Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ganddyn

ganddyn

O dras Ariaidd, mae eu hiaith yn perthyn i Farsi, sef iaith Indo-Ewropeaidd Iran - ac mae ganddyn nhw ddwy brif dafodiaith.

Ond roedden nhw'n gystadleuol ac mi roedden nhw'n drefnus a'u tactegau'n iawn o ystyried y chwaraewyr sydd ganddyn nhw.

Mae cynifer o chwaraewyr creadigol fel Rui Costa, Figo a Gomes ganddyn nhw.

"Ond cofia," ychwanegodd, "mi fydd yn rhaid i ti roi cweir i un o'r hogia cyn y cei di lonydd ganddyn nhw." Er cased gen i glywed y newydd hwn ganddo, sylwn gyda boddhad ei fod wedi newid y "chi% bell i'r "ti% agosach ac anwylach.

Mae trwydded presennol yr orsaf yn dod i ben ymhen pedair blynedd, ac mae Cyfeillion y Ddaear wedi dweud y byddai'n well ganddyn nhw petai'r Wylfa yn cau bryd hynny.

Faint o blant oedd ganddyn nhw?

Yr oedd ganddyn nhw bethau gwell i boeni amdanyn nhw.

Dwi'n sylwi nad oes gan y myfyrwyr sy'n dod i mewn rwan ddim yr un cefndir mathemategol ag oedd ganddyn nhw gynt.

Roedd cleddyfau ganddyn nhw, felly.

Er bod y Saeson yn wannach nag y dylsen nhw fod, oherwydd absenoldeb Lee Westwood, mae ganddyn nhw dri profiadol o gylch-daith Ewrop yn y tîm - Roger Chapman, Brian Davis a Jamie Spence.

Roedd Ffrainc yn haeddu ennill oherwydd y gallu sy ganddyn nhw ar talent ar sgiliau - roeddwn nhw'n werth eu gwylio oherwydd roedd y gallu ganddyn nhw i fynd ymlaen.

Ond roedden nhw'n gystadleuol ac mi roedden nhw'n drefnus au tactegaun iawn o ystyried y chwaraewyr sydd ganddyn nhw.

Er, chwarae teg i'r saint, 'doedd ganddyn nhw ddim rhyw lawer i'w wneud â'r peth.

Mae chwaraewyr arbennig ganddyn nhw - fel Pat Lamb a Lima a Bachup, meddai cyn-fewnwr Cymru, Gareth Edwards, ar y Post Cyntaf y bore yma.

Roedd llinyn pysgota dau gant saith deg troedfedd o hyd wedi cael ei glymu wrth y saeth - ac roedd ganddyn nhw ffrind ar ochr orllewinol y wal yn aros i'w helpu nhw i ddianc.

Chwarae têg, mae pac da iawn ganddyn nhw, meddai Robyn McBryde.

Mae Lloegr yn gwella ond tybed a oes digon o ddawn ganddyn nhw yn y garfan?

Nawr, roedd ganddyn nhw lolfa, ystafell fwyta, tair ystafell wely, cegin a thy bach.

Am ddim a wn i, efalla fod ganddyn nhw ddisgynyddion yn fyw, a rheiny o natur ddialgar."Hon - Eirwen Gwynn (tud.

Heb hynny, does ganddyn nhw ddim gobaith o gael benthyciad swyddogol o unman.

"Mae nifer fechan yn medru cyflawni llawer os oes ganddyn nhw ddigon o galon!"

Weithiau mae ganddyn nhw stori fawr pam y maen nhw'n haeddu triniaeth arbennig.

'Roedd rhai o'r aelodau hyn nad oedd ganddyn nhw ddim Cymraeg, ond na fuasen nhw byth wedi breuddwydio mynd i gapel Saesneg, gymaint oedd eu teyrngarwch i'r gymdeithas yn y Crwys.

Mi wn i am rai nad oes ganddyn nhw'r un iod o synnwyr digrifwch o unrhyw fath.

Wn i ddim sut y gallan nhw gysgu'n dawel fyth eto." "Ond o leia mae ganddyn nhw ei gilydd, lle nad oedd ganddi hi neb iddi hi ei hun.

Yn anffodus, oherwydd y problemau mewnol sy ganddyn nhw yn Samoa maen nhw wedi dod a thîm sy'n ddierth i ni.

Rhoi i'r rhai sydd ganddyn nhw'n barod fu prif ysgogiad y Toriaid dros y pymtheng mlynedd diwethaf gan wneud y tlawd yn dlotach ond rhoi i gyfran helaeth o'r dosbarth canol hyd yn oed arian i'w wastraffu.

Os ceir Lewis yn euog mi fyddan nhw'n cau'r ffeil a fydd ganddyn nhw ddim diddordeb mewn rhedeg ar ôl rhyw jacolantern.' 'Ond sut fedran nhw ddeud bod yr achos wedi'i gau a dau leidr â'u traed yn rhydd?

canlyniad y diffyg diwylliant llenyddol Cymraeg yn fy Nhad a'm Mam, oedd nad oedd ganddyn nhw ddim ohono i'w drosglwyddo i ni'r plant.

Ar un adeg roedd Slovenia ar y blaen 3 - 0, yna sgoriodd Iwgoslafia dair gôl mewn chwe munud, a hynny er bod ganddyn ddim ond deg dyn ar y cae.

Yn sydyn, roedd ganddyn nhw wlad ar eu dwylo a chyfrifoldeb i'w chynnal, yn economaidd a gwleidyddol.

