Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gallwch

gallwch

Fel y gallwch ddychmygu, fi unwaith eto oedd Mrs. Chauffeur i Rich, Lowri fy chwaer a John ei gwr.

Gallwch gysylltu a Nia yn yr Archif Adran Gerdd, Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor.

Gallwch gyfrannu at gadw ansawdd BBC Ble ar y We wrth roi gwbod inni os yw unrhyw safle'n annerbyniol neu'n peri tramgwydd.

Gallwch weld olion y lagwnau ar ochr ddwyreiniol a gorllewinol Bae Langland.

Fe allwch chi ddychmygu'r sefyllfa ond gallwch chi?

Wrth edrych ar hyn gallwch weld yr amserau a'r lleoedd pan fyddech gwyaf tebygol o fwyta prydau neu orfwyta.

Gallwch chi fynd adra bora 'ma, Robin.

Nid yn unig gallwch ddarllen amdanynt ar eu safle ond hefyd gallwch archebu eu cryno ddisgiau yn rhatach.

Yna os ewch chi o gwmpas trwyn y Mwmbwls i lawr i fae Bracelet gallwch gasglu esiamplau o ffosil gwymon môr sy'n edrych yn debyg i ddarnau deg ceiniog crwn ar y creigiau ger gorsaf gwyliwr y glannau.

Yma, mae CLEDWYN FYCHAN yn disgrifio dwy daith ddifyr y gallwch eu gwneud yn rhannol mewn car ac yn rhannol ar droed.

"Gallwch ysmygu, syr.

gymaint ohonynt ag y gallwch a chadw dyddiadur.

Felly gallwch weld a deall pam y bu i amryw o ffermwyr wrthwynebu'r gwaharddiad.

Ond pan ddaeth sôn am ryfel rhyngom ni a'r Almaen, wel, fe aeth pethe'n annifyr iawn 'ma, fel y gallwch chi ddeall.

Rydym hefyd yn chwilio am bobl i gyfieithu rhai o daflenni'r Gymdeithas i ieithoedd eraill; rhowch wybod i ba ieithoedd (mawr a bach) y gallwch gyfieithu.

Ym mhob rhifyn cawn arbrofion gwyddonol syml y gallwch chi eu gwneud eich hunain.

Cofiwch ein bod ni dal ymlaen yn y pnawn ar hyn o bryd, a hynny am fis - gobeithio y gallwch chi wrando rhwng 3 a 5 bob pnawn.

Bryd hynny, yr hyn y gallwch chi ei gyfleu yw teimlad ac argraffiadau.

Gallwch lawrlwytho Flash Player am ddim yma.

Gallwch gofrestru eich tîm drwy ein ffonio ar 74983, neu drwy ein e-bostio i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - a chofiwch y cynta i'r felin gaiff falu.

Hen demos gallwch chi ddadlwytho.

Ar neges yw y gallwch chi arbed mwy na phuntan neu ddwy trwy wneud hynny.

'Ond mae rhywbeth y gallwch ei wneud, Ewyrth,' meddai Jonathan gydag anhawster.

Gallwch ei addasu i'ch anghenion eich hun.

Gallwch dreulio hanner awr yn rhwydd yn eistedd mewn tŷ bwyta gwag cyn i'r 'waiter' ddod i holi beth hoffech chi ei gael i'w fwyta.

Yn syml, os ydych eisiau colli pwysau, gallwch naill ai ostwng eich cymeriant o egni (h.y.

Mae Robert Graves yn dweud pa mor unig y gallwch chi fod os nad ydach chi'n deall yr iaith mewn gwlad dramor, ond, i griw newyddion teledu, mae'r unigrwydd yna'n gallu bod yn gyfforddus unig, achos dydych chi ddim yn uniaethu'ch hunan â'r sefyllfa.

Am wybodaeth cyffredinol am yr iaith Gymraeg, gallwch ffonio'r linell wybodaeth Gymraeg: 0845 607 6070.

Fel y gallwch weld o'r llun, mae nifer o alaethau amlwg iawn yn y casgliad.

Gallwch ddychmygu, felly, pa mor gryf ydyw.

Ac ar ddydd Dimitri gallwch fod yn ymweld a thua deg o deuluoedd.

I arbed troedio yr un llwybr yn ol ewch trwy'r bwlch yn y twyni rhyw ddau can llath wedi troi ar hyd y traeth, a gallwch gerdded trwy'r coed yn ol at y maes parcio, gan gofio troi i'r dde, neu fe ddeuech allan yn Niwbwrch!

Ond ar yr ychydig achlysuron yr ydw i wedi gwneud daeth yn amlwg nad ydyn nhw'n bethau y gallwch chi ddibynnu rhyw lawer arnyn nhw.

Wrth bwyso ar y boncyff gallwch gysylltu â'r ysbryd yma.

Cofiwch ein bod ar y radio yn y pnawn ar hyn o bryd, a hynny am fis - gobeithio y gallwch chi wrando rhwng 3 a 5 bob pnawn.

Drannoeth, gallwch ddychmygu syndod y bobl pan godasant a gweld y car yn ei ôl wrth ochr y t lle'r arferai fod.

Rholiwch y pric yn ol ac ymlaen rhwng cledrau eich dwylo mor gyflym ag y gallwch.

Os byddwch byw ar eich pen eich hun, traed pwy y gallwch eu golchi?

Gallwch hefyd ymweld â'n colofn wythnosol yn BBC Cymru'r Byd am y newyddion diweddaraf o'r blaned bop.

Yn dilyn y fuddugoliaeth yn Ffrainc, Mawrth 17, mae Cymru ar i fyny unwaith eto a gallwch chwithau sgorio gyda chyfeillion trwy ddefnyddio'r egardiau rygbi BBC Cymru'r Byd.

Gallwch ddiosg eich côt, syr.

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch i sefydlu gŵp cysylltu yng Nghymru gallwch gysylltu â Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, neu â Jim Killock.

Ar fore Sadwrn cyn bo hir mi fydd Gang Bangor yn cyhoeddi cystadleuaeth lle gallwch chi ennill gwerth 500 o vouchers gwyliau.

Mor gyflym ag y gallwch chi.

Gallwch archebu Albym's a senglau diweddaraf grwpiau Cymru yn ogystal a darllen y newyddion diweddaraf am y grwpiau a'r gigiau.