Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gangen

gangen

Ar y gangen safai caer uchel a chadamle'r chwilod.

Gellid tybio bod cangen silicon mewn cemeg sydd yr un mor amrywiaethol a'r gangen garbon.

Bu'r perthi a'r goedlan yn crynu er diwedd Chwefror gyda sgrech, chwiban a chrawcian, a gollyngwyd pob offer o law i wrando'r deryn du o'i gangen ar y pren ysgawen; ac yn y distawrwydd hwyrnosol, deuai nodau trist y gylfinir o'r ffridd uchaf drwy ffenestr ystafell fy ngwely.

ac fe gydia mewn rhan allweddol o gangen ôl ...

Noddwyd y Rali gan Gangen Mon o Undebau Amaethwyr Cymru a chwmni RMC, Bangor.

Y gangen unionsyth.

A dyma'i chymar - un gangen eithin dal, a losgwyd yn ddu deryn haf ar erwau Brynhafod.

Camodd Ffredi ar y gangen drwchus oedd yn cynnal y castell, ac arhosodd i Gethin ddod i lawr.

Diolchwyd i Gangen Rhiwlas am wneud paned o de, bydd y te dan ofal Cangen Rhosgadfan y tro nesaf.

'Roedd y noson yn fy atgoffa i o 1977 yn erbyn St Etienne,' meddai Howyn Roberts o Gangen Gwynedd o Gefnogwyr Lerpwl ar y Post Cyntaf y bore yma.

Dymuniad y gangen oedd cario 'mlaen yn annibynnol ar hyn o bryd.

'Bydd y gangen a gollodd y mwyaf o bwysau, o ran canran, yn ennill hamper o fwydydd iach, i ddathlu!

Ac mi gawsom ni hyd i'r gath wedi'i chrogi ar gangen y goeden afalau yn yr ardd.

A gwelodd o'i flaen, risiau eraill wedi'u naddu i gefn y boncyff, a'r rheini'n ymestyn i lawr, gan droi i'r chwith, at gangen drwchus.

Yr oedd hefyd gynnig gwrthgyferbyniol, oddi wrth gangen arall yn ymyl y gyntaf, yn galw am fabwysiadu'n ffurfiol y polisi a gymerid yn ganiataol yn llawer o sgrifennu cyhoeddus rhai o'r arweinwyr, Polisi perchentyaeth

Ar ôl trafodaeth, penderfynwyd y dylai swyddogion y rhanbarth fynd yno i siarad ag aelodau'r gangen cyn cau yn swyddogol.

Yr oedd Meira Roberts wedi bod mewn cysylltiad ag aelodau'r gangen yn eu cynghori ynglŷn â chau'r gangen yn swyddogol.

Cydsyniodd Olwen Rees a Jean Williams i gynrychioli'r gangen ar bwyllgor Cyswllt y pentref.

rhedodd y tri, gethin yn gyntaf, o amgylch coed a dyfai ar y lan i weld a oedd eu cyfaill yn ddiogel, ond erbyn iddynt ddod i olwg y gangen drachefn nid oedd ffred i 'w weld yn unman unman ffred !

'Ia, Dei, un da am gellwair fuoch chi 'rioed.' "Does 'na neb o'r gangen wedi tramgwyddo, gobeithio?' 'Bobl annwyl nac oes.' 'Mae Sioned wedi bod yn brysur, meddai Lleucu fel pe bai'n egluro wrth blentyn.

Trefnwyd gwasanaeth o addolad a diolchgarwch gan Gangen Amlwch o dan areiniad y Canon HE Griffiths, y Caplan, ac ef a draddododd yr anerchiad.

Croeso cynnes i blant ymuno a'r gangen.

Croesawyd pawb ynghyd gan gynnwys aelodau o'r rhanbarth yn ogystal a'r gangen gan y llywydd Gwyneth Edwards.

Nid oes gennyt obaith nofio i'r lan ond fe weli gangen yn pwqyso'n isel dros yr afon.

Mae'r rhif mor uchel nes y bu'n rhaid i gangen Cymru o'r Kennel Club gyhoeddi dyddiadur sy'n rhestru a chadw trefn ar yr holl ddigwyddiadau.

Torrodd y gangen y buont yn pwyso arni gyda chlec uchel.

hoelient eu llygaid ar gorff eiddil ffred ac ar ruthr cynddeiriog yr afon lle suddai pen pellaf y gangen, dim ond hyd braich oddi wrth long ffred, i drobwll dwfn.

Mae Audrey yn aelod o gangen Llangefni o'r mudiad ac yn ymddiddori yn y gweithgareddau ers pum mlynedd.

heb betruso dim dringodd yn eon i ganol canghennau agosaf yr helygen, ac oddi yno fe 'i gollyngodd ei hun i lawr nes cael ei ddwy ar y gangen fawr uwchben y dyfroedd gwyllt gwyllt paid a bod yn ffŵl ^ l, ffred, gwaeddodd wil arno arno mae 'r afon 'na 'n ddofn cofia !

Cangen Llanllechid: Mynegodd cynrychiolwyr Cangen Llanllechid eu tristwch wrth hysbysu'r pwyllgor rhanbarth fod y gangen am gau.

gwyliodd y tri ef yn cropian ar ei fol ar hyd y gangen, a rhaid oedd edmygu ei ddewrder.

