Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gar

gar

Ar sedd gefn ei gar roedd 'na un o'r hetie anferth 'na maen nhw'n ei wisgo yn nhaleithie America.

I'r garej honno un diwrnod y daeth Harri Gwynn, oedd newydd symud o Lundain i Roslan i ffarmio - i gael bandiau brêc i'w gar, a chael Wil Sam yn ei wely dan y ffliw.

Yr oedd bob amser yn sgwrsiwr brwdfrydig - er mawr bryder i'r sawl oedd yn cael ei gludo yn ei gar!

Lluniwyd 'Datganiad Egwyddorion' er mwyn ysgogi trafodaeth a symud ymlaen tuag at greu Cyngor Cymraeg ei gyfrwng yn Sir Gâr.

Cafodd o'i daro gan gar ar ffordd yr A458 ger Garej Drivers yn y dre.

Oes gynnoch chi gar?" "Oes.

Gallai neidio o'i gar yn Washington gan ysgwyd dwylo a chusanu babis gystal ag unrhyw arlywydd Americanaidd.

Roedd yn rhaid cael llun o ryw fath, pe bai hwnnw ddim ond yn dangos Mr Gorbachev yn cerdded i'w gar.

Fy mhroblem fwyaf oedd bod fy nghysylltiadau teuluol i gyd yn sir Gar a Morgannwg.

Hanai fy nau dad-cu o sir Gar Thomas Griffiths o Lannon, Llanelli a Thomas Bowen o'r Pwll, Penbre yn agos i Lanelli, a'm mam-gu o du fy nhad, Dinah Davies o'r Bwlchnewydd, Llannewydd, yn ymyl Caerfyrddin.

Am gerddad dros gar pan oeddwn i wedi meddwi y ces i hi gynta,' meddai un o'r myfyrwyr yn gysurlon.

wrth fynd tros bont aberdeuddwr gwelsant gar y parch.

Fel y cwympai'r refs ac y collai'r car ei gyflymiad, gwelai gar Davies a Rogerson yn cilio i'r pellter.

Cafodd Jennifer ei tharo gan gar a oedd wedi cael ei ddwyn.

Yn sgil y cawdel a ddigwyddodd ynglŷn â phenodi Cyfarwyddwr Addysg dros-dro yn Sir Gâr, sylweddolodd Rhanbarth Caerfyrddin fod angen symud ymlaen o'r ddadl ynglŷn â'r penodiad unigol hwnnw at faes polisi sylfaenol a fyddai'n creu newid tymor hir yn natur y Cyngor Sir.

Buasai'n rhythu ar y mynd a'r dod o'i amgylch, eithr nid i'r fath raddau nes caniatau i unrhyw un arall achub y blaen arno a chipio'i gar.

Ceir disgrifiad o fywyd y fynachlog yn y cywydd a ganodd ei gar Rhisiart ap Rhys i'r abad Dafydd, a chanmolir yr haelioni ganddo yntau yn ei foliant.

Gŵr hynaws dros ben, ac yn gresynu nad oeddwn i wedi gofyn am gar i'm cludo yno (roeddwn i wedi cyrraedd mewn rickshaw-peiriannol, ac rwy'n dechrau arfer gweu i mewn ac allan dan draed loriau a bysiau).

Rai misoedd yn ôl, soniais am y nifer mawr (tua phum mil neu well) o droseddau gwahanol y gall y modurwr druan eu cyflawni â'i gar sawl un heb iddo ef ei hun fod yn ymwybodol ohono ar y pryd.

Mae 'na wastad brysurdeb yma - pawb yn tendio i'w gar, yn ei fwydo, ei fwytho, ei lanhau, ei drwsio.

Y Car Concrid 'Un dydd mae gyrrwr lori cario concrid yn gyrru heibio ei gartref gyda llwyth pan sylwa ar gar crand - "sports car" yn y dreif.

Penderfyna Tref werthu ei gar i dalu'r ddyled hon - ond penderfyna'r Mini bach dorri i lawr a rhaid talu'n hytrach am ei gludo i ebargofiant.

buasai wedi hoffi aros i syllu arni, ond yr hen gar 'na !

Parodd gar ar ugeiniau o ysgolion mewn gwlad a thref.

Ond, rhywfodd mae yna rywbeth yng nghefn fy meddwl sy'n gwrthod derbyn nad oes hedyn o wirionedd yn y stori, ac rwy'n dal i led-gredu bod rhai dihirod a ddygodd gar yn y Drenewydd tuag ugain mlynedd yn ôl wedi cael yfflon o sioc wrth fynd i chwilio'u hysbail...!

Trwy'r smotiau gwyn o flaen ei lygaid, gwelai gar Davies a Rogerson o'i flaen, yn nes yn awr, a'r car arall ryw ugain llath o'u blaenau nhw.

Cafodd y pennaeth militia Palesteinaidd Hussein Abayat a dwy hen fenyw eu lladd pan daniodd hofrennydd at gar.

Trwy sbectol oedolion a sbectol y ddosbarth broffesiynol, mae gan bob teulu o leiaf ddau gar, ac nid yw'n achosi unrhyw broblem i ddilyn bywyd symudol.

'Un noson dywyll, stormus, mae rhyw r parchus yn teithio adref yn ei gar, ar hyd lôn brysur ac yn gweld merch ifanc yn ffawdheglu.

