynion eu gorsafoedd a'u gweithdai yn llu, gan syfrdanu'r cyflogwyr, y Llywodraeth, y wasg, a'r undebau hyd yn oed, mor selog oedd eu hymateb i'r alwad.

GADAWODD clybiau criced Bangor, Brymbo,.

Gadawodd Edward wrth y bwrdd yn rhythu i'r gwagle a adawodd ar ei ôl yn y gegin.

Gadawodd ymneilltuad Newman i Littlemore y mudiad heb arweinydd yn y Brifysgol.

Tua hanner awr wedi un-ar-ddeg gadawodd Mary ef i fynd i gwrdd â Fred mewn caffi.

Yn eu rhagymadroddion a'u cyflwyniadau gadawodd y dyneiddwyr inni gorff o ysgrifennu, yn Gymraeg ac yn Lladin, sy'n allwedd, na cheir mo'i thebyg mewn cyfnodau eraill, i ddeall meddwl a chalon cyfnod.

Fel y gwyddys, gadawodd Bebb y Blaid oherwydd iddo anghytuno â'i Niwtraliaeth - safbwynt tra gwahanol i eiddo ei feistr 'athrylithgar', Charles Maurras, a ddarganfu ei fod yn casa/ u Iddewon, Bolsieficiaeth a Democratiaeth yn fwy, hyd yn oed, nag y casâi'r Almaen.

Wedi awr yn unig o gwsg dechreuodd weddi%o wedyn; yna gadawodd i fynd i'w waith.

Gadawodd hyn Sheffield gyda llawer o dir diffaith, ardaloedd lle nad oedd gwaith a lle 'roedd natur yn graddol adennill ei thir.

Gadawodd Bob hwy.

Daliodd Carol nhw yn y gwely gyda'i gilydd a gadawodd am Ganada.

Eto, pan ddioddefodd sgathru maleisus gan chwaraewr o Seland Newydd gadawodd y condemnio i eraill.

Gadawodd y llawysgrif i Anne Bosch i'w golygu, a'i gweld trwy'r wasg.

'Siwr o wneud, Marian, siwr o wneud.' A chyda hynny, gadawodd John Williams Syfydrin y tŷ a brasgamu tua'r cerbyd.

Oherwydd prinder gwaith yn yr ardal gadawodd Dic yn 1986 i fynd i weithio i'r Falklands.

Dychwelodd ar ôl Nadolig 1998 ond twyll oedd y cwbl a gadawodd ar ôl dwyn arian o 'safe' y caffi.

Gadawodd Youenn Drezen hefyd nifer o gerddi hir, fel Kan da Gornog (Cân i'r Gorllewin) a gyhoeddwyd yn Gwalarn.

Gadawodd Ramprakash sesiwn ymarfer ar ôl anafu ei wddf.

Gadawodd nodyn ar y bwrdd i atgoffa'r bechgyn i alw gyda'r pobydd, ac i gofio cynnig paned i Mr Davies pan ddeuai â'r twrci.

Gadawodd Carol a symudodd Lisa i fyw at Dic.

Ac ym Mangor, gadawodd y moddion i godi'r elusendai sydd gyferbyn â'r Eglwys Gadeiriol ac yn dal yn ddefnyddiol.