Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

galwad

galwad

Rhoddwyd galwad i'r Parchedig G.

Ers dros dwy flynedd buom yn casglu enwau ar ddeiseb fawr dros Ddeddf Iaith Newydd -- dewch i Gaerdydd i'w chyflwyno i'r Cynulliad ac i ddangos cefnogaeth i'r galwad.

Fe ddaeth galwad ffôn ddi-enw, wythnose'n ôl.

Yn yr amser yma nid oedd galwad am ddim ond cerrig bras neu Fetlin fel y gelwid hwy.

Cefnogwch ran gyntaf ein brwydr, yn erbyn y cwmnïau ffôn symudol, trwy ychwanegu eich enw i'r ddeiseb Galwad Dros y Gymraeg.

Y mae rhannau helaeth o'r wlad heb na thrydan na dwr tap o hyd; ar wahân i'r aelwydydd cefnog, mae'r gweddill yn defnyddio glo i goginio, mangl wrth wneud y golch, a'r ciosg ar fin y ffordd os am wneud galwad ffôn.

Wedi hynny, rhoddwyd galwad i fyfyriwr ieuanc a oedd yn terfynu ei astudiaethau yn y Coleg, sef E.

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, sylwodd Cymdeithas yr Iaith ar gefnogaeth gynyddol i'w galwad am Ddeddf Iaith.

Ni welodd fawr mwy ar ei thad gan iddo yntau dyfu'n gyw o frid ac ateb galwad y môr.

Cael galwad ffon gan Bella pnawn ma.

Galwad gyson y proffwyd a'r salmydd oedd am edifeirwch ac ymgysegriad newydd.

Ymhen rhyw wyth neu naw mlynedd rhoddwyd galwad i'r Parchg.

os derbynnid galwad yng Nghanolfan Dolgellau wedi amser cau, gellid trosglwyddo'r alwad ar ei hunion i ganolfan gynghori arall oedd ar agor yng Ngwynedd.

Ond pan ddaeth galwad arall o'r un man, methodd â chadw at ei air - a dyma fe'n mynd!

Ond, wrth i ni eistedd i ddisgwyl galwad i fynd i'r awyren, gwireddwyd ei hofnau mwyaf.

Ar ôl te derbyn galwad ffôn gan Mabel a gwahoddiad i fynd i ddawnsio gyda hi a'i ffrindiau.

Diolch am wneud Galwad Dros y Gymraeg.

Pan gyrhaeddodd ei gartre dywedodd wrth ei wraig na fyddai byth yn derbyn galwad i bregethu yn yr eglwysi hynny wedyn.

Ac wrth fynd heibio fe fyddaf yn credu y medrwch o'r bron ddweud beth yw galwad pob dyn wrth edrych arno.

Yn dilyn llythyr i'r Caernarfon and Denbigh yn cwyno nad oedd y papur am dderbyn adroddiadau Cymraeg, adroddodd yr Ysgrifennydd ei bod wedi derbyn galwad ffon yn dweud bod croeso i bob cyfraniad Cymraeg yn y papur.

Yno, wrth gwrs, y byddai'r myfyrwyr yn cwbwlhau eu cwrs ar eu blwyddyn olaf, ac, yn wahanol i heddiw, byddai rhai o'r myfyrwyr am beth amser cyn derbyn galwad i ofal Eglwys.

Ei wraig atebodd ei galwad.

Rydw i wedi gwneud galwad radio yn holi am gymorth felly fyddwn ni ddim yn gorfod aros yn hir iawn.'

Gofynnwn iddynt gefnogi'n galwad i ddileu'r Bwrdd Iaith ar y sail ei fod yn Quango a sefydlwyd yn sgîl Deddf Iaith 1993 i wneud dim ond gweinyddu polisïau'r Torïaid ar yr iaith Gymraeg.

Yr oedd un neu ddwy o eglwysi Cymraeg wedi dangos peth diddordeb ynddo, ond ni ddaeth galwad, a phenderfynodd Elfed felly dderbyn cynnig yr eglwys Saesneg.

Beth pe bai'n gwrando arni ac yn ateb galwad y môr cyn iddi hi gael ei rhyddid!

Y tro cyntaf gweithredais dros Gymdeithas yr Iaith, daeth y galwad o ddyn a oedd wedi'i ddal am drosedd gyrru, ac roedd e am brotestio am dderbyn yr un fath o driniaeth.

Ymlacio drwy'r prynhawn, cael galwad ffôn gan y BBC eto, cyn mynd am bryd efo Pennaethiaid yr Adran Saesneg.

Arwyddwch y ddeiseb Galwad Dros y Gymraeg.

Geiriau arwyddocaol dros ben yn y cyswllt hwn yw galwad Duw i Abraham pan drodd ei gefn ar ei deulu yn Haran:

Yr oedd hefyd eisiau amod y byddai'r clerigwyr (gweision suful eu dydd) a gâi eu penodi yn medru'r Gymraeg, ac yr oedd galwad ynddo hefyd am ddwy Brifysgol i Gymru, yn hytrach na chorffori sefydliadau Cymraeg gyda sefydliadau Saesneg.

"Damia!" sisialodd, pan gofiodd yn sydyn na wnâi hynny ddim ond datguddio rhychau ac esgyrn a smotiau brown galwad ei phridd, felly caeodd y ddau fotwm yn ffwndrus yn eu hôl.

Bythefnos ar ôl dychwelyd o Oman y tro cyntaf hwnnw, daeth galwad arall a'r tro yma mynd i Affrica yr oeddem ni.

Digwyddiad oedd hi mai o Fwcle y daeth galwad bendant iddo ar derfyn ei gyfnod yng Ngholeg Caerfyrddin.