Beth bynnag, wn i ddim yn union ar ba gangen o'r goeden achau dwi'n sefyll ar hyn o bryd, os newch chi faddau i mi am gymysgu delweddau am eiliad; wn i ddim os ydw i yng nghorlan y defaid gwynion neu'r defaid duon ('da chi'n gweld, roedd hi'n anodd gosod dafad ar goeden, neu frigyn, neu mewn nyth, yn doedd?).

Diolchwyd i gangen Rhosgadfan am y te - tro TREGARTH nesaf.

Sefydlu dwy gangen newydd yn ystod y flwyddyn; ail gangen yn Llanelli, sydd yn cwrdd yn y bore, a changen o fewn Cyngor Bwrdeistref Castell Nedd, y gangen gyntaf i'w sefydlu o fewn y gweithle.

Penderfyniad y Gangen oedd newid banc ond yn gyntaf i gwyno'n gryf iawn i'r TSB.

Rhannu arian - daeth cais i law gan Gangen Rhostryfan am gymorth ariannol.

Dywedodd Carol Owen, llefarydd ar ran y symudlad fod yr wylnos yn ffordd o ddangos cefnogaeth i waith y gangen yn Llangefni.

Rhan o'i ddyletswydd beunyddiol cyn iddo ymddeol oedd cerdded ar hyd trac y rheilffordd ar hyd y gangen a arweiniai o lein Aberystwyth i gyfeiriad Castellnewydd Emlyn pellter o ddeng milltir, i wneud yn siwr fod pob allwedd, os hynny yw'r term sy'n cyfieithu 'key', yn ei lle rhwng y cledrau ac ochr allanol y cwpanau dur a i daliai.

Edrychir ymlaen am gael cymorth y rhieni i gynnal y gangen.

Adroddwyd fod yr un Llyfr Lloffion a ddaeth i law gan gangen Llanrug wedi mynd at y beirniad, Gethin Clwyd.

Yn sgîl y drafodaeth ynglŷn â Changen Llanllechid, mynegodd cynrychiolwyr o Gangen Bontnewydd eu bod hwythau wedi methu ag ethol swyddogion yn eu cyfarfod cyffredinol.

Sefydlwyd rhai canghennau newydd yn ystod y flwyddyn, yng Nghoed-poeth, y Bermo, Penrhyndeudraeth, Dyffryn Teifi, Wdig ac Abergwaun, Maesteg, y Rhondda, ail gangen yn Llanelli, a changen ymhlith staff Cyngor Dosbarth Castell Nedd.

Cafwyd caniatad gan Bwyllgor Y Neuadd Gymuned i Gangen Yr Urdd gael defnyddio'r Neuadd Gymuned yn ddi-dal hyd y Nadolig i gael cynnal eu cyfarfodydd fydd yn dechrau fis Medi.

Derbyniwyd llythyr gan Gangen Llandwrog yn gofyn i'r rhanbarth wrthwynebu datblygu Belan a thir cyfagos.

Canu wnaf a bod yn llawen, Fel y gog ar frig y gangen; A pha beth bynnag ddaw i'm blino, Canu wnaf, a gadael iddo.

ni allai 'r un ohonynt ddweud yn union beth a ddigwyddodd, ond yn sydyn gwelsant ffred yn troi wysg ei ochr a phan oeddynt ar fin gweiddi rhybudd disgynnodd ar ei gefn i 'r afon yr ochr bellaf i 'r gangen fawr ac o 'u golwg.

Cariai un dyn gangen o Fedwen Arian wedi ei haddurno â rhubannau a chreiriau arian gloyw.

Yr adeg yma yr oedd y gangen o fathemateg a elwir yn calcwlws yn datblygu.

Caewyd y gangen yn yr Wyddgrug ac fel 'P M Evans a'i Fab, Treffynnon', y mae'r cwmni'n fwyaf adnabyddus.

Ac yn ail, os na fedrai Elsie newid y rhestr i gynnwys Hannah, gwraig Huw, a Rubi capel ni i ymuno â ni ar bob twrn, yna, 'doedd hi, bellach, ddim yn awyddus i barhau yn aelod o gangen y League of Friends A'i bod yn edifarhau am ei bod wedi ymuno am oes.

Fe enwyd y rhain a diolchwyd iddynt am eu gwaith yn cynnal y gangen drwy'r blynyddoedd gan y cadeirydd presennol, Miss Menai Williams.

Ac y mae gennyf gof sicr am gangers lein-gangen Aberteifi yn cerdded ar hyd y lein â morthwyl hirgoes yn eu llaw i yrru'r allweddau disberod yn eu holau.

Cytunodd Alwen Jones i holi aelodau'r gangen.

Yn y tridegau cynnar bu bri ar Ddosbarth Siaradwyr a drefnid gan Gangen y Brifysgol a Changen Dinas Bangor ac fe i cynhelid ar brynhawn Sadwrn mewn caffi ym Mangor Uchaf.

Gan fod yn rhaid talu am bob dyddiadur a archebir, os nad yw cangen yn archebu, ni fydd dyddiaduron ar gyfer y gangen honno.