Ond rhyw ysbrydion amwys, anniddorol oedd y rhain - rhyw greaduriaid ffansi%ol, yn symud fel pe o dan blanced wen, ac mor ddigymeriad fel nad oedd modd gwybod eu rhyw, hyd yn oed; ac yn wir doedd dim sicrwydd fod ganddyn nhw ryw.

On in gwybod bod ganddyn nhw chwaraewyr unigol da ond on i ddim yn meddwl bod ei hamddiffyn cystal a fe ddylsen ni fod wedi sgorion eu herbyn nhw efo ychydig o lwc.

O na, nid sgidie fel hyn sydd ganddyn nhw.

Does ganddyn nhw ddim sgwrs o ddiddordab i ti.

Ond dim ond un beic oedd ganddyn nhw, ac mi fydden nhw i gyd yn trio mynd ar gefn yr un beic.

Rhag ei tharfu a chwalu gobeithion, doedd ganddyn nhw ddim dewis ond ei sodro yn y car a chychwyn.

Eglurodd Dad nad oedd ganddyn nhw ddim byd yn erbyn cŵn fel y cyfryw.

Yn ôl y Cyfarwyddwr, Gareth Jams, roedd ganddyn nhw addewid nawdd tan ddiwedd y mis ond dim sicrwydd o ddim ar ôl hynny.

Rwyn siwr bod chwaraewyr gweddol dda ganddyn nhw achos maen nhw'n chwarae yn y bencampwriaeth yn Awstralia.

Er enghraifft, mae gen i gyfeillion sydd wedi troi yn Efengylwyr, sydd wedi penderfynu, er eu bod yn Gymry Cymraeg, fod yn well ganddyn nhw fynychu Capel Saesneg gan fod hwnnw'n Gapel Efengylaidd, yn llawn hwyl a sbri ac ati.

(Dyn â golwg byr, byr ganddo oedd Ifan, yn gwisgo sbectol gwydrau-gwaelod-pot-jam ac un a gonsgriptiwyd i'r gwaith oherwydd bod rhai â golwg hwy ganddyn nhw wedi'u galw i'r fyddin i yrru cerbydau rhyfel.

Mae ganddyn nhw chwaraewyr da iawn, hefyd, fel Zidane, Djorkaeff a Dugarry wnaeth yn dda iawn ddoe.

Cafodd ei bigo drosto ganddyn nhw hefyd.

Yn ôl cyfarwyddwr yr ysbyty Terry Leadbetter, ond ychydig ddyddiau oed oedden nhw pan ddaethon nhw yno ac roedd ganddyn nhw anafiadau.

mae'r Ffrancwyr yn bencampwyr y byd a mae ganddyn nhw chwaraewyr ardderchog o dda fel Zidane a Henry.

Ganddyn nhw y cefais fy mherswadio i fynd i Ariannin.

Mi gafodd sawl un o'r trefedigaethwyr cynta ar Theros eu lladd ganddyn nhw.

Llawn cystal, meddai, nad oes ganddyn nhw mo'r awydd na'r amser i feddwl am broblemau datblygu.

'Does ganddyn nhw ddim bwyd'.

Chewch chi ddim gwisgo coban ganddyn nhw os na fedrwch chi ddyfeisio llinellau yn gyflym fel 'Cosi bol Casi bach' - sydd yn farddoniaeth bur medda nhw oherwydd rhyw gleciadau swn sydd o uwch gwerth na throsiadau barddonol.

Os mai posh ac oik ydi'r ddau fath o actor sydd ganddyn nhw yn Lloegr y ddau fath sydd gennym ni yng Nghymru ydi; rhai da a rhai sâl - er byddai ambell un yn dweud mai rhai sâl a rhai salach ddylwn i ddweud.

'Roedd yn sefyllfa drychinebus - gweld yr holl bobl 'ma'n cyrraedd a'r unig eiddo oedd ganddyn nhw oedd beth oedden nhw'n oedd beth oedden nhw'n medru ei gario.

Onid oedd yn dderbyniol ganddyn nhw, ni byddai'n rhaid iddo boeni mwy, ond os gwelai fod y Casino'n cael cefnogaeth gadarn, wel dyna'r amser iddo ef roi ei big i mewn.

Ond nid mor druenus, efallai nar rhai hynny nad oes ganddyn nhwr ynni am ryw nar arian i fforddio golffio.

Cladda nhw yn y faN honno a chlywi di ddim siw na miw ganddyn nhw eto." Ac felly'n union y bu pethau.

Roedd babanod yn crio a phlant yn sgrechian a gyrrwyr yn swnio hwteri eu ceir a'r bobl yn y farchnad yn gweiddi ar y prynwyr i ddangos beth oedd ganddyn nhw ar werth.

Rydw i ofn iddyn nhw gipio'r wlad oddi arna i, oherwydd mae ganddyn nhw alluoedd hud.

'Bydd Mavis yn dweud ei bod hi'n well ganddyn nhw gael ci bach tua chwech wythnos oed, dim mwy.

Mae'r Awdurdod wedi bod yn ceisio newid yr agwedd taw dim ond cwmnïau tramor sy'n cael help ganddyn nhw - a hynny yn ardal coridor llwyddiannus yr M4.

Ond, medda fo, roedden nhw'n deulu mawr ac roedd ganddyn nhw nifer o berthnasau yn Llundain yn awyddus i ddod i dreulio gwyliau efo nhw yn Exeter, ac roedd hynny'n dipyn o demtasiwn i'w dad ddefnyddio stafell y bwgan.

Dyna fel y cei di lonydd ganddyn nhw.