Dau o wŷr sir Gar oedd dau dad-cu Euros, y naill yn hanu o'r Pwll,

Ar ôl cario'n bagiau dros y ffin anweledig o'r naill gar i'r llall, penderfynu gwneud darn i'r camera tra'n eistedd yn y sedd flaen er mwyn cofnodi'r rhwystredigaeth bersonol yr oeddwn i'n ei theimlo ac yn ei synhwyro'n barod mewn eraill.

Beth bynnag, mi ddaeth yna gar yn gyflym o'r ochr arall i'r ffordd efo pobl yn hongian allan ohono a machine guns yn eu dwylo.

Wnaeth hi ddim petruso o gwbl ac am fod ganddi gar gofynnais iddi alw am Mrs West a Mrs Dixon hefyd Ffonio Mrs Dixon i adael iddi wybod am y trefniadau a hithau; chwarae teg iddi, yn ymddiheuro am y tro anffodus wythnos i heddiw.

Y mae gan lai nag un teulu ymhob deg gar, ac ystyried bod teulu yn y dosbarth gweithiol oedd ag incwm o ddeg punt yr wythnos yn gwneud yn dda.

Bydd y gofynion addysg yn ran o gynhadledd 'Dyfodol Pentrefi Cymraeg Sir Gâr.' Penfro Dim ateb.

Ar ôl clymu'r wifren wrth ei gar yn ddiogel edrychodd y ffrind tuag at y wal un droedfedd ar ddeg o uchder yn bryderus.

Yng ngwledydd y Trydydd Byd mae'r cyferbyniad rhwng cyfoeth gwledydd y Gorllewin a thlodi'r De yn taro'r llygad dro ar ôl tro a pharhau o hyd y mae'r rhyfeddod o weld tystiolaeth ein ffordd wastraffus ni o fyw - can o Coke neu gar Mercedes wrth ochr pwmp dŵr cyntefig neu geffyl a chart.

Yn hanesyddol ac yn gwbl ddigynsail, mae arweinwyr y tair carfan wleidyddol ar Gyngor Sir Gâr wedi uno trwy anfon llythyr ar y cyd at Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn condemnio ein beirniadaeth ar Brad Roynon, prif weithredwr y cyngor, ac yn pledio am werthfawrogiad o bolisi iaith y Cyngor.

Gellid amau bod y bennod hon eto'n enghraifft o allu'r prif weithredwr i ddefnyddio cynghorwyr Sir Gâr.

Yn lle gofyn i ddyn mor sâl drwsio'i gar, fe ofynnodd iddo sgrifennu stori ar gyfer cylchgrawn Cymry Llundain.

Yn hanesyddol ac yn gwbl ddigynsail, mae arweinwyr y dair carfan wleidyddol ar Gyngor Sir Gâr wedi uno trwy ddanfon llythyr ar y cyd at Gymdeithas yr Iaith yn condemnio ein beirniadaeth ar Brad Roynon (Prif Weithredwr y Cyngor), ac yn pledio am werthfawrogiad o bolisi iaith y Cyngor.

Mae'n gred bendant ymhlith modurwyr fod ambell gar yn un anlwcus, yn enwedig os yw wedi cael ei wneud ar ddydd Gwener.

Yn aml, gwelir medalau Sant Christopher neu bedol ar gar er mwyn cadw pob anlwc draw oddi wrth y teithwyr ynddo.

Denver flino disgwyl i'w gyfaill, Joseph Nelson, symud ei gar o'i ddreif fel y tipiodd lond y car o goncrid.

A chofia bod ganddo gar neu fan neu rywbeth tebyg.

'Wedi ei daro gan gar?' gofynnodd Robat John.

Merch o sir Gar hefyd oedd ei fam-gu ar ochr ei dad - o Ffos-y-fron, Bwlchnewydd yn ymyl Caerfyrddin.

Roedd rhywfaint o drafferth yn y maes awyr yn Tel Aviv yn anochel, ond gwnaed y sefyllfa'n waeth gan fod un o'r ddau gar a'n cludodd yno yn gerbyd Palesteinaidd.

efallai yr ai preis ag ef adref yn ei gar mewn pryd i 'r seiat.

Roedd gan y gyrrwr bachgenaidd yr olwg gar sedan mawr du cromiwm allan erbyn hyn ac roedd yn tynnu llwch oddiar hwnnw.

Gyrrwyd swyddog o'r fyddin yn ei gar swyddogol i fyny'r cymoedd fesul un, i hysbysu'r naill deulu ar ôl y llall fod rhaid iddynt ymadael â'u cartref, er mwyn i'r fyddin symud i mewn.

"Mae o'n tynnu pobol, beth bynnag," meddwn "Gobeithio y dôn nhw i weld y perfformiad." "O, mi fydd 'na rai yn bodloni ar ei weld o'n mynd a dwad, 'run fath a'r tywysog yng Ngholeg Aberystwyth." Mae 'ma gar yn troi i mewn i lôn yr ysgol; ia, fo ydi o, mae'r gofalwr yn agor y giât." Yr oedd y cynnwrf yn dechrau cydio ynof finnau.

Cred gyffredin arall yw'r un sy'n dweud ei bod yn siŵr o fwrw glaw ychydig wedi i rhywun olchi ei